OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z0132
Z5082

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 12
from 12 Nepal tour(s)
International Tour Package : Nepal Tour
Z0132
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z0132 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard : &  Days : 6 days 5 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - โภครา - ปาทัน - นากาก๊อต : ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ชมปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
 ซางรางก๊อต - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - บินดาบาซินี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - ชมวัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0790
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z0790 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมันฑุ - ภัคตาปูร์ - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - บันดีปูร์- นากาก๊อต - โภครา - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี
 บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องเรือแคนูลำน้ำราฟติ
 ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
 บันดิปูร์ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - เทือกเขาอานาปุระ - ยอดเขาหางปลา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ
 ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
 เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบิน - ตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0791
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0791 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard : &  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿24,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - วัดเนียตาโปลา - หุบเขากาฐมาณฑุ - วิหารทองคำ - วัดกฤษณะ - วัดกุมารี - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - วัดเนียตาโปลา - เมืองนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - หุบเขากาฐมาณฑุ - ปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ - วิหารทองคำ - ชมพระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ปศุปฏินารถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - วัดลิง - ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0792
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z0792 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดเขา มัจฉาปูชเร - วัดทอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - สักการะ สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - ชมกาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ
 หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขา มัจฉาปูชเร - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
 เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - ชมกฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0807
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : Z0807 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿11,800
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Package กาฐมัณฑุ - ธุลิเคล - ปาทัน - บักตาปูร์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - Kailashnath Mahadev Statue
 ธุลิเคล - บักตาปูร์ - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - วิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์
 กาฐมัณฑุ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - วัดนารายณ์บรรทมสินธุ์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
Z0808
Self Travel-เดินทางเอง

Nepal Tour

Code : Z0808 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard : &  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿18,800
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - แพ็คเกจกาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ธุลิเคล - โภครา - ปาทัน - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - น้ำตกเดวี - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษพาเที่ยว / รวมตั๋วฯบินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุแล้ว / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - เมืองบักตาปูร์ - ประตูทองคำ หน้าต่าง 55 บาน - วิหารเนียตะโปลา
 เมืองโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - วัดเบราฮิ
 ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - อันนาปุรนา มัจฉาปูชเร เธาละคีรี - วัดเทพธิดาบินดาบาซินี - น้ำตกเดวี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - สนามบินเมืองโภครา - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ (รวมค่าตั๋วภายในแล้ว) - เจดีย์สวยัมภูนารถ - ช้อปปิ้งตลาดทาเมล
 กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ปาทัน - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - นครปาทัน - ชมวิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์ - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0810 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ปาทัน
เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0812
TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z0812 
Travel by (Air Ticket) : TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 15 days 14 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Trekking Everest Base Camp Classic Route : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง - ไม่รวม ค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค, ค่าน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค, ค่าน้ำร้อนใส่กระติกดื่ม --

 Bangkok(Don Muang Airport) บิน SL or Bangkok(Suvarnabhumi Airport) บิน TG - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
 บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - หมู่บ้านนัมเช - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
 หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
 เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu Glacier
 โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek Shep
 ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
 เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
 Namche Bazar - สนามบินลุกลา - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
 กาฐมัณฑุ - Bangkok(Don Muang Airport) บิน SL or Bangkok(Suvarnabhumi Airport) บิน TG
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
Z4423
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z4423 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿35,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - ตำหนักกุมารี - หุบเขาโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - วัดพระกฤษณะ - พระราชวัง 55 พระแกล - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ
 วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - บินภายในสู่เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - วัดฮินดู - ชมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ
 ซางรางก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 เจดีย์พุทธนาท - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - วัดพระกฤษณะ - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - ยอดเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4424
เนปาลแอร์ไลน์

Nepal Tour

Code : Z4424 
Travel by (Air Ticket) : RA-เนปาลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿21,000
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ
 วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - เจดีย์พุทธนาท - เมืองภัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - ชม Langtang Range - เมืองปาทัน - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล
 สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4672
ไทยไลอ้อนแอร์

Nepal Tour

Code : Z4672 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 13 days 12 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - Trekking ABC & Poon Hill : ชมการแสดงแบบเนปาลี - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น - ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี - เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์ - ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุดันดาไป นายาปูล - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี ** รวมตั๋วภายใน 2 ขา - รวมวีซ่า - รวมประกันการเดินทาง - อาหารทุกมื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ - ไม่รวม ค่า Wifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking - ไม่รวมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มส่วนตัว --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ - ชมการแสดงแบบเนปาลี - เข้าที่พัก
 สนามบินโพคขรา - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น
 ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri
 Ulleri - กอเรปานี
 จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - ทาดาปานี
 เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ
 ชินูวะ - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี
 เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์
 ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ
 เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก
 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา
 สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
 เมืองปาทัน - สนามบินตรีภูวัน - Bangkok(Don Muang Airport)
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
Z5082
การบินไทย

Nepal Tour

Code : Z5082 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Nepal Tour / Travel Nepal
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Nepal Tour Program :
Nepal Tour - กาฐมาณฑุ - ปาฏัน - นากาก็อต - ปัคตาปูร์
วัดทองคำ - ยอดเขานากาก็อต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ยอดเขาซารางก็อต - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล - วัดกุมารี - ย่านทาเมล

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินตรภูวน - เมืองกาฐมาณฑุ - เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ - วัดทองคำ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก็อต - ปัคตาปูร์ - บินภายในสู่โพคารา - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี
 ยอดเขาซารางก็อต - วัดบินดาบาซินี - แม่น้ำเซติ - เมืองกาฐมาณฑุ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
 จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - วัดปศุปฏินาถ - สถูปโพธินาถ - ย่านทาเมล
 สถูปสวยมภูนาถ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนาริตะ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 12
from 12 Nepal tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nepal tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP