ดูทัวร์ยุโรปตะวันออกทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
EAST EUROPE 10 DAYS
มิวนิค * โอเบออัมมาเกา * เอททัล * ปราสาทนอยชวานชไตน์ * ซาลส์บวร์ก * ฮัลสตัทท์ เชสกี้ คลุมลอฟ * ปราสาทคลุมลอฟ * เชสกี้ คลุมลอฟ * ปราก * ปราสาทปราก * เทลค์ เวียนนา * ถนนคาร์ทเนอร์ * พระราชวังเชินบรุนน์ * OUTLET PARNDORF * บราติสลาวา บูดาเปสต์ * ล่องเรือแม่น้ำดานูบ * คาสเซิ่ล ฮิลล์ * ป้อมฟิชเชอร์แมน * ฮีโร่สแควร์ * เซนเทนเดร (เมนูพิเศษ... ขาหมูเยอรมัน / สเต็กปลาเทราซ์ / ซี่โครงหมูย่างออสเตรีย / สเต็กสูตรโบฮีเมียน)
เดินทาง :
22-ก.ค.-2565
31-ก.ค.-2565
: ฿105,900
12-ส.ค.-2565
21-ส.ค.-2565
: ฿105,900
16-ก.ย.-2565
25-ก.ย.-2565
: ฿92,900
07-ต.ค.-2565
16-ต.ค.-2565
: ฿99,900
21-ต.ค.-2565
30-ต.ค.-2565
: ฿99,900
Download PDF

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.30 น. เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง (2) มิวนิค - เอททัล - โอเบอรามาเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ ฟุสเซ่น - เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์รสต้นตำรับ

01.45 น. เดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่ “เมืองเอททัล”  Ettal  (85 กม.) “เข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล” (Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCOสำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นเดินทางสู่เมือง ‘โอเบอรามาเกา’ Oberammergau (5 กม.) เมืองทางใต้ของกรุงมิวนิกในแคว้นบาวาเรีย

มีชื่อเสียงระดับโลกจากการแสดง Passion Play ซึ่งมีการแสดงทุกๆ 10 ปีในเมืองนี้ตั้งแต่ปี 1634 (ยกเว้นปี 1940 เมื่อการแสดงละคร ถูกยกเลิกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง)ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆ ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับ ศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก เดินทางสู่เมือง “โฮเฮนชวานเกา” (43 ก.ม.) ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมัน” รสดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อม “เบียร์เยอรมัน”   
บ่าย หลังอาหารเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” (รถมินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว คณะจะต้องเดินเท้าขึ้นสู่ปราสาท) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัท

จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” (3.5 กม.) เมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี และเป็นที่ตั้งของปราสาท Hohes Schloss ชึ่งเป็นปราสาทยุคปลายกอธิคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบาวาเรียและเคยเป็นตำหนักฤดูร้อนของเจ้าชายปริ๊นซ์บิชอปห่งเอาก์สบูร์ก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
พักที่ :  HOTEL HIRSCH, LUTIPOPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง   
 

วันที่สามของการเดินทาง (3) ฟุสเซ่น - ฮัลสตัทท์ (ออสเตรีย) - ซาลส์บวร์ก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” (Hallstatt) (274 กม.) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี จากนั้น อิสระเดินเล่นชมเมืองฮัลสตัทท์ที่มีเสน่ห์และโรแมนติก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ GRILLED WHOLE TROUT  
15.00 น. เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (73 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลก ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
พักที่:  WYNDHAM GRAND SALZBURG CONFERENCE CENTRE, MERCURE SALZBURG CITY, NH COLLECTION       หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟ (เช็ก) - ชมเมืองมรดกโลก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (CESKY KRUMLOV) (217 กม.) เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989

ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ 
ที่พัก :  OLD INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เชสกี้ คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (Prague) (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก” เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชค ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักร

โบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เดินข้าม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิ เครื่องแก้วสีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  PLAZA PRAGUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  PLAZA PRAGUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 

วันที่หกของการเดินทาง (6) ปร๊าก - เทลค์ - เวียนนา (ออสเตรีย) - ถนนคาร์ทเนอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเทลค์” (Telc)  (81 กม.) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามของเชกฯ ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยตั้งอยู่ที่จุดตัดของเส้นทางการค้าระหว่างโบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ และบาโรกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง ในปี 1992 ยูเนสโกชื่นชมเมืองนี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้และรวมเทลค์ไว้ในรายชื่อแหล่ง 1 ใน 12 แห่งมรดกโลกในสาธารณรัฐเช็ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (Vienna) (137 กม.) ผ่านชม “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา
พักที่ :  MERCURE WIEN CITY, RENAISSANCE WIEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้ง OUTLET PARNDORF - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เขตเมืองเก่า
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัป
สบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ ชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” (50 กม.)

*** อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ   สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “กรุง
บราติสลาวา” (43 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :   FALKENSTEINER HOTEL, PARK INN  HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่แปดของการเดินทาง (8) บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) (200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์  จากนั้น นำท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร เดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ : PARK INN BY RADISSON BLU BUDAPEST หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) เซนเทนเดร้ - บูดาเปสต์ - สนามบินบูดาเปสต์ - โดฮา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเซนเทนเดร้” เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ ที่มีทัศนียภาพสวยงามริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ประวัติศาสตร์ของชาวเซอร์เบีย ร้านค้านิทานพื้นบ้านของฮังการี และงานศิลปะมากมายทั้งแบบเก่าและแบบสมัยใหม่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
......... หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินบูดาเปสต์ เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี 
16.55 น. เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 200
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบของการเดินทาง (10) โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

02.20 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เดินทางโดย Qatar Airways (QR)
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP