เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z7989
Z7988
1 2
Z8635
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Aug 2022 - 18 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿49,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,900
฿49,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿46,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
รวมประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,000 บาท - ค่าตรวจ PCR-Test (ถ้ามี ทุกกรณี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)
Z8573
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
15 Jul 2022 - 23 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿129,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿22,900
฿129,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿129,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
20 Jul 2022 - 28 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿20,900
฿105,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13 Jul 2022 - 21 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿20,900
฿105,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4 Jul 2022 - 12 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25 Jun 2022 - 3 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8448
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23 Sep 2022 - 2 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿99,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿32,000
฿99,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿99,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโรต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหาร หรือโรงแรมได้) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าแพ็คเกจ TEST & GO (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8714
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Jul 2022 - 18 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿59,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿13,000
฿59,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿59,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 36 จาก
ทัวร์ยุโรป 72 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ยุโรป

Z8867
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8867
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : ขึ้นเขาทิตลิส - นั่งกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา - เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน - ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท - ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์ - ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) - กรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) - เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - ค่าทิปพนักงานขับรถ (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม - น้ำดื่มบนรถ - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงแผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 เข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ทการ์ท
 โรเทนเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมือง - นูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก (มรดกโลก)
 สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (มรดกโลก) - อิสระช้อปปิ้งมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, ร้านค้าแบรนด์เนม
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซีน Pfizer, Moderna, Astrazeneca and Johnson & Johnson เท่านั้น
เดินทาง :
Z8866
โอมานแอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกีโธร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - มหาวิหารเลดี้ - ปราสาทเกรเวนสตีน - อะโตเมียม - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
ไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600 บาท ต่อท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต
 สนามบินแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง Zeil Street - เมืองซังกอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ
 เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ถ่ายรูปสะพานโฮเอินซอลเลิร์น - เนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกีโธร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - โรงงานทำรองเท้าไม้ - โรงงานทำชีส - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory - ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารเลดี้ - Belfly of Bruge - แกรนด์เพลส - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable - เมืองบรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เก็บภาพจัตุรัสกร็องปลัส - ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue
 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส - ปอร์ตเดอมาร์ส - มหาวิหารแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เมืองปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำที่ Grain de Cuir - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี : ต้องได้รับวัคซีนครบ 3 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EU ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ใน EU (ปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เดินทาง :
Z8860
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8860
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,500
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Toscana, Cruise Only, West Mediterranean : Civitavecchia (Italy) - Naples (Italy) - Palma De Mallorca (Spain) - Valencia (Spain) - Marseilles (France) - Savona (Italy) - Civitavecchia (Italy) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Civitavecchia (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Toscana - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 07.00 AM Naples (Italy) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 09.00 AM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 21.00 PM
 Arrival 07.00 AM Valencia (Spain) - Depart 15.00 PM
 Arrival 13.00 PM Marseilles (France) - Depart 19.00 PM
 Arrival 08.30 AM Savona (Italy) - Depart 18.30 PM
 Arrival 08.30 AM Civitavecchia (Italy)
เดินทาง :
Z8859
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8859
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,500
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Smeralida, Cruise Only, West Mediterranean : Barcelona (Spain) - Palma De Mallorca (Spain) - Palermo (Sicily) - Civitavecchia (Italy) - Savona (Italy) - Marseilles (France) - Barcelona (Spain) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Barcelona (Spain) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 08.00 PM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 07.00 AM Palermo (Sicily) - Depart 17.00 PM
 Arrival 09.00 AM Civitavecchia (Italy) - Depart 19.30 PM
 Arrival 08.30 AM Savona (Italy) - Depart 18.30 PM
 Arrival 09.00 AM Marseilles (France) - Depart 18.00 PM
 Arrival 09.00 AM Barcelona (Spain)
เดินทาง :
Z8856
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8856
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿115,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - ออสเตรีย - สวิสเซอร์แลนด์ : มหาวิหารดูโอโม - เกาะเวนิส - ะเลสาบเบรียส - อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Alps Di Siusi - สะพานไม้ชาเปล - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform - ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ / พักเกาะเวนิส 1 คืน - พักหมู่บ้าน Murren ท่านกลางเทือกเขาแอลป์ (น้อยทัวร์ที่จะพักที่นี่) 1 คืน / เมนูพิเศษ ฟองดูชีส และสปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู๊ด พร้อมไวน์ขาว
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / รวมค่าวีซ่า / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - มหาวิหารดูโอโม - ช้อปปิ้งแกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 เวโรนา - บ้านโรมิโอ จูเลียต - ระเบียงหินอ่อน - เกาะเวนิส - ถ่ายรูปลีโอเน่ - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจส์ - สะพานทอดถอนใจ - พักบนเกาะเวนิส
 คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - ทะเลสาบเบรียส - อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Alps Di Siusi - ทะเลสาบมิสซูริน่า - เมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ
 วาดูซ - ปราสาทวาดุซ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 ลูเซิร์น - ชเตเคิลแบร์ก - เมืองเมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ James Bond 007) - Skyline View Platform - นั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเขา - พักวิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ในเมืองเมอร์เรน
 อินเทอลาเคน - สะพานอิเซลท์วาลด์ - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ - สนามบินกรุงซูริก - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8848
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8848
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿93,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - อินส์บรุค - วาดุซ - ฮัลสตัท - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน - ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - บรัสเซลส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 11 วัน เท่ากับ 33 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำไโรงแรม - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 6,900 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนมิราเบล
 ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรุค - หลังคาทองคำ
 เมืองวาดุซ, ประเทศลิกเตน สไตน์ - ถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองอินเทอร์ลาเกน
 เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟเขึ้นสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิจอง
 มหานครปารีส - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย
 จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช - ล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารค่ำ)
 บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8831
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8831
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปารีส - ดีจอง - กอลมาร์ - ลูเซิร์น - แองเกิ้ลเบิร์ก - มิลาน - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิต - ช้อปปิ้งที่แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ปารีส (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 70 ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละประมาณ 6,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละประมาณ 500 บาท ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเท่านั้น) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟล - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการพาไปได้) - ผ่านชม ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท
 ปารีส - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม (เต็มวัน) (อิสระอาหารเที่ยง) - ดีจอง
 ชมเมืองกอลมาร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - แองเกิ้ลเบิร์ก
 แองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล - ถ่ายรูปทะเลสาบลูเซิร์น - ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์เนม - เมืองโคโม่ - ถ่ายรูปทะเลสาบโคโม่ - มิลาน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 มิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8830
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8830
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ชมวิวสี่ยอดเขา - เซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น - กลาเซียร์ 3000 - ยอดเขาทิตลิต - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - เมืองเบิร์น - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET
ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 70 ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละประมาณ 5,000 บาท (ท่านใดยังไม่มีวีซ่าเช็งเก้น ทางบริษัทสามารถบริการจัดทำให้ และ/หรือท่านจะทำเองเพื่อความประหยัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่าน ทางบริษัทก็จะจัดส่งเอกสารให้ (ตั๋วเครื่องบิน,โรงแรม,โปรแกรมทัวร์ประกันอุบัติเหตุ) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
 เมืองแทซ - สถานีรถไฟเมืองแทซ - นั้งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - ระหว่างทางผ่านชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขาเกรอนากรัท - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน
 เมืองโกลดูปิยง - กลาเซีย 3000 (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น
 เบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ทัวร์เสริม นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต (ไม่รวมตั๋วนั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล
 เมืองมิลาน - ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8829
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿105,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - เฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา - ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ - เขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - แอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
 ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - ถ่ายรูปกับปราสาทไคเบิร์ก (มรดกโลก) - เฟราเอินเฟ็ลท์ - ถ่ายรูปปราสาทเฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์
 เข้าชมวิหารคอนสแตนซ์ - เข้าชมศาสนสถานซาเลม - เกาะไมเนา - ลินเดา
 ถนนแม็กซิมิเลี่ยน - แวะถ่ายรูปศาลากลางเก่า
 เมืองล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เข้าชมปราสาทชูรรอสส์ ซีลล์ - เมืองเคมพ์เทิน - เข้าชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟุซเซน - เที่ยวชมเมืองเก่า
 นั่งมินิบัส เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - สถานีอิบเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา
 เมืองอินช์บรูค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขานอร์ธเคทเทอ - ชมเมืองอินช์บรูค - เมืองคุฟสไตน์ - ถ่ายรูปป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ (มรดกโลก)
 ฮัลล์สตัทท์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - ถ้ำน้ำแข็งยักษ์ - แอดมอนท์ - เข้าชมอารามแอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เขตเมืองเก่าแห่งมาเรียเซลล์ - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งมาเรียเซลล์ - เมืองเวียนเนอร์ นิวสตัทท์
 เข้าชมปราสาทฟอรชเทนสไตน์ - เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท
 เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8779
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8779
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - พิชิตยอดเขา Schillthorn - เดินริมเขา Skyline View Platform - มหาวิหารแห่งมิลาน - หอเอนปิซา - โคลอสเซียม โรม - น้ำพุเทรวี - ช้อปปิ้งกรุงปารีส, มิลาน เมืองแฟชั่นระดับโลก / พักเมืองเล็กๆแสนสวย อินเทอลาเคน - พักหมู่บ้าน Murren วิวแสนล้าน น้อยทัวร์ที่จะพาไปพัก - พักกรุงปารีส 1 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู - หอยเอสคาโก และไวน์แดง - สปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู๊ด
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) - ค่าทิปไกด์ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าทำ Vaccine Passport - ทำ VACCINE PASSPORT, ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - ปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมสองฝั่งแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย - เบอซองซง
 เบอซองซง - ชเตเคิลแบร์ก - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform - หมู่บ้านเมอร์เรน - พักบนเขา วิวแสนล้าน (โรงแรมไม่มีห้องพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 กรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 1 คืน ประมาณ 1,500 บาท)
 เมอร์เรน - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่ อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งที่ ฟอกซ์ทาวน์ - มิลาน
 มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า
 ปิซ่า - โรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ด้านหน้าถนนคอนดอตติ
 สนามบินกรุงโรม - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาบี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8769
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8769
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส - ล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค, เยอรมนี - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่ศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น
 ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส - ล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿80,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8733
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8733
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,990
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี : มิลาน - เวนิส - ปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - โรม - ขิมไวน์อิตาลี 1 แก้ว - เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ - บริการอาหาร 9 มื้อ, บนเครื่อง / รับฟรี! เซ็ตเดินทาง (หมอนรองคอ, ผ้าปิดตา) / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามีตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี
 สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - เมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมด้านใน) - เมืองเวนิส
 ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะเวนิส - เก็บภาพด้านนอก มหาวิหารเซนต์มาร์ก - สะพานทอดถอนใจ (ไม่รวม ค่าล่องเรือกอนโดล่า) - เมืองปิซ่า
 จัตรุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม่ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปมหาวิหารดุโอโม่แห่งปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์) - เมืองฟลอเรนซ์ (มรดกโลก) - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคดิโอ - ช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ
 เมืองโรม - นครวาติกัน - ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - ถ่ายรูปน้ำพุเทรวี - บันไดสเปน
 สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟีอูมีชีโน - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว อิตาลี ไม่รองรับวัคซีนจีน ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม ต้องได้รับเข็มบูธ เข็มที่ 3 และ 4 เป็น Pfizer, Moderna, AstraZeneca ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
เดินทาง :
Z8727
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8727
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿123,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ฝรั่งเศส : พิชิต 2 เขา Schilthorn, Mont Blanc - สะพานไม้ชาเปล - มหาวิหารดูโอโม - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย / พักใจกลางกรุงปารีส Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ลิ้มลองหอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - ซุก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - กิมเมลวาลด์
 เมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - ลูกาโน - ชมย่านย่านเมืองเก่า
 ลูกาโน - ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 มิลาน - ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามองบลังค์ - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้
 เจนีวา - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนด์
 เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8726
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8726
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : พิชิตยอดเขา Schilthorn - ขึ้น Skyline View Platform - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตล์ - นั่งรถไฟ TGV จากปารีส สู่ เจนีวา - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวปารีส พักปารีส ใกล้แหล่องปิ้งปิ้ง / พักหมู่บ้าน Murren (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) บนเขาล้อมรอบเทือกเขาแอลป์ - พักเมือง Fussen / บริการอาหารครบทุกมื้อ มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง ขาหมูเยอรมัน
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - กรุงปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์ - ขึ้นลิฟท์ชั้น 2 หอไอเฟล (รวมค่าขึ้น)
 พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - ประตูชัย - ถนนชอง เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ย่านมงต์มาตร์ - ถ่ายภาพที่ด้านหน้า ซาเคร บาซิลิก้า - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา, สวิสเซอร์แลนด์ - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ทโด้
 เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - อินเทอลาเคน - ซเตเคิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านเมอร์เรน - พักโรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาชิลทรอน - สัมผัสความหนาวบริเวณ Skiline View Platform - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซูริก - โบสถ์เซนท์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - เซนต์ กัลเลน
 เมืองเซนต์ กัลป์เลน - เข้าชมปราสาทนอยชวานไตน์ - ฟุสเซน
 ฟุสเซน - โอเบออัมเมอร์เกา - มิวนิก - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - ช่อปปิ้งรอบจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 สนามบินกรุงมิวนิก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8725
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8725
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿139,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ฝรั่งเศส : พิชิต 3 เขา Schilthorn, Matterhorn, Mont Blanc - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย / พักบนภูเขา 4 หมู่บ้าน (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) Murren, Zermatt, Adelboden, Chamonix - พักกรุงปารีส 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ / เมนูพิเศษ!!! Lobster - หอยเอสคาโก และไวน์แดง
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่หมู่บ้านเมอร์เรน - เข้าที่พักบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ชมวิวพาโนรามา (สถานที่ถ่ายทำ James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี) - สัมผัสความหนาวเย็นที่ Skyline View Platform - เมืองอาเดลโบเดน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเชนเทนแอลป์ - เข้าที่พัก กลางหุบเขาแอลป์
 เมืองแคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น - เมืองเซอร์แมท - ชมวิวเมืองกลางหุบเขา
 สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - ยอดแมทเทอร์ฮอร์น - ทะเลสาบริฟเฟล - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองชาโมนิกซ์ - เข้าที่พักในหมู่บ้านแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ
 สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองบลังค์ - นั่งรถไฟ TGV จาก เจนีวาสู่กรุงปารีส - เข้าที่พัก
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ออร์แซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ผ่านชมชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8724
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8724
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,300
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Wonder of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทางบาร์เซโลน่า - ปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า - โพรวองซ์ - ฟลอเรนท์ - โรม - เนเปิลส์ - บาร์เซโลน่า **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือโมล เอโดสแสท Barcelona, Spain - เช็คอินลงเรือสำราญ Wonder of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palma De Mallorca, Spain - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM Provence (Marseilles), France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM Neples (Capri), Italy - Departure 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Departure Arrival 5.00 AM Barcelona, Spain - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8714
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8714
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,990
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส : นีซ - โพรวองซ์ - มาร์แซย์ - วาเลนโซ - อาวีญง - อาร์ลส์ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 9 มื้อ, บนเครื่อง - ชิมไวน์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว - รวมประกัน Covid / ฟรี เช็ตเดินทาง (หมอนรองคอ, ผ้าปิดตา)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามอิสตันบูล - สนามบินนีซ - เมืองนีซ - ตลาดกูร์ซาลียา - จัตุรัสมาเซน่า - น้ำพุฟงแตนดูโซเลย - คาสเซิลฮิลล์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
 แคว้นโพรวองซ์ - เมืองวาเลนโซ - ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole - หมู่บ้านครุสสิยง - หมู่บ้านกอร์ด - ถ่ายรูปปราสาทหินโบราณกอร์ด - เมืองอาวีญง
 เมืองอาวีญง - ไร่องุ่น Chateau La Nerthe - พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา - สะพานปงดาวีญง - หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์
 เมืองอาร์ลส์ - โบสถ์เซนต์โทรฟีม - โรงละครโรมัน - โรมันอัฒจันทร์ - เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ - เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ - น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด - ถนนกูร์ค มิราโบ - เมืองมาร์แซย์
 เมืองมาร์แซย์ - มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด - มหาวิหารมาร์แซย์ - ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ - ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ - ถนน Saint Ferréol - สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ฝรั่งเศสรับรองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านการอนุญาตจากสหภาพยุโรป ได้แก่ AstraZeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม และ Johnson & Johnson 1 เข็ม
เดินทาง :
Z8697
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8697
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,943
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WDB DANUBE DREAMS, DEGGENDORF to BUDAPEST : Promotion ลด 50% Departure Deggendorf, Germany - Passau, Schlogen Oxbow - Linz, Austria - Ybbs. Excursion to Melk, Wachau Valley - Vienna - Hainburg, Austria - Budapest, Hungary - Budapest (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: DEGGENDORF, GERMANY (EMBARKATION) - Welcome to Germany. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Munich must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Explore your ship and enjoy dinner on your first evening on board. EVENING CRUISE TO PASSAU (D)
 DAY2: PASSAU - SCHLOGEN OXBOW - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host for Hiking from Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River, OR: CLASSIC - Join a Guided City Walk to learn more about this beautiful "City of Three Rivers." Before sailing to Linz. take a little free time to explore Passau's cobblestone streets and galleries of Artists' Alley. Maybe stop at St. Stephen's Cathedral to catch a concert rehearsal. This afternoon, cruise to Linz through the Danube's dramatic horseshoe bend called Schlogen Oxbow. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT DOCKING IN LINZ (B,L,D)
 DAY3: LINZ, AUSTRIA - Legendary and Lovely Linz Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart, or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. You may otherwise spend the afternoon on a biking picnic along the banks of the Danube or hike through Linz's beautiful nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO YBBS (B,L,D)
 DAY4: YBBS. EXCURSION TO MELK-WACHAU VALLEY - Frescoes Above and Vineyards Below CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. Later, stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages on your way to Durnstein. DURNSTEIN: A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Guided Hike up to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle here during the Crusades. Later, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY5: VIENNA - Viennese Waltzes on the Blue Danube ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex-the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Join a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-summer home of the Habsburg monarchy. Spend free time strolling on the pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna. Take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy Sachertorte or Apfelstrudel. This evening, enjoy an unforgettable musical performance with an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert in an elegant hall. OVERNIGHT DOCKING IN VIENNA (B,L,D)
 DAY6: HAINBURG, AUSTRIA - Natural Beauty in Austria Enjoy some free time in the village of Hainburg or take a Guided Optional Excursion to discover the natural beauties of this area. During lunchtime enjoy a short cruise to Bratislava. BRATISLAVA, SLOVAKIA: Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host on a hike to lofty Bratislava Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and the sight of royal coronations at St. Martin's Cathedral. OVERNIGHT CRUISE TO BUDAPEST (B,L,D)
 DAY7: BUDAPEST, HUNGARY - War Heroes and Hot Water ACTIVE - Hike up to a magnificent viewpoint in Budapest with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic Heroes' Square. This afternoon choose among a wide offer of Optional Guided Excursions or take in the beauty of Budapest while enjoying some free time exploring such famous sights as the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (B,L,D)
 DAY8: BUDAPEST (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8696
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8696
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,824
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WBD DANUBE DREAMS, BUDAPEST to DEGGENDORF : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Budapest - Bratislava, Slovakia - Vienna - Durnstein-Wachau Valley - Linz - Schlogen Oxbow-Passau, Germany - Deggendorf (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 3:30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to relax and enjoy the city with time for photographs, cafes, and confections. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (D)
 DAY2: BUDAPEST - The Pearl of the Danube in the Heart of Europe Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Hike up to a magnificent viewpoint in Budapest with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic Heroes' Square. This afternoon choose among a wide selection of Optional Guided Excursions or take in the beauty of Budapest while enjoying some free time exploring such famous sights as the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (B,L,D)
 DAY3: BRATISLAVA, SLOVAKIA - Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host on a hike to lofty Bratislava Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and the sight of royal coronations at St. Martin's Cathedral. During lunchtime enjoy a short sailing to Hainburg. HAINBURG, AUSTRIA Enjoy some free time in the village of Hainburg or take a Guided Optional Excursion to discover the natural beauties of this area. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY4: VIENNA - Strauss, Schnitzel, Strudel, and Sachertorte ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex- Winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. You may decide to take a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-the former imperial summer home of the Habsburg monarchy. Spend free time strolling in the pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna, or take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy of Sachertorte or Apfelstrudel. This evening, enjoy an unforgettable musical performance with an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO DURNSTEIN (B,L,D)
 DAY5: DURNSTEIN-WACHAU VALLEY - A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Guided Hike up to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle during the Crusades. Later, stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages on your way to Ybbs. YBBS. EXCURSION TO MELK: Frescoes Above and Vineyards Below CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO LINZ (B,L,D)
 DAY6: LINZ - Legendary, Lovely Linz Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart-or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. You may otherwise spend the afternoon on a biking picnic along the banks of the Danubeor hike through Linz's beautiful nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. OVERNIGHT DOCKING IN LINZ (B,L,D)
 DAY7: SCHLOGEN OXBOW-PASSAU, GERMANY - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet This morning, cruise through the Schlogen Oxbow, a particularly beautiful horseshoe-shaped bend of the river. ACTIVE - Join your Avalon Adventure Host for Hiking from Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk into Passau, the beautiful "City of Three Rivers." Before sailing to Deggendorf. take a little free time to explore Passau's cobblestone streets and galleries of Artists' Alley. Maybe stop at St. Stephen's Cathedral to catch a concert rehearsal. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO DEGGENDORF (B,L,D)
 DAY8: DEGGENDORF (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. Flights should not leave Munich airport before 8 am. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8695
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8695
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD2,440
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WRA THE RHINE & MOSELLE: CANALS, VINEYARDS & CASTLES, REMICH to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% Departure Remich, Luxembourg - Remich. Excursion to Luxembourg City - Bernkastel, Germany - Cochem - Rudesheim-Rhine Gorge - Cologne - Amsterdam, Holland - Amsterdam (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: REMICH, LUXEMBOURG (EMBARKATION) - Welcome to Luxembourg! Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Luxembourg City must arrive by 3 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to explore Remich-the Pearl of the Moselle-with panoramic views of surrounding forests and vineyards. Enjoy dinner on board this evening. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (D)
 DAY2: REMICH. EXCURSION TO LUXEMBOURG CITY - Old-World Charm and World-Class Wine. This morning, you might take a Guided Optional Excursion to Roman Trier-the oldest city in Germany, or learn more about the famous Battle of the Bulge. ACTIVE - Bike in two countries along the Mosel with your Adventure Host, OR; DISCOVERY - Enjoy a Wine Walk in Luxembourg's Moselle Region. Discover the way of life and the daily work in the vineyards while enjoying the unique panorama at the Scheuerberg, OR; CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BERNKASTEL (B,L,D)
 DAY3: BERNKASTEL, GERMANY - Castle Vines and German Wines. Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. Enjoy free time this afternoon, take a bike ride through the village to sample Apfelkuchen or other wonderful German desserts. DISCOVERY - Join a Wine Tasting to experience the tradition of legendary German wine making. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO COCHEM (B,L,D)
 DAY4: COCHEM - The Charm of the Moselle Valley. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem through its half-timbered houses and winding streets. Visit the hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley. Relax on board on the Sky Deck while sailing through the Moselle Valley, famous for the beautiful wine growing villages and vineyards. AFTERNOON/EVENING CRUISE TO RUDESHEIM (B,L,D)
 DAY5: RUDESHEIM-RHINE GORGE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country. ACTIVE - Take an open-air cable car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR; DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. En route to Engers, sail through the Rhine Gorge (a UNESCO World Heritage site). Take in the breathtaking views of ancient castles perched on cliffs 400 feet above the water, and pass the legendary Rock of the Lorelei-where the mythological siren's songs lured ill-fated sailors. OVERNIGHT DOCKING IN ENGERS (B,L,D)
 DAY6: COLOGNE - Prost! Celebrate in the Rhineland. Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne-with its soaring twin-steepled Gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY7: AMSTERDAM, HOLLAND - Canals of colourful Amsterdam. CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of the city's "Golden Age." During tulip season, don't miss a Guided Optional Excursion to Keukenhof gardens-with more than seven million flowering bulbs. Outside of tulip season, join a Guided Optional Excursion to Zaanse Schans to see historic windmills and charming Dutch houses. Alternatively, choose an Optional Biking Tour. You may choose to spend some free time this afternoon by visiting one of Amsterdam's many fascinating museums or galleries. Tonight, enjoy the vibrant nightlife of Amsterdam on your own. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY8: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8694
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : Z8694
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,551
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WAR THE RHINE & MOSELLE CANALS, VINEYARDS & CASTLES AMSTERDAM, HOLLAND to REMICH : Promotion ลด 50% Departure Amsterdam, Holland - Amsterdam – Cologne, Germany - Rhine Gorge-Rudesheim-Koblenz - Cochem - Bernkastel - Remich, Luxembourg. Excursion to Luxembourg City - Remich (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: AMSTERDAM, HOLLAND (EMBARKATION) - Welcome to Holland. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Amsterdam must arrive by 3:30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. During tulip season, you may take a Guided Optional Excursion to Keukenhof gardens-with more than seven million tulips, daffodils and hyacinths, as well as other bulbs, planted each year. Outside of tulip season, join a Guided Optional Excursion to Zaanse Schans to see historic windmills and charming Dutch houses. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (D)
 DAY2: AMSTERDAM - Canals of Colorful Amsterdam Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of the city's "Golden Age." This afternoon choose among the guided optional excursions available. AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO COLOGNE (B,L,D)
 DAY3: COLOGNE, GERMANY - Prost! Celebrate in the Rhineland ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne-with its soaring twin-steepled gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! Enjoy live entertainment onboard your ship this evening. OVERNIGHT CRUISE TO RUDESHEIM (B,L,D)
 DAY4: RHINE GORGE-RUDESHEIM-KOBLENZ - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country This morning, relax on the Sky Deck while sailing through the magnificent Rhine Gorge. ACTIVE - Take an open-air cable car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR; DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. Enjoy a leisurely cruise to Koblenz this evening while having dinner on board. OVERNIGHT DOCKING IN KOBLENZ (B,L,D)
 DAY5: COCHEM - The Charm of the Moselle Valley You may want to start your day with an Optional Excursion bike ride from Treis Karden to Cochem, enriched by a lunch tasting. Alternatively, relax on the Sky Deck of your ship while sailing through the Moselle Valley, famous for the beautiful growing villages and their vineyards. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem through its half-timbered houses and winding streets. Visit the hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BERNKASTEL (B,L,D)
 DAY6: BERNKASTEL - Castle Vines and German Wines Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. This morning, select a Guided Optional Excursion to Traben-Trarbach for an underground visit or a panoramic drive through the Moselle region. ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. Enjoy free time this afternoon, perhaps take a bike ride through the village to sample Apfelkuchen or other wonderful German desserts. DISCOVERY - Join a Wine Tasting to experience the tradition of legendary German wine making. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO REMICH (B,L,D)
 DAY7: REMICH, LUXEMBOURG. EXCURSION TO LUXEMBOURG CITY - Old-World Charm, and World-Class Wine This morning, you might take a Guided Optional Excursion to Roman Trier-the oldest city in Germany, or learn more about the famous Battle of the Bulge. ACTIVE - Bike in two countries along the Mosel with your Adventure Host, OR; DISCOVERY - Enjoy a Wine Walk in Luxembourg's Moselle Region. Discover the way of life and the daily work in the vineyards while enjoying the unique panorama at the Scheuerberg, OR; CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (B,L,D)
 DAY8: REMICH (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. Flights should not leave Luxembourg City airport before 8 am. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :