Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน / เที่ยวไต้หวัน
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : A66-TG-TPE001(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
» กรุงเทพฯ - ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึก)
» วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ทำโมจิ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-TG-TPE003(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยว 3 อุทยาน (อาลีซัน-ทาโรโกะ-เย๋หลิ่ว) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู
» กรุงเทพฯ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
» นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป101
» อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-TG-TPE003(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-1JAN / 28DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เที่ยว 3 อุทยาน (อาลีซัน-ทาโรโกะ-เย๋หลิ่ว) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู
» กรุงเทพฯ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
» นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป101
» อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-CI-TPE001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-1JAN / 28DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
38,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลิน - ไนท์มาร์เก็ต
» นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
» นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ขึ้นตึกไทเป101 - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
» อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-CI-TPE001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 FEB
 ราคา/ท่าน :  38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
37,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลิน - ไนท์มาร์เก็ต
» นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
» นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ขึ้นตึกไทเป101 - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
» อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD2-CI-TPE-ARISAN5D-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN 59
 ราคา/ท่าน :  39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Countdown2016 อาหลีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, Seafood
» กรุงเทพฯ - ไทเป - เมืองไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต - Countdown2016 ที่ไทจง
» เมืองไทจง - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน
» นั่งรถไฟโบราณชมอาทิตย์ขึ้น - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - สวนสนพันปี - กรุงไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตึกไทเป 101(ชมวิวชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
» Duty Free - เย๋หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD2-CI-TPE-TAROKO5D-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN 59
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยหลงเปา, สเต็ก บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, Seafood
» กรุงเทพฯ
» สนามบินเถาหยวน, ไทเป - เมืองผูหลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถฉานซื่อ - เมืองไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» กรุงไทเป - เย๋หลิ่ว - เมืองเจียวซี - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
» อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - นกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง - น้ำตกฉางชุน - นั่งรถไฟกลับไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 (ชมวิวชั้น89)
» พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งที่ซีเหมินติง - ร้านDuty Free - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-IT-ST0.1-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,ภัตตาคาร 200 ล้าน,ขาปูอลาสก้า/ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน
» หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST16-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,ร้านภัตตาคาร200 ล้าน,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เกาสง
» วัดฝอกวงซาน - สถานกงสุลเก่าอังกฤษ - เจดีย์มังกรเสือ - ไทตง
» ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - สายน้ำไหลย้อน - ซันเซียนไท - เมืองฉือชั่ง - นั่งรถไฟด่วน - ฮวาเหลียน
» อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน) - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - ซีเหมินติง
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ZV-วี แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-ZV-ST1.1-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วี แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-29 NOV
3-6 / 10-13 / 17-20 DEC
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Winter Pro(ST1.1) Special Menu สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, ปลาประธานาธิบดี, สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, ขาปูอลาสก้า, พระกระโดดกำแพง, ภัตตาคาร200ล้าน, เสี่ยวหลงเปา / ฟรีWifiบนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - เหย่หลิ่ว - สะพานคู่รัก - ถนนเก่าตั้นสุ่ย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST2-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 9-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไทจง - อารีซัน - เกาสง เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,ภัตตาคาร 200 ล้าน,ขาปูอลาสก้า/ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ถนนสายเซรามิกอิงเกอ - ไทจง - ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
» อุทยานแห่งชาติอารีซัน - เกาสง - สถานทูตเก่าอังกฤษ
» EDA WORLD - รถไฟหัวจรวด - ไทเป - ซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป)
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - จงเรี่ยฉือ - ตึกไทเป101(รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งIT MALL - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST6-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 9-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป, ปลาประธานาธิบดี, สลัดกุ้งมังกร, ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน / ฟรี Wifiบนรถ
» สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - Farglory Ocean Park
» ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หนานโถว - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า - ไทจง - ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST7-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Hello Kittty เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด,เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์,ร้านภัตตาคาร200ล้าน,Hello Kitty Restaurant/ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เหย่หลิ่ว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติในห้องพัก
» ไทเป - หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-BR-ST9-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำ / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป, สเต็คไต้หวันพร้อมสลัดบาร์, สุกี้สูตรไต้หวัน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
» ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วนไทเป - เหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
» ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม9 ชนเผ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ช้อปปิ้งที่ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - D.I.Yพายสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST11-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป,ภัตตาคาร200 ล้าน,สุกี้สไตล์ไต้หวัน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วนสู่ฮวาเหลียน - อุทยานทาโระโกะ(สวนผาหินอ่อน)
» ฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
» ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-ST18-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 / 10-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์,เป็ดย่าง,สุกี้สูตรไต้หวัน
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
» ฟาร์มดอกไม้ต้าซี + D.I.Y. หมอนลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
» น้ำตกฮวงจิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - สะพานคู่รัก - ถนนเก่าตั้นสุ่ย - อาบน้ำแร่
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-SMNY1-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทจง - หนานโถว - เจียอี้ - เกาสง - ไถตง - ฮวาเหลียน - ไทเป เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน, ภัตตาคาร200 ล้าน, เป็ดย่าง, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น, พระกระโดดกำแพง, ขาปูอลาสก้า
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์) + นั่งกระเช้า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
» อุทยานเขาอารีซัน - เกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
» เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - Shopping Outlet Mall
» เกาสง - อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง - อาบน้ำแร่
» ไถตง - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - ถ้ำแปดเซียน - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน
»  อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - ไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89)
» เหย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-CI-SMNY2-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, สุกี้สไตล์ไต้หวัน, ภัตตาคาร 200 ล้าน,เป็ดย่าง, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์) + นั่งกระเช้า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
» เจียอี้ - อุทยานเขาอารีซัน - เกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
» เกาสง - อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง
» ไถตง - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - ถ้ำแปดเซียน - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน
» อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» เหย่หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-TG-SMNY3-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN 59
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Countdown Taipei101 ฟรี Wifiบนรถ/เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปาที่,ปลาประธานาธิบดี, ร้านภัตตาคาร200ล้าน
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป - Countdown New Year2016 ณ ตึกไทเป101
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - Farglory Ocean Park
» ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-CI-SMNY5-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Countdown 2016 เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, สุกี้สไตล์ไต้หวัน,ภัตตาคาร 200 ล้าน, เป็ดย่าง, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - นั่งรถไฟหัวจรวดความเร็วสูงสู่เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
» เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน - EDA World(รวมบัตรเครื่องเล่น) - Shopping Outlet Mall - Countdown 2016 ที่ EDA World
» เจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอารีซัน - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - (พระถังซามจั๋ง) - วัดเหวินอู่ - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-CI-SMNY6-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Countdown2016 เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, สุกี้สไตล์ไต้หวัน, ภัตตาคาร 200 ล้าน
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง - Countdown ที่ตึกTaipei101 - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
»  หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง(พระถังซามจั๋ง) - วัดเหวินอู่ - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ชิงจิ้ง
» ฟาร์มแกะชิงจิ้ง(ชมโชว์ตัดขนแกะ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AD9-BR-SMNY8-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Countdown2016 เมนูพิเศษ สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์, ภัตตาคาร200 ล้าน,สลัดกุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สูตรไต้หวัน / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) วัดเหวินอู่ - เจียอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอารีซัน - เกาสง - ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เก็ต - Countdown2016 ที่EDA World
» เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน - ไถหนาน - หมู่บ้าน 10 กลอง + ชมโชว์ตีกลอง + ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ - นั่งรถไฟหัวจรวด - ไทเป - อาบน้ำแร่
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - D.I.Y พายสับปะรด + ร้านพายสับปะรด - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่สเต็ก,เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,ภัตตาคาร 200 ล้าน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
» ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - (17:36-17:55) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป - เถาหยวน) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN5D-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (เครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก้ต
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - นั่งรถไฟหัวจรวด(ไทเป - เถาหยวน) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN6D-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-1JAN
 ราคา/ท่าน :  40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร 200 ล้าน, บุฟเฟ่ต์สลัด+ สเต็ก
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน2,000 ปี)
» นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวด(ไทจง - ไทเป) - นั่งรถไฟMRT - แวะช้อปปิ้งซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วน(ไทเป-ฮัวเหลียน) - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน โรงงานขนมโมจิ
» นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป (ฮัวเหลียน-ไทเป) - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN-FATHER6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน, บุฟเฟ่ต์สลัด+ สเต็ก
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
» ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี)
» อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวด(ไทจง-ไทเป) - นั่งรถไฟ MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนไปฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน โรงงานขนมโมจิ
» นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-XW-TAIWAN-HOT5D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 DEC
 ราคา/ท่าน :  20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - เช้คอินและโหลดกระเป๋า
» สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ในโรงแรม
» ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว)
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันคริสต์มาส 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน, บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็ก
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน(เดินชมป่าสน 2,000 ปี)
» อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดจากไทจงถึงไทเป - นั่งรถไฟMRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนจากไทเปสู่ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน - โรงงานขนมโมจิ
» นั่งรถไฟด่วนจากฮัวเหลียนกลับไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AE7-CI-TAIWAN6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-1JAN
 ราคา/ท่าน :  40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ภัตตาคาร200ล้าน, บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็ก
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
» ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน(เดินชมป่าสน 2,000 ปี)
» อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดจากไทจงถึงไทเป - นั่งรถไฟMRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนจากไทเปสู่ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน - โรงงานขนมโมจิ
» นั่งรถไฟด่วนจากฮัวเหลียนกลับไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-CI-TW-TAROKO5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Taroko - Countdown 2016
» สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน,ไทเป - เข้าที่พัก
» นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - โพรงนกนางแอ่น - น้ำตกฉางชุน - นั่งรถไฟด่วนกลับเมืองไทเป - ชมพลุไฟฉลองปี2016
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-CI-TAIWAN-SURPRISE4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 / 10-13 / 24-27 DEC
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Surprise(ไทเป - ไถจง - จีหลง)
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ที่พัก
» เมืองไถจง - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
» อุทยานเย่หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันคริสต์มาส 2558 / 2015

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AH9-CI-TAIWAN-SUDKUM-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-SUDKUM เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/สุกี้ชาบู ชาบู
» กรุงเทพฯ
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - นั่งรถไฟด่วนเมืองฮัวเหลียน
» อุทยานทาโรโกะ - โพรงนกนางแอ่น - น้ำตกฉางชุน - สะพานซือมู่ - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง - ชมพลุไฟCountdown2016
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - สวนสนพันปี - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
» สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-TG-TW-SABAI-SABAI-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-SABAI SABAI เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,ภัตตาคาร 200 ล้าน,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกรซีฟู๊ด
» กรุงเทพฯ - ไทเป - เมืองไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5* - ชมพลุไฟCountdown2016
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ดิวตี้ฟรี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-CI-TW-HOT-HOT-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Hot Hot / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, ภัตตาคาร 200 ล้าน, สุกี้ชาบูชาบู
» กรุงเทพฯ
» สนามบินเถาหยวน, ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ขึ้นตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - เข้าที่พัก
» อุทยานทาโรโกะ - น้ำตกฉางชุน - อนุสรณ์สถานฉางชุน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ชมพลุไฟCountdown2016
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - สวนสนพันปี - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
» สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-TG-TW-DEE-DEE-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Dee Dee เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,ภัตตาคาร 200 ล้าน,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกรซีฟู๊ด
» กรุงเทพฯ - ไทเป - เมืองไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก ระดับ 5* - ชมพลุไฟCountdown2016
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ดิวตี้ฟรี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-CI-TW-SUDHIT-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-สุดฮิต เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สุกี้ชาบู ชาบู
» กรุงเทพฯ - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ชมพลุไฟCountdown2016
» ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
» เมืองไถจง - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - สวนสนพันปี - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก ระดับ 5*
» เมืองไทเป - เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ดิวตี้ฟรี - วัดหลงซานซื่อ - สนามบินเถาหยวน - ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN1-CI-TAIWAN-WCT1(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เหย่หลิว - จิวเฟิน
» กรุงเทพฯ
» ไทเป - เมืองผู่ลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า - กระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู - อาบน้ำแร่ในโรงแรม
» วัดจงไถซานซื่อ - ไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - DutyFree - ขึ้นตึกไทเป101 - ถนนคนเดิน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - กรุงเทพฯ


38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN1-CI-TAIWAN-WCT1(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เหย่หลิว - จิวเฟิน
» กรุงเทพฯ
» ไทเป - เมืองผู่ลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า - กระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู - อาบน้ำแร่ในโรงแรม
» วัดจงไถซานซื่อ - ไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - DutyFree - ขึ้นตึกไทเป101 - ถนนคนเดิน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAN0-IT-TW-SDT04(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-29 NOV
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ - ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง - สเต๊ก - สลัดบาร์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน
» วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรด - พิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAN0-IT-TW-SDT04(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-13 DEC
26-29 FEB
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ - ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง - สเต๊ก - สลัดบาร์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน
» วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรด - พิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAN0-CI-TW-SDT05(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ไทจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAN0-CI-TW-SDT05(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ไทจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-CI-TW-SDT06   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชาบู,สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกรซีฟู้ด,อาหารจีนพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - เกาสงล่องเรือแม่น้ำความรัก
» เช้าสวนสนุกE DA WORLD - วัดฝอกวงซาน(พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนา) - ซินเจียเจียงไนท์มาเก็ต
» ทะเลสาบดอกบัว - เจดีย์มังกรและเสือMRT โฟโมซา - สนามบินเกาสง - เดินทางกลับกรุงเทพ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : AN0-TG-TW-SDT06   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-3 อุทยานแห่งชาติ เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชาบู,สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกรซีฟู้ด,อาหารจีนพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
» กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ไทเป - จงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์เก็ต
» วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
» นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์ปะการังแดง - ร้านขนมพายสับปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
» นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ(โพรงนกนางแอ่น-สะพานชือมู่-น้ำตกชางชุน) - นั่งรถไฟด่วนกลับสู่ไทเป
» หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - อุทยานเย่หลิ่ว - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบิน - กรุงเทพ

#ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ไต้หวันวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794