ดูทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

 รหัส : Z11036
เดินทางโดย : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
โตเกียว - สโนว์ ฟูจิเท็น : ลานสกีฟูจิเท็น - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โอไดบะเอ้าท์เล็ท - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งชิบูย่า - อิสระท่องเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีอาหารเที่ยง, ค่ำบริการ)
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่ออนเซ็น 1 คืน - พักในโตเกียวใหล้แหล่งช้อปปิ้ง - แช่ออนเซ็น วิวภูเขาไฟฟูจิ หรือระดับเทียบเท่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - ลานสกีฟูจิเท็น - หุบเขาโอวาคุดานิ (หุบเขาไข่ดำ) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (หมู่บ้านน้ำใส) - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
โอไดบะเอ้าท์เล็ท - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งชิบูย่า
อิสระท่องเที่ยวเอง เต็มวัน (ไม่มีอาหารเที่ยง, ค่ำบริการ) หรือ เลือกซื้อ Option ดิสนีย์แลนด์โตเกียว ไม่รวมค่าเข้า ประมาณท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ รวมถึงอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
เดินทาง :
28 ก.พ. 2567
-
03 มี.ค. 2567
฿
42,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
06 มี.ค. 2567
-
10 มี.ค. 2567
฿
43,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
27 มี.ค. 2567
-
31 มี.ค. 2567
฿
47,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
Download PDF

ทัวร์โตเกียว สโนว์ ฟูจิเท็น (อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน) 5 วัน 3 คืน

***รวมน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม***

***อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์หรือสายการบิน เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว***

วันที่

โปรแกรมทัวร์

อาหาร

โรงแรม

เช้า

เที่ยง

เย็น

1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

2

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ลานสกีฟูจิเท็น – หุบเขาโอวาคุดานิ (หุบเขาไข่ดำ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (หมู่บ้านน้ำใส) – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท

TOMINOKO HOTEL (ONSEN)หรือเทียบเท่า

บุฟเฟ่ต์ขาปู + ออนเซน

3

โอไดบะเอ้าท์เล็ท – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – ช้อปปิ้งชิบูย่า

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ OPTION ดิสนีย์แลนด์โตเกียว ไม่รวมค่าเข้าประมาณท่านละ 3,500 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

5

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 
      

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)

21.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์

Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน

23.50 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน XJ 600

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ) –

หุบเขาโอวาคุดานิ (หุบเขาไข่ดำ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (หมู่บ้านน้ำใส) – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท –

บุฟเฟ่ต์ขาปู + ออนเซน (บริการอาหารบนเครื่อง/L/D)

08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นาริตะ เป็นเมืองในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการสำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็นรีสอร์ท Fujiten ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศา ระยะทางยาวสุดอยู่ที่ 1,500 เมตร มีเส้นทางให้เลือกเล่นทั้งหมด 7 เส้นทาง และบริเวณรีสอร์ทยังมีพื้นที่สำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกและจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็ก และผู้ที่เริ่มเล่นขั้นต้นอีกด้วย และยังมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม นอกจากนี้ยังมีร้านค้าบริการของฝาก ของที่ระลึก หรือร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกี สโนว์เสลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000 – 15,000 เยนต่อท่าน

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางไป หุบเขาโอวาคุดานิ Owakudani (หุบเขาไข่ดำ)

ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่ง

แลนด์มาร์กที่ต้องมาเยือน เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมา

ลิ้มรสไข่ดำ แห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดำเนี่ยมาจากน้ำ

พุร้อนธรรมชาติล้วนๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำ เนื่อง

จากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น

7 ปี หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมา จากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและกำมะถันหลงเหลืออยู่ อีกอย่างก็ตรงการ เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องมาจากหุบเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันฟ้าโปร่งๆ อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค Oshino Hakkai Village เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของ จังหวัดยามานะชิ แห่งประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบริเวณทะเลสาบคา วากุจิโกะ ก็มักจะแวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้กันด้วยค่ะ ที่แห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคา วากุจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ในหมู่บ้านจะมีบ่อน้ำใสสะอาดรวมกันกว่า 8 บ่อ และ ยังเป็นที่กล่าวขานกันว่า บ่อน้ำในหมู่บ้านนี้เป็นแหล่งน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ

สมควรแก่เวลานำ ท่านอิสระช้อปปิ้ง โกเทมบะเอ้าท์เล็ท Gotemba Outlet ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบ เอ้าท์ดอร์ขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดยร้านค้า ต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าอิเลกทรอนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ ä บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ที่พัก TOMINOKO HOTEL (ออนเซน)หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่ เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม โอไดบะเอ้าท์เล็ท – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – ช้อปปิ้งชิบูย่า

(B/L/D)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านช็อปปิ้ง โอไดบะเอ้าท์เล็ท Odaiba Outlet เป็นแหล่งรวบรวมเหล่าโมเดลหุ่นยนต์ต่างๆ ที่มีให้ท่าน เลือกซื้อมากมาย และให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับกันดั้มหลากหลายรูปแบบ

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถึงโตเกียว นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดโคมแดง ที่หลายคนเรียกติดปากนั้น ชื่อจริง ๆ ของวัดแห่งนี้คือ วัดเซนโซจิSensoji Temple อีกหนึ่งแลนด์ มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และถือเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุด เรื่องราวความเป็นมาของวัดนี้ เริ่มตั้งแต่สมัย ค.ศ. 628 มีสองชาวประมงพบรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่แม่น้ำซูมิดะ (Sumida) และได้นำกลับเข้าหมู่บ้านในอาซา กุซะ คู่พยายามนำรูปปั้นกลับไปคืนที่แม่น้ำครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายก็กลับมาอยู่ในมือของทั้งคู่อีกทุกครั้ง และใน เวลาต่อมาชาวประมงทั้งสอง รวมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นได้สร้างวัดขึ้น และอัญเชิญรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านล่าง หอคอยโตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกหนทุก แห่งของเมือง คือสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองหลวงญี่ปุ่นแทน “โตเกียวทาวเวอร์” หากขึ้นไปชั้นบนสุด จะสามารถชม วิวเมืองและมองเห็นไปจนถึงที่ที่อยู่ไกลออกไป ถ้าเป็นวันอากาศดี จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ไกลๆ ได้อย่างชัดเจน ด้วย ที่นี่ล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าสไตล์โมเดิร์น “โตเกียว โซรามาจิ” ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และย่านร้านค้า หน้าตาย้อนยุค “ย่านร้านค้าชิตะมาจินินโจคิราคิราทาจิบานะ” รวมทั้งพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟที่น่าสนใจ มากมาย เรียกได้ว่าบริเวณ “โตเกียวสกายทรี” ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มีดีแค่หอคอยเท่านั้น สมควรแก่เวลานำ ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชิบูย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมา รุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย

เย็น ä บริการอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่ เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ OPTION ดิสนีย์แลนด์โตเกียว (B/-/-)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ OPTION ดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวัน จอง และจ่ายเพิ่มประมาณท่าน ละ 3,500 บาท เด็กอายุ 4-11 ปี ประมาณท่านละ 2,500 บาท ไม่รวมค่าบริการรถรับ-ส่ง

**หากท่านต้องการซื้อตั๋วดิสนีย์กรุณาแจ้งในวันจองพร้อมจ่ายเงินค่าตั๋ว เนื่องจากปัจจุบัน ทางสวนสนุกมีการ จำกัดคนในการเข้าสวนสนุกและไม่มีบริการจำหน่ายตั๋วหน้างาน ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น**

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริการในปี 1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่

 • World Bazaar ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหลัก เป็นแหล่งช้อปปิ้งเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งโซนนี้มีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา
 • Tomorrow Land ออกแบบพื้นที่แบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters
 • Toon town เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าไปสำรวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ล่องเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
 • Fantasy land สร้างเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆเช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น
 • Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจิ้งจอก Br’er , หมี Br’er, และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “Song of the South” และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้ำอเมริกา
 • Western Land สร้างเมืองจำลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ำอเมริกา เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ
 • Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า สำรวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัวสวิส หรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้ำตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แนะนำในย่านโตเกียว

 • ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ(ช่วงซากุระ เดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี)ถือได้ว่าเป็นสถานที่ชมดอกซากุระยอดฮิตของโตเกียวมาหลายทศวรรษ เนื่องจากเป็นจุดที่มีต้นซากุระปลูกอยู่มากมายนับพันๆ ต้น โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระเหล่านี้ก็จะพากันเบ่งบานจนทำให้ทั้งสวนถูกแต่งแต้มไปด้วยสีชมพูอ่อน สวนอุเอโนะก็จะมีเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นคือ Ueno Sakura Matsuri หรือเทศกาลชมดอกซากุระ ที่นอกจากจะมีการออกร้านค้าและตลาดนัดอย่างคึกคักแล้ว ในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีการเปิดตะเกียงไฟร่วม 1,000 ดวง เพิ่มความสว่างไสวและบรรยากาศสุดโรแมนติก

 

 • ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์ ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องอยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิ์เมจิ จึงเริ่มก่อสร้างในปี 1915 จนถึงปี 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 
 • พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งพระราชวังแห่งนี้คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระตำหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินสูงตระหง่าน นอกจากนี้พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีสำคัญๆอีกด้วย
 • ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดปลาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเลมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนภายนอกซึ่งเป็นร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายตลอดทางเป็นจำนวนมากและภายในจะเป็นตลาดประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียงและเจรจาธุรกิจ ตลาดแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้า เพราะมีทั้งนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวต่างชาติวนเวียนมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีผัก ผลไม้ ประจำฤดูไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วย

เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่ เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

05.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

09.15 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

14.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*********************************************

หมายเหตุ : การให้บริการของรถบัสนำเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการได้วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP