Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 / 23-30 SEP / 3-10 / 11-18 NOV
2-9 / 7-14 / 14-21 DEC
ราคา/ท่าน :
68,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
68,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ฝรั่งเศส / พิเศษจองด่วน!! เมื่อมัดจำภายในก.ย.นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น : ซูริค - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - เซอร์แมท - รถไฟไต่เขากอนเนอร์แกรต - ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น - โลซานน์ - เจนีวา - ปารีส - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - กลาเซียร์ - ยอดเขาจุงฟราว - เมืองทาซ
เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟไต่เขา - กรอนเนอร์แกรต - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา - น้ำพุเจ็ตโด กลางทะเลสาบ - นาฬิกาดอกไม้สวน
เมืองโบนดิจอง(ฝรั่งเศส) - มหานครปารีส - หอไอเฟล
จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาเยต
สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 / 21-28 SEP
12-19 / 18-25 OCT
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซุกสปิตเซ่ - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปกับน้ำพุจรวดเจ็ทโด้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุซเซ่น
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองทิทิเซ่ - แบล็กฟอเรสต์
เมืองชาฟฟเฮาเซิน - แวะถ่ายรูปบริเวณน้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - กรุงเบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองเซอร์แมท - ยอดเขแมททอร์ฮอร์น
สู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต - ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-27 SEP / 28SEP-4OCT
5-11 / 11-17 OCT
9-15 / 17-23 NOV
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Re Mono Summer : ซูริค - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงฟราว - อินเทอลาเก้น - เบิร์น - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองฟองดูว์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เบิร์น - บ่อหมีน้ำตาล - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - เลาเทอบรุนเน่น
เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - ผ่านชมสำนักงานโอลิมปิคสากล - ศาลาไทย
เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-26 / 22-28 OCT / 27OCT-2NOV
ราคา/ท่าน :
60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Re Mono Summer : ซูริค - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงฟราว - อินเทอลาเก้น - เบิร์น - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองฟองดูว์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เบิร์น - บ่อหมีน้ำตาล - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - เลาเทอบรุนเน่น
เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - ผ่านชมสำนักงานโอลิมปิคสากล - ศาลาไทย
เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-15 / 14-20 / 21-27 SEP / 28SEP-4OCT
5-11 / 11-17 / 20-26 / 22-28 OCT / 27OCT-2NOV
9-15 / 17-23 NOV
ราคา/ท่าน :
64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ทูโทน พิชิต 2 เขา : ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โลซานน์ - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล
รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - อินเทอลาเก้น - เบิร์น - บ่อหมีน้ำตาล - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - ทาสซ์ - เซอร์แมท
นั่งรถไฟสู่กอร์เนอร์แกรท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยง
เวเว่ย์ - โลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย - ผ่านชมสำนักงานโอลิมปิกสากล - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
23-30 SEP
13-20 / 18-25 / 19-26 OCT
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Unseen บินตรง : นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ เบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส - แม่น้ำเวอร์ซาสก้าสีมรกต - พิชิตยอดเขาไอกูลดูมิดิและริกิ - เขามงบลังค์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังท์กัลเลิน - เมืองคัวร์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองเซนต์ มอริทซ์
เซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - นั่งไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสสู่เมืองทิราโน่ - เมืองเบลินโซน่า - ถ่ายรูปกับปราสาทเบลินโซน่า
ถ่ายรูปกับแม่น้ำเวอร์ซาสก้า - ถ่ายรูปกับสะพานหินโรมัน - เมืองลุคเคอร์แบด
เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาไอกูลดูมิดิ - ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - เมืองโลซานน์ - มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์
เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองวิซนาว - นั่งรถไฟริกิบาห์น - ชมยอดเขาริกิ - เมืองโกลเดา - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Unseen บินตรง : นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ เบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส - แม่น้ำเวอร์ซาสก้าสีมรกต - พิชิตยอดเขาไอกูลดูมิดิและริกิ - เขามงบลังค์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังท์กัลเลิน - เมืองคัวร์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองเซนต์ มอริทซ์
เซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - นั่งไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสสู่เมืองทิราโน่ - เมืองเบลินโซน่า - ถ่ายรูปกับปราสาทเบลินโซน่า
ถ่ายรูปกับแม่น้ำเวอร์ซาสก้า - ถ่ายรูปกับสะพานหินโรมัน - เมืองลุคเคอร์แบด
เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาไอกูลดูมิดิ - ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - เมืองโลซานน์ - มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์
เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองวิซนาว - นั่งรถไฟริกิบาห์น - ชมยอดเขาริกิ - เมืองโกลเดา - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 / 23-30 SEP
13-20 / 18-25 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Promo บินตรง : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - แอพเพนเซล - วาดุซ - ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา(Top of Europe) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - บาเซิล / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังท์กัลเลิน - เมืองแอพเพนเซล
เมืองวาดุซ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาดุซ - ปราสาทวาดุซ - เมืองคัวร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานวิหาร - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - เมืองบาเซิล - จัตุรัสมาร์คพลาสซ์ - จัตุรัสเพเทอร์สพลัทซ์ - ถ่ายรูปกับประตูเมืองSpalentor - ถ่ายรูปกับมหาวิหารบาเซิล - เมืองซูริค
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 / 19-26 / 20-27 OCT
18-25 NOV
1-8 DEC
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - โปรโมชั่น! สวิส - เยอรมนี : ซูริค - วินเทอร์ทูร - คอนสแตนซ์ - ฟริดริชซาเฟิน - เคมเทน - มิวนิค - สตุ๊ทการ์ด - พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ - สตารสบูรก์ - กอลมาร์ - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - เมืองคอนสแตนซ์ - ย่านเขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับวิหารคอนสแตนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน
เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปกับปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองมิวนิค
จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ช้อปปิ้งOutlet Ingolstadt Village - เมืองสตุ๊ตการ์ท
พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก
เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมน้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-3JAN / 31DEC-7JAN
ราคา/ท่าน :
63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - โปรโมชั่น! สวิส - เยอรมนี : ซูริค - วินเทอร์ทูร - คอนสแตนซ์ - ฟริดริชซาเฟิน - เคมเทน - มิวนิค - สตุ๊ทการ์ด - พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ - สตารสบูรก์ - กอลมาร์ - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - เมืองคอนสแตนซ์ - ย่านเขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับวิหารคอนสแตนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน
เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปกับปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองมิวนิค
จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ช้อปปิ้งOutlet Ingolstadt Village - เมืองสตุ๊ตการ์ท
พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก
เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมน้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 / 18-25 / 19-26 OCT
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : บินตรงซูริค - น้ำตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาช - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรสสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง3ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAlestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น,เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 / 20-27 OCT
ราคา/ท่าน :
82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
80,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : บินตรงซูริค - น้ำตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาช - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรสสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง3ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAlestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น,เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 NOV
2-9 DEC
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : บินตรงซูริค - น้ำตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาช - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - เมืองดาวอส
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟRegional Train บนเส้นทางเดียวกับกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท - เข้าที่พัก
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง3ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAlestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น, เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC16-3JAN17 / 28DEC16-4JAN17 / 29DEC16-5JAN17
18-24 / 19-25 MAR 17
ราคา/ท่าน :
86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : บินตรงซูริค - น้ำตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาช - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - เมืองดาวอส
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรสสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท - เข้าที่พัก
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง3ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAlestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น, เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-4JAN17
ราคา/ท่าน :
74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - อัลซาส - สวิส - เยอรมนี : ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - แกลลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - น็องซี - สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ) - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - อินเตอร์ลาเก้น - เบิร์น - ซูริค / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินซูริค - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เข้าที่พัก
แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - มหาวิหารแร็งส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองน็องซี - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่นฝั่งเยอรมนี - น้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้างSphinx - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปกับโบสถ์Munster
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
13-20 / 17-24 / 19-26 OCT
1-8 DEC
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - อัลซาส - สวิส - เยอรมนี : ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - หอไอเฟล - แกลลอรี่ลาฟาแยต - แร็งส์ - แม็ส - น็องซี - สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - ไฟร์บวร์ก - แบลคฟอร์เรส (ป่าดำ) - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - อินเตอร์ลาเก้น - เบิร์น - ซูริค / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินซูริค - สนามบินชาลส์เดอโกว์ - เข้าที่พัก
แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - มหาวิหารแร็งส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองน็องซี - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่นฝั่งเยอรมนี - น้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้างSphinx - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปกับโบสถ์Munster
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
16-23 / 23-30 SEP
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี - เทศกาลเบียร์เยอรมัน Oktoberfest 2016 : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ - ซาลส์บวร์ก - ฮอลสตรัท - เซ็นต์วูฟกัง - ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - เทศกาลเบียร์, มิวนิค - การ์มิช - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - ลินเดา - วินเทอร์ทูร / รวมทิป และค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - ชมบรรยากาศเทศกาล Oktoberfest 2016
เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 / 19-26 OCT
2-9 DEC
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ - ซาลส์บวร์ก - ฮอลสตรัท - เซ็นต์วูฟกัง - ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิค - การ์มิช - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - ลินเดา - วินเทอร์ทูร / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-3JAN / 28DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ - ซาลส์บวร์ก - ฮอลสตรัท - เซ็นต์วูฟกัง - ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิค - การ์มิช - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - ลินเดา - วินเทอร์ทูร / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
16-24 SEP
15-23 / 22-30 OCT
5-13 / 12-20 / 19-27 NOV / 26NOV-4DEC
3-11 / 10-18 DEC
ราคา/ท่าน :
118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,500 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พาโนรามา : สัมผัสความโรแมนติกของเส้นทางรถไฟBernina Express, Glacier Express - พิชิต 2 เขา ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขายูงเฟรา - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ลอยเคอร์บาด - เมืองมงเทรอซ์ - เมืองอินเทอลาเก้น / อัตรานี้รวมทิปคนขับรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - ถ่ายรูปสะพานคาเปล - เมืองลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ - เมืองซังต์มอริทซ์
นั่งรถไฟสายท่องเที่ยวBernina Express - ทิราโน่ - ลูกาโน่
ก็อทธาร์ท - ธารน้ำแข็งGlacier - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสGlacier Express ผ่านชมสวิสแกรนด์แคนยอน (ระหว่าง24ต.ค.-10ธ.ค. รถไฟสายกลาเซียฯปิดปรับปรุง ใช้รถไฟขบวนปกติแทน) - เข้าที่พัก
แซร์มัท - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (คณะเดินทาง 5-13 พ.ย. ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากทางยอดเขากอร์นเนอร์แกทแทน)
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - นั่งรถไฟGolden Pass Panorama - กืซตาด์กGstaad
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
15-22 OCT
ราคา/ท่าน :
118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,500 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พาโนรามา : ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - นั่งรถไฟสายBernina Express - ผ่านเทือกเขาแอลป์ - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - พิชิต 2 เขา ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น + ยอดเขายูงเฟรา - นั่งรถไฟสาย Golden Panorama / บินเขา - ออกซูริค / อัตรานี้รวมทิปคนขับรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - ถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปล - เมืองลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
นั่งรถไฟสายBernina Express ผ่านเทือกเขาแอลป์ - ทิราโน่ - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - พักแซร์มัท
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - นั่งรถไฟสาย Golden Panorama - กืซตาด์ก
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 OCT
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - โรแมนติก : นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ - ยอดเขายูงเฟรา - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ / บินเขา - ออกซูริค / อัตรานี้รวมทิปคนขับรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
มงเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - นั่งรถไฟผ่านเลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - ชมสิงโตหินบนหน้าผา - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ - พักที่ลูเซิร์น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
4-13 / 11-20 / 18-27 NOV / 26NOV-5DEC
2-11 / 9-18 DEC
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - โรแมนติก : นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) (คณะเดินทาง 4-13 พ.ย. พาชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอาร์น จากยอดเขากอร์นเนอร์แกทแทน) - ทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ - ยอดเขายูงเฟรา - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - นั่งรถไฟ Bernina Express - ชมสิงโตหินบนหน้าผา - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ / บินเขา - ออกซูริค / อัตรานี้รวมทิปคนขับรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) (คณะเดินทาง 4-13 พ.ย. พาชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอาร์น จากยอดเขากอร์นเนอร์แกทแทน) - นั่งรถไฟสู่เมืองทาสซ์ - มงเทรอซ์
มงเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - นั่งรถไฟผ่านเลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - ชมสิงโตหินบนหน้าผา - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ - พักที่ลูเซิร์น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
23-31 DEC
ราคา/ท่าน :
115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
104,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฉลองคริสต์มาส : นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ชมเทือกเขาแอลป์ - นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - นั่งรถไฟกลับเมืองทาสซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - นั่งรถSnow Busตะลุยหิมะ - ยอดเขายูงเฟรา - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ล่องเรือโบราณ ชมหมู่บ้านวิทซ์นาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เมืองวาดู๊ซ - เมืองซังต์มอริทซ์
ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ชมเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
เซอร์แมท - นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - นั่งรถไฟกลับเมืองทาสซ์ - พักเมืองมงเทรอซ์
มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - นั่งรถSnow Busตะลุยหิมะ - อินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - ลานSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟลงจากยอดเขา ผ่านเลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ล่องเรือโบราณ ชมหมู่บ้านวิทซ์นาว - เดินเล่นย่านเมืองเก่า - ลูเซิร์น
สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1-8 / 10-17 / 17-24 SEP / 24SEP-1OCT
29OCT-5NOV
5-12 / 12-19 / 19-26 NOV / 26NOV-3DEC
3-10 / 10-17 DEC
ราคา/ท่าน :
102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
92,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Scenic Trails พิชิต 2 เขา แมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขายูงเฟรา : เมืองมงต์เทรอซ์ - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ทะเลสาบโคโม่ - หมู่บ้านเวงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองมงต์เทรอซ์
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ (คณะเดินทาง 5-12 พ.ย. ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากทางยอดเขากอร์นเนอร์แกทแทน) - แซร์มัท
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
นั่งรถไฟBernina Express เส้นทางจากเมืองทิราโน่ - ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - หมู่บ้านเวงเก้น - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
ชมเมืองซูริค - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1-8 / 8-15 / 16-23 / 22-29 OCT
ราคา/ท่าน :
108,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
98,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Scenic Trails พิชิต 2 เขา แมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขายูงเฟรา : เมืองมงต์เทรอซ์ - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ทะเลสาบโคโม่ - หมู่บ้านเวงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองมงต์เทรอซ์
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ (คณะเดินทาง 5-12 พ.ย. ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากทางยอดเขากอร์นเนอร์แกทแทน) - แซร์มัท
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
นั่งรถไฟBernina Express เส้นทางจากเมืองทิราโน่ - ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - หมู่บ้านเวงเก้น - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
ชมเมืองซูริค - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-12 / 13-19 / 19-26 NOV / 26NOV-3DEC
ราคา/ท่าน :
85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
78,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Early Bird สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - มงต์เทรอซ์ - ยอดเขายูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - เจนีวา - โลซานน์
ทาสซ์ - เมืองแซร์มัท
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ หรือแมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์พาราไดซ์)
แซร์มัท - ทาสซ์ - มงต์เทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิยงChillon Castle - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - กลาเซียร์ - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟลงจากเขา ผ่านหมู่บ้างเวงเก้น, เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-6JAN
ราคา/ท่าน :
134,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
121,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ : (พิชิต 2 เขา แมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขายูงเฟรา)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ ชมทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ
ถ่ายรูปสะพานคาเปลทอด - กรุงเบิร์น (เมืองมรดกโลก)
เบิร์น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - เมืองอินเทอลาเก้น - ชมพลุไฟฉลองปีใหม่2017 บริเวณถนนคนเดิน
อินเทอลาเก้น - มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท
สถานีเคเบิ้ลคาร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาชมวิวMatterhorn Glacier Paradise
แซร์มัท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express ชมวิวเทือกเขาแอลป์ - อันเดอร์แมท - เมืองซูริค
สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-12 / 13-19 SEP / 27SEP-3OCT
4-10 / 12-18 / 18-24 / 19-25 OCT
8-14 / 22-28 NOV / 30NOV-6DEC
6-12 DEC
ราคา/ท่าน :
66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Hilight : ลูเซิร์น - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เที่ยวเมืองเซอร์แมท - ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินซูริค - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ผ่านแม่น้ำรอยส์
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง(ด้านนอก) - เมืองเซอร์แมท
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองแทซ - เมืองโลซานน์
เมืองเจนีวา - ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 DEC
ราคา/ท่าน :
81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส : กลาเซียร์ 3000 - เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงฟราว - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - โกล ดู ปิยง - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์ - เซอร์แมท - เจนีวา - โลซานน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมือชาฟเฮาเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - กรุงเบิร์น
กรุงเบิร์น - เมืองโกล เดอ ปิยง - ขึ้นกระเช้ายักษ์ ชมวิวกลาเซียร์ 3000 - เมืองเวเว่ย์ - เมืองมงเทรอซ์
เมืองมงเทรอซ์ - เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟไต่เขา ชมวิวกรอนเนอร์แกรต - เมืองแมทเทอร์ฮอร์น
เมืองเซอร์แมท - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปกับศาลาไทย - เมืองเจนีวา - ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด, นาฬิกาดอกไม้ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอร์วาลกรุน - ขึ้นรถไฟสายจุงฟราวบาห์เนน สู่ยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้นสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งของที่ระลึก คุณภาพดีจากสวิส
สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-12 / 10-17 DEC
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ พิชิต 3 ภูเขาดังแห่งสวิส : กลาเซียร์ 3000 - เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงฟราว - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - โกล ดู ปิยง - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์ - เซอร์แมท - เจนีวา - โลซานน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมือชาฟเฮาเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - กรุงเบิร์น
กรุงเบิร์น - เมืองโกล เดอ ปิยง - ขึ้นกระเช้ายักษ์ ชมวิวกลาเซียร์ 3000 - เมืองเวเว่ย์ - เมืองมงเทรอซ์
เมืองมงเทรอซ์ - เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟไต่เขา ชมวิวกรอนเนอร์แกรต - เมืองแมทเทอร์ฮอร์น
เมืองเซอร์แมท - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปกับศาลาไทย - เมืองเจนีวา - ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด, นาฬิกาดอกไม้ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอร์วาลกรุน - ขึ้นรถไฟสายจุงฟราวบาห์เนน สู่ยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้นสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งของที่ระลึก คุณภาพดีจากสวิส
สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
17-23 / 24-30 NOV
ราคา/ท่าน :
64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ไฮไลท์ พิชิต 2 ภูเขา : ซูริค - น้ำตกไรน์ - ซไตน์ แอม ไรน์ - ลูเซิร์น - ทาช - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต แมทเทอร์ฮอร์น - มองโทรซ์ - โลซาน์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟรา / อัตรานี้ รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
สนามบินซูริค - เมืองชาฟเฮาเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองซไตน์ แอม ไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับสะพานไม้ และอนุสาวรีย์สิงโต
หมู่บ้านทาสช์ - ขึ้นรถไฟสู่เมืองเซอร์มัท - ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - นั่งรถำฟชมวิวกรอนเนอร์แกรตบาหน์ - ช้อปปิ้งในเมืองเซอร์แมท
เมืองมงเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยง - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเจนีวา - ถ่ายรูปน้ำพุเจทโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - เมืองอินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ - ขึ้นรถไฟไต่เขาขึ้นสู่หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค - ชมวิวยอดเขาจุงฟราว - วังน้ำแข็ง - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้นสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - อินเทอร์ลาเก้น
เมืองซูริค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมยอดนิยม - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-26 SEP
7-15 OCT
ราคา/ท่าน :
105,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
105,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Grand : เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - กราเซียร์เอกเพรส - รถไฟขึ้นพิชิต - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - วอล์ทดีสนีย์ / เมนูพิเศษ ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองซูริค - วาดูส - ลิกเทนสไตน์ - เซนต์มอริทซ์
เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - เมืองทิชิโน่ - เมืองลูกาโน่ - Fox Town Outlet
เมืองอันเดอร์แมท - กลาเซียร์เอ็กซเพรส - เซอร์แมทซ์
นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง - เมืองโลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - ช้อปปิ้ง
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
16-24 / 21-29 OCT
26DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Grand : เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - กราเซียร์เอกเพรส - รถไฟขึ้นพิชิต - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - วอล์ทดีสนีย์ / เมนูพิเศษ ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองซูริค - วาดูส - ลิกเทนสไตน์ - เซนต์มอริทซ์
เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - เมืองทิชิโน่ - เมืองลูกาโน่ - Fox Town Outlet
เมืองอันเดอร์แมท - กลาเซียร์เอ็กซเพรส - เซอร์แมทซ์
นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง - เมืองโลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - ช้อปปิ้ง
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-19 NOV
2-10 DEC
10-18 FEB
ราคา/ท่าน :
99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Grand : เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - กราเซียร์เอกเพรส - รถไฟขึ้นพิชิต - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - วอล์ทดีสนีย์ / เมนูพิเศษ ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองซูริค - วาดูส - ลิกเทนสไตน์ - เซนต์มอริทซ์
เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - เมืองทิชิโน่ - เมืองลูกาโน่ - Fox Town Outlet
เมืองอันเดอร์แมท - กลาเซียร์เอ็กซเพรส - เซอร์แมทซ์
นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง - เมืองโลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - ช้อปปิ้ง
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 SEP
11-17 OCT
21-27 NOV
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - : สไตน์ อัม ไรน์ - วาดุส - อันเดอร์แมท - เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - ชาร์ฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค / เมนูพิเศษ ฟองดู - ทานอาหารบนภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่การ์ตาร์
ซูริค - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - วาดูส - เมืองคัวร์
อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองตากอากาศเซอร์แมท - เข้าที่พัก
ชมเมืองเซอร์แมท - อินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้งของฝาก
ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่การ์ตาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-26 OCT
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - : สไตน์ อัม ไรน์ - วาดุส - อันเดอร์แมท - เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - ชาร์ฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค / เมนูพิเศษ ฟองดู - ทานอาหารบนภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่การ์ตาร์
ซูริค - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - วาดูส - เมืองคัวร์
อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองตากอากาศเซอร์แมท - เข้าที่พัก
ชมเมืองเซอร์แมท - อินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้งของฝาก
ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่การ์ตาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-29 OCT
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : นั่งรถไฟสุดคลาสสิค 3 ขบวน เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส, กราเซียร์เอกเพรส, รถไฟขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองเจนีวา - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - ถนนลิมแม็ทคีย์ - ถนนบาห์นฮอฟ / เมนูพิเศษ ทานอาหารบนPanorama Restaurant ชมวิวยอดเขาจุงเฟรา - ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ / บินเข้ามิลาน - บินออกซูริค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน, อิตาลี - ข้ามพรมแดนอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ - เมืองทิราโน่ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์มิน่าเอกซ์เพรซ - เมืองเซนต์มอร์ริทซ์
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟชมวิวกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เมืองเวเว่ย์ - โลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - บ่อหมี - มาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวภูเขาแอลป์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - เมืองลูเซิร์น Luzern - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ชวาเน่นท์พลัทซ์ - เมืองวาดูซ - เมืองสไตน์ อัม ไรน์ - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - เมืองรัปเปอร์สวิว - เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ถนนลิมแม็ทคีย์ - ถนนบาห์นฮอฟ
สนามบินนานาชาติซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
21-29 OCT
ราคา/ท่าน :
116,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
116,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/116,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : นั่งรถไฟสุดคลาสสิค 3 ขบวน เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส, กราเซียร์เอกเพรส, รถไฟขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองเจนีวา - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ / เมนูพิเศษ ทานอาหารบนPanorama Restaurant ชมวิวยอดเขาจุงเฟรา - ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ / บินเข้ามิลาน - บินออกซูริค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน, อิตาลี - เมืองลูกาโน่ - ข้ามพรมแดนอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ - เมืองทิราโน่ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์มิน่าเอกซ์เพรซ - เมืองเซนต์มอร์ริทซ์
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟชมวิวกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เมืองเวเว่ย์ - โลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - บ่อหมี - มาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวภูเขาแอลป์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - เมืองลูเซิร์น Luzern - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองวิทซ์เนา - นั่งกระเช้าสู่เมืองวิคกิส - เมืองวาดูซ
เมืองสไตน์ อัม ไรน์ - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - รัปเปอร์สวิว - ซูริค - ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ
สนามบินนานาชาติซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
21-29 OCT
ราคา/ท่าน :
118,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
118,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/114,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : นั่งรถไฟสุดคลาสสิค 3 ขบวน เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส, กราเซียร์เอกเพรส, รถไฟขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองเจนีวา - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ / เมนูพิเศษ ทานอาหารบนPanorama Restaurant ชมวิวยอดเขาจุงเฟรา - ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ / บินเข้ามิลาน - บินออกซูริค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน, อิตาลี - เมืองลูกาโน่ - ข้ามพรมแดนอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ - เมืองทิราโน่ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์มิน่าเอกซ์เพรซ - เมืองเซนต์มอร์ริทซ์
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟชมวิวกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เมืองเวเว่ย์ - โลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - บ่อหมี - มาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวภูเขาแอลป์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - เมืองลูเซิร์น Luzern - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองวิทซ์เนา - นั่งกระเช้าสู่เมืองวิคกิส - เมืองวาดูซ
เมืองสไตน์ อัม ไรน์ - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - รัปเปอร์สวิว - ซูริค - ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ
สนามบินนานาชาติซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
กาตาร์แอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-21 / 22-28 SEP
11-17 / 18-24 OCT
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ซูริค - ทะเลสาบคอนสแตนซ์ - เกาะดอกไม้ไมเนา - คอนสแตนท์ - ลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้ง - แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารวพนอราม่า - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ซาฟเฮาส์เซ่น - นํ้าตกไรน์ - กอลมาร์(ฝรั่งเศส) - ทิทิเซ่ - ชมทะเลสาบทิทิเซ่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
ซูริค - ทะเลสาบคอนสแตนซ์ - เกาะดอกไม้ไมเนา - เมืองเก่าคอนสแตนซ์
รัฐลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้ง
ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารวพานอราม่า - ซาฟเฮาส์เซ่น - นํ้าตกไรน์ - เมืองไฟร์บรูก - กอลมาร์(ฝรั่งเศส) - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ - ชมการสาธิตวิธีการทํานาฬิกากุ๊กกู
เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ชมบรรยากาศแม่น้ำลิมแม็ท - ถนนบาห์นฮอฟ - ช้อปปิ้ง
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-7 / 6-12 DEC
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ซูริค - ทะเลสาบคอนสแตนซ์ - เกาะดอกไม้ไมเนา - คอนสแตนท์ - ลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้ง - แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารวพนอราม่า - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ซาฟเฮาส์เซ่น - นํ้าตกไรน์ - กอลมาร์(ฝรั่งเศส) - ทิทิเซ่ - ชมทะเลสาบทิทิเซ่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
ซูริค - ทะเลสาบคอนสแตนซ์ - เกาะดอกไม้ไมเนา - เมืองเก่าคอนสแตนซ์
รัฐลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้ง
ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารวพานอราม่า - ซาฟเฮาส์เซ่น - นํ้าตกไรน์ - เมืองไฟร์บรูก - กอลมาร์(ฝรั่งเศส) - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ - ชมการสาธิตวิธีการทํานาฬิกากุ๊กกู
เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ชมบรรยากาศแม่น้ำลิมแม็ท - ถนนบาห์นฮอฟ - ช้อปปิ้ง
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 SEP / 30SEP-7OCT
ราคา/ท่าน :
111,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ : ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองชาฟท์เฮาเซ่น - เซนต์ก็อทธาร์ท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสผ่านเทือกเขาแอลป์ - สะพานไม้คาเปล / อัตรานี้รวมทิปพนักงานพนักงานขับรถ และค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - เมืองซังท์กัลเลน - เมืองดาโวส - เมืองแซงต์มอริส
เดินทางด้วยเส้นทางสายโบราณเซนต์ก็อทธาร์ท - ผ่านชมธานน้ำแข็ง - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสผ่านเทือกเขาแอลป์ - เมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเซอร์แมท - เมืองทาซ - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด
กรุงเบิร์น(มรดกโลก) - ชมบ่อหมีสีน้ำตาล - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายธรรมชาติJungfraubahn - แวะชมกลาเซียร์ - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา(มรดกโลก) - ธารน้ำแข็งAletsch - ลงจากเขาผ่านเมืองเวนเก้น - เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - ชมสะพานไม้คาเปล
สนามบินซูริค - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 / 21-28 SEP / 28SEP-5OCT
12-19 / 22-29 OCT / 26OCT-2NOV
16-23 / 23-30 NOV / 30NOV-7DEC
1-8 / 7-14 DEC
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - 2ประเทศ : เวเนเซีย - เมืองเวโรน่า - สิงโตหินแกะสลัก - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ปราสาทชิลยอง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุววรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เวนิส - เกาะเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมสเตร้
เมืองเวโรน่า - ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง - เมืองมิลาน - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ผ่านแม่น้ำรอยส์ - เมืองอินเทอร์ลาเคน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล
ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส - เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง(ด้านนอก) - เมืองเซอร์แมท - ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุววรณภูมิ)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-15 / 22-29 SEP
6-13 / 13-20 / 20-27 OCT / 27OCT-3NOV
17-24 NOV / 30NOV-7DEC
2-9 / 8-15 DEC
ราคา/ท่าน :
63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - 2ประเทศ : อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - หอเอนปิซ่า - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - เมืองฟลอเรนซ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุววรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฟิอุมมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - กลุ่มโรมันฟอรัม
Castel Romano - เมืองปิซ่า - จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า - ชมหอเอนปิซ่า
ฟลอเรนซ์ - ชมเมืองฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองเวนิส
ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ชมสะพานถอนหายใจ - บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น
สิงโตหินแกะสลัก - ผ่านแม่น้ำรอยส์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุววรณภูมิ)
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกันยายน 2559
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนตุลาคม 2559
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนธันวาคม 2559
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมกราคม 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794