Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ต่างประเทศโปรโมชั่น 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศโปรโมชั่น 2559 / 2016
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 | เที่ยวญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-WINTER-OSA-TAKAYAMA5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 21-25 / 22-26 DEC
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า ฤดูหนาว : วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เมืองกิฟุ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
 เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า
 เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -เมืองกิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
 ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-FLOWER-TYO(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 8-12 / 15-19 / 16-20 OCT / 29OCT-2NOV / 30OCT-3NOV
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ห้างอิออนจัสโก้ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ - ห้างอิออนจัสโก้
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-FLOWER-TYO(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 26-30 / 27-31 OCT / 28OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ห้างอิออนจัสโก้ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ - ห้างอิออนจัสโก้
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-FLOWER-TYO(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ห้างอิออนจัสโก้ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ - ห้างอิออนจัสโก้
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-AUTUMN-TYO(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 26-30 NOV / 27NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี : วัดอาซากุสะ - กรุงโตเกียวโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ - ล่องเรือโจรสลัด - ชมความงามของทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วนอุทยานฮาโกเน่ -ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สะพานแขวนมิชิม่า - ช้อปปิ้งอิออน
 พระราชวังอิมพีเรียล - ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจูกุ - ชินจูกุ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-AUTUMN-TYO(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 NOV / 30NOV-4DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี : วัดอาซากุสะ - กรุงโตเกียวโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ - ล่องเรือโจรสลัด - ชมความงามของทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วนอุทยานฮาโกเน่ -ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สะพานแขวนมิชิม่า - ช้อปปิ้งอิออน
 พระราชวังอิมพีเรียล - ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจูกุ - ชินจูกุ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-WINTER-TYO5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 / 17-21 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูหนาว : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-WINTER-TYO5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 16-20 DEC
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูหนาว : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-WINTER-TYO5D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 DEC
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูหนาว : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-WINTER-TYO5D(4) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 22-26 DEC
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูหนาว : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-WINTER-TYO5D(5) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 / 24-28 / 25-29 DEC
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูหนาว : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-WINTER-TYO5D(6) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-2JAN / 30DEC-3JAN / 31DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูหนาว : ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-AUTUMN(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 9-13 / 15-19 / 16-20 OCT
29OCT-2NOV
30OCT-3NOV
5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-60 NOV / 27NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-AUTUMN(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 26-30 / 27-31 OCT / 28OCT-1NOV
2-6 / 3-7 / 4-8 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 NOV / 30NOV-4DEC
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-AUTUMN(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-AUTUMN(4) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-FUKUOKA-NAGASAKI5D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 / 12-16 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 24-27 NOV
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - นางาซากิ : เมืองเบปปุ - หมู่บ้านยุฟุอิน - บ่อน้ำพุร้อน JigokuMeguri - บ่อทะเลเดือดยูมิ จิโกกุ UmiJigoku - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ชมรอบนอก อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพนางาซากิ - เก็บลูกพลับสดๆจากไร่ - เทนจินช้อปปิ้งมอลล์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเบปปุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยุฟุอิน - บ่อน้ำพุร้อน JigokuMeguri - บ่อทะเลเดือดยูมิ จิโกกุUmiJigoku - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เมืองนางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
 ชมรอบนอก อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพนางาซากิ - ฟุกุโอกะ - เก็บลูกพลับสดๆจากไร่ - ช้อปปิ้งDuty Free - เทนจินช้อปปิ้งมอลล์
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO-NIKKO041 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 9-13 / 24-28 / 25-29 OCT
ราคา/ท่าน :
29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn - Love - Tokyo - Nikko : เมืองเก่าซาวาระ - ทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน - ศาลเจ้าโทโชกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - เมืองเก่าซาวาระ - สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน - Onsen
 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 โตเกียว อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งจามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ) หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 3000 บาท ต่อท่าน / ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-WAKAYAMA-PRO3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - มิเอะ - วาคายาม่า - โอซาก้า : หมู่บ้านนินจาอิงะ - น้ำตกนาจิ - พิพิธภัณฑ์ไทจิ - โรงงานผลิตเหล้าบ๊วย - Wakayama Marina City - ริงคุเอาท์เล็ท / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนาโกย่า - อิออนพลาซ่า
 หมู่บ้านนินจาอิงะ - ศาลเจ้าอิเสะ(ด้านใน) - ถนนโอฮาไรมาจิ - แช่ออนเซ็น
 ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ ไทฉะ - น้ำตกนาจิ - พิพิธภัณฑ์ไทจิ - โรงงานผลิตเหล้าบ๊วย - เกาะเอ็นเก็ทสึ
 เกาะตากอากาศ Wakayama Marina City - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-LOVE-HONSHU4N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต - อาราชิยาม่า - นารา - โอซาก้า - ฟูจิ - โตเกียว : รถไฟสายโรแมนติก ชมใบไม้เปลี่ยนสี - วัดโทไดจิ - ย่านชินไซบาชิ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train ชมใบไม้เปลี่ยนสี - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 นารา - วัดโทไดจิ - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
 ทะเลสาบปลาไหล - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮัคไค - แช่ออนเซ็น
 ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นกันดั้ม)
 วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-TAKAYAMA-PRO3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - ชิราคาวาโกะ : วัดอาซากุสะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ไร่วาซาบิ - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งมิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่า
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - แช่ออนเซ็น
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ไร่วาซาบิ - ชมด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ และถนนนาวาเตะ - แช่ออนเซ็น
 คามิโคจิ - เมืองทาคายาม่า - ชมด้านนอก ทาคายาม่าจินยะ - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งมิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - สนามบินนาโกย่า
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-TAKAYAMA-AUTUMN1 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 / 21-26 OCT
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ฟูจิ - โตเกียว : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ไร่วาซาบิ - อิออนพลาซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ชมด้านนอก ทาคายาม่าจินยะ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในจวนผู้ว่า) - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - แช่ออนเซ็น
 ตลาดเช้าทาคายาม่า - คามิโคจิ - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - แช่ออนเซ็น
 ไร่วาซาบิ - อิออนพลาซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮัคไค - แช่ออนเซ็น
 ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SAY-HI-TYO5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 8-12 / 16-20 OCT
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Say Hi โตเกียว : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - เมืองโอไดบะ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
 สักการะพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - เมืองโอไดบะ
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SAY-HI-TYO5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 20-24 / 24-28 OCT
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Say Hi โตเกียว : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - เมืองโอไดบะ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
 สักการะพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - เมืองโอไดบะ
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA18-CX-HOKKAIDO-5NOV 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 NOV
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : โดราเอม่อนสกายพาร์ค - สวนผลไม้ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว และกล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแล็ต - มิตซุย เอาท์เล็ต - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งอิออน - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินชิโตเซ่ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองโจซังเค - อาบน้ำแร่Onsen
 สวนผลไม้ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว และกล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแล็ต - มิตซุย เอาท์เล็ต
 อิสระช้อปปิ้ง หรือเที่ยวเมืองซัปโปโร (ไม่มีรถบริการ)
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินชิโตเซ่ - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA18-CX-HOKKAIDO5D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 3-7 DEC
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - นั่งเคเบิ้ล ขึ้นภูเขาไฟอุสึ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โดราเอมอน สกาย พาร์ค / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินชิโตเซ่ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - นั่งเคเบิ้ล ขึ้นภูเขาไฟอุสึ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานเครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองโจซังเค - อาบน้ำแร่Onsen
 โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - มิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค - ถนนทานุกิโคจิ
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โดราเอมอน สกาย พาร์ค - สนามบินชิโตเซ่ - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA31-TG-AUTUMN-HONSHU-FLOWER3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-25 OCT
ราคา/ท่าน :
51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn Honshu Hitachi Flower นารา - เกียวโต - ฟูจิ - โตเกียว - อิบารากิ : ปราสาททอง - ภูเขาไฟฟูจิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวMt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สวนดอกไม้Hitachi Seaside Park / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า
 ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวMt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
 สวนดอกไม้Hitachi Seaside Park (นั่งรถไฟ) - โอไดบะ (สะพานเรนโบว์, หุ่นจำลองกั้นดั้ม) - สนามบินฮาเนดะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-WINTER-KANTO-DF 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 9-13 DEC
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Winter Kanto : ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - Icho Namiki - Gotemba Premium Outlet - เอออน พลาซ่า นาริตะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - เข้าสู่ที่พัก
 โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง1วัน หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี(เพิ่ม2600บาท/ท่านไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 วัดอาซะกุซ่าคันนอน - กราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม - โคมไฟขนาดยักษ์
 ถนนสายแป๊ะก๊วย - โกเทมบะ เอ้าท์เลท
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA52-CI-HISO-OKINAWA4D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
34,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
32,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอกินาวา : ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - โอกินาว่า
 ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - ผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งที่อเมริกัน วิลเลจ
 โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ - ถนนโคคุไซ
 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - สนามบินนะฮา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-HOKKAIDO-FINN81(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - พักคิโรโระ รีสอร์ท : โนโบริเบทสึ - สวนฟูกิดะชิ - โอตารุ - สวนฟูกิดะชิ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ฟรี! Wifi บนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - นั่งกระเช้าสู่เขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่าเข้า) - สวนฟูกิดะชิ - พักคิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 โอตารุ - คลองโอตารุ - ร้านเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท - ทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) - อิสระช้อปปิ้งย่านJR ทาวน์เวอร์ หรือท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-HOKKAIDO-FINN81(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
16-20 / 23-27 OCT / 30OCT-3 NOV
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - พักคิโรโระ รีสอร์ท : โนโบริเบทสึ - สวนฟูกิดะชิ - โอตารุ - สวนฟูกิดะชิ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ฟรี! Wifi บนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - นั่งกระเช้าสู่เขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่าเข้า) - สวนฟูกิดะชิ - พักคิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 โอตารุ - คลองโอตารุ - ร้านเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท - ทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) - อิสระช้อปปิ้งย่านJR ทาวน์เวอร์ หรือท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-HOKKAIDO-FINN81(4) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 13-17 NOV
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - พักคิโรโระ รีสอร์ท : โนโบริเบทสึ - สวนฟูกิดะชิ - โอตารุ - สวนฟูกิดะชิ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ฟรี! Wifi บนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - นั่งกระเช้าสู่เขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่าเข้า) - สวนฟูกิดะชิ - พักคิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 โอตารุ - คลองโอตารุ - ร้านเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท - ทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) - อิสระช้อปปิ้งย่านJR ทาวน์เวอร์ หรือท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-HOKKAIDO-FINN81(5) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 NOV / 27NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - พักคิโรโระ รีสอร์ท : โนโบริเบทสึ - สวนฟูกิดะชิ - โอตารุ - สวนฟูกิดะชิ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ฟรี! Wifi บนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - นั่งกระเช้าสู่เขาอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่าเข้า) - สวนฟูกิดะชิ - พักคิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 โอตารุ - คลองโอตารุ - ร้านเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท - ทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) - อิสระช้อปปิ้งย่านJR ทาวน์เวอร์ หรือท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-HOKKAIDO-MONO82(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 OCT
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮออกไกโด - ซับโปโร - โอตารุ - โนโบริเบ็ทสึ - ฟูราโน - บิเอะ : ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนฟูกิดะชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ทุ่งZerubu Hills , Shikisai Hill - ภูเขาโทคาชิดาเตะ - หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส - มิตซุยเอ้าท์เล็ท / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ฟรี! Wifi บนรถ / พักKirori Resort 1 คืน - พักโรงแรมที่อาซาฮิกาว่า 1 คืน - พักโรงแรมที่ซัปโปโร 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาอุสุ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนฟูกิดะชิ - พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 โอตารุ - คลองโอตารุ - ร้านเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - JTCดิวตี้ฟรี - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า
 บิเอะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ทุ่งZerubu Hills , Shikisai Hill - ภูเขาโทคาชิดาเตะ Mt.Tokachi dake Point View - ฟูราโน่ - หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส - ซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - ทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) - อิสระช้อปปิ้งย่านJR ทาวน์เวอร์ หรือท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-TYO-SPECIAL55(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 18-22 / 24-28 NOV
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - สเปเชี่ยว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว - ฟูจิ - ฮาโกเน่ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ, ชิมไข่ดำ - น้ำตกเคกอน (ไม่รวมค่าลงลิฟท์จุดชมวิว ชำระเพิ่ม 550 เยน) - ทะเลสาบซูเซนจิ - ศาลเจ้าโทโชกุ (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 1,300 เยน) / ฟรี! Wifi บนรถ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ, ชิมไข่ดำ - อาบน้ำแร่ร้อนออนเซ็น
 โอชิโนะฮัคไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
 นิกโก้ - น้ำตกเคกอน (ไม่รวมค่าลงลิฟท์จุดชมวิว ชำระเพิ่ม 550 เยน) - ทะเลสาบซูเซนจิ - ศาลเจ้าโทโชกุ (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 1,300 เยน) - ช้อปปิ้งร้านดองกี้โฮเตะ - ห้างเอออน พลาซ่า
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-TYO66(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 OCT
15-19 / 21-25 NOV / 27NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว - ฟูจิ - ฮาโกเน่ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / ฟรี! Wifi บนรถ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ, ชิมไข่ดำ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือ ทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-TYO66(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 / 15-19 / 17-21 / 25-29 OCT
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว - ฟูจิ - ฮาโกเน่ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / ฟรี! Wifi บนรถ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ, ชิมไข่ดำ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือ ทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-TYO-SANRIO-JTP3(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - Sanrio Puroland : วัดอาซากุซ่า - ช้อปปิ้งGotemba Factory Outlet - ภูเขาไฟฟูจิ - ซานริโอ พูโรแลนด์ (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุไม่อั้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุซ่า - ช้อปปิ้งGotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ - ซานริโอ พูโรแลนด์ (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-TYO-SANRIO-JTP3(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 OCT
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
2,890 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - Sanrio Puroland : วัดอาซากุซ่า - ช้อปปิ้งGotemba Factory Outlet - ภูเขาไฟฟูจิ - ซานริโอ พูโรแลนด์ (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุไม่อั้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุซ่า - ช้อปปิ้งGotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ - ซานริโอ พูโรแลนด์ (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794