Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน / เที่ยวไต้หวัน
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TAIWAN5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 11-15 / 18-22 SEP / 28SEP-2OCT
8-12 OCT
ราคา/ท่าน :
15,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
15,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์ สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งDuty Free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAI7-XW-BEST-JOURNEY-TAIWAN5D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
17,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Best : วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรม 5 ดาว
ไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์ สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งDuty Free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION6D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-5SEP
14-19 / 17-22 / 24-29 SEP
1-6 / 11-16 OCT
ราคา/ท่าน :
17,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION6D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-18 SEP(Bus2)
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
18,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAR9-XW-POKEMON-TPE03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-29 SEP
ราคา/ท่าน :
16,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
16,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปเกม่อน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฝงเจี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - Seafood - เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - สเต็ก และสลัดบาร์ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฝงเจี่ย
ไทจง - ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พักเมืองเจียวซี
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ร้านพายสับปะรด - ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAR9-XW-POKEMON-TPE03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-6 OCT
ราคา/ท่าน :
17,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปเกม่อน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฝงเจี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - Seafood - เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - สเต็ก และสลัดบาร์ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฝงเจี่ย
ไทจง - ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พักเมืองเจียวซี
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ร้านพายสับปะรด - ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Super Hot อาบน้ำแร่ : เมืองผูหลี่ - วัดจงไถถานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถถานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์ปะการังสีแดง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - เมืองเจียวซี - ไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
อุทยานเย่หลิว - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าที่พัก
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 / 10-14 DEC
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานอาลีซัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - หนานโถว - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานอาลีซัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - หนานโถว - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวครบ 3 อุทยาน : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน / เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก และสลัดบาร์ / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - โรงงานหินอ่อน - ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋
นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว)
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หนานโถว - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อลีซัน
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก - นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซัน - สนามบินเมืองเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 OCT
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติ อาลีซัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น89แล้ว) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก และสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไทเป - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น89แล้ว)
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - D.I.Y ทำโมจิ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 AUG / 31AUG-4SEP
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 10-14 / 11-15 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 24-28 SEP / 28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 14-18 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 22-26 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล / Free WiFi บนรถ / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAQ8-XW-HAPPY-TW5D(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP / 28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เถาหยวน - ผูหลี่ - วังจงไถ่ถาน - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101(รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Duty Free - ศูนย์ปะการังสีแดง - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAQ8-XW-HAPPY-TW5D(4)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เถาหยวน - ผูหลี่ - วังจงไถ่ถาน - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101(รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Duty Free - ศูนย์ปะการังสีแดง - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAI8-XW-FUNNY-TAIWAN5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 4-8 / 7-11 SEP
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Funny : ไทเป - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต - อุทยานเย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไทจง - ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ไทจง - ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ช้อปปิ้ง Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
อุทยานเย่หลิว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAI8-XW-FUNNY-TAIWAN5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Funny : ไทเป - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต - อุทยานเย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไทจง - ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
ไทจง - ไทเป - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ช้อปปิ้ง Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
อุทยานเย่หลิว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - เย๋หลิ่ว - สุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง / เมนูพิเศษ สุกี้ ชาบูชาบู - สเต็ก - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวติดเล่ม

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทจง - ไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานเย๋หลิ่ว - เมืองเจียวซี - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
เจียวซี - ไทเป - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Gloria Outlet
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - เย๋หลิ่ว - สุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง / เมนูพิเศษ สุกี้ ชาบูชาบู - สเต็ก - เสี่ยวหลงเปา

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทจง - ไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานเย๋หลิ่ว - เมืองเจียวซี - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
เจียวซี - ไทเป - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Gloria Outlet
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-13 FEB17
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น : ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น : ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(3)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 SEP
10-13 / 24-27 NOV 16
23-26 FEB 17
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น : ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
2-5 / 9-12 DEC
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น : ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-IT-ST0.1-TAIWAN(5)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
9-12 MAR 17
ราคา/ท่าน :
18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น : ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี / ฟรี Wifiบนรถ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - เข้าที่พัก
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
วี แอร์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วี แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
17,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
17,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - อาบน้ำแร่ : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง /เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ภัตตาคารสองร้อยล้าน - สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา - สุกี้สูตรไต้หวัน / ฟรี Wifiบนรถ / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน,ไต้หวัน - หนานโถว - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
เหย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นจุดชมวิว ชั้น89)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-XW-ST0.2-TAIWAN(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 OCT
ราคา/ท่าน :
17,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
17,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ช้อปฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ภัตตาคารสองร้อยล้าน - เสี่ยวหลงเปา - สุกี้สูตรไต้หวัน / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-XW-ST0.2.2-TAIWAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 / 22-25 SEP
ราคา/ท่าน :
15,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่วจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งฝงเจี่ย, ซื่อหลิน, ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, ภัตตาคารสองร้อยล้าน, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-BR-ST0.3-TAIWAN(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
3-6 / 17-20 NOV
ราคา/ท่าน :
18,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ช้อปฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - สุกี้สูตรไต้หวัน - ภัตตาคารอู๋เจี่ยวสองร้อยล้าน - ปลาประธานาธิบดี - สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-BR-ST0.3-TAIWAN(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
19,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - โปรโมชั่น ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ช้อปฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - สุกี้สูตรไต้หวัน - ภัตตาคารอู๋เจี่ยวสองร้อยล้าน - ปลาประธานาธิบดี - สเต็กไต้หวัน พร้อมสลัดบาร์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Miracle (ST1) ไทเป - หนาวโถว - เจียอี้ - เกาสง - อาบน้ำแร่ : ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอารีซัน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - Eda World(รวมบัตรเครื่องเล่น) - ช้อปปิ้งย่านซินเจวี่ยเจียง / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - อาหารพื้นเมืองจีนแคระ - ปลาประธานาธิบดี - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ไทเป - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าสู่ที่พัก
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอารีซัน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - เกาสง
Eda World(รวมบัตรเครื่องเล่น) - Shopping Outlet Mall - วัดฝอกวงซาน - ช้อปปิ้งย่านซินเจวี่ยเจียง
สถานทูตเก่าอังกฤษ - สนามบินเกาสง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 SEP
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Liek Taiwan (ST2) ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า - เมืองเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อาบน้าแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - อาหารพื้นเมืองจีนแคระ - สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - สลัดกุ้งมังกร - ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
นั่งรถไฟด่วนฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - Farglory Ocean Park
นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า - ไทจง - ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-29 AUG
9-12 / 23-26 SEP / 30SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
29,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
29,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวันฟุ้งฟิ้ง(ST3) : ไทเป - ไทจง - หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - ปลาประธานาธิบดี - ร้านภัตตาคาร 200 ล้าน - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง(พระถังซัมจั๋ง) - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า(เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิว) - ชิงจิ้ง
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง(ชมโชว์ตัดขนแกะ) ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-CI-SMNY1-TAIWAN
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
50,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
50,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Happy New Year เที่ยว 4 อุทยาน : พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเขาอารีซัน - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - อุทยานเขิ่นติง - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - ถ้ำแปดเซียน - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - อาหารเจประยุกต์ - สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - ปลาประธานาธิบดี - สุกี้สไตล์ไต้หวัน - เป็ดย่าง - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง - พระกระโดดกำแพง - ขาปูอลาสก้า / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - หนานโถว - นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามภูเขา - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมัย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานเขาอารีซัน - สวนสนพันปี - เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - Shopping Outlet Mall
เกาสง - อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง - อาบน้ำแร่
ไถตง - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - ถ้ำแปดเซียน - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน
อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วนสู่ไทเป - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
อุทยานเหย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-TG-SMNY2-TAIWAN
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Countdown EDA World เที่ยว 4 อุทยาน ไทเป - ฮวาเหลียน - ไถตง - เกาสง - เจียอี้ - หนานโถว - อาบน้ำแร่ : พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อุทยานทาโรโกะ - อนุสาวรีย์ Monument marking the Tropic of Cancer - อุทยานเขิ่นติง - วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - อุทยานเขาอารีซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - อาหารเจประยุกต์ - สเต็กไต้หวันพร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - ปลาประธานาธิบดี - สุกี้สไตล์ไต้หวัน - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง - ภัตตาคารสองร้อยล้าน / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - อาบน้ำแร่
นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ย่านการค้าจงซาน
จุดชมวิวสือทีผิง - อนุสาวรีย์ Monument marking the Tropic of Cancer - ถ้ำแปดเซียน - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว
อุทยานเขิ่นติง - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - หมาวปี้โถว - เกาสง
เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ช้อปปิ้งOUtlet Mall - ร่วมCountdown 2017 ที่EDA World
เกาสง - เจียอี้ - อุทยานเขาอารีซัน - เจียอี้
เจียอี้ - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-CI-SMNY3-TAIWAN
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-3JAN16
ราคา/ท่าน :
38,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
38,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Countdown New Year 2017 เกาสง - เจียอี้ - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - อาบน้ำแร่ : วัดฝอกวงซัน - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ช้อปปิ้งOUtlet Mall - อุทยานอารีซัน (นั่งรถไฟโบราณ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - อาหารเจประยุกต์ - สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - พระกระโดดกำแพง - ขาปูอลาสก้า - ปลาประธานาธิบดี - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเกาสง - เข้าที่พัก
เจดีย์มังกรเสือ - วัดฝอกวงซัน - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ช้อปปิ้งOUtlet Mall - ร่วมCountdown 2017 ที่EDA World
เกาสง - เจียอี้ - อุทยานอารีซัน (นั่งรถไฟโบราณ) - เมืองไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) - วัดเหวินอู่ - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-TG-SMNY5-TAIWAN
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-3JAN16
ราคา/ท่าน :
39,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
39,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 - สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถฉานซื่อ - ซีเหมินติง - ชมโชว์โลมา - Farglory Ocean Park - อุทยานทาโรโกะ(สวนผาหินอ่อน) / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - สเต็กและบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี - ร้านภัตตาคารอู๋เจี่ยว200 ล้าน / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วัดจงไถ่ซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป
นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - Farglory Ocean Park
ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAD9-IT-SMNY7-TAIWAN
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-3JAN16
ราคา/ท่าน :
34,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
34,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Countdown New Year 2017 เกาสง - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - อาบน้ำแร่ : วัดฝอกวงซัน - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ช้อปปิ้งOUtlet Mall - สถานทูตเก่าอังกฤษ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั๋งซัมจั๋ง - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง / เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน - อาหารเจประยุกต์ - สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ - พระกระโดดกำแพง - ขาปูอลาสก้า - ปลาประธานาธิบดี - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟหัวจรวด ความเร็วสูงสู่เกาสง - EDA World (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ช้อปปิ้งOUtlet Mall - ร่วมCountdown 2017 ที่EDA World
สถานทูตเก่าอังกฤษ - วัดฝอกวงซัน - ไทจง - ตลาดฝ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั๋งซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไทเป - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ในห้องพัก
พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAR3-XW-TAIWAN07(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP
ราคา/ท่าน :
15,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อาบน้ำแร่เจียวซี - เย๋หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา : วัดจงไถฉานซื่อ - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / เมนูพิเศษ Sea Food - เย๋หลิว - ปลาประธานาธิบดี - ซาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา / พักไทเป 1 คืน - ไทจง 1 คืน - เจียวซี 1 คืน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
กรุงไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - เมืองเจียวซี
ไทเป - ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น89 ชำระเพิ่มท่านละ500บาท) - ช้อปปิ้งDuty Free - ศูนย์ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAR3-XW-TAIWAN07(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 / 15-19 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
17,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อาบน้ำแร่เจียวซี - เย๋หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา : วัดจงไถฉานซื่อ - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / เมนูพิเศษ Sea Food - เย๋หลิว - ปลาประธานาธิบดี - ซาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา / พักไทเป 1 คืน - ไทจง 1 คืน - เจียวซี 1 คืน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
กรุงไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - เมืองเจียวซี
ไทเป - ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น89 ชำระเพิ่มท่านละ500บาท) - ช้อปปิ้งDuty Free - ศูนย์ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-CI-TPI-lONGPUNG
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
38,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
37,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์ลงพุง : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - หอยเชลล์อบวุ้นเส้น - สลัดกุ้งมังกร - สเต็กจานร้อน - บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ขอพรพระถังซำจั๋ง - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น 89 - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN-21SEP
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP
ราคา/ท่าน :
31,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
30,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ขายักษ์ - เสี่ยวหลงเปา - บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - ภัตตาคาร 200 ล้าน / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลูเต่า - วัดพระถังซำจั๋ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า+เครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN5D-NY-MF
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
33,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
32,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - บินเช้า CI838 08.30-12.55, CI835 13.55-16.45 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - พระใหญ่ปากั้วซัน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต้กจานร้อน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - จังฮั่ว - พระใหญ่ปากั้วซัน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN5D-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
33,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
32,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - บินสาย CI834 11.10-15.40, CI835 13.55-16.45 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - พระใหญ่ปากั้วซัน - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต้กจานร้อน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - จังฮั่ว - พระใหญ่ปากั้วซัน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (การแสดงชาวเผ่า+เครื่องเล่น) - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN6D-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
39,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
38,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - บินเช้า CI066 08.30-13.00, CI065 21.55-00.45+1 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอาหลีซัน (ป่าสน 2,000 ปี) - นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน - อุทยานเย๋หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - วัดหลงซันซื่อ / เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร - บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - ภัตตาคาร 200 ล้าน - บุฟเฟ่ต์สลัด, สเต็ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลูเต่า - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี)
นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อุทยานอาหลีซัน - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ไทเป - นั่งรถไฟ MRT สู่แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป - นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน - โรงงานขนมโมจิ
ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-CI-TAIWAN-PULI5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ผูหลี - ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - นั่งรถไฟหัวจรวด - อาบน้ำแร่ / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - เสี่ยวหลงเปา - บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู - ภัตตาคาร 200 ล้าน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่(ภายในห้อง)
ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ขอพรพระถังซำจั๋ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่
อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 AUG
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 SEP
1-4 / 8-11 / 15-18 OCT / 29OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
15,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,200 บาท
15,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง / เมนูพิเศษ สเต้กจานร้อน - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-XW-TAIWAN5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT
8-12 / 12-16 / 26-30 OCT
ราคา/ท่าน :
18,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - กุ้งมังกรไต้หวัน - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู - สเต็กจานร้อน / เสี่ยวหลงเปา/ อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ช้อปปิ้งDuty Free - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-XW-TAIWAN5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
19,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - กุ้งมังกรไต้หวัน - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู - สเต็กจานร้อน / เสี่ยวหลงเปา/ อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ช้อปปิ้งDuty Free - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
51
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-29 SEP
ราคา/ท่าน :
22,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
22,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : อุทยานอาหลีซัน - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรไต้หวัน - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู - บุฟเฟ่สลัด, สเต็กจานร้อน - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี
นั่งรถไฟโบราณ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ชิมชาอูหลง - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลูเต่า - วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น(ใช้รถโดยสารประจำทาง) - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
52
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
XW/TR-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-XW-TR-TAIWAN4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW/TR-นกสกู๊ต/ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
21,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
21,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู - สเต็กจานร้อน - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอูหลง - วัดจงไถฉันซื่อ - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
53
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAE7-XW-TAIWAN5D-CYCLING
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28AUG-1SEP
11-15 / 25-29 SEP
9-13 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
27,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
27,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทริปปั่นจักรยาน ได้เที่ยว ได้สุขภาพดี : ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - หมู่บ้านชาวเผ่าเส้าจู๋ - เส้นทางจักรยานจุดชมวิวปี้ถัน - สวนสาธารณะซิ่วหลางชิงซี - เส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำตั้นส่วย - สวนสาธารณะป่าชายเลนเส้อจื่อเต่า - เส้นทางจักรยานสวนสาธารณะกวนตู้ - ถนนโบราณตั้นส่วย - ปั่นจักรยานในตัวเมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่สลัด, สเต็กจานร้อน - เสี่ยวหลงเปา - บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - ผูหลี่ - ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา - ท่าเรือส่วยเส้อ - จุดบริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน - วัดพระถังซำจั๋ง - หมู่บ้านชาวเผ่าเส้าจู๋ - ศาลเจ้ากวนอู - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
ผูหลี่ - ไทเป - เส้นทางจักรยานจุดชมวิวปี้ถัน - สวนสาธารณะซิ่วหลางชิงซี - ท่าเรือต้าเต้าเฉิง - เส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำตั้นส่วย - สวนสาธารณะป่าชายเลนเส้อจื่อเต่า - สะพานเส้อจื่อ - เส้นทางจักรยานสวนสาธารณะกวนตู้ - ถนนโบราณตั้นส่วย - สะพานคู่รัก
ไทเป - ปั่นจักรยานในตัวเมือง - หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - ชมแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
54
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-TOOKVER5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 24-28 SEP / 28SEP-2OCT
1-5 / 5-9 OCT
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,600 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - หนานโถว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งTaipei Fish Market - ซีเหมินติง / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ชมศูนย์germanium และนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Duty Free - Taipei Fish Market - ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
55
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-FIEOW5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 AUG 16
3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 SEP
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - หนานโถว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ช้อปปิ้งTaipei Fish Market - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ชมศูนย์germaniumและนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - Duty Free - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Taipei Fish Market - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
56
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-FIEOW5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 SEP
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - หนานโถว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ช้อปปิ้งTaipei Fish Market - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ชมศูนย์germaniumและนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - Duty Free - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Taipei Fish Market - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
57
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
วีแอร์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-ZV-TAIWAN-SPECIAL4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน ZV-วีแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 OCT
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,600 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - เหยหลิ่ว - จิ่วเฟิ่น : อุทยานเย่หลิ่ว - ไทเป - ซีเหมินติง - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - Taiple Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ศูนย์Germanium - ชิมขนมพายสัปปะรด - อุทยานเย่หลิ่ว - ไทเป - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Duty Free - Mitsui Outlet Park
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
58
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-SUPER-SHOCK5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 / 24-28 SEP
28SEP-2OCT
1-5 / 8-12
16-20 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,400 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - หนานโถว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ศูนย์Germanium และนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
59
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-SUPER-SHOCK5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP
5-9 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,400 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - หนานโถว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ศูนย์Germanium และนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
60
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-PRO-PREED5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 / 25-29 SEP
9-13 OCT
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,800 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - หนานโถว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Duty Free - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
61
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-SHOCK(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 SEP
ราคา/ท่าน :
16,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,800 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไถจง - หนานโถว - จีหลง : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - สเต็กพร้อมสลัดบาร์ไม่อั้น - อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง พร้อมอาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ชมศูนย์Germanium และนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งDuty Free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
62
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-SHOCK(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,800 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไถจง - หนานโถว - จีหลง : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - สเต็กพร้อมสลัดบาร์ไม่อั้น - อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง พร้อมอาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ชมศูนย์Germanium และนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งDuty Free - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
63
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-CI-TAIWAN-SURPRISE4D(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 SEP
6-9 / 13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Surprise ไทเป - ไถจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา : ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย - วัดจงไถชานซื่อ - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์เจียงไดเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานเย่หลิ่ว / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ที่พัก
เมืองไถจง - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ศูนย์Germaniumและนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
อุทยานเย่หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

64
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-CI-TAIWAN-SURPRISE4D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Surprise ไทเป - ไถจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา : ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย - วัดจงไถชานซื่อ - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์เจียงไดเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานเย่หลิ่ว / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ที่พัก
เมืองไถจง - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ศูนย์Germaniumและนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
อุทยานเย่หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
65
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-CI-TAIWAN-HOLIDAY4D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 NOV
1-4 DEC
ราคา/ท่าน :
20,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวไต้หวันสนุกไม่ลงร้านช้อป : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - แช่น้ำแร่ในโรงแรมที่พัก 5 ดาว
เมืองไถจง - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองไทเป - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
D.I.Y. พายสับปะรด - เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
66
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-CI-TAIWAN-HOLIDAY4D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 3-6 / 4-7 / 8-11 / 9-12 / 10-13 DEC
ราคา/ท่าน :
21,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวไต้หวันสนุกไม่ลงร้านช้อป : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - แช่น้ำแร่ในโรงแรมที่พัก 5 ดาว
เมืองไถจง - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองไทเป - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
D.I.Y. พายสับปะรด - เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
67
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-ALISHAN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 24-28 SEP / 28SEP-2OCT
1-5 / 5-9 OCT
ราคา/ท่าน :
15,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,400 บาท
15,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อาลีซาน - อาบน้ำแร่ 5 ดาว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน - ปลาประธานาธิบดี - เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำแพง / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
เมืองไทเป - ศูนย์Germanium และนาฬิกา - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
68
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAH9-XW-TAIWAN-ALISHAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-25 SEP
4-9 / 15-20 / 22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
17,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
17,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อาลีซาน - อาบน้ำแร่ 5 ดาว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง / เมนูพิเศษ สเต็กจานร้อน - เสี่ยวหลงเปา - สุกี้ชาบู ชาบู - อาหารจีนซีฟู้ด - พระกระโดดกำแพง / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไทเป(สนามบินเถาหยวน) - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ที่วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - อาบน้ำแร่ 5 ดาวในโรงแรมที่พัก
เมืองไทเป - ศูนย์Germanium และนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งDuty Free - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
69
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-27 NOV
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ตะลอนทัวร์ไทเป : ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - อุทยานแห่ชาติเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ตลาดปลา - ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึกแล้ว) - พิพิธภัณฑ์กู้กง / ชวนชิมไก่ทอดเจ้าดังHot Star - ชานมไข่มุขไต้หวัน - กุ้งมังกรซีฟู๊ดส์ เมกวานเยียน - สเต๊ก, บาร์สลัด - สุกี้ชาบูเซียนเย่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเถาหยวน - เมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - พายสับประรด
น้ำพุร้อนเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - อุทยานแห่ชาติเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วัดหลงซาน - ตลาดปลา - ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึกแล้ว) - พิพิธภัณฑ์กู้กง - เจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
70
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-27 NOV
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - พักหรู ทานอร่อย แบบไทเป : ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพัก - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ Alishan Forest Railway - สวนสนพันปี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่ชาติเหย่หลิว - พิพิธภัณฑ์กู้กง - เป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ตึกไทเป 101 (ราคานี้รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ชวนชิมไก่ทอดเจ้าดังHot Star - ชานมไข่มุขไต้หวัน - เสียวหลงเปาจินผิง - กุ้งมังกรซีฟู๊ดส์ เมกวานเยียน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเถาหยวน - เมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ Alishan Forest Railway - สวนสนพันปี - เมืองเจี้ยอี
วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลงชิม - ขนมพายสับปะรด
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่ชาติเหย่หลิว - พิพิธภัณฑ์กู้กง - เป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วัดหลงซาน - ตลาดปลา - ตึกไทเป 101 (ราคานี้รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
71
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAV0-CI-TAIWAN-DELUXE4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 / 15-18 / 22-25 SEP / 29SEP-2OCT
13-16 / 20-23 / 27-30 OCT
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 / 15-18 DEC
ราคา/ท่าน :
20,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Deluxe ไทเป - ไถจง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - สเต๊ก และสลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงไทเป - ซื่อหลินไนท์เก็ต
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ไทเป - ศูนย์Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านนมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
72
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAV0-CI-TAIWAN-DELUXE4D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
3-6 / 4-7 / 10-13 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
21,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
21,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Deluxe ไทเป - ไถจง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - สเต๊ก และสลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงไทเป - ซื่อหลินไนท์เก็ต
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ไทเป - ศูนย์Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านนมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
73
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAV0-CI-TAIWAN-OHO3D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
3-5 / 16-18 SEP
ราคา/ท่าน :
18,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Oho ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - จิ่วเฟ่น : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ้วเฟิ้น - ซื่อหลินไนท์เก็ต - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ภัตตาคารอู๋เจี้ยว 200 ล้าน - สเต๊ก+สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา - อาหารจีนซีฟู๊ด / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงไทเป - เข้าที่พัก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ้วเฟิ้น - พายสับปะรด - ช้อปปิ้งDuty Free - ซื่อหลินไนท์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - จง เรี่ยฉือ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
74
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAV0-CI-TAIWAN-OHO3D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
7-9 / 14-16 / 20-22 OCT
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 NOV
2-4 / 16-18 / 23-25 DEC
ราคา/ท่าน :
19,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Oho ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - จิ่วเฟ่น : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ้วเฟิ้น - ซื่อหลินไนท์เก็ต - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ภัตตาคารอู๋เจี้ยว 200 ล้าน - สเต๊ก+สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา - อาหารจีนซีฟู๊ด / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงไทเป - เข้าที่พัก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ้วเฟิ้น - พายสับปะรด - ช้อปปิ้งDuty Free - ซื่อหลินไนท์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - จง เรี่ยฉือ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
75
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAV0-CI-TAIWAN-OHO3D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-6 / 9-11 / 11-13 DEC
ราคา/ท่าน :
20,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
20,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Oho ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - จิ่วเฟ่น : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ้วเฟิ้น - ซื่อหลินไนท์เก็ต - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง / เมนูพิเศษ ภัตตาคารอู๋เจี้ยว 200 ล้าน - สเต๊ก+สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา - อาหารจีนซีฟู๊ด / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงไทเป - เข้าที่พัก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ้วเฟิ้น - พายสับปะรด - ช้อปปิ้งDuty Free - ซื่อหลินไนท์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - จง เรี่ยฉือ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
76
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-IT-TW-SDT01(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,สเต๊ก+สลัดบาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน
วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้ง - ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรส - พิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตร - ขึ้นตึก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

77
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-IT-TW-SDT01(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,สเต๊ก+สลัดบาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน
วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้ง - ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรส - พิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตร - ขึ้นตึก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
78
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-IT-TW-SDT01-PRO(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
9-12 / 23-26 SEP
ราคา/ท่าน :
13,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
13,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - เหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ ณ แหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไตหวัน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,สเต็ค บุฟเฟ่สลัดบาร์,ปลาประธานาธิบดี

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน
วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอูหลง- ช้อปปิ้ง - ตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - ขนมพายสัปปะรส - ตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึ้นตึก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหยหลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

79
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-CI-TW-STD02(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานอารีซัน : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101(รวมลิฟท์ชมวิว) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ห้องส่วนตัว / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ - สุกี้ชาบูชาบูสไตล์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธฑภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหวินอู่ - เจียอี้ไนท์มาเก็ต
นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - เมืองไทจง - ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง - อุทยานเหยหลิ่ว -ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - Duty Free - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ศูนย์Germanium - ร้านขนมพายสัปประรด - วัดหลงซาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
80
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชนาแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-CI-TW-STD02(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชนาแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อุทยานอารีซัน : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101(รวมลิฟท์ชมวิว) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ห้องส่วนตัว / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ - สุกี้ชาบูชาบูสไตล์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธฑภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหวินอู่ - เจียอี้ไนท์มาเก็ต
นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - เมืองไทจง - ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง - อุทยานเหยหลิ่ว -ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - Duty Free - ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ศูนย์Germanium - ร้านขนมพายสัปประรด - วัดหลงซาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

81
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-CI-TW-SDT03(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน - เหย่หลิ่ว - อุทยานทาโรโกะ - แช่น้ำแร่เจียวซี : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - วัดเหวินอู่ - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ชมการแสดงเผ่าอาเหม๋ย / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / สเต๊ค พร้อมสลัดบาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เหย่หลิ่ว - เจียวซี(เมืองแห่งน้ำแร่คุณภาพ) - แช่น้ำแร่
อี้หลาน - นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ชมการแสดงเผ่าอาเหม๋ย
ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Gloria Outlet - ไทจง - ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง - วัดเหวินอวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั๋งซัมจัง - แวะชิมชาอู๋หลง - สนามบิน - เถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
82
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAAN0-CI-TW-SDT03(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 OCT
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน - เหย่หลิ่ว - อุทยานทาโรโกะ - แช่น้ำแร่เจียวซี : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - วัดเหวินอู่ - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ชมการแสดงเผ่าอาเหม๋ย / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / สเต๊ค พร้อมสลัดบาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เหย่หลิ่ว - เจียวซี(เมืองแห่งน้ำแร่คุณภาพ) - แช่น้ำแร่
อี้หลาน - นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ชมการแสดงเผ่าอาเหม๋ย
ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Gloria Outlet - ไทจง - ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง - วัดเหวินอวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั๋งซัมจัง - แวะชิมชาอู๋หลง - สนามบิน - เถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

83
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน

รหัส : THAA52-CI-TPI-HOKKAIDO5D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
47,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
45,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยว 2 ประเทศ ไต้หวัน - ฮอกไกโด : ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - ยอดเขาคุโระดาเกะ - คลองโอตารุ - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ - มิตซุยเอาท์เลท / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่(ฮอกไกโด) - หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - อาบน้ำแร่Onsen
ยอดเขาคุโระดาเกะ (นั่งกระเช้า) - โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร
ซัปโปโร - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ
มิตซุยเอาท์เลท - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซ่ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
84
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 22-25 SEP
6-9 / 20-23 OCT
10-13 / 24-27 NOV
ราคา/ท่าน :
28,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
28,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - So Good : ฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ถนนคนเดินตั้นสุ่ย - พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง / อัตรานี้ ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถฉาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป - D.I.Y พายสับปะรด - ถนนคนเดินตั้นสุ่ย - พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น 89)
เมืองไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ไต้หวันเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนกันยายน 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ไต้หวันเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนกรกฎาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794