ดูทัวร์ล่องเรือสำราญทั้งหมด
เดินทางโดย : BR-อีวีเอ แอร์
Norwegian Bliss
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ อลาสก้า Alaska Songklan Festival (ขึ้นซีแอตเทิล - ลงวิกตอเรีย) : เส้นทางซีแอตเทิล - ซีแอตเทิล - ซิตกา - จูโน - ไอซ์ซี่สเตรทพอยท์ - ธารน้ำแข็ง เอนดิคอต อาร์ม และ ดอวส์ กลาเซียร์ - เคตชิคาน - วิกตอเรีย - ช้อปปิ้ง Downtown - Pier 58 - Walmart - ช้อปปิ้ง Seattle Premium Outlet
พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Norwegian Bliss 7 คืน / โปรโมชั่น! พักห้องมีระเบียง รับโปรโมชั่น 2 ต่อ : ต่อที่ 1 ฟรี Wifi 150 นาที ต่อทริป ต่อที่ 2 ทานอาหาร ห้อง Special Dinning 2 มื้อ ต่อทริป เมื่อมัดจำภายใน 30 ต.ค. 66

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเถาหยวน - สนามบินซีแอตเทิล - เข้าที่พัก
Pick Place Market - First Starbucks coffee - Gum Wall - Check in at Norwegian Bliss - 15.00 PM เรือออกจากท่า
Cruising at sea
11.00 AM เทียบท่า Sitka, Alaska อิสระท่องเที่ยวที่เมือง Sitka หรือ เลือกซื้อ Shore ของเรือสำราญ - 18.00 PM เรือออกจากท่า
07.00 AM เทียบท่า Juneau - Mendenhall Glacier & Salmon Bake - กลับขึ้นเรือ - 13.30 PM เรือออกจากท่า - เรือล่องเข้าสู่ Endicott Arm and Dawes Glacier - อิสระเก็บภาพ Glacier บนดาดฟ้าเรือ
07.00 AM เทียบท่า Icy Strait Point - อิสระท่องเที่ยวที่ Icy Strait Point หรือ เลือกซื้อ Shore ของเรือสำราญ - 15.00 PM เรือออกจากท่า
06.30 AM เทียบท่า Ketchikan - อิสระท่องเที่ยวเมือง Ketchikan หรือเลือกซื้อ Shore ของเรือสำราญ - 13.15 PM เรือออกจากท่า
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ - 20.00 PM เรือเทียบท่า Victoria, Canada - ช้อปปิ้ง Downtown - กลับขึ้นเรือ - 22.30 PM เรือออกจากท่า
09.00 AM เรือเทียบท่า Seattle - อำลาเรือสำราย - ชมย่าน Pier 58 - Walmart - ช้อปปิ้ง Seattle Premium Outlet - Seattle Tacoma Airport
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ท่านละ 140 USD ชำระบนเรือ - ค่าวีซ่าอเมริกา ชำระเพิ่ม 9,000 บาท ต่อท่าน และวีซ่าแคนาดา ชำระเพิ่ม 8,000 บาท ต่อท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport (ถ้ามี ตามมาตรการของประเทศต้นทาง และปลายทาง) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
เดินทาง :
12 เม.ย. 2567
-
22 เม.ย. 2567
฿
169,000
Inside Cabin - ห้องไม่มีหน้าต่าง
พีเรียดนี้โอกาสเดินทาง 80%
12 เม.ย. 2567
-
22 เม.ย. 2567
฿
179,000
Outside Cabin - ห้องมีหน้าต่าง
พีเรียดนี้โอกาสเดินทาง 80%
12 เม.ย. 2567
-
22 เม.ย. 2567
฿
185,000
Balcony - ห้องมีระเบียง
พีเรียดนี้โอกาสเดินทาง 80%
Download PDF

เรือสำราญ อลาสก้า Alaska Songklan Festival

เส้นทางซีแอตเทิล - จูโน - สแกกเวย์ - อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ - เคตชิคาน - วิคตอเรีย (Canada)

โดยสายการบิน EVA Airline

พักห้องมีระเบียง รับโปรโมชั่น 2 ต่อ : ต่อที่ 1 ฟรี Wifi 150 นาที ต่อทริป

ต่อที่ 2 ทานอาหาร ห้อง Special Dinning 2 มื้อ ต่อทริป เมื่อมัดจำภายใน 30 ต.ค. 66

 

พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Norwegian Bliss 7 คืน


กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-22 เม.ย. 2567

 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - สนามบินซีแอตเทิล

13.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือในการต้อนรับและโหลดสัมภาระ

16.25 น. ออกเดินททางไปยัง Seattle Tacoma International Airport โดยสายการบิน EVA Airline เที่ยวบินที่ BR068

21.15 น. เดินทางถึง Taiwan Taoyuan International Airport แวะเปลี่ยนเครื่อง

23.40 น. ออกเดินทางต่อไปยัง Seattle Tacoma International Airport ด้วยเที่ยวบินที่ BR026

สายการบิน EVA Airline

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***

19.30 น. เดินทางถึง Seattle Tacoma International Airport นำท่านเดินทางผ่านเจ้า หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

20.30 น. นำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม

พัก ณ Four Points by Sheraton Seattle Airport Hotel South หรือ เทียบเท่า

DAY 2 Pike Place Market - First Starbucks coffee - Gum Wall

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น. เดินทางไปยัง Pike Place Market แวะจิบกาแฟ ณ Starbucks จากร้านต้นกำเนิดร้านแรกของโลก พร้อมทั้งให้ท่านถ่ายรูปกับ กำแพงหมากฝรั่ง ( Gum Wall ) สถาปัตยกรรมแปลก เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้ ชม ชิม อาหาร เครื่อง ดื่ม และถ่ายภายเก็บความประทับใจต่างๆ

13.00 น. นำท่าน Check in ขึ้นสู่ Norwigian Bliss พร้อมทั้งนำท่านรับประทานอาหาร ณ ห้อง อาหารบนเรือ อิสระให้ท่านได้ทานอาหารตามอัธยาศัย

15.00 น. นำท่านเดินสำรวจเรือ Norwegian Bliss

หลังจากนั้น นำท่านซ้อมหนีภัยตามหลักสากล ท่านสามารถดูจุดที่ท่านจะไปได้จากบัตร เข้าห้องพักของท่าน จากนั้นเชิญทุกท่านชมวิวในช่วงเวลาที่เรือออกจากท่าเรือบริเวณดาดฟ้าเรือ

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพบกับกิจกรรมมากมายบนเรือ

 

DAY 3: Cruising at sea

อิสระกับกิจกรรมต่างๆบน

เรือสำราญ Norwegian Bliss ตามอัธยาศัย

DAY 4 Sitka, Alaska อิสระท่องเที่ยวที่เมือง Sitka หรือ เลือกซื้อ Shore ของเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือ
11.00 เรือเทียบท่า ณ เมือง Sitka
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมือง หรือ สามารถเลือกซื้อ Shore เพิ่มเติมได้ เช่น


18.00 NCL Bliss ออกจากท่าเรือเมือง Sitka
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ
ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรืออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (ก่อน 17.00)

DAY 5: (16-04-24) Juneau - Mendenhall Glacier & Salmon Bake - Endicott Arm and Dawes

Glacier

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

07.00 น. NCL Bliss เทียบท่า ณ เมือง จูโน่

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง Mendenhall Glacier & Salmon Bake นำท่านเข้าชม Mendenhall Glacier Visitor Center นำท่านชม ธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็น อันดับต้นๆของโลก พร้อมทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของธารน้ำแข็งหลัง

จากนั้นนำท่าน รับประทานแซลม่อน พร้อมทั้งเครื่องดื่มต่างๆมากมายไม่อั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ NCL Bliss

13.30 น. เรือ NCL Bliss ออกจากท่าเรือจูโน่

 13.31น. เรือ NCL Bliss ออกเดินทางไปยัง Endicott Arm and Dawes Glacier ถือเป็นหนึ่งใน Unseen in Alaska
ที่นักท่องเที่ยวหลายๆคน หรือเรือสำราญน้อยรายจะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสอย่างแท้จริง เมื่อเรือประกาศแจ้งเข้า Endicott Arm and Dawes Glacier นำทุกท่านขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของเรือ 

ท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ ธารน้ำแข็งแห่งนี้ พร้อมกับต้องมนเสน่ห์ธารน้ำแข็งนี้อย่างแน่นอน 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ
จากนั้นอิสระกับกิจกรรมต่างๆบน Norwegian Bliss ตามอัธยาศัย

DAY 6: (17-04-24) Icy Strait Point - อิสระท่องเที่ยวที่ Icy Strait Point หรือ เลือกซื้อ Shore ของเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

07.00 น. NCL Bliss เทียบท่า ณ Icy Strait Point
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมือง หรือ สามารถเลือกซื้อ Shore เพิ่มเติมได้ เช่น

 

 15.00 เรือ NCL Bliss ออกจาก Icy Strait Point ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกจากท่าอย่างน้อย1ชั่วโมง

 

 

DAY7: (18-04-24) Ketchikan- อิสระท่องเที่ยวเมือง Ketchikan หรือเลือกซื้อ Shore ของเรือสำราญ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

06.30 น. เรือเทียบท่า ณ เมือง Ketchikan

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมือง หรือ สามารถซื้อ Shore เพิ่มเติมได้ เช่น

 

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 น. NCL Bliss ออกจากท่าที่เมือง Ketchikan 

ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกจากท่าอย่างน้อย1ชั่วโมง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรื

 

 

DAY8: (19-04-24) Victoria, Canada

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

อิสระพบกับกิจกรรมต่างๆบนเรือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

อิสระพบกับกิจกรรมต่างๆบนเรือหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

20.00. เรือสำราญ NCL Bliss เทียบท่า ณVictoria, British Columbia

นำท่านชมเมือง Victoria แวะเก็บภาพสวนสวย ดอกไม้อันงดงาม พร้อมทั้ง สถาปัตยกรรมที่แปลกตาที่ Legislative Assembly of British Columbia และ Thunderbird Park หลังจากนั้น นำท่านชอปปิ้ง ณ Downtown อิสระชอปปิ้งตามอัธยศัย

22.30 น. กลับขึ้น เรือ NCL Bliss

23.59 น. NCL Bliss ออกจากท่าที่เมือง Victoria

ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเรือออกจากท่าอย่างน้อย1ชั่วโมง

DAY 9: (20-04-24) Seattle - Pier 58 - Walmart - Seattle Premium Outlet –

Seattle Tacoma Airport

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

09.00 น. นำท่าน Check out ออกจากเรือ

หลังจากนั้นนำท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศย่านPier 58 ซึ่งรู้จักในนาม Waterfront Park อิสระให้ท่านเก็บ ภาพบรรยากาศอันสวยงามของท่าเรือที่ทอดยาวจนสุดลูกหูลูกตา และ ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนประเทศนี้

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Walmart Supermarket ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของขวัญ ตามอัธยาศัย

ต่อด้วยนำท่านชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ Seattle Premium Outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้รบกวนขณะท่านชอปปิ้ง อิสระให้ท่านรับประทาน อาหารเย็นตามอัธยาศัย

(ข้อควรระวัง หากท่านซื้อสินค้าแบรนด์เนม กรุณาเก็บใบเสร็จไว้ด้วยนะคะ

เนื่องจากเวลาเข้า ประเทศไทยหากซื้อสินค้าเกิน 20,000 บาท ท่านอาจโดนปรับค่าภาษีได้)

20.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง Seattle Tacoma Airport (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชั่วโมง )

21.40 น. เดินทางถึง Seattle Tacoma Airport นำท่าน Check in และ โหลดสัมภาระ

DAY 10 : (21-04-24) สนามบินซีแอตเทิล

01.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) โดยเที่ยวบินที่ BR025 สายการบิน

 EVA Airline

DAY 11: (22-04-24) สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่ BR067 สายการบิน

EVA Airline

11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP