ดูทัวร์อังกฤษทั้งหมด
ทัวร์อังกฤษรหัส : A00409
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
Scotland-Highland-Ireland
ล่องเรือทะเลสาบล็อคเนส, เข้าชมปราสาทเอลี โดแนน, เที่ยวเมืองอินเวอร์เนส, ฟอร์ทวิลเลียม, กลาสโกว์,เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์, ชายหาดยักษ์, หน้าผาโมเฮอร์, ริง ออฟ เครรี่, เข้าชมปราสาทดับลินและโรงงานเบียร์กินเนส ช้อปปิ้งใน “Kildare Village Designer Outlet
เดินทาง :
12-ส.ค.-2565
23-ส.ค.-2565
: ฿145,900
16-ก.ย.-2565
27-ก.ย.-2565
: ฿134,900
07-ต.ค.-2565
18-ต.ค.-2565
: ฿134,900
21-ต.ค.-2565
01-พ.ย.-2565
: ฿134,900
Download PDF

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – โดฮา – เอดินเบอระ

18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835

23.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง(2) โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ลิ่ง – ชมเมือง – เอดินเบอระ

01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ถัดจากวัง Holyrood ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง

จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก

นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ

เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก” ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ เข้าชมเครื่องราชและอัญมนีอันล้ำค่าของสก๊อตแลนด์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง “Stirling” (42 กม.) นำท่านเข้าชมความงามของปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมและมีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิอล์ (Castle Hill) ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชันทำให้เหมาะแก่การป้องกันตน

ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ วอลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุสาวรีย์วอลเลซ สร้างขึ้นบน เนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสูงประมาณ 111 เมตร (364ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนำเรื่องราวของวิลเลียม วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “Brave Heart” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Crown Plaza Hotel Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง(3)  เอดินเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้ - ชมเมืองอินเวอร์เนส

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.) นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์ หรือ “ทะเลสาบลอชเนสส์” LOCHNESS ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 40 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และ มีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ จากเรื่องเล่าตํานานของ เนสซี่ (NESSIE) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาวลำตัวใหญ่มหึมา ที่มีคนอ้างว่าถ่ายรูปตัวเนสซี่ได้ในปี ค.ศ.1934 ทำให้เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงงานวิสกี้ชื้อดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน วิสกี้ เป็นโรงกลั่นเหล้าวิสกี้ ในที่ราบสูงของสก๊อตแลนด์และเป็นโรงเหล้าวิสกี้ ซิงเกิลมอลต์ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนเกาะ Black Isle (Highland) ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท คือวิสกี้ซิงเกิล มอลต์ ที่อายุ 12 ปี โรงกลั่นได้รับรางวัลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในการแข่งขันไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1994 และ1996 ให้ท่านได้ชิมรสชาติอันหอมหวน และกลมกล่อมของวิสกี้ ซิงเกิ้ล มอลล์ไฮแลนด์

จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเวอร์เนส “Inverness” (21 กม.) อินเวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน และก็เป็นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ เมืองหลวงแห่งที่ราบสูงไฮด์แลนด์ เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสวยงาม ณ ปากแม่นํ้าเนส ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่เนินเขา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในเมืองที่น่ารักแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Kingsmills Hotel Inverness / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4) อินเวอร์เนส – ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอร์ท วิลเลียม - กลาสโกว์ – ชมเมือง

เช้า การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช “KYLE OF LOCHLASH” เพื่อนําท่านเข้าชม ปราสาท EILEAN DONAN CASTLE ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาท นี้ เป็นหนึ่งในปราสาทของสกอตแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ

ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง ปราสาทที่เห็นเพิ่งสร้างใหม่เมื่อเมื่อประมาณปี 1900 ที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก ทำให้ Eilean Donan เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด์

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟอร์ท วิลเลี่ยม “Fort William” (105 กม.)

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond) ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยที่สุดในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเครือสหราชอาณาจักร ความยาวทั้งสิ้นราว 39 กิโลเมตร นำท่านถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ที่สมเด็จพระราชีนีควีนอลิซาเบธ ครั้งหนึ่งเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งนี้เมื่อครั้งปี ค.ศ. 1879

ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) (53 กม.) ได้เวลาสมควรนำท่านชมเมืองกลาสโกว์ “Glasgow” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก๊อตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ ชาวกลาสโกว์ รู้จักกันในชื่อ กลาสวีเจียนส์ “Glaswegians” เมืองกลาสโกว์นั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16

นำท่านสัมผัสสีสันของเมืองกลาสโกว์ที่ Buchanan Street สถานที่แห่งการจับจ่ายหรือการนัดพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือแม้แต่ยามค่ำคืน ถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Crowne Plaza Glasgow Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  กลาสโกว์ – แคร์นไรอัน – เรือเฟอร์รี่ – เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) - ชมเมือง – ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปปิ้ง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Cairnryan Port ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

11.30 ออกเดินทาง สู่กรุงเบลฟาสต์ โดยเรือเฟอร์รี่ ให้ท่านได้ชมวิวความสวยงามระหว่างเส้นทาง ประมาณ สองชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือ

13.30 เรือเข้าเทียบท่ากรุงเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ

นำท่านเที่ยวชมกรุงเบลฟาสต์ (Bélfast) เป็นเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำแลน บริเวณชายฝั่งตะวันออกของไอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์เหนือ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 18 เมืองเก่าเคยเป็นท่าเรือหลัก มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นผู้ผลิตผ้าลินินรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้รับฉายาว่า "Linenopolis"

เป็นศูนย์กลางหลักของผ้าลินินของชาวไอริชรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ อุตสาหกรรมทำเชือกและการต่อเรือฮาร์แลนด์และวูล์ฟ ซึ่งเป็นผู้สร้างเรือ RMS Titanic เป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก หลังจากนั้นก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมการบินและขีปนาวุธที่สำคัญอีกด้วย

ปัจจุบันนี้เบลฟาสต์ยังคงเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมตลอดจนศิลปะการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจและกฎหมายและเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์ยังคงเป็นท่าเรือหลักที่มีท่าเรือพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลเหนือแนวชายฝั่ง

นำท่านชมเมืองโดยรอบแวะเก็บภาพกลุ่มอาคารที่สวยงามในบริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นที่ตั้งของอาคารรัฐบาลที่สวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพท่าต่อเรือไททานิค ซึ่งได้ทำการต่อลำเรือที่ท่าเรือแห่งนี้ก่อนออกรับผู้โดยสารที่เซาท์ แธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ 

นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ไททานิค (Titanic Belfast) เป็นศูนย์มัลติมีเดียที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์ ท่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเรือไทแทนิค ขั้นตอนการออกแบบ และการต่อเรือ ร่วมถึงการตกแต่งภายในที่สุดแสนหรูหรา นำท่านนั่งโดยสารแคปซูลการเวลาย้อนรอยเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของเรือไทแทนิค ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นนำท่านสู่ย่านกลางเมืองอิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองที่น่ารักแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Stormont Belfast Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง(6) เบลฟาสต์ – ดาร์ค เฮจส์ – สะพานแขวน คาร์ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ซิลโก

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เดอะ ดาร์ค เฮจส์(The Dark Hedges) เป็นถนนที่มีต้นบีชอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี อยู่ริมสองฝั่งถนน กิ่งก้านของต้นไม้ก่อตัวเป็นอุโมงค์ ทำให้บรรยากาศดูแบบย้อยยุคและดูลึกลับ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไอร์แลนด์เหนือ และจุดนี้ยังได้ใช้เป็นสฉากถ่ายทำภาพยนต์ซีรีส์ชื่อดังของ HBO เรื่อง Game of Thrones ยิ่งส่งผลให้ถนนสายนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากขึ้นอีกด้วย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่จุดชมวิวสะพานแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge (ที่รู้จักกันในชื่อ Rick-a-reedy) เป็นสะพานเชือกที่มีชื่อเสียง อยู่ในเขตการดูแลของเนชั่นแนล ทรัสท์ ตัวสะพานแขวน เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่กับเกาะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มีช่วงสะพานแขวนที่ยาวถึง 20 เมตร และสูงจากพื้นด้านล่างกว่า 30 เมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นำท่านเดินข้ามฝั่งสู่อีกด้านหนึ่ง(เสียวสุดๆ) เก็บภาพความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อสู่บริเวณชายหาดหินทางเดินยักษ์ (The Giant’s Causeway) แวะเก็บภาพอันสวยงามของแนวหน้าผาริมชายฝั่งแอตแลนติกเหนือ (White Park Bay) เดินทางถึงชายหาดหินมหัศจรรย์ นำท่านเดินชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟกระทบน้ำเย็นของทะเล เมื่อหลายล้านปีทำให้เกิดประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาไม่มีที่ใดเหมือนอิสระทุกท่านเก็บความประทับใจ

จากกนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซิลโก(Sligo) สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Sligo Southern Hotel & Leisure Centre / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ซิลโก – หน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บริเวณหน้าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาที่ตัดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลงตัว สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Killarney ทางภาคตะวันตกของไอร์แลนด์ท่ามกลางธรรมชาติของทะเลสาบป่าทึบ หุบเขาที่สงบและสวยงามเมืองเส้นทางผ่านบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงามตลอดสองข้างทางมีหลายคนที่เคยเดินทางเคยกล่าวชมเส้นทางนี้ว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดสายหนึ่ง

แวะเที่ยวฟาร์มมัครอสส (Muckross House) ฟาร์มที่เก่าแก่ประจำเมือง ท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศแบบไอริช อย่างแท้จริง อาคารบ้านเรือนในสไตล์ย้อนยุค รวมถึงสวนสวยสไตล์ไอริช ตัวอาคารเป็นคฤหาสน์ที่ออก แบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ William Burn สร้างขึ้นในปี 1843 มีห้องพักหกสิบห้าห้องถูกสร้างขึ้นในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ได้เคยเสด็จมา ณ คฤหาสน์ แห่งนี้เมื่อครั้งยังครองราชอยู่

Muckross House ได้ถูกขายให้กับ William Bowers Bourn ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ในปี ค.ศ.1932 ตระกูลโบเวอร์ ได้ตัดสินใจมอบบ้าน Muckross House และที่ดินขนาด 11,000 เอเคอร์ให้กับประเทศไอริช ถูกเรียกว่า "Bourne-Vincent Memorial Park" จึงกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นรากฐานของ Killarney National Park ในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชิมเบเกอร์รี่ ของฟาร์มได้อย่างจุใจ เก็บภาพความประทับใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์มแห่งนี้อย่างเต็มที่ http://www.muckross-house.ie/index.html

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่: Randles Court Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่แปดของการเดินทาง(8) คิลลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รี่ – ลิมริค

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบริเวณ ริง ออฟ เคอร์รี่ (Ring of Kerry) ชมความสวยงามและทัศนียภาพของทะสาบ บริเวณเมือง คิลลานี่ ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนดูแล้วทำให้เกิดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้อย่างงดงามที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม

ชมปราสาทโรส (Ross Castle) ตัวปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 15 โดยตระกูล O'Donoghues Mor (รอสส์) และได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของ ไปเป็นของตระกูล MacCarthy Mór จากนั้นเขาก็ขายปราสาทและที่ดินให้กับ เซอร์วาเลนไทน์ บราวน์ และเกิดเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามไอริซ กับสหราชอาณาจักร

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมศูนย์ท่องเที่ยวสเกลลิก (Skellig Experience) ได้รับการสนับสนุนโดย Cork Kerry Tourism เพื่อแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง Skellig Islands ภายในศูนย์ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมใด้เรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมและสัตว์ต่างๆ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี การเดินทางนกทะเล และที่อยู่อาศัย

นำท่านชมอาคารต่างๆ ในเมือง Cahersiveen ชมโบสถ์ O' Connell Memorial Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อลัดเลาะริมชายฝั่ง ชมภาพชนบทที่แสนจะสงบสุขและน่าแปลกตายิ่งนัก นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลิมริค (Limerick)

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่: Randles Court Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) ลิมริค – Kildare Village Designer Outlet – ดับบลิน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองลิมริค(Limerick) เมือเก่าแก่แสนสวยที่ตั้งอยู่บริเวณที่ปากแม่น้ำแชนนอน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และความงดงามของมหาสมุทรแอตแลนติก เสมือนเป็นประตูสู่มหาสมุทรแอตแลนติกของชาวไอริส เมืองลิมริคมีประชากรอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 800 ปีก่อนคริสตกาล ชาวไวกิ้งยังเคยมาบุกปล้นสดมภ์ และตั้งรกรากอย่ในบริเวณนี้

นำท่านเก็บภาพบริเวณปราสาทลิมริคหรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาทพระเจ้าจอห์น ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1210 ตัวปราสาทตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแชนนอน มีความยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างยิ่ง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ Kildare Village Designer Outlet เอาท์เล็ทแบรนด์เนมที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์เต็มไปด้วยสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ Armani, Barbour, Boss, Calvin Klein Jeans, Chloé, Diesel, DKNY, Guess, Lacoste, Michael Kors, Mido, Molton Brown, Moncler, Mulberry, Nike, Polo Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children, Prada, PUMA, Samsonite, Zwilling J.A. Henckels https://www.tbvsc.com/kildare-village/en/brands/

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงดับบลิน (Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hilton Garden Inn Custom House / Clayton Hotel Leopardstown / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สิบของการเดินทาง(10) ดับบลิน – ชมเมือง – เข้าชมปราสาทดับลิน - ชมโรงงานเบียร์กินเนส(ชิมเบียร์ดำ) – ช้อปปิ้ง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตัวเมืองดับลินนั้นตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลไอริชมีหาดทรายที่ยาวไปตามชายฝั่งทะเล ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า "สระน้ำสีดำ" (Black Pool) มีการจดบันทึกว่าถูกตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  ของอาณาจักรไอร์แลนด์ เมืองขยายอย่างรวดเร็วจากศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากลอนดอน ในจักรวรรดิอังกฤษ ก่อนการกระทำของสหภาพในปี ค.ศ. 1800

หลังจากการแบ่งแยกไอร์แลนด์ในปี 1922 ดับลินกลายเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยสำหรับการศึกษาศิลปะการบริหารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทดับลิน (Dublin Castle) ปราสาทอันยิ่งใหญ่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของชาวไวกิ้งตั้งแต่คริสตวรรษที่ 11 และปรับปรุงต่อเติมกันมาเรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของคณะรัฐบาลไอร์แลนด์ และบางส่วนเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้า นำท่านชมเก็บภาพความยิ่งใหญ่จากบริเวณจตุรัสหน้าปราสาท

จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในปราสาทดับลิน ชมห้องรับแขก(The Drawing Room) ห้องเจมส์ คอนนอลลี่(The James Connolly Room) บุคคลสำคัญของประเทศไอร์แลนด์ ที่นำการปฏิวัติต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากสหราชอาณาจักร ชมห้องบัลลังค์(The Throne Room) ซึ่งมีความสำคัญมากในการปกครองของประเทศอังกฤษต่อไอร์แลนด์ในสมัยก่อน ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่จากนั้นมีเวลาให้ท่านชื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่โรงงานกินเนส เบียร์(Guinness Beer) โรงเบียร์กินเนสส์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1759 ตั้งอยู่ที่ St. James Gate ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานเบียร์เก่า เบียร์ดำกินเนสส์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เรียกว่า ‘Stout’ หรือที่คนกินเนสส์เรียกว่า Dark Ruby สีดำของเบียร์ได้มาจากวิธีการบ่มที่ใช้ข้าวบาร์เลย์มาคั่ว (Roasted Malted Barley) น้ำตาลและกรดอะมิโนที่อยู่ในข้าวจะทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Caramelized ทำให้เบียร์มีสีดำ แม้เบียร์กินเนสส์จะกำเนิดในไอร์แลนด์ แต่แหล่งที่เบียร์ยี่ห้อนี้ขายดีที่สุดคือ ประเทศคาเมรูนและกาน่า ทวีปแอฟริกา จัดแสดงเรื่องราวของการผลิต การขนส่ง การจำหน่ายไปในพื้นที่ต่างๆ ของโลก

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กินเนส พาท่านเดินชมขั้นตอนการผลิดเบียร์ โดยจะเริ่มต้นจาก The Tasting Rooms แนะนำการดื่มด่ำกับรสชาติเบียร์ Advertising แสดงโฆษณากินเนสส์ที่เคยเผยแพร่ไปทั่วโลก Guinness Academy Connoisseur Experience เป็นชั้นไฮไลต์สำหรับชมการสาธิตวิธีรินเบียร์ดำ และทดลองรินเบียร์ด้วยตนเอง รวมทั้งให้ทุกท่านได้ชิมเบียร์รสชาติต้นตำรับจากโรงงาน ซึ่งการรินเบียร์ดำจะใช้ก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ผสมลงไปให้เกิดฟอง เมื่อรินเสร็จต้องทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีให้เบียร์เซ็ตตัวและมีเนื้อเนียน จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ย่านการค้า อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark & Spencer, NEXT, Burberry ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hilton Garden Inn Custom House / Clayton Hotel Leopardstown / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11) ดับลิน – โบสถ์เซนต์แพทริค – สนามบินดับลิน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมือง เก็บภาพโบสถ์เซนต์แพทริค (St.Patrick) ศูนย์กลางทางศาสนาของชาวไอริซ สร้างในค.ศ.1192 อุทิศแด่นักบวชแพททริค ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนของชาวเคลท์โบราณเป็นท่านแรก ภายหลังจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญประจำชาติของชาวไอริช

ชมโบสถ์พระคริสต์ โดยกษัตริย์ไซตริกซึ่งเป็นกษัตริย์ไวกิ้ง จากนั้นนำท่านบันทึกภาพอาคารที่สร้างในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์วิลเลียมที่มีลักษณะพิเศษโดย มีการใช้สีสันที่ฉูดฉาดบนบานประตูอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไอริช

จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)

15.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR018

วันที่สิบสองของการเดินทาง(12) สนามบินสุวรรณภูมิ

00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

02.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980

12.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เดินทางโดย Qatar Airways (QR)
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP