Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน / เที่ยวไต้หวัน
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAQ8-XW-HAPPY-TW5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 FEB
2-6 / 9-13 / 16 -20 / 23-27 MAR / 30MAR-3APR
20-24 APR / 24APR-1MAY
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 MAY
 ราคา/ท่าน :  19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-
» สนามบินดอนเมือง
» เถาหยวน - ผูหลี่ - วังจงไถ่ถาน - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101(รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - ซื่ อหลินไนท์มาร์เก็ต
» Duty Free - ศูนย์ปะการังสีแดง - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
» สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันวันแรงงาน 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA21-XW-TPE001-1   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 / 23-27 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถถานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
» สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-CI-TPE001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 FEB
 ราคา/ท่าน :  38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
37,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลิน - ไนท์มาร์เก็ต
» นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
» นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ขึ้นตึกไทเป101 - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
» อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-CI-TPE003(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 FEB
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
» กรุงเทพฯ - ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
» นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น89แล้ว)
» วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAA66-CI-TPE005   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 FEB
2-6 / 9-13 / 16-20 MAR
 ราคา/ท่าน :  35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา
» กรุงเทพฯ - ไทเป - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน - อุทยานฯ ทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าหย่าจู๋
» นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - ขึ้นตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิงย่านซีเหมินติง
» หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า - กระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
» ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดจงไถฉานซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ZV-วี แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD2-ZV-TPE-CHERRY-BLOSSOM   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วี แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-28 FEB
10-13 MAR
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Cherry Blossom / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิน - ไทจง - ไนท์มาร์เก็ต
» ผูหลี่ - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า - ไทเป
» Duty Free - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - เถาหยวน - ดอนเมือง

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD2-XW-TPE-BLOSSOM4D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-29 FEB
4-7 MAR
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Cherry Blossom / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - ผูหลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - ไทเป - พิพิธภัณฑ์พระราชวัง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น89) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
» สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ZV-วี แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD2-ZV-TPE-BLOSSOM6D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วี แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-24 MAR
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Alishan Cherry Blossom / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - สวนสนพันปี
» กรุงไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชั้น89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง
» Duty Free - เย๋หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ZV-วี แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD2-ZV-TPE-BLOSSOM6D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วี แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-24 MAR
 ราคา/ท่าน :  25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Alishan Cherry Blossom / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาทต่อท่าน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - สวนสนพันปี
» ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - กรุงไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง
» Duty Free - เย๋หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-24 APR
2-5 JUN
15-18 SEP
27-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
» หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-8 / 19-22 MAY
21-24 OCT
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
» หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-19 JUN
8-11 SEP
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
» หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-14 AUG
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
» หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันแม่ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(5)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-28 AUG
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
» หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
» หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ZV-วี แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-ZV-ST0-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วี แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 FEB
10-13 / 17-20 MAR
 ราคา/ท่าน :  17,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สูตรไต้หวัน / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินเถาหยวน,ไต้หวัน - หนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ศาลเจ้าขงจื้อ, ศาลเจ้ากวนอู - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - ไทเป - เมืองเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-CI-SMSR1-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 FEB
 ราคา/ท่าน :  34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-Sakura / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - แช่น้ำแร่
» หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านวัฒนธรรม9 ชนเผ่า (ชมดอกซากุระ, ระบำพื้นเมือง, เครื่องเล่นในสวนสนุก) - นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ) - เมืองเจียอี้
» เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอารีซัน - สวนสนพันปี - สวนสาธารณะจูชี๋ - เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
» EDA World(รวมบัตรเครื่องเล่น) - Shopping Outlet Mall - วัดฝอกวงซาน - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
» สถานทูตเก่าอังกฤษ - สนามบินเกาสง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-XW-ST0.2-TAIWAN(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAR-3APR
23-26 JUN
7-10 JUL
28-31 JUL
18-21 AUG
1-4 / 22-25 SEP
13-16 OCT
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, ภัตตาคารสองร้อยล้าน, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สูตรไต้หวัน
» กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
» สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-XW-ST0.2-TAIWAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-17 JUL
11-14 AUG
20-23 OCT
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, ภัตตาคารสองร้อยล้าน, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สูตรไต้หวัน
» กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
» ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
» สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันวันปิยมหาราช 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-CI-SMSK1-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 APR
 ราคา/ท่าน :  51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-SONGKARN FESTIVAL 2016 SMSK1 / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, สเต็กพร้อมสลัด, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง, พระกระโดดกำแพง, ขาปูอลาสก้า / ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
» อุทยานแห่งชาติเขาอารีซัน - สวนสนพันปี - เมืองเกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
» เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน - อาณาจักรEDA World
» อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - เมืองไถตง - Onsen
» ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - ถ้ำแปดเซียน - จุดชมวิวสือทีผิง
» อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - น้ำตกฉางชุน - ตึกไทเป 101 - ขึ้นชมวิวชั้น89 ชมทัศนียภาพเมืองไทเป
» อุทยานเหย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-TG-SMSK2-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-17 APR
 ราคา/ท่าน :  53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-SONGKARN FESTIVAL 2016 SMSK2 / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, เป็ดย่าง, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง, พระกระโดดกำแพง, ขาปูอลาสก้า / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» หนานโถว - หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า(เครื่องเล่น+ชมโชว์)+นั่งกระเช้า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
» อุทยานเขาอารีซัน - เกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
» เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน(อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - EDA World(รวมบัตรเครื่องเล่น) - Shopping Outlet Mall
» อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง
» ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - ถ้ำแปดเซียน - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน
» อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - ขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 89 ที่ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นชั้น89แล้ว) - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» เหย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-CI-SMSK3-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 APR
 ราคา/ท่าน :  39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - หนาวโถว - เจียอี้ - เกาสง(SMSK3) / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สูตรไต้หวัน, ขาปูอลาสก้า, พระกระโดดกำแพง, เป็ดปักกิ่ง, ภัตตาคาร200ล้าน / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ถนนสายเซรามิกอิงเกอ - ไทจง - ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
» เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอารีซัน - สวนสนพันปี - เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
» Eda World - Shopping Outlet Mall - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ไทเป - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» พิพิธภัณฑ์กู้กง - จงเรี่ยฉือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 89 ที่ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นชั้น89แล้ว) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-CI-SMSK5-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 APR
 ราคา/ท่าน :  40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - หนานโถว - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - ชิงจิ้ง(SMSK5) / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวันพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, สลัดกุ้งมังกร, ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200ล้าน / ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป101(รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - Farglory Ocean Park
» ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - เหย่หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิงจิ้ง
» ฟาร์มแกะชิงจิ้ง(ชมโชว์ตัดขนแกะ) - ไทเป - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
» อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAD9-TG-SMSK6-TAIWAN   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 APR
 ราคา/ท่าน :  41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไทจง - ฮวาเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น (SMSK6) / Special Menu สุกี้พร้อมน้ำจิ้ม, สเต็กบุฟเฟ่ต์, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ฟรี Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» ไทเป - นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - น้ำตกฉางชุน - Farglory Ocean Park
» ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
» ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป101(รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-IT-TAIWAN4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 MAR / 31MAR-3APR
7-10 / 21-24 APR / 28APR-1MAY
12-15 / 26-29 MAY
9-12 / 16-19 / 23-26 JUN / 30JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต็กจานร้อน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - เดินทางเข้าสู่ที่พัก
» ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง
» ไทเป - ตึกไทเป101 (ไม่รวมชั้นชมวิว) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันวันแรงงาน 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-IT-TAIWAN5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 / 24-28 FEB
9-13 / 16-20 / 23-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต็กจานร้อน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - เดินทางเข้าสู่ที่พัก
» ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า+วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรืออาบภายในห้อง)
» ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ - ชิมชาอู่หลง - อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรืออาบภายในห้องอาบน้ำ)
» ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้นชมวิว) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-XW-TAIWAN3D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-22 / 27-29 FEB
12-14 / 19-21 / 26-28 MAR
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต็กจานร้อน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW/IT-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-XW+IT-TAIWAN3D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW/IT-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-22 / 27-29 FEB
12-14 / 19-21 / 26-28 MAR
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,200 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต็กจานร้อน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
» ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» วัดหลงซันซื่อ - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW/IT-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-XW+IT-TAIWAN-A   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW/IT-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 / 25-28 FEB
10-13 / 17-20 / 24-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต็กจานร้อน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรือภายในห้อง)
» ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
» ร้านขนมเค้กสับปะรด - อนุสรณ์สถานวีรชน จงเลี่ยฉือ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW/IT-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-XW+IT-TAIWAN-B   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW/IT-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 / 25-28 FEB
10-13 / 17-20 / 24-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต้กจานร้อน
» กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ+หมวกว่ายน้ำ หรือภายในห้อง)
» จังฮั่ว - วัดปากั้วซัน - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี
» อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) - นั่งMRT (Taipei Main Station-Ximen Station) แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAE7-XW-TAIWAN4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 / 25-28 FEB
10-13 / 17-20 / 24-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า, เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, สเต็กจานร้อน
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ + หมวกว่ายน้ำ หรือภายในห้อง)
» ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
» หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านขนมเค้กสับปะรด ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
» ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันมาฆบูชา 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAH9-CI-TAIWAN-SURPRISE4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-28 FEB
3-6 / 17-20 / 24-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป - ไถจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
» กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ที่พัก
» เมืองไถจง - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
» ศูนย์Germaniumและนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
» อุทยานเย่หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ไต้หวันวันคริสต์มาส 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ไต้หวัน รหัส : THAAN0-IT-TW-SDT04(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-29 FEB
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ - ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง - สเต๊ก - สลัดบาร์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน
» วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
» เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรด - พิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
» หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794 Facebook Pixel Code