เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8881
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Aug 2022 - 19 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
87,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000
87,888 (เด็กเสริมเตียง) | 87,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง CENTER แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี - ค่าทำ Vaccine Passport
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7 Oct 2022 - 15 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
69,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
69,900 (เด็กเสริมเตียง) | 69,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
8 Oct 2022 - 16 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
69,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
69,900 (เด็กเสริมเตียง) | 69,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Oct 2022 - 30 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
74,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500
74,900 (เด็กเสริมเตียง) | 74,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
25 Dec 2022 - 2 Jan 2023
ราคา/ท่าน :
79,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500
79,900 (เด็กเสริมเตียง) | 79,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z8955
อีวีเอ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8 Sep 2022 - 15 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿55,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿9,900
฿55,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿55,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก รวมค่าบริการยื่นวีซ่าประมาณ (6,000.-บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8955
อีวีเอ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
20 Oct 2022 - 27 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
58,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900
58,900 (เด็กเสริมเตียง) | 58,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค :
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก รวมค่าบริการยื่นวีซ่าประมาณ (6,000.-บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์เชค 9 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เชค

Z8989
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8989
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย - สโลวัก - ฮังการี : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - คาร์โลวี วารี - ปราก - ฮัลสตัท - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาวา - ฮัลสตัท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชก รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,000.-บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (17 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก
 นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก - สะพานชาร์ล
 ปราสาทแห่งปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
 เชสกี้ครุมลอฟ - ฮัลสตัท - เวียนนา
 พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - บราติสลาวา
 บราติสลาวา - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้ำในแม่น้ำอาจกลายเป็นน้ำแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจำนวน 10 ยูโรต่อท่าน)
 บูดาเปสท์ - ถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8955
อีวีเอ แอร์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8955
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ปราสาทปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ฮัลล์สตัท - ซาลส์บวร์ก - บราติสลาว่า - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก รวมค่าบริการยื่นวีซ่าประมาณ (6,000.-บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงปราก
 เข้าชมปราสาทแห่งปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า Powder Gate - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - เดินเล่นย่านเมืองเก่า - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบลล์
 ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - บราติสลาวา - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทบราติสลาวา
 ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ คืนเงิน 10 ยูโร ต่อท่าน)
 บูดาเปสต์ - ชมด้านนอกโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)
เดินทาง :
Z8953
อีวีเอ แอร์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8953
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เช็ค - สโลวัก - ฮังการี : เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน (มรดกโลก)- ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ - เดินเล่นสะพานชาร์ล และหมู่ปราสาทกรุงปราค - แวะบราติสลาวา เมืองหลวงสาธารณรัฐสโลวัก - เที่ยวซาลสเบิร์ก เมืองบ้านเกิดโมสาร์ท - เช็คอินฮอลสตัท - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม McArthurGlen Designer Outlet - ชมเมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พิเศษ!! เมนูเป็ดอบโบฮีเมียน - ปลาเทร้าท์ย่างจากทะเลสาบฮอลสตัท
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมาย และการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,000 บาท (ยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย) - ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด - ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ทุกกรณี ถ้ามี) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงเวียนนา (ออสเตรีย) - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราค (สาธารณรัฐเช็ค) - ชมด้านนอกกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส
 ปราค (สาธารณรัฐเช็ค) - เวียนนา (ออสเตรีย) - บราติสลาวา (สโลวัก) - เข้าชมพระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ย่านถนนคนเดิน
 บราติสลาวา (สโลวัก) - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปภายนอกปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (ฮังการี) - ถ่ายรูปฮีโร่สแควร์
 บูดาเปสต์ (ฮังการี) - พาร์นดอร์ฟ - ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet - เวียนนา (ออสเตรีย)
 เวียนนา - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) - เมืองซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล
 กรุงเวียนนา - สนามบินกรุงเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8903
โอมานแอร์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8903
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เช็ก - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - สวิตเซอร์แลนด์ : ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี วารี - สะพานชาลส์ - เชสกี ครุมลอฟ - บราติสลาวา - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เวียนนา - ฮัลล์สตัทท์ - อินส์บรุค - นั่งรถไฟฟันเฟือง สู่เขาริกิ - ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน - มิวนิก
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน
 นูเรมเบิร์ก - เมืองคาร์โลวี วารี - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารมิลโคโลนเนด - ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า
 ปราก - เชสกี ครุมลอฟ - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
 ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เวียนนา - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ลินทซ์
 ลินซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า Altstadt Salzburg - อินส์บรุค
 อินส์บรุค - อาร์ธ โกเดา - นั่งรถไฟฟันเฟือง สู่เขาริกิ - ลูเซิร์น - สิงโตแห่งลูเซิร์น - ฟีลิงเงิน ชเวนนิงเงิน
 ฟีลิงเงิน-ชเวนนิงเงิน - มิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์แม่พระมิวนิก - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินมิวนิก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8881
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8881
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿87,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - เยอรมนี - เชค - ฮังการี - ออสเตรีย : เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์แลนด์ - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany - เที่ยวเมืองฮัลล์ทัทท์ ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (มรดกโลก) - เชสกี้ครุมลอฟป เมืองมรดกโลก - ล่องแม่น้ำดานูบ - เข้าชมภายในพระราชวังเชรินน์บรุนน์ / พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน, เบียร์ - ปลาเทร้า - เป็ดโบฮีเมี่ยน - ซุปกูราซ - ซี่โครงหมูย่างเวียนนา - รวมค่าวีซ่าแล้ว
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง CENTER แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น
 การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น - ขึ้นรถไฟขึ้น ชมวิวยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ซาลสเบิร์ก
 ซาลส์เบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ - ลินซ์ - จัตุรัส - ฮอบท์พลาซ - มหาวิหารเก่า แห่งเมืองลินซ์
 ลินซ์ - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราค - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก)
 ปราค - บราติสลาว่า - เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 บูดาเปสต์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ล่องแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - เวียนนา (ออสเตรีย)
 เวียนนา - เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย) - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเรซ่า - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอปส์บูร์ก - สนามบินกรุงเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ) (เยอรมนี ไม่รองรับ Sinopharm, Sinovac)
เดินทาง :
Z8874
โอมานแอร์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8874
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - สโลวัก - ออสเตรีย : น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน - สะพานชาลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) - ช้อปปิ้งที่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี - เข้าที่พัก
 มิวนิก - นูเรมเบิร์ก - น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน - ปราก
 ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) - บราติสลาวา
 บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (อิสระอาหารเที่ยง) - เวียนนา - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์
 ลินซ์ - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - มิวนิก
 มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse
 ท่าอากาศยานมิวนิก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8867
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8867
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : ขึ้นเขาทิตลิส - นั่งกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา - เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน - ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท - ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์ - ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) - กรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) - เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - ค่าทิปพนักงานขับรถ (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม - น้ำดื่มบนรถ - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงแผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 เข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ทการ์ท
 โรเทนเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมือง - นูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก (มรดกโลก)
 สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (มรดกโลก) - อิสระช้อปปิ้งมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, ร้านค้าแบรนด์เนม
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซีน Pfizer, Moderna, Astrazeneca and Johnson & Johnson เท่านั้น
เดินทาง :
Z8447
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z8447
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿81,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - สโลวัก - ฮังการี : เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany - เมืองฮัลล์ทัทท์ มรดกโลก - เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ - ล่องแม่น้ำดานูบ - เข้าชมพระราชวังเชรินน์บรุนน์ / พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์, ปลาเทร้า, เป็ดโบฮีเมี่ยน, ซุปกูราซ, ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในเขตกทม. 1 ครั้ง / นอกพื้นที่โปรดส่งเอกสารทางพัสดุ ตรงถึงแผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 สนามบินมิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น (เยอรมนี)
 การ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น - ขึ้นกระเช้าชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ (เยอรมนี)
 มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)
 เชสกี้ครุมลอฟ - ปราค - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก)
 ปราค - บราติสลาว่า - เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 บูดาเปสต์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ล่องแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ป้อมปราการซิตาเดลล่า - ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ - เวียนนา (ออสเตรีย)
 เวียนนา - เข้าชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย) - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางมารียเทรเรซ่า - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอปส์บูร์ก - สนามบินกรุงเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เชค

รหัสทัวร์ : Z2471
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้คลุมลอฟ - บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท - ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ, ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค (อิสระอาหารเที่ยง) - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลบูร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ย่านเมืองเก่า
 เมืองฮอลสตัท - ซี สตราซ - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
 ปราก - บาติสลาวา (สโลวาเกีย) - ชมด้านหน้า ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - เข้าที่พัก
 เวียนนา - เข้าชมภายใน พระราชวังเชิร์นบรุน - ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้ง PARNDOF OUTLET - บูดาเปสต์
 ชมเมืองบูดาเปสต์ - ถ่ายรูปกับป้อม FISHERMAN’S BASTION - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งย่านถนน VACIUTCA
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์เชค 9 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์เชค 9 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชค, โปรแกรมท่องเที่ยวเชค และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชคเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์เชคเดือนกันยายน 2565
ทัวร์เชคเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เชคเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เชคเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เชคเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เชคเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เชคเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เชคเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เชคเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์เชคเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์เชคเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP