ดูทัวร์ฝรั่งเศสทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
Pro Benelux
แฟรงค์เฟิร์ต * ล่องเรือแม่น้ำไรน์ * โคโลญจน์ * ดุสเซลดอร์ฟ * สวนเคอเคนฮอฟ * อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก * ซานน์สคัน * บรัสส์เซล * ปารีส * ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้งที่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET * ช้อปปิ้งที่ห้างลาฟาแยต
เดินทาง :
10-มิ.ย.-2565
17-มิ.ย.-2565
: ฿59,900
24-มิ.ย.-2565
01-ก.ค.-2565
: ฿59,900
Download PDF

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

16.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

19.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407

23.10 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) อาบูดาบี– แฟรงค์เฟิร์ต– ล่องเรือแม่น้ำไรน์– โคโลญจน์– ดุสเซลดอร์ฟ

01.10 ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 01

06.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (103 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19

นำคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (128 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี

จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์ 4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ (44 กม.)

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: NOVOTEL CITY WEST DUSSELDORF หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง (3) ดุสเซลดอร์ฟ – ลิสซ์ – สวนเคอเคนฮอร์ฟ – ซานน์สคัน– อัมสเตอร์ดัม

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์” (Lisse) (250 กม.) ตั้งอยู่ระหว่าง Haarlem และ The Hague เป็นหนึ่งในเมืองดัตช์ที่เติบโตบนเขื่อนชายหาดเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีต ลิสซ์เคยเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยการทำเกษตรกรรม ตำแหน่งที่เอื้ออำนวยและดินที่อุดมสมบูรณ์บนชายฝั่งทำให้เมืองแห่งนี้ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและการค้าขายในยุคทอง และมีชื่อเสียงในด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและหัวดอกไม้ที่ส่งออกไปทั่วโลก

อาหารค่ำ ...อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการเข้าชมงาน

บ่าย หลังอาหารเข้าสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณที่กำลังบานสะพรั่งทั้งสวนภายนอก และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆ ที่อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัย

  • หากสวนเคอเคนฮอฟปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นนำเข้าเที่ยวชมงานฟลอริเอดแทน(นิทรรศการพืชสวนโลก

นำท่านเข้าชมงาน “นิทรรศการพืชสวนโลก” Floriade Expo 2022 ที่จัดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์เพียงหนึ่งครั้งต่อทศวรรษ ( 10 ปีมี 1ครั้ง )การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเมืองอัลเมียร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมงานที่จัดขึ้นในคอนเซปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อทำให้เมืองต่างๆ ในโลกมีความสนุกสนาน สวยงาม

ท่านจะได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งสวน ระเบียงหรือห้องนั่งเล่นของท่านเอง นอกจากนี้ภานในงานยังจะจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการจัดนิทรรศการ ดนตรีสด ความบันเทิง และวงออเคสตราในสวนสาธารณะ และมีร้านอาหาร รถขายอาหาร และลองชิมอาหารรสเลิศมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมากมายตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ “หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” (Zaanse Schans) (46 กม.) ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้าไม้อีก ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม (20 กม.)

ค่ำ บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: NOVOTEL AMSTERDAM CITY หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ชมเมือง – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

นำคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารชมเขตเมืองเก่าแก่ที่สุดของ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100สาย

เข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมือง  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงบรัสเซล (210 กม.)

ค่ำ บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: HOLIDAY INN BRUSSELS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) บรัสเซล– อะโตเมียม– จัตุรัสแกรนด์เพลซ– ปารีส –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารชมกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959

จากนั้นชม Grand-Place เป็นจตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ในด้านการตกแต่งและความสวยงาม Grand-Place ล้อมรอบด้วยบ้านกิลด์ ศาลากลาง และ Maison du Roi แกรนด์เพลสถือเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Grand-Place of Brussels ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ในปี 1998 บริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช๊อคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ  เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารนำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” (312 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก 

นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์, เกาะเซ็นต์หลุยส์, โบสถ์นอร์ทเตรอดาม, พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์, แซงวาลี้ด, พระราชวังบูร์บ็อง, สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: CHINA GALLA HOTEL PARIS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง (6) ปารีส – ชมเมือง – ช้อปปิ้งที่ห้างลาฟาแยต และดิวตี้ฟรี BENLUX

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดนทางสู่ “จัตุรัสทรอคาเดโร” ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส พร้อมชมวิวมหานครปารีส

ชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

ชมถนนแห่งแฟชั่น“ชองเอลิเซ่” (Champs-Elysees) ที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก บริเวณชม “ประตูชัย” Arc de Triomphe

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

อาหารค่ำ ...อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกกับการช้อปปิ้ง

ที่พัก: CHINA GALLA HOTEL PARIS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ปารีส – เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินปารีส (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

10.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032 

19.00 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3 ชั่วโมง)

22.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

วันที่แปดของการเดินทาง (8) สนามบินสุวรรณภูมิ

08.05 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทางโดย Etihad Airways (EY)
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP