เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8881
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Aug 2022 - 19 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
87,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000
87,888 (เด็กเสริมเตียง) | 87,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง CENTER แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี - ค่าทำ Vaccine Passport
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7 Oct 2022 - 15 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
69,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
69,900 (เด็กเสริมเตียง) | 69,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
8 Oct 2022 - 16 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
69,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
69,900 (เด็กเสริมเตียง) | 69,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Oct 2022 - 30 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
74,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
74,900 (เด็กเสริมเตียง) | 74,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
25 Dec 2022 - 2 Jan 2023
ราคา/ท่าน :
79,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500
79,900 (เด็กเสริมเตียง) | 79,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Oct 2022 - 30 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
95,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
95,900 (เด็กเสริมเตียง) | 95,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
Z8866
โอมานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5 Sep 2022 - 12 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿59,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿14,500
฿59,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿54,400 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600 บาท ต่อท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8987
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
15 Sep 2022 - 23 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,900
105,999 (เด็กเสริมเตียง) | 105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เยอรมนี 46 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เยอรมนี

Z8987
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8987
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿105,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา Schilthorn - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขา Gronergrat - ชมวิว Metterhorn - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมบรรยากาศเมือง Fussen - สัมผัสเมืองในฝัน Innsbruck ที่มีเทือกเขาแอลป์ - ชมพิพิธภัณฑ์ Swarovski Kritallwelten - เที่ยว Hallstatt หมู่บ้านโบราณริมทะเลสาบ - เข้าชมพระราชวังเชินบุรนน์ / อาหารพิเศษ ขาหมูเยอรมัน และเบียร์เยอรมัน ฟองดู และไวน์ Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / พักบนเขา หมู่บ้าน Zermatt - พักบนเขา หมูบ้าน Murren - พักเซนต์โวล์ฟกัง หมู่บ้านที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบ - พักกลางเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้งในกรุงเวียนนา
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ - สนามบินซูริค - สะพานอิเซลท์วาลด์ - เทสช์ - เซอร์แมท
 เซอร์แมท - เฟียช์ - นั่งรถไฟกอร์นาแกรท - ยอดเขากอร์นาแกรท - ชเตเคิลแบร์ก - หมู่บ้านเมอร์เรน (พักโรงแรมบนเขา วิวแสนล้าน ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน กรณีเดินทาง 3 ท่าน โปรดชำระพักเดี่ยว 1 คืน จำนวน 1500 บาท)
 เมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - ซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - เซนต์ กัลเลน
 เซนต์ กัลเลน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
 อินส์บรูกค์ - หลังคาทองคำ - พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ - ซาลซ์บวร์ก - สวนมิราเบล - เซนต์วูฟกัง
 เซนต์วูฟกัง - ฮัลล์สตัทท์ - ลินซ์ - เวียนนา - ผ่านชมศาลาว่าการเมือง - ถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก - ถ่ายภาพคู่โบสถ์เซนต์สเตฟาน
 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8965
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8965
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : เมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - โกลเดอ ปิยง - Glacier 3000 - ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทชิลยอง - โลซานน์ - เคมป์เท่น (เยอรมนี) - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - โชว์รูม BMW
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,300 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport - การตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทางเข้าเยอรมันผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบโดส) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง อาบูดาบี - สนามบินซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ - โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์สิงโต - อินเทอร์ลาเก้น
 อินเทอร์ลาเก้น - โกลเดอ ปิยง - Glacier 3000 - มองเทรอซ์ - ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ - โลซานน์
 โลซานน์ - ถ่ายรูปริมทะเลย่านท่าจอดเรือเขตอช - ซูริค - เคมป์เท่น (เยอรมนี)
 เคมป์เท่น - ฟุสเซ่น - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - โชว์รูม BMW - จัตุรัสมาเรียน (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินมิวนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8954
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8954
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿105,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (ตลาดคริสต์มาส) : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งที่ห้าง La Sa Maritaine, Galleries Lafayette / อาหารพิเศษ 2 สัญชาติ ฟองดูชีส หอยเอสคาโก และไวน์แดง - พักกลางเมืองสตราสบูก ไกล้ตลาดคริสมาสต์ Mercure Stasbrourg City Center - พักเมืองอินเทอลาเคน กลางเขา - พักใจกลางเมืองปารีสใกล้หอไอเฟล 200 เมตร Mercure Paris Tour Elffel
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สตารส์บูร์ก - ผ่านชม มหาวิหารนอรทเธอดาม - ตลาดคริสมาสต์ยามเย็น
 กอลมาร์ - อองกิเซ็ม - ซาร์ฟเฮาเซน - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเคน
 กรินเดลวัลด์ - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - เจนีวา
 เจนีวา - นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส - ปารีส - มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ย่านมงต์มาตร์ - ซาเคร - เกอร์ บาซิลิก้า - ช้อปปิ้งที่ห้าง La Sa Maritaine - ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette - สนามบินกรุงปารีส
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค (เยอรมนี ไม่รองรับวัคซีนจีน ควรได้รับวัคซีน mRNA 2 เข็มสุดท้าย และเข็มสุดท้ายฉีดมาแล้วไม่เกิน 9 เดือน)
เดินทาง :
Z8952
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8952
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿76,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ฉลองปีใหม่ เยอรมนี - เนเธอแลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - เมืองบรูกส์ - บรัสเซลส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - อิสระช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, ช้อปปิ้งที่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร/ ท่าน /วัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - จัตุรัสโรเมอร์ - โคโลญ - เข้าที่พัก
 โคโลญ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamonds - จัตุรัสดัมสแควร์ - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส - ย่านโคมแดง - อิสระอาหารค่ำ
 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - เมืองอูเทร็คท์ - รอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับตลาดในร่มแห่งแรกของเนเธอร์แลนด์ - เก็บภาพอาคารทำเนียบขาว
 รอตเทอร์ดาม - เมืองบรูกส์ - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ ปลาส - ถนน Avenue Louise
 มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 ย่านมงมาร์ต - ล่องเรือบาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - ประตูชัย - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 อิสระช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (เต็มวัน) อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ - ช้อปปิ้งที่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8931
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿94,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจ Classic Christmas Market เรือล่องแม่น้ำระดับ 6 ดาว โดยเรือ River Queen By Uniworld River Cruise, Cruise Only, All inclusive : เส้นทาง นูเรมเบิร์ก, เยอรมนี - แบมเบิร์ก - คิทซิงเกน (โรเธนเบิร์ก) - เวิร์ซบวร์ก - เวิร์ทไฮม์ - แฟรงก์เฟิร์ต / รวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าภาษีเรือ 7,600 บาท ต่อท่าน - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 24 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน นานาชาติ นูเรมเบิร์ก - เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ - บริการรถส่งท่าเรือ Hafenstrasse, Europakai - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ River Queen - Overnight
 นูเรมเบิร์ก - เดินทัวร์รอบเมืองนูเรมเบิร์ก - ตลาดช่วงคริสมาสต์
 เมืองแบมเบิร์ก, เยอรมนี - เดินทัวร์รอบเมืองแบมเบิร์ก - เที่ยวตลาดช่วงคริสมาสต์
 คิทซิงเกน (โรเธนเบิร์ก), เยอรมนี - ทัวร์เดินชมเมืองโรเธนเบิร์ก - ตลาดช่วงคริสต์มาส (เต็มวัน)
 เวิร์ซบวร์ก, เยอรมนี - เยี่ยมชมวังในเวิร์ซบวร์ก หรือ ชมบรรยากาศช่วงคริสต์มาส ของชาวฟรานโกเนีย
 เมืองเวิร์ทไฮม์, เยอรมนี - ทัวร์เดินชมเมืองเวิร์ทไฮม์ พร้อมชิมไวน์ ที่ปรุง และการสาธิตอบขนมชั้นสูง
 แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมนี - เยี่ยมชมตลาดช่วงคริสต์มาสในวิสบาเดิน หรือ เดินชมเมืองแมนฮัตตัน กับตลาดในช่วงคริสต์มาส หรือ ทัวร์เดินชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ช่วงคริสต์มาส - ร่วม Captain’s Farewell งานเลี้ยงอำลาที่กัปตันเป็นเจ้าภาพบนเรือ
 เรือเทียบท่า แฟรงก์เฟิร์ต - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 22-29DEC22
Z8930
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿246,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจ Splendors of Egypt & The Nile เรือล่องแม่น้ำระดับ 6 ดาว Super Ship พักบนเรือ S.S. Sphinx : เส้นทาง ไคโร - ลูเซอร์ - เดนเดรา - คอมออมโบ - อัสวาน - เอ็ดฟู - เอสนา - ลูเซอร์ - ไคโร / รวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทำวีซ่าอียิปต์ - ค่าภาษีเรือ 7,600 บาท ต่อท่าน - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 24 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินไคโร - พบเจ้าหน้าที่นำท่านสู่โรงแรมที่พัก Four Seasons Hotel Cairo หรือ เทียบเท่า
 ป้อมปราการแห่ง Salah al-Din - มัสยิด Alabaster - พิพิธภัณฑ์อียิปต์ - พักโรงแรม
 ไคโร - บินภายในสู่ เมืองลูเซอร์ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ S.S. Sphinx ระดับ Super Ship - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เดนเดรา - เดินชมวิหารฮาเธอร์ - ลูเซอร์
 ลูเซอร์ - ชม โคลอสซีแห่งเมมนอน - วัดฮัตเชปสุต - หุบเขาแห่งกษัตริย์ - คอมออมโบ
 คอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - อัสวาน
 อัสวาน - ล่องเรือในแม่น้ำไนล์แบบดั้งเดิม และจิบน้ำชายามบ่ายที่โรงแรม Old Cataract Hotel Aswan - Overnight
 อัสวาน - เอ็ดฟู
 เอสนา - ชมวิหารคนุม - ลูเซอร์
 ลูเซอร์ - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - บินภายในสู่ เมืองไคโร - พักโรงแรม
 ไคโร - Ancient Memphis - พักโรงแรม
 ไคโร - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 31DEC22-11JAN23
Z8929
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿102,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ S.S.Maria Theresa By Uniworld River Cruise, Cruise Only, All inclusive : เส้นทาง บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวะเกีย) - เวียนนา (ออสเตรีย) - ดูร์นสไตน์ - เมลค์ (ออสเตรีย) - ซาล์ซบูร์ก - ปัสเซา (เยอรมนี)
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าภาษีเรือ 7,500 บาท ต่อท่าน - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 24 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน บูดาเปสต์ ฮังการี - อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ Budapest, Hungary - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ S.S. Maria Theresa - Overnight
 Arrival Budapest, Hungary - Embark
 Arrival Bratislava, Slovakia - Vienna, Austria (Overnight)
 Arrival Vienna, Austria
 Arrival Dürnstein-Melk, Austria
 Arrival Linz (Salzburg), Austria
 Arrival Passau, Germany Overnight
 Arrival Passau, Germany (Disembark) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 30OCT-6NOV22
Z8927
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8927
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,988
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ยุโรปคลาสสิค เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ - โคโลญ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือท้องกระจก - อโตเมียม - เข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - เที่ยวชมเมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมวิวแม่น้ำแซน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม (ค่าวีซ่า และค่าบริการ ประมาณ 4,500 บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท) - อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน ผู้เดินทางชำระราคาจริงกับทางศูนย์ยื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการยื่น พร้อมให้คำแนะนำ - ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (60 ยูโร หรือ 2,300 บาท) - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน EVaccine Passport - ค่าตรวจ PCR (ทุกกรณี ถ้ามี / ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติมัสกัต
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เซนต์กอล์ - ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ
 ดุสเซนดอล์ฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - จัตตุรัสดัมส์ - อัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง - ถนนกาลเวอร์สตราท
 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือท้องกระจก - สถาบันเจียระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND - บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ
 เกนต์ - ชมด้านนอกปราสาทท่านเคาท์ - เข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ - หอระฆังประจำเมือง - บรูจส์ - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - บรัสเซล
 บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส
 เที่ยวชมเมืองปารีส - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จัตตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูช ชมวิวแม่น้ำแซน - ประตูชัยฝรั่งเศส - ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต - ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนานาชาติมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8903
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8903
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เช็ก - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - สวิตเซอร์แลนด์ : ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี วารี - สะพานชาลส์ - เชสกี ครุมลอฟ - บราติสลาวา - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เวียนนา - ฮัลล์สตัทท์ - อินส์บรุค - นั่งรถไฟฟันเฟือง สู่เขาริกิ - ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน - มิวนิก
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน
 นูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี วารี - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารมิลโคโลนเนด - ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า
 ปราก - เชสกี ครุมลอฟ - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
 ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เวียนนา - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ลินทซ์
 ลินซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า Altstadt Salzburg - อินส์บรุค
 อินส์บรุค - อาร์ธ โกเดา - นั่งรถไฟฟันเฟือง สู่เขาริกิ - ลูเซิร์น - สิงโตแห่งลูเซิร์น - ฟีลิงเงิน ชเวนนิงเงิน
 ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน - มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์แม่พระมิวนิก - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินมิวนิก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8881
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8881
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿87,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - เชค - ฮังการี - ออสเตรีย : เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์แลนด์ - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany - เที่ยวเมืองฮัลล์ทัทท์ ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (มรดกโลก) - เชสกี้ครุมลอฟป เมืองมรดกโลก - ล่องแม่น้ำดานูบ - เข้าชมภายในพระราชวังเชรินน์บรุนน์ / พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน, เบียร์ - ปลาเทร้า - เป็ดโบฮีเมี่ยน - ซุปกูราซ - ซี่โครงหมูย่างเวียนนา - รวมค่าวีซ่าแล้ว
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง CENTER แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น
 การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น - ขึ้นรถไฟขึ้น ชมวิวยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ซาลสเบิร์ก
 ซาลส์เบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ - ลินซ์ - จัตุรัส - ฮอบท์พลาซ - มหาวิหารเก่า แห่งเมืองลินซ์
 ลินซ์ - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราค - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก)
 ปราค - บราติสลาว่า - เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 บูดาเปสต์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ล่องแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - เวียนนา (ออสเตรีย)
 เวียนนา - เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย) - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเรซ่า - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอปส์บูร์ก - สนามบินกรุงเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ) (เยอรมนี ไม่รองรับ Sinopharm, Sinovac)
เดินทาง :
Z8875
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8875
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿65,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ : จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปหลังคาทองคำ - ถ่ายรูปวิหารวาดุซ - ถ่ายรูปสิงโตแห่งลูเซิร์น - สะพานไม้ชาแปล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส - ทะเลสาบซูริค
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี - เข้าที่พัก
 มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ - ถ่ายรูปโบสถ์แม่พระมิวนิก - พัสเซา - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา
 พัสเซา - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - เดินเล่นย่านเมืองเก่า
 ซาลซ์บูร์ก - ถ่ายรูปบ้านเกิดโมสาร์ท - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปป้อมปราการ Hohensalzburg - อินส์บรูค - ถ่ายรูปหลังคาทองคำ
 เมืองวาดุซ - ถ่ายรูปวิหารวาดุซ - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปสิงโตแห่งลูเซิร์น - สะพานไม้ชาแปล - เอนเกลเบิร์ก (อิสระอาหารค่ำ)
 นั่งกระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส - ซูริค - บานโฮฟสตราเซอร์ - ทะเลสาบซูริค - สนามบินนานาชาติซูริค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8874
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8874
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - สโลวัก - ออสเตรีย : น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน - สะพานชาลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) - ช้อปปิ้งที่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี - เข้าที่พัก
 มิวนิก - นูเรมเบิร์ก - น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน - ปราก
 ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) - บราติสลาวา
 บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (อิสระอาหารเที่ยง) - เวียนนา - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์
 ลินซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก
 มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse
 ท่าอากาศยานมิวนิก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8867
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8867
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : ขึ้นเขาทิตลิส - นั่งกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา - เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน - ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท - ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์ - ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) - กรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) - เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - ค่าทิปพนักงานขับรถ (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม - น้ำดื่มบนรถ - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงแผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 เข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ทการ์ท
 โรเทนเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมือง - นูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก (มรดกโลก)
 สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (มรดกโลก) - อิสระช้อปปิ้งมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, ร้านค้าแบรนด์เนม
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซีน Pfizer, Moderna, Astrazeneca and Johnson & Johnson เท่านั้น
เดินทาง :
Z8866
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกีโธร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - มหาวิหารเลดี้ - ปราสาทเกรเวนสตีน - อะโตเมียม - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
ไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600 บาท ต่อท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต
 สนามบินแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง Zeil Street - เมืองซังกอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ
 เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ถ่ายรูปสะพานโฮเอินซอลเลิร์น - เนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกีโธร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - โรงงานทำรองเท้าไม้ - โรงงานทำชีส - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory - ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารเลดี้ - Belfly of Bruge - แกรนด์เพลส - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable - เมืองบรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เก็บภาพจัตุรัสกร็องปลัส - ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue
 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส - ปอร์ตเดอมาร์ส - มหาวิหารแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เมืองปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำที่ Grain de Cuir - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี : ต้องได้รับวัคซีนครบ 3 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EU ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ใน EU (ปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เดินทาง :
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8829
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿105,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - เฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา - ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ - เขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - แอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
 ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - ถ่ายรูปกับปราสาทไคเบิร์ก (มรดกโลก) - เฟราเอินเฟ็ลท์ - ถ่ายรูปปราสาทเฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์
 เข้าชมวิหารคอนสแตนซ์ - เข้าชมศาสนสถานซาเลม - เกาะไมเนา - ลินเดา
 ถนนแม็กซิมิเลี่ยน - แวะถ่ายรูปศาลากลางเก่า
 เมืองล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เข้าชมปราสาทชูรรอสส์ ซีลล์ - เมืองเคมพ์เทิน - เข้าชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟุซเซน - เที่ยวชมเมืองเก่า
 นั่งมินิบัส เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - สถานีอิบเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา
 เมืองอินช์บรูค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขานอร์ธเคทเทอ - ชมเมืองอินช์บรูค - เมืองคุฟสไตน์ - ถ่ายรูปป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ (มรดกโลก)
 ฮัลล์สตัทท์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - ถ้ำน้ำแข็งยักษ์ - แอดมอนท์ - เข้าชมอารามแอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เขตเมืองเก่าแห่งมาเรียเซลล์ - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งมาเรียเซลล์ - เมืองเวียนเนอร์ นิวสตัทท์
 เข้าชมปราสาทฟอรชเทนสไตน์ - เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท
 เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿90,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8697
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD1,943
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WDB DANUBE DREAMS, DEGGENDORF to BUDAPEST : Promotion ลด 50% Departure Deggendorf, Germany - Passau, Schlogen Oxbow - Linz, Austria - Ybbs. Excursion to Melk, Wachau Valley - Vienna - Hainburg, Austria - Budapest, Hungary - Budapest (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: DEGGENDORF, GERMANY (EMBARKATION) - Welcome to Germany. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Munich must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Explore your ship and enjoy dinner on your first evening on board. EVENING CRUISE TO PASSAU (D)
 DAY2: PASSAU - SCHLOGEN OXBOW - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host for Hiking from Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River, OR: CLASSIC - Join a Guided City Walk to learn more about this beautiful "City of Three Rivers." Before sailing to Linz. take a little free time to explore Passau's cobblestone streets and galleries of Artists' Alley. Maybe stop at St. Stephen's Cathedral to catch a concert rehearsal. This afternoon, cruise to Linz through the Danube's dramatic horseshoe bend called Schlogen Oxbow. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT DOCKING IN LINZ (B,L,D)
 DAY3: LINZ, AUSTRIA - Legendary and Lovely Linz Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart, or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. You may otherwise spend the afternoon on a biking picnic along the banks of the Danube or hike through Linz's beautiful nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO YBBS (B,L,D)
 DAY4: YBBS. EXCURSION TO MELK-WACHAU VALLEY - Frescoes Above and Vineyards Below CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. Later, stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages on your way to Durnstein. DURNSTEIN: A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Guided Hike up to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle here during the Crusades. Later, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY5: VIENNA - Viennese Waltzes on the Blue Danube ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex-the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Join a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-summer home of the Habsburg monarchy. Spend free time strolling on the pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna. Take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy Sachertorte or Apfelstrudel. This evening, enjoy an unforgettable musical performance with an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert in an elegant hall. OVERNIGHT DOCKING IN VIENNA (B,L,D)
 DAY6: HAINBURG, AUSTRIA - Natural Beauty in Austria Enjoy some free time in the village of Hainburg or take a Guided Optional Excursion to discover the natural beauties of this area. During lunchtime enjoy a short cruise to Bratislava. BRATISLAVA, SLOVAKIA: Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host on a hike to lofty Bratislava Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and the sight of royal coronations at St. Martin's Cathedral. OVERNIGHT CRUISE TO BUDAPEST (B,L,D)
 DAY7: BUDAPEST, HUNGARY - War Heroes and Hot Water ACTIVE - Hike up to a magnificent viewpoint in Budapest with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic Heroes' Square. This afternoon choose among a wide offer of Optional Guided Excursions or take in the beauty of Budapest while enjoying some free time exploring such famous sights as the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (B,L,D)
 DAY8: BUDAPEST (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 20-27AUG22
+ 25AUG-1SEP22
+ 2-9NOV22
Z8696
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD1,824
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WBD DANUBE DREAMS, BUDAPEST to DEGGENDORF : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Budapest - Bratislava, Slovakia - Vienna - Durnstein-Wachau Valley - Linz - Schlogen Oxbow-Passau, Germany - Deggendorf (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 3:30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to relax and enjoy the city with time for photographs, cafes, and confections. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (D)
 DAY2: BUDAPEST - The Pearl of the Danube in the Heart of Europe Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Hike up to a magnificent viewpoint in Budapest with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic Heroes' Square. This afternoon choose among a wide selection of Optional Guided Excursions or take in the beauty of Budapest while enjoying some free time exploring such famous sights as the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (B,L,D)
 DAY3: BRATISLAVA, SLOVAKIA - Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host on a hike to lofty Bratislava Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and the sight of royal coronations at St. Martin's Cathedral. During lunchtime enjoy a short sailing to Hainburg. HAINBURG, AUSTRIA Enjoy some free time in the village of Hainburg or take a Guided Optional Excursion to discover the natural beauties of this area. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY4: VIENNA - Strauss, Schnitzel, Strudel, and Sachertorte ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex- Winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. You may decide to take a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-the former imperial summer home of the Habsburg monarchy. Spend free time strolling in the pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna, or take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy of Sachertorte or Apfelstrudel. This evening, enjoy an unforgettable musical performance with an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO DURNSTEIN (B,L,D)
 DAY5: DURNSTEIN-WACHAU VALLEY - A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Guided Hike up to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle during the Crusades. Later, stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages on your way to Ybbs. YBBS. EXCURSION TO MELK: Frescoes Above and Vineyards Below CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO LINZ (B,L,D)
 DAY6: LINZ - Legendary, Lovely Linz Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart-or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. You may otherwise spend the afternoon on a biking picnic along the banks of the Danubeor hike through Linz's beautiful nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. OVERNIGHT DOCKING IN LINZ (B,L,D)
 DAY7: SCHLOGEN OXBOW-PASSAU, GERMANY - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet This morning, cruise through the Schlogen Oxbow, a particularly beautiful horseshoe-shaped bend of the river. ACTIVE - Join your Avalon Adventure Host for Hiking from Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk into Passau, the beautiful "City of Three Rivers." Before sailing to Deggendorf. take a little free time to explore Passau's cobblestone streets and galleries of Artists' Alley. Maybe stop at St. Stephen's Cathedral to catch a concert rehearsal. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO DEGGENDORF (B,L,D)
 DAY8: DEGGENDORF (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. Flights should not leave Munich airport before 8 am. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 28AUG-4SEP22
+ 8-15OCT22
+ 10-17OCT22
+ 26OCT-2NOV22
Z8695
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD2,440
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WRA THE RHINE & MOSELLE: CANALS, VINEYARDS & CASTLES, REMICH to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% Departure Remich, Luxembourg - Remich. Excursion to Luxembourg City - Bernkastel, Germany - Cochem - Rudesheim-Rhine Gorge - Cologne - Amsterdam, Holland - Amsterdam (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: REMICH, LUXEMBOURG (EMBARKATION) - Welcome to Luxembourg! Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Luxembourg City must arrive by 3 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to explore Remich-the Pearl of the Moselle-with panoramic views of surrounding forests and vineyards. Enjoy dinner on board this evening. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (D)
 DAY2: REMICH. EXCURSION TO LUXEMBOURG CITY - Old-World Charm and World-Class Wine. This morning, you might take a Guided Optional Excursion to Roman Trier-the oldest city in Germany, or learn more about the famous Battle of the Bulge. ACTIVE - Bike in two countries along the Mosel with your Adventure Host, OR; DISCOVERY - Enjoy a Wine Walk in Luxembourg's Moselle Region. Discover the way of life and the daily work in the vineyards while enjoying the unique panorama at the Scheuerberg, OR; CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BERNKASTEL (B,L,D)
 DAY3: BERNKASTEL, GERMANY - Castle Vines and German Wines. Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. Enjoy free time this afternoon, take a bike ride through the village to sample Apfelkuchen or other wonderful German desserts. DISCOVERY - Join a Wine Tasting to experience the tradition of legendary German wine making. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO COCHEM (B,L,D)
 DAY4: COCHEM - The Charm of the Moselle Valley. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem through its half-timbered houses and winding streets. Visit the hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley. Relax on board on the Sky Deck while sailing through the Moselle Valley, famous for the beautiful wine growing villages and vineyards. AFTERNOON/EVENING CRUISE TO RUDESHEIM (B,L,D)
 DAY5: RUDESHEIM-RHINE GORGE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country. ACTIVE - Take an open-air cable car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR; DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. En route to Engers, sail through the Rhine Gorge (a UNESCO World Heritage site). Take in the breathtaking views of ancient castles perched on cliffs 400 feet above the water, and pass the legendary Rock of the Lorelei-where the mythological siren's songs lured ill-fated sailors. OVERNIGHT DOCKING IN ENGERS (B,L,D)
 DAY6: COLOGNE - Prost! Celebrate in the Rhineland. Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne-with its soaring twin-steepled Gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY7: AMSTERDAM, HOLLAND - Canals of colourful Amsterdam. CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of the city's "Golden Age." During tulip season, don't miss a Guided Optional Excursion to Keukenhof gardens-with more than seven million flowering bulbs. Outside of tulip season, join a Guided Optional Excursion to Zaanse Schans to see historic windmills and charming Dutch houses. Alternatively, choose an Optional Biking Tour. You may choose to spend some free time this afternoon by visiting one of Amsterdam's many fascinating museums or galleries. Tonight, enjoy the vibrant nightlife of Amsterdam on your own. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY8: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 11-18SEP22
Z8693
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD1,551
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WRF ACTIVE & DISCOVERY ON THE MOSELLE, REMICH, LUXEMBOURG to FRANKFURT : Promotion ลด 50% Departure Remich, Luxembourg - Remich.Excursion To Luxembourg - Bernkastel, Germany - Cochem - Koblenz - Rudesheim-Eltville - Frankfurt - Frankfurt (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: REMICH, LUXEMBOURG (EMBARKATION) - Welcome to Luxembourg! Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Luxembourg City must arrive by 3.30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to explore Remich-the Pearl of the Moselle-with panoramic views of surrounding forests and vineyards. Enjoy dinner on board this evening. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (D)
 DAY2: REMICH.EXCURSION TO LUXEMBOURG - Modern Architecture, Canoe Trip, and Local Wine Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Paddle a canoe on a Guided Tour to get a whole new perspective of the Moselle river and its fascinating shoreline scenery, OR: DISCOVERY - Enjoy a Guided Tour of Schengen, known for the famous agreement, which represents one of the major steps towards a unified Europe and the abolishment of inner-European border controls. Later enjoy a glass of refreshing locally produced wine or grape juice, OR: CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. In the early afternoon, enjoy a leisurely cruise to Trier. TRIER: Germany's Oldest City CLASSIC - After dinner, enjoy a Guided Walking Tour of Trier-Germany's oldest city with ancient remnants dating from 144-152 AD. Starting from Porta Nigra, walk through the city centre. OVERNIGHT DOCKING IN TRIER (B,L,D)
 DAY3: BERNKASTEL, GERMANY - Gracious German Vineyards of the Moselle Valley ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle, OR: DISCOVERY - Learn about wine in this special region and enjoy a rich Wine Tasting in a local winery, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. This afternoon enjoy a relaxing sailing to Traben-Trabach or consider joining an optional excursion to a local brewery. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT DOCKING IN TRABEN-TRABACH (B,L,D)
 DAY4: COCHEM - Reichsburg Castle, Riesling Wine, and the Charm of the Moselle Valley ACTIVE - Bike along the Mosel river with your Adventure Host. Alternatively, enjoy a relaxing cruise to Cochem. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem to see the charming town's half-timbered houses and winding streets. Visit Cochem's hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley and river bend. OVERNIGHT DOCKING IN COCHEM (B,L,D)
 DAY5: KOBLENZ - Fortress Walls and Manor Halls In the morning, you may want to choose among the Guided Optional Excursions available or relax on the Sky Deck while sailing to Koblenz. ACTIVE - Enjoy a scenic Guided Hike from Lahn to Koblenz, OR: DISCOVERY - Join a Guided Tour of a famous local brewery which reputation is based on their traditional way of brewing tasty beers following old recipes. Afterwards taste some of their classical brewed beers, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk amid ancient fortresses walls, towers, squares and monuments. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT DOCKING IN KOBLENZ (B,L,D)
 DAY6: RUDESHEIM-ELTVILLE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country Join your Adventure Host for today's special activities. This morning, relax on the Sky Deck while passing along the beautiful villages on the Moselle River shores. ACTIVE - Take an open-air Cable-Car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR: DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat, OR: DISCOVERY - Follow your local guide through the area surrounding the Hildegard Abbey and learn about the history of this special place. Walk back to the village and taste different local wines. A short sailing in the late afternoon will bring you from Rudesheim to Eltville. OVERNIGHT DOCKING IN ELTVILLE (B,L,D)
 DAY7: FRANKFURT - Charm in Frankfurt ACTIVE - Take a Guided Bike Tour to discover from a different point of view the city of Frankfurt as well as the picturesque Nidda park, OR: DISCOVERY - Join a local farmer during this special Walking Tour through the apple orchards and learn everything about the different type of apple trees and apples, OR: CLASSIC - Join a Guided Sightseeing Tour of Frankfurt to see the city's cultural landmarks and gleaming financial headquarters combined with the cozy ambience of quaint neighborhoods, OR: CLASSIC - Take an entertaining Guided Tour to the famous Frankenstein castle, nestled in the hills of the Western Odenwald area, and enjoy a breathtaking view on the Rhine Valley. OVERNIGHT DOCKING IN FRANKFURT (B,L,D)
 DAY8: FRANKFURT (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 21-28AUG22
+ 25SEP-2OCT22
Z8691
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD1,676
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WBN THE BLUE DANUBE DISCOVERY BUDAPEST to NUREMBERG : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Vienna, Austria - Vienna - Durnstein - Passau, Germany - Regensburg - Roth. Excursion to nuremberg - Nuremberg (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to relax and enjoy the city with time for photographs, cafes, and confections. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (D)
 DAY2: VIENNA, AUSTRIA - Viennese Waltzes on the Blue Danube Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. Enjoy sailing the Danube, which shares dozens of miles with Hungary and Slovakia. Relax on the Sky Deck to see the rolling landscape and red-rooftops of the Slovakian capital of Bratislava come into view. This evening in Vienna, you may choose to join an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert for an unforgettable evening of music in an elegant hall. OVERNIGHT DOCKING IN VIENNA (B,L,D)
 DAY3: VIENNA - Royal Collections and Amusing Attractions ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR; CLASSIC - Explore the Habsburg empire this morning on a Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex-the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Join a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace- summer home of the Habsburg Empire. Enjoy free time this afternoon to take a tram to visit Vienna's Prater amusement park or one of the many museums nearby. You may also borrow a bike from the ship to explore Vienna's square or the banks of the Danube. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT CRUISE TO DURNSTEIN (B,L,D)
 DAY4: DURNSTEIN - A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Hike up to the castle ruins with your Adventure Host for a spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle above the village during the Crusades. Enjoy coffee or a cocktail on the Sky Deck as you sail through the picturesque Wachau Valley to Melk. MELK: Frescoes Above and Vineyards Below ACTIVE - Join your Avalon Adventure Host for a Hike through Melk's beautiful countryside, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. DISCOVERY - Enjoy the flavors of the Wachau Valley with a Wine Tasting on board. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO PASSAU (B,L,D)
 DAY5: PASSAU, GERMANY - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet CLASSIC - Join a Guided City Walk to learn more about this beautiful "City of Three Rivers." Alternatively, join a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart-or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. Meet your ship back in Passau after your full-day selected activity for sailing. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO REGENSBURG (B,L,D)
 DAY6: REGENSBURG - Bavaria's Medieval Miracle Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Explore Walhalla by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Join a Guided City Walk and see Altes Rathaus (Old Town Hall) and Porta Pretoria-built in 179 AD as the entrance to Castra Regina fortress. You may choose to join a Guided Optional Excursion to visit the Benedictine Monastery in Weltenburg. Alternatively spend a free afternoon exploring Regensburg on foot or by bike through its charming streets. This evening, enjoy live entertainment after dinner. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO ROTH (B,L,D)
 DAY7: ROTH. EXCURSION TO NUREMBERG - Legends and History Lessons DISCOVERY - Enjoy an Onboard Lecture about the Main-Danube Canal-linking these two rivers to make a vital connection enabling navigation between the North and Black Seas. ACTIVE - Explore Roth's Lauter valley with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided Sightseeing Tour of the Bavarian town of Roth-with its half-timbered houses, market square, and 1535 hunting lodge Schloss Ratibor, OR: CLASSIC - Choose a Guided Sightseeing of Nuremberg-with its medieval architecture, gilded fountain, Gothic cathedral, and Kaiserburg Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of the historic Nuremberg Rally Grounds-used by the Third Reich. DISCOVERY - Later, indulge in a Beer Tasting on board. EVENING CRUISE TO NUREMBERG (B,L,D)
 DAY8: NUREMBERG (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B)- อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 14-21AUG22
Z8689
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD1,231
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WPB DANUBE SYMPHONY, BUDAPEST to DEGGENDORF : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Budapest, Hungary - Vienna, Austria - Krems-Wachau Valley – Mauthausen - Deggendorf, Germany (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 5 - Lunch: 4 - Dinner: 5
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY 1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Spend free time strolling along the cobblestone streets, browsing art galleries, sipping coffee, and sampling sweets before boarding your Danube cruise for a welcome dinner this evening. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (D)
 DAY 2: BRATISLAVA, SLOVAKIA - Cathedral Coronations and a Crowning Castle Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Grab Nordic walking sticks and follow your Avalon Adventure Host on a Hike to Bratislava Castle which crowns the hilltop above, OR: CLASSIC - Join a Guided Sightseeing Tour of Old Town's cobblestone streets to Town Hall. Visit the gothic halls of St. Martin's Cathedral-Hungary's centuries-old coronation church. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY3: VIENNA, AUSTRIA - A Feast for the Soul in Vienna ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex -the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Optional tours today include a Guided Tour of magnificent Schonbrunn Palace, the former imperial summer residence of Habsburg royalty. Alternatively you can choose to spend your free time strolling through Kartnerstrasse, the most famous shopping avenue in central Vienna; stop in a local cafe to enjoy authentic Sachertorte or Apfelstrudel. You may also choose to attend an Optional Excursion to a Royal Waltz Concert for an unforgettable evening of music in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO KREMS (B,L,D)
 DAY4: KREMS-WACHAU VALLEY - An Ancient Village and Vintages of the Wachau Valley Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Experience Wachau valley by bike with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join an interactive Wine World Experience with wine tasting, OR: CLASSIC - Join a guided walk to explore this small valley town, seemingly untouched by the new world. Relax on board and enjoy the picturesque Wachau Valley scenery as you cruise to Ybbs, affording you an incredible view of Melk Abbey from your ship. YBBS CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town. OVERNIGHT DOCKING IN YBBS (B,L,D)
 DAY 5: MAUTHAUSEN - History Lessons and Modern-Day Devotion CLASSIC - Visit the 9th-century St. Florian Monastery-the largest monastery in upper Austria and home to Augustine monks, OR: CLASSIC - Join a sobering Guided Tour of Mauthausen Concentration Camp, one of the largest and most brutal Nazi camps of WWII. LINZ: Legendary, Lovely Linz Consider an Optional Excursion to visit Linz and its medieval square or join an Optional Guided Hike. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO DEGGENDORF (B,L,D)
 DAY 6: DEGGENDORF, GERMANY (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 26-31AUG22
Z8688
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
USD1,021
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WFA A TASTE OF THE RHINE, FRANKFURT to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% Departure Frankfurt - Rhine Gorge - Cologne - Dutch countryside - Amsterdam - Amsterdam Canal cruise - Amsterdam (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 4 - Lunch: 3 - Dinner: 4
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY 1: FRANKFURT, GERMANY (EMBARKATION) - Welcome to Germany. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Frankfurt must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Sail to Rudesheim while having dinner on your first night onboard. OVERNIGHT DOCKING IN RUDESHEIM (D)
 DAY 2: RUDESHEIM-RHINE GORGE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country ACTIVE - Enjoy a hike with your Avalon Adventure Host through the picturesque vineyards of Rudesheim, OR: DISCOVERY - Tour the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. Relax on the Sky Deck for an afternoon cruise through the spectacular Rhine Gorge to Koblenz. Sail past the legendary rock of The Lorelei-where the siren of mythology sang songs to lure ill-fated sailors. KOBLENZ: Travel Through 2,000 Years Of Monumental History Enjoy free time in Koblenz before a relaxing evening with live entertainment on board. OVERNIGHT CRUISE TO COLOGNE (B,L,D))
 DAY3: COLOGNE, GERMANY - Prost! Celebrate in the Rhineland Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne- explore the Old City and see its soaring twin-steepled gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! This evening, enjoy dinner on board your ship. AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY4: AMSTERDAM, HOLLAND - Canals of Colorful Amsterdam ACTIVE - Start your day joining your Adventure Host on an early morning walk in Amsterdam, OR: CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of Amsterdam's "Golden Age." You might consider an Optional Excursion to Zaanse Schans-a quintessential Dutch town complete with windmills, waterways, and flower farms, or a Guided Optional Biking Excursion to the Dutch countryside. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY 5: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 28AUG-1OCT22
+ 22-26SEP22
+ 2-6OCT22
+ 11-15OCT22
Z8684
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8684
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿84,555
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : เมืองฮัลล์ทัทท์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปหลังคาทองคำ สัญลักษณ์เมืองอินส์บรุค - เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย, VIP ไม่มีต่อคิว - ล่องเรือบาตามูซ ชมแม่น้ำแซน
คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรรัฐ) - ค่าทำ VACCINE PASSPORT - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)
 ฮัลล์ทัทท์ - อินส์บรุค - วังหลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น (เยอรมนี)
 โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - ขึ้นขึ้นกระเช้า The V-Cableways สู่เมืองดีจอง (ฝรั่งเศส)
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)
 ประตูชัย - หอไอเฟล - พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮามัด ประเทศประเทศกาตาร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เยอรมนี 46 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เยอรมนี 46 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เยอรมนี, โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เยอรมนีเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์เยอรมนีเดือนกันยายน 2565
ทัวร์เยอรมนีเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เยอรมนีเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เยอรมนีเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เยอรมนีเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เยอรมนีเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เยอรมนีเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เยอรมนีเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์เยอรมนีเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์เยอรมนีเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP