เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  110 รายการ

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2566 / 2023

Z9842
สไปซ์เจ็ท
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - สวรรค์บนดิน ลาดักห์ ฤดูหนาว : จุดตัดแม่น้ำสินธุ และซันสการ์ - Magnetic Hill - เลห์ - Khardung La Pass - นูบร้าวัลเลย์ - Chang La Pass - Indus Valley Tour - เดลี
พักใกล้ตลาดเลย์ 2 คืน - เสริมอาหารไทย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธี - เมืองเลห์
 เลห์ - วัดอัลชิ - จุดตัดแม่น้ำสินธุและซันสการ์ - Magnetic Hill - เลห์
 เลห์ - Khardung La Pass - นูบร้าวัลเลย์
 นูบร้าวัลเลย์ - แปงกอง - Chang La Pass - เลห์
 Leh - Indus Valley Tour - Leh
 เลห์ - เดลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 2,400 รูปี ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) - ค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น อาทิ ค่าขี่อูฐที่นูบร้า - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9832
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - โตเกียว : ชมด้านนอก ปราสาทโอซาก้า - วัดปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (ไม่รวมค่าเข้าที่ว่าการอำเภอเก่า) - ชมลิงออนเซ็น - ชมด้านหน้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาซึกิจิ
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู, Yakiniyu Shabu, หมูย่างใบโอบะ - แช่ออนเซน 1 คืน - พักโตเกียว 1 คืน ระดับ 3 ดาว - รวมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - เกียวโต - วัดปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (ไม่รวมค่าเข้าชมที่ว่าการอำเภอเก่า)
 ชมลิงออนเซ็น - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ (อิสระอาหารเที่ยง) - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมี ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รบัวัคซีนไม่ถึบง 3 โดส) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9831
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ลานสกี ฟูจิเท็น - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน) - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - นาริตะโอโมเตซันโดะ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท
แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 นาริตะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - แช่น้ำแร่ Onsen
 ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน) - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - อิออนนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - นาริตะโอโมเตซันโดะ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมประกันสุขภาพ วงเงินรักษาโควิด-19 ชื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมี ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รบัวัคซีนไม่ถึบง 3 โดส) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9822
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โอตารุ - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง : คลองโอตารุ - งานเทศกาลประดับไฟ Otaru Snow Story - ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival
เมนูพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ บุฟเฟต์ปิ้งย่าง ขาปูยักษ์ - ฟรี Wifi on Bus - รวมประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด - พักโอตารุ 1 คืน - ซัปโปโร ติดย่านช้อปปิ้ง 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนนากามิเสะ - งานเทศกาลประดับไฟ Otaru Snow Story
 ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - Duty Free - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival
 ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อิสระชมงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท ต่อท่าน - ค่า PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฟอร์มของญี่ปุ่น (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไม่ถึง 3 โดส) - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หลังจากออกตั๋วไปแล้ว - ค่าอาหารบางมื้อ รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9810
BX-แอร์ปูซาน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BX-แอร์ปูซาน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Snow lover : หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - หมู่บ้านโบราณ GIMPO ART VILLAGE - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - เข้าสู่ที่พัก
 สนุกกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด - เข้าสู่ที่พัก
 โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล) - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก/ไม่รวมกุญแจ) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมในดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง (อิสระอาหารค่ำ)
 ฮ็อกเก็ตนามู - หมู่บ้านโบราณ GIMPO ART VILLAGE - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - โรงงานพลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิป ท่านละ 1,700 บาท ต่อผู้เดินทาง ต่อทริป โปรดชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าลงทะเบียน K-ETA ชำระเพิ่มท่านละ 600 บาท ต่อการลงหนึ่งครั้ง - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว รวมพาสต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน กรณีไม่ผ่าน KETA - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
Z9808
เจจูแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Seoul Freedom + Jeju Trip Winter : เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง - ชมหิมะบนภูเขาฮัลลาซาน - ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE
พักโซล 2 คืน - พักเชจู 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนานาชาติเชจู - บินภายในสู่ สนามบินกิมโป - อิสระเที่ยวเองในโซล (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บริการ)
 อิสระเที่ยวเองในโซล (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บริการ)
 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยงบริการ - สนามบินกิมโป - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติเชจู - บริการอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 ภูเขาฮัลลาซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ชายหาดอีโฮเทอู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - สนามบินเจจู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าลงทะเบียน K-ETA - ค่าตรวจโควิด (ถ้ามี) - ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7 วัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน กรณีไม่ผ่าน KETA - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9807
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เกาหลี นามิ สกีรีสอร์ท : ไร่สตรอวเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบกกุง - โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
รวมลงทะเบียน KETA 1 ครั้ง กรณีมี KETA แล้วลด 310 บาท - พิเศษเมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลี - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวม ค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด ประมาณ 60,000 วอน)
 ไร่สตรอวเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - สมุนไพรโสม - ถนนฮงแด
 น้ำมันสน - สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก - พระราชวังเคียงบกกุง - โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง (อิสระอาหารค่ำ)
 ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ) - หนังสือเดินทางต่างชาติ ชำระเพิ่ม 100 USD ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน - หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ชำระเพิ่ม 300 USD ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK TEST (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9792
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุมิจิโกคุ - สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ - ชมด้านนอก ปราสาทคุมาโมโตะ - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
WIFI FREE ON BUS - น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด - แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน - รวมประกันอุบัติหตุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุมิจิโกคุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ชมด้านนอก ปราสาทคุมาโมโตะ - แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน - AEON MALL (อิสระอาหารค่ำ)
 โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต (อิสระอาหารเที่ยง) - กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ขอเก็บค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ณ สนามบินในวันเช็คอินท่านละ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ออกใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจแบบฟอร์มจากญี่ปุ่น เซ็นต์, ประทับตราสถานพยาบาล (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
Z9761
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 21 วัน 20 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD14,712
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 5-25MAR23
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกาใต้ :
ทัวร์อเมริกาใต้ - แพ็คเกจ ขั้วโลกใต้ บนเรือสำราญ Swan Hellenic, Antarctic Peninsula, South Georgia & Atlantic Islands, พักบนเรือ SH Vega 20 คืน, Cruise Only : เส้นทาง USHUAIA - SOUTH SHETLAND ISLANDS - ANTARCTIC PENINSULA - SOUTH SHETLAND - SOUTH ORKNEY ISLANDS - SOUTH GEORGIA - GOUGH ISLAND - TRISTAN DA CUNHA - CAPE TOWN ** โปรโมชั่น! ลด 3,000 USD ต่อท่าน เมื่อชำระยอดเต็ม ภายใน 31 ม.ค. 66 **
รวม ห้องพักก่อนล่องเรือหนึ่งคืน ที่บัวโนสไอเรส พร้อมอาหารเช้าในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือบนเรือ - ห้องพักบนเรือ 20 คืน - อาหารทุกมื้อบนเรือ - กาแฟ ชา น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง - ทัวร์นำเที่ยวบนฝั่ง 1 รายการ ต่อท่าเทียบเรือ (ตามที่ระบุ) การบรรยายโดยทีมสำรวจที่มีประสบการณ์และวิทยากรรับเชิญ - บริการรับส่งแบบจอยหมู่คณะ จากสนามบิน ท่าเรือสำราญ ไปกลับ - เที่ยวบินภายใน จากบัวโนสไอเรส-อูซัวยา - บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง - Wifi บนเรือ - ของสมนาคุณ เสื้อพาร์กา Swan Hellenic บนเรือ - ทิปพนักงานบนเรือ และภาษีท่าเรือ

 อิสระเดินทางเอง - แนะนำบินลง บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา - รวมที่พักก่อนล่องเรือหนึ่งคืน ที่บัวโนสไอเรส พร้อมอาหารเช้าในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือบนเรือ
 วันที่หนึ่ง : บริการรถรับจากโรงแรม สู่สนามบินบัวโนสไอเรส - บินภายในสู่ อูซัวยา - ท่าเรือ USHUAIA - เช็คอินขึ้นเรือสำราย SH Vega - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 วันที่สอง-วันที่สาม : เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ
 วันที่สี่ : หมู่เกาะเซาท์เชตแลนด์ SOUTH SHETLAND ISLANDS
 วันที่ห้า-วันที่หก : คาบสมุทรแอนตาร์กติก ชมทิวทัศน์ และสัตว์ป่า ANTARCTIC PENINSULA
 วันที่เจ็ด : หมู่เกาะเซาท์เชตแลนด์ SOUTH SHETLAND
 วันที่แปด : เกาะ South Orkney ชมภูเขาน้ำแข็ง SOUTH ORKNEY ISLANDS
 วันที่เก้า : เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ
 วันที่สิบ-วันที่สิบเอ็ด : SOUTH GEORGIA
 วันที่สิบสอง-วันที่สิบสี่ : เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ
 วันที่สิบห้า : GOUGH ISLAND
 วันที่สิบหก : ตริสตันดากูนยา TRISTAN DA CUNHA
 วันที่สิบเจ็ด-วันที่ยี่สิบ : เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ
 วันที่ยี่สิบเอ็ด : เรือเทียบ CAPE TOWN - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z9752
TW-ทีเวย์ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿23,977
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เกาหลี - เทศกาลโคมไฟ : ล่องเรือสู่เกาะนามิ - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ออร์แกนิก - สกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบก - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - ล่องเรือสู่เกาะนามิ - เทศกาลโคมไฟ
 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ออร์แกนิก - สกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านเมียนดง (อิสระอาหารค่ำ)
 คอสเมติกช็อป - ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง - สมุนไพรโสม - ฮ็อกเก็ตนามู - พระราชวังเคียงบก - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 มหาวิทยาลัยอีฮวา - ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ต (อิสระอาหารเที่ยง) - ร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,900 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9737
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿37,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - สกีฟูจิเท็นรีสอร์ท : หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) - วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยกษ์ - แช่ออนเซ็น 1 คืน - พักใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - เจดีย์ชูเรโตะ - หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ออนเซ็น พร้อมทานบุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้ง อิออน (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าไกด์ ตามธรรมเนียม 1,200.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9734
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿27,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Fukuoka - Kuju - Ski - Strawberry : หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - สะพานแขวนยูเมะ - ลานสกีคุจูฟอร์เรส (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี) - สวนสตรอเบอร์รี่ - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - สตาร์บัคเมืองฟุคุโอกะ - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ & ช้อปปิ้งเท็น
แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองยูฟุอิน - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็น
 สะพานแขวนยูเมะ - ลานสกีคุจูฟอร์เรส (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี) - สวนสตรอเบอร์รี่ - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สตาร์บัคเมืองฟุคุโอกะ - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ & ช้อปปิ้งเท็น (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ทิปไกด์ 1,200 บาท ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9733
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿23,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ - ลานสกีคุจูฟอร์เรส (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี) - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งเท็นจิน - อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บริการ)
แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองยูฟุอิน - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ - แช่ออนเซ็น
 ลานสกีคุจูฟอร์เรส (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี) - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ & DUTY FREE - ช้อปปิ้งเท็นจิน
 อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บริการ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ทิปไกด์ 1,200 บาท ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9732
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Osaka - Mie - Kyoto : วัดโทไดจิ - พิพิธภัณฑ์นินจาแห่ง เมืองอิงะ - หมู่บ้านโบราณเซกิจูคุ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาโกะไซโชะเล่นหิมะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ - ชมประดับไฟ Nabana No Sato - วัดคิโยมิซึ - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย (เต็มวัน)
พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งในโอซาก้า - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็นกลางธรรมชาติ 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองมิเอะ - พิพิธภัณฑ์นินจาแห่ง เมืองอิงะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 หมู่บ้านโบราณเซกิจูคุ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาโกะไซโชะเล่นหิมะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ - ชมประดับไฟ Nabana No Sato (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ, ไม่มีรถ และไกด์บริการ)
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ทิปไกด์ 1,500 บาท ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9731
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿52,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hokkaido - Sapporo - Sounkyo - Ice Breaker : บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองโซอึนเคียว - เทศกาลหิมะเมืองโซอึนเคียว - น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ (ไม่รวมค่ากิจกรรม - ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ) - เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลาโจไก - ผ่านชมสวนสาธารณโอโดริ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - เมืองโซอึนเคียว - เทศกาลหิมะเมืองโซอึนเคียว - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิกาว่า - อิออน ช้อปปิ้ง (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ (ไม่รวมค่ากิจกรรม - ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ) - มิตซุย เอ้าเล็ต - เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลาโจไก (อิสระอาหารเที่ยง) - ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ผ่านชมสวนสาธารณโอโดริ - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเช่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ทิปไกด์ 1,500 บาท ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9730
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿59,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Nagoya Shirakawago Light Up Osaka : ปราสาทกุโจฮาจิมัง - กิจกรรมทำอาหารจำลอง - งานแสดงแสงไฟหมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ธีมพาร์คบ๊กกะโนะซาโตะ สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี และค่าเครื่องเล่น) - ศาลเจ้าเฮอัน - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิซึ - อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชูบุเซ็นแทร์ - ปราสาทกุโจฮาจิมัง - กิจกรรมทำอาหารจำลอง - งานแสดงแสงไฟหมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า
 ตลาดเช้าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ธีมพาร์คบ๊กกะโนะซาโตะ สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี และค่าเครื่องเล่น) - นาโกย่า - ย่านซากาเอะ
 เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิซึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
 อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9726
สไปซ์เจ็ท
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿26,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ศรีนาคา - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ Thajiwas - ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป บริการอาหาร 10 มื้อ พัก 4 ดาว - แถมฟรี กระเป๋าใส่รองเท้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ สนามบินศรีนาคา - แคชเมียร์ - เข้าที่พัก House Boats
 เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - เข้าที่พัก House Boats
 เทือกเขาโซนามาร์ค - ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ Thajiwas - เข้าที่พัก House Boats
 ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเดลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9714
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿105,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล : อีร์คุตสค์ - ลิสเวียนก้า - โฟรเซนไบคาล - เกาะโอลค์ฮอน (พักค้าง 2 คืน) - โขดหินศักดิ์สิทธิ์ชามาน - โขดหินจระเข้ - โขดหินสิงโต - Three Brother Rock - แหลมโอกอย
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า เที่ยวได้เลย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอีร์คุตสค์ รัสเซีย - เข้าที่พัก
 อีร์คุตสค์ - ลิสเวียนก้า - ชมโบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งสุนัขลากเลื่อน
 เกาะโอลค์ฮอน (พักค้าง 2 คืน) - โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน
 โขดหินจระเข้ - โขดหินสิงโต - Three Brother Rock - แหลมโอกอย
 ชมเมืองอีร์คุตสค์ - อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - เข้าชมโบสถ์คาซาน - ย่าน 130 ควอร์เตอร์
 สนามบินอีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9712
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿69,999
 ลดเหลือ
 ฿65,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าแสงเหนือ ณ มูร์มันสค์ Russia - Moscow - Murmanks : สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - มูร์มันสก์ - หมู่บ้านพื้นเมืองซามิ - อนุสาวรีย์อโลชา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม
 รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - บินภายในสู่ มูรมันส์ - ตามล่าแสงเหนือ (ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 หมู่บ้านซามิ - อนุสาวรีย์อโลชา - เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ตามล่าแสงเหนือ
 มูร์มันสค์ - บินภายในสู่มอสโก - ตลาดอิสมายลอฟสกี้
 มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - ถนนอารบัท (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9711
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿41,993
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - AMAZING TURKEY WINTER : อิสตันบูล - บูซ่าร์ - ชานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - คูซาดาซี - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเจีย
พักโรงแรมดีทุกคืน - อาหารอร่อยทุกมื้อ โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย - พักโรงแรมถ้ำ 5 ดาว 1 คืน ที่คัปปาโดเจีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดสไปซ์มาร์เกต - เข้าที่พัก
 บูซาร์ - ตลาดผ้าไหม - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
 เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส
 เมืองออตโตมัน - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย
 บอลลูน - นครใต้ดิน - หมู่บ้านอวานอส - หมู่บ้านของนกพิราบ - Carpet School - สกีรีสอร์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี) - สนามบิน Kayseri - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คณะออกออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (80 USD ต่อท่าน ต่อทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9710
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,950
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - AMAZING TURKEY WINTER : อิสตันบูล - บูซ่าร์ - ชานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - คูซาดาซี - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเจีย
พักโรงแรมดีทุกคืน - อาหารอร่อยทุกมื้อ โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย - พักโรงแรมถ้ำ 5 ดาว 1 คืน ที่คัปปาโดเจีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดสไปซ์มาร์เกต - เข้าที่พัก
 บูซาร์ - ตลาดผ้าไหม - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
 เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส
 เมืองออตโตมัน - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย
 บอลลูน - นครใต้ดิน - หมู่บ้านอวานอส - หมู่บ้านของนกพิราบ - Carpet School - สกีรีสอร์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี) - สนามบิน Kayseri - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คณะออกออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (80 USD ต่อท่าน ต่อทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9705
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿41,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - ฟูราโน่ - อาซาฮิคาวะ : เนินพระพุทธเจ้า (ไม่รวมค่าเข้า) - โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ไม่รวมค่าเข้าชมการผลิตด้านใน) - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนสาธารณะโอโดริ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - นิงเกิ้ลเทอเรส - ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane - ลานสกี OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิล (ไม่รวมค่ากิจกรรมขับ Snow Mobile) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ที่พัก ซัปโปโร 2 คืน - อาซาฮิคาวะ 1 คืน - โอตารุ 1 คืน / พิเศษ!! ปิ้งย่าง Yakiniku - ขาปูยอดฮิต 3 ชนิด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ - ฮอกไกโด - เนินพระพุทธเจ้า (ไม่รวมค่าเข้าเนิน) - โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ไม่รวมค่าเข้าชมการผลิตด้านใน)
 ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนสาธารณะโอโดริ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty free - แหล่งช้อปปลอดภาษี - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ย่านทานุกิโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - นิงเกิ้ลเทอเรส - ชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane - อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ (อิสระอาหารค่ำ)
 ลานสกี OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิล (ไม่รวมค่ากิจกรรมขับ Snow Mobile) - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (อิสระอาหารค่ำ)
 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตเก็บที่สนามบินวันแรก ท่านละ 6,000 เยน ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น - ค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9677
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿25,666
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii ชิม-ช้อป-แชะ : หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล - เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) รวมค่าเข้า - ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little Kyoto) - ช้อปปิ้ง Tosu Premium Outlets - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - ปราสาทคาราสึ (รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิว แต่ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน) - อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ มัตสึบาระ - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น 1 คืน - พักโรงแรม 3 ดาว - เที่ยวเต็ม บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล - เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) รวมค่าเข้า - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น (อิสระอาหารค่ำ)
 เบปปุ - ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little Kyoto): พิพิธภัณฑ์รองเท้าเกี๊ยะญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเกี๊ยะ - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ (ไม่รวมค่าเข้า) - ช้อปปิ้งจุใจ ณ Tosu Premium Outlets (อิสระอาหารเที่ยง) - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - ฟุกุโอกะ (อิสระอาหารค่ำ)
 ปราสาทคาราสึ (รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิว แต่ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน) - อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ มัตสึบาระ - ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง - แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง Lalaport - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน หรือ ย่านฮากาตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็มยี่ห้อยี่ห้อใดก็ได้ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน - ค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9660
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ICE FEST ซัปโปโร - โอตารุ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว : น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ - งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - สนุกสนานกับกิจกรรมลานหิมะ FURANO SKI RESORT (ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ) - หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค (ไม่รวมค่าเข้าชมสายพานการผลิต) - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต - เนินพระพุทธเจ้า - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - อิออนพลาซ่า
แช่ออนเซ็น 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซ่ - น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ - งานเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - แช่ออนเซ็น
 สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - สนุกสนานกับกิจกรรมลานหิมะ FURANO SKI RESORT (ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ) - หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองซัปโปโร - ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซึซึกิโนะ
 ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค (ไม่รวมค่าเข้าชมสายพานการผลิต) - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 เนินพระพุทธเจ้า - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - อิออนพลาซ่า (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปไกด์, คนขับรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพึงพอใจ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 โดส
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  110 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวหิมะ และ น้ำแข็ง 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP