ดูทัวร์ไทยทั้งหมด
ทัวร์ไทยรหัส : A00240
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
โอวป้าแอ่วดอยคอยฮัก
ปีใหม่เที่ยวเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน
เดินทาง :
01-ม.ค-2565
03-ม.ค-2565
: ฿8,300
Download PDF

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 65 (1)  
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ - ลำปาง –วัดจองคำ – วัดปงสนุกเหนือ - เช็คอินสถานีรถไฟลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร - เชียงใหม่
 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง


06.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1  (ใช้เวลาบิน 1 ชม.)


08.00 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้รอรับ
นำท่านเดินทางสู่ วัดจองคำ จังหวัดลำปาง พระอารามหลวงชั้นตรี สักการะเจดีย์พุทธคยาจำลองมีขนาดเท่ากับเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่ประเทศอินเดีย มีความสูงประมาณ 53 เมตร ลวดลายศิลปะโดยรอบองค์เจดีย์ วิจิตรตระการตาทั้งลวดลายทางพระพุทธศาสนาแบบอินเดีย สวยงามแปลกตาหาดูได้ยากที่ประเทศไทย ภายในตกแต่งอย่างโอ่โถง ประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้หลายองค์ บริเวณโดยรอบองค์เจดีย์มีหน่อต้นโพธิ์จากบริเวณพุทธคยาที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปลูกไว้ข้างพระเจดีย์ด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดปงสนุกเหนือ วัดสำคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดลำปางมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ลำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ลำปาง) เมื่อ พ.ศ. 1223 หรือประมาณ 1,300 ปีมาแล้ว ด้านหน้ามีบันไดมกรคายนาคสีขาว และด้านในของวัดยังมีบันไดมกรคายนาคอีกจุดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือ พญานาคมีเขาเหมือนกวาง เมื่อเดินขึ้นบันไดนาคแล้วจะพบกับวิหารพระเจ้าพันองค์ ในปี 2008 วิหารพระเจ้าพันองค์แห่งนี้ได้รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดีเด่นจากยูเนสโก้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
แวะเช็คอินถ่ายภาพกับด้านหน้า สถานีรถไฟลำปาง อาคารสถานีเป็นอาคารสองชั้นที่มีกลิ่นอายของล้านนาและยุโรปแบบบาวาเรียนคอทเทจ ออกแบบโดย เอิรสท์ อัลท์มันน์ วิศวกรชาวเยอรมนี สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2458 และเปิดใช้เมื่อ วันที่ 1เมษายน พ.ศ.2459 ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 6 ซึ่งกินเวลามา ประมาณ 100 ปี และเป็นสถานีรถไฟที่ถูกสร้างและคงเหลือจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว องค์พระธาตุเป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและ พระอัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลังที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ ด้านในวัดพระธาตุลำปางหลวง ยังประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนยาวนานกว่าพันปี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีระกา ตามประวัติสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1651 ในสมัยพระเจ้าอาทิตนราช ให้ท่านได้กราบไหว้พระบรมธาตุหริภุญไชย ภายในมีพระเกศบรมธาตุ ที่บรรจุอยู่ในโกศทองคำ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานล้ำค่าให้ได้ชื่นชมมากมาย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ 

เย็น บริการอาหารเย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่ หรือระดับเทียบเท่า
 

วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 65 (2)  
ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ - วัดป่าแดด - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง  ดอยม่อนแจ่ม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 1,350 เมตร ที่นี่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สลับกับจนสุดลูกหูลูกตา นำท่านเช็คอิน SKY WALK ม่อนแจ่ม สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกไม้นานาชนิดที่สลับกันออกดอกให้ท่านได้ถ่ายรูปสวย ๆ อาทิเช่น ทุ่งคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าชุดสำหรับถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) หรือ ชุดชนเผ่า ท่านสามารถเช่าชุด ถ่ายรูป ได้ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า SKYWALK และค่าเช่าชุด)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบขันโตก) 
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระธาตุ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในจังวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี  ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขั้น หรือจะขึ้นโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้  ** ความเชื่อและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี้ ** 

เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออก ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ ทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมากราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัว เป็นจำนวนมาก ** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ ได้แนะนำไว้ดังต่อไปนี้  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได้ 1 เรื่อง -ขอกับเหรียญหรือองค์พระที่บ้าน -ถ้าสำเร็จต้องถวายพวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกชื่อ -สกุล  ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ” 

อย่างไรก็ดี การขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่อง แต่ย้ำว่า ต้อง “ขอทีละเรื่อง” และต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจน และ ขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่องใด  เมื่อสำเร็จแล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้   และอย่าลืม เมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิด้วยตนเองเท่านั้น ที่วัดพระธาตุดอยคำ!!   

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าแดด หรือชื่อเดิมว่า วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345 พระครูปลัดพยุงศักดิ์ ธีรธัมโม เจ้าอาวาสของวัดนั้น เป็นที่เคารพนับถือของนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ และดารานักแสดงมากมาย พระวิหาร เป็นอาคารปูนทั้งหลัง สร้างขึ้นตามศิลปะแบบล้านนา มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ประดับด้วยลายปูนปั้นสีทองอ่อนช้อยสวยงาม หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาสีทอง ซุ้มประตูและหน้าต่างศิลปะล้านนา ประดับด้วยลายปูนปั้นสีทองเช่นเดียวกัน ทำให้พระวิหารหลังนี้เป็นสีทองอร่าม ภายในวิหาร พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนา มีกู่สีทองสองหลัง อีกทั้ง ผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตกรรมเกี่ยวกับ พระประธานของวัดสำคัญ ๆ ในภาคเหนือ นอกจากนี้บริเวณวัด ยังมีพระเจดีย์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร วิหารพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารหลวง ประดิษฐานพระพิฆเนศซึ่งสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์รมดำ 

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนคนเดินวัวลาย  ตลาดนัดกลางคืนอยู่ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่ขายสินค้าท้องถิ่นเด็ดๆ สินค้าจากฝีมือชาวเขางาน Handmade มากมายที่นำลงมาจำหน่ายด้านล่าง เช่น กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องสานต่างๆ มีร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหารท้องถิ่น ฯลฯ ถนนคนเดินวัวลาย เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่ 17.00-22.00น.* หรือ ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านค้าและสินค้าที่ขายโดยส่วนใหญ่ เป็นสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองข้างทาง เปิดบริการ เฉพาะ วันอาทิตย์  ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น.
 

เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่ หรือระดับเทียบเท่า

วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม 65 (3)  
หมู่บ้านแม่กำปอง - Chapulin Food & Cafe - วัดศรีสุพรรณ - วัดพระสิงห์ - ถนนนิมมาน – ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร  และยังมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านโดยลำธารแห่งนี้มาจากน้ำตกแม่กำปองนั่นเอง อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่แสนเรียบง่าย ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ Chapulin Food & Cafe (ชะพูลิน ฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่) คาเฟ่วิวสวยท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนา มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่บริการ มุมถ่ายรูปเพียบ เช่น บันไดสวรรค์สีขาวสูงเสียดฟ้า ได้มุมท้องฟ้าตัดกับทุ่งนา เป็นภาพสุดเก๋ นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกมาการ์เร็ตและดอกคอสมอสให้ได้ถ่ายรูปกันเพลิน ๆ  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ลิ้มรสข้าวซอย อาหารเหนือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่  
 

นำท่านเดินทางสู่  วัดศรีสุพรรณ  วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2043 ภายในวัดศรีสุพรรณ ประกอบด้วยปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หอธรรม และพระวิหาร  สิ่งที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ เห็นจะอยู่ที่พระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ โดยอุโบสถเงินหลังนี้ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีลักษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุกโดยฝีมือและภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องเงิน ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถตลอดทั้งหลัง ประดับตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินอย่างวิจิตรอลังการและมีลวดลายอ่อนช้อย สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตและบรรจงของผู้สร้าง ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน "พระเจ้าเจ็ดตื้อ" พระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์สีทองที่แลดูตัดกับสีเงินของพระอุโบสถ

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ชื่อเต็ม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร  เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้พากันมาสรงน้ำเนื่องในเทศกาลปีใหม่ตามคติล้านนา

นำทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นถนนชื่อดังของเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1 เป็นถนนที่คงเอกลักษณ์ของผู้คนและศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ มีร้านแกลเลอรี่ ร้านขายของตกแต่งบ้าน นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เต็มไปด้วยร้านกาแฟชื่อดัง เหมาะสำหรับคอกาแฟและสายชิลไปนั่งเล่น สาย Cafe Hopping ต้องเลิฟที่นี่มากแน่นอน

แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู หมูยอ แหนม น้ำพริกหนุ่ม ผลไม้อบแห้ง ใบชา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD141
 

22.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP