เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์จีน

 รหัส : Z10741
เดินทางโดย : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
โรงแรม : 4 ดาว |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
เสริมเฮง บินตรงซัวเถา (อิสระเยี่ยมญาติ 2 วัน) : เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ๊ง) - ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) - ศาลเจ้ามังกรเขียว - สะพานวัวคู่ - วัดไคหยวน
พักระดับ 4 ดาว - ฟรี วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซัวเถา - เข้าที่พัก
ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม) - เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
ซัวเถา - สุสานพระเจ้าตาก - เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - ซัวเถา
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ - ส่ง) (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ - ส่ง) (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
ซัวเถา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน รวม 180 หยวน ต่อท่านตลอดการเดินทาง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก และต้องเปลี่ยนมาใช้วีซ่าเดี่ยว - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
คำแนะนำ : เอกสารประกอบการเดินทางไปซัวเถา 1. สแกนหน้าหนังสือเดินทาง 2 หน้าคู่ และ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ความละเอียดสูง ขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด) เห็นหน้าผาก, ใบหูชัดเจน (ใช้กล่องโทรศัพท์ถ่ายเองได้ แต่ขอให้ความละเอียดสูง)(รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว, เปิดหน้าผาก, เห็นใบหูชัดเจน, เห็นคิ้วชัดเจน, ไม่สวมใส่เครื่องประดับ (สร้อย ต่างหู), สีเสื้อตัดกับฉากหลัง, ไม่สวมแว่นตา) - ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลการจองทัวร์ พร้อมชำระค่ามัดจำทัวร์ 2. หลังจากทำการจองทัวร์แล้ว โปรดส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง ถึงผู้จัดทัวร์ (เนื่องจากต้องสแกนหน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย เพื่อส่งไปที่จีน)
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

เสริมเฮง บินตรงซัวเถา (อิสระเยี่ยมญาติ 2 วัน) 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน CHINA SOUNTHERN (น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กก.)

พักระดับ 4 ดาว - ฟรี วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

  • ซัวเถา: เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ๊ง) ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) 
  • แต้จิ๋ว : ศาลเจ้ามังกรเขียว สะพานวัวคู่ วัดไคหยวน
  • ** อิสระเยี่ยมญาติ 2 วัน หรือ ซื้อทัวร์เพิ่มได้ **

กำหนดการเดินทาง วันที่ 06-11 / 13-18 / 15-20 / 20-25 ก.พ. / 27ก.พ.-3มี.ค. 67

05-10 / 7-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 มี.ค. 67

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - ซัวเถา

10.30 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน CHINA SOUNTHERN [CZ] เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

12.55 น. Qเดินทางสู่ซัวเถา โดยสายการไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 8356

16.55 น. เดินทาง เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก

ซัวเถา เป็นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยู่ทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถาในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ภัตตาคาร

ค่ำ äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 (พักที่ซัวเถา) ã โรงแรม HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม) - เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล นำท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้

นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใน วิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก

เที่ยง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ ให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองซัวเถา มีสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาถูก ให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

(พักที่ซัวเถา) ã โรงแรม HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซัวเถา - สุสานพระเจ้าตาก - เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - ซัวเถา

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

จากนั้นนำท่านชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า สะพานกว่างจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป้นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได้ 

เที่ยง äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําท่านเดินทางไปนมัสการที่ศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะ หรือ ศาลเจ้ามังกรเขียว สร้างขึ้น เพื่อรําลึกถึง เแชเล่งเอี๊ยะ ขุนนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋ว สมยัราชวงศหยวนเมื่อพันปีก่อน เป็นยุค ที่คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดน แต่คนที่จะลงเรือสำเภาออกนอกประเทศ ต้องเป็นขุนนางพ่อค้าและเศรษฐี คนจนจึงใช้วิธีลักลอบหนี ซึ่งมีโทษหนักถึงประหารชีวิต แชเล่งเอี๊ยะจึงปล่อยให้คนแต้จิ๋วลงเรือสำเภาหนีไปใช้ชีวิตในเมืองใหม่แล้วยังมีจีนแคะ ฮกเกี้ยน ไหหลำ หนีมาลงเรือด้วยไปใช้ชีวิตในเวียดนาม ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และอเมริกา เมื่อชาวจีนโพ้นทะเล (หัวเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น จึงกลับมาสร้างศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอี๊ยะ

จากนั้นนำท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา

ค่ำ äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

(พักที่ซัวเถา) ã โรงแรม HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ – วันที่ห้า อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น)

(พักที่ซัวเถา) ã โรงแรม HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซัวเถา - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.25 น. Qออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินโดยสายการไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน CZ8355

11.25. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP