เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์อเมริกา

 รหัส : Z11057
เดินทางโดย : KE-โคเรียนแอร์
โรงแรม : 4 ดาว & 5 ดาว |  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
แกรนด์ฮาวาย : โฮโนลูลู - เพิร์ลฮาร์เบอร์ พิพิธภัณฑ์ - ฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ - เขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย - น้ำตกสายรุ้ง - หาดทรายสีดำพูนาลู - อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย - ฟาร์มโกโก้เมานาเคีย - หุบเขาไวปิโอ - อุทยานสกัดหินปัวโก - ฟาร์มกาแฟ Kona - อนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินนานาชาติอินชอน - สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู - หมู่เกาะฮาวาย - เพิร์ลฮาร์เบอร์ - อนุสรณ์ USS Arizona - พิพิธภัณฑ์การบินเพิร์ลฮาร์เบอร์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์บิชอป - พิพิธภัณฑ์และสวนเรือดำน้ำยูเอสเอส โบว์ฟิน - สวนสัตว์โฮโนลูลู - ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนีเชียน
ไร่โดล - แวะถ่ายรูปกับพระราชวังอิโอลานี - หาดไวกิกิ - รูปปั้นดยุค เปาอา กาฮานาโมกุ - International Market Place
ชมแทนทาลัสพาร์ค - อุทยานแห่งรัฐ Puu Ualakaa - สวนพฤกษศาสตร์ฟอสเตอร์ - ชมศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชาเคียว
สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติโคนา - เข้าชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ - เขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย
ตลาดเกษตรกรฮิโล - ชมน้ำตกสายรุ้ง - หาดทรายสีดำพูนาลู - เข้าชมอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย
เข้าชมฟาร์มโกโก้เมานาเคีย - ชมหุบเขาไวปิโอ - เข้าชมอุทยานสกัดหินปัวโก - เข้าชมฟาร์มกาแฟ Kona สวรรค์แห่งฮาวาย - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก
เข้าชมเดอะวานิลลา - สนามบินนานาชาติโคนา - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู - ที่พัก
สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋า - ค่าวีซ่าอเมริกา (ผู้เดินทางจะต้องแสดงตนเพื่อยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น) ประมาณ 9,xxx บาท - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
เดินทาง :
20 ก.ย. 2567
-
29 ก.ย. 2567
฿
199,900
11 ต.ค. 2567
-
20 ต.ค. 2567
฿
199,900
15 พ.ย. 2567
-
24 พ.ย. 2567
฿
199,900
Download PDF

ฮาวาย แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 8 คืน

(ไม่รวมวีซ่าอเมริกา แต่รวมทิปต่างๆแล้ว พร้อมเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยวบิน)

โฮโนลูลู - เพิร์ลฮาร์เบอร์ พิพิธภัณฑ์– ฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ - เขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย

น้ำตกสายรุ้ง – หาดทรายสีดำพูนาลู - อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย – ฟาร์มโกโก้เมานาเคีย - หุบเขาไวปิโอ อุทยานสกัดหินปัวโก - ฟาร์มกาแฟ Kona - อนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก

กำหนดการเดินทาง วันที่ 15-24 มี.ค. 67 / 10-19 เม.ย. 67 / 4-13 พ.ค. 67 / 20- 29 ก.ย. 67 / 11-20 ต.ค. 67

15-24 พ.ย. 67 ราคา 199,900 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ - โฮโนลูลู

06.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบินโคเรียน แอร์

09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน (ICN) เที่ยวบิน KE660 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.40 ชม.) สายการบิน บริการอาหารเช้า และ อาหารเย็น บนเครื่องบิน

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน แวะเปลี่ยนเครื่อง

20.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู (HNL) เที่ยวบิน KE53 สายการบินมีบริการอาหารเย็น และอาหารเช้าบนเครื่องบิน (บินประมาณ 7.55 ชั่วโมง)

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล*****

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะฮาวาย เป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในแปซิฟิกกลาง และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่สวยงาม ภูเขาไฟที่ยังคงปะทุ โฮโนลูลู (Honolulu) เป็นเมืองหลวงรัฐฮาวายและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา แม้ว่า โฮโนลูลู จะหมายถึงเมืองที่ทอดตัวยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะ แต่โดยทั่วไปแล้วชื่อนี้มักเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงเกาะโอวาฮูทั้งเกาะ โฮโนลูลูมีความหมายในภาษาฮาวายว่า \"อ่าวแห่งความสงบ\" หรือ \"สถานที่แห่งความสงบ\" ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของภาครัฐ, การขนส่ง, การค้า และการท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐฮาวาย เมืองโฮโนลูลูทอดยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะใหญ่อันดับสามของฮาวาย การสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2000 พบว่าเมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ 371,657 คน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทาง ชมเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) คือท่าเรือที่ใช้สำหรับให้เรือขนาดใหญ่หลบลมพายุต่างๆ ตั้งอยู่บนเกาะโอวาฮู รัฐฮาวาย ทางตะวันตกของโฮโนลูลู ส่วนมากของพื้นที่บริเวณท่าเรือจะล้อมรอบไปด้วยฐานทัพเรือน้ำลึกของสหรัฐอเมริกา และเป็นสำนักงานใหญ่ของกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา ที่นี้เป็นที่รู้จักในเหตุการณ์โจมตีที่ท่าเรือเพิร์ลโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกา ) ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโอวาฮู โดยมีพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานให้เที่ยวมากมาย

นำท่านเดินทางชมอนุสรณ์ USS Arizona (The USS Arizona Memorial) ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย เป็นที่พำนักของลูกเรือ 1,102 คนจากทั้งหมด 1,177 นายที่เสียชีวิตบนเรือ USS Arizona ระหว่างการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และเป็นอนุสรณ์เหตุการณ์ในวันนั้น การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ทำให้สหรัฐฯ มีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1962 มีผู้เยี่ยมชมมากกว่าสองล้านคนต่อปี[1] สามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้น โดยจะคร่อมตัวเรือที่จมอยู่ของเรือรบโดยไม่ต้องสัมผัสใดๆ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการโจมตี เรือรับส่งไปและกลับจากอนุสรณ์สถาน และบริการนักท่องเที่ยวทั่วไปมีอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานยูเอสเอส แอริโซนา ซึ่งเปิดในปี 1980 และดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ ซากเรือรบที่จมอยู่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เป็นหนึ่งในหลาย ๆ แห่งในฮาวายที่เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพิร์ลฮาร์เบอร์

นำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์การบินเพิร์ลฮาร์เบอร์ (The Pearl Harbor Aviation Museum) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในฮาวาย โดยมีประวัติศาสตร์อันโด่งดังที่ผู้คนมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะฟอร์ดและมีทิวทัศน์อันตระการตาของมหาสมุทรแปซิฟิก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเครื่องบินที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากกว่า 50 ลำ และสิ่งของทางการบินมากมายที่เก็บไว้ในโรงเก็บเครื่องบิน 2 แห่งที่รอดชีวิตจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักHilton Waikiki Beach **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันสอง โฮโนลูลู - โชว์พื้นเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บิชอป (Bishop Museum) (ระยะทาง 11 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮาวายซึ่งอุทิศให้กับการศึกษาและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของฮาวายและมหาสมุทรแปซิฟิก เริ่มแรกออกแบบมาเพื่อเป็นที่จัดเก็บคอลเล็กชันโบราณวัตถุของชาวฮาวายและมรดกสืบทอดของราชวงศ์ของเจ้าหญิงเบอร์นิซ เปาอาฮี บิชอป ผู้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 1 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถาบันประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมชั้นนำในมหาสมุทรแปซิฟิก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สุดของโออาฮู จัดแสดงโบราณวัตถุ เอกสาร และภาพถ่ายเกี่ยวกับฮาวายและวัฒนธรรมโพลินีเชียนอื่นๆ นับล้านชิ้น นำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์และสวนเรือดำน้ำยูเอสเอส โบว์ฟิน (USS Bowfin Submarine Museum & Park) พิพิธภัณฑ์และสวนเรือดำน้ำ USS Bowfin เป็นเรือดำน้ำเก่าแก่จากกลางศตวรรษที่ 20 ที่ถูกปลดประจำการและแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์อันน่าทึ่ง ไม่เพียงแต่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Bowfin เท่านั้น แต่คุณยังจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังเรือดำน้ำของสหรัฐฯ ทั้งหมดอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชมสวนสัตว์โฮโนลูลู (Honolulu Zoo) (ระยะทาง 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) สวนสัตว์โฮโนลูลูเป็นสวนสัตว์ขนาด 42 เอเคอร์ ในอุทยาน Queen Kapiʻolani ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งโดยทุนสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์และสร้างขึ้นบนพื้นที่ 300 เอเคอร์ อุทยาน Royal Queen Kapiʻolani สวนสัตว์โฮโนลูลูมีสัตว์มากกว่า 1,230 ตัวในถิ่นที่อยู่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีผู้คนมาเยี่ยมชมสวนสัตว์มากกว่า 601,510 คนต่อปี สวนสัตว์แห่งนี้บริหารงานโดยเมืองและเทศมณฑลโฮโนลูลูผ่านกรมบริการวิสาหกิจ หน่วยงานสนับสนุนคือสมาคมสวนสัตว์โฮโนลูลู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนีเชียน (Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชียน ฮูลา ฮูล่า ระบำชาวเกาะแบบชาวโพลีนิเชี่ยน อันเป็นอีกหนึ่งมนต์ตราเสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมือง French Polynesia

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Waikiki Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สาม โฮโนลูลู – ไร่โดล – พระราชวังอิโอลานี - หาดไวกิกิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมไร่โดล (Dole Plantation) (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1950 โดยเป็นแผงขายผลไม้ในโออาฮูตอนกลาง เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในชื่อ \"ประสบการณ์สับปะรด\" ของฮาวายในปี 1989 ปัจจุบัน Dole Plantation เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของโออาฮู และต้อนรับผู้มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี Dole Plantation มีกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับทั้งครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมแหล่งเก็บสับปะรดอันโด่งดังและรถไฟ Pineapple Express แบบเปิดโล่ง ลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์ให้ความรู้เพื่อเรียนรู้ว่าผลไม้ของฮาวายเติบโตอย่างไร ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร หลังจากนั้นเดินเล่นในสวนเขาวงกตสวนสับปะรดขนาดยักษ์ที่เรียงรายไปด้วยผลไม้กว่า 14,000 ผล เช่นเดียวกับร้านค้าในชนบทของเราที่จำหน่ายของขวัญ Dole Plantation หลากหลายรายการ อาหารยอดนิยมในท้องถิ่น อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง Dole Soft Serve ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านสามารถซื้อสับปะรดและลองชิมสับปะรด Dole Whip ต้นตำรับ ซัลซ่าสับปะรดและแยม นำท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับพระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace) (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโฮโนลูลู เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่พักอย่างเป็นทางการในช่วงการปกครองของพระมหากษัตริย์ฮาวาย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติและทะเบียนสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ สองผู้ปกครองของพระราชวังอิโอลานิ คือ พระราชา Kalākaua และพระราชินี Liliuokalani แห่งฮาวาย ซึ่งถูกล้มล้างจากอำนาจในค.ศ. 1893 และอาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารสำหรับรัฐบาลเฉพาะกาลของสาธารณรัฐฮาวาย จนกระทั่ง ค.ศ. 1969 อาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชนเมื่อ ค.ศ. 1978

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางชมหาดไวกิกิ (Waikiki Beach) ชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่เมืองโฮโนลูลู ซึ่งเต็มไปด้วยรีสอร์ทขนาดใหญ่ระดับห้าดาว ท่านสามารถเดินเล่นชายหาด นอนอาบแดดชิลๆ และยังเป็นพื้นที่เล่นเซิร์ฟชื่อดังอีกด้วย นำท่านเดินทางชมรูปปั้นดยุค เปาอา กาฮานาโมกุ (Duke Paoa Kahanamoku) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนหาด Kuhio ใน Waikiki ตำนานของ Duke เริ่มต้นเมื่อเขาทำลายสถิติโลกในการแข่งขันฟรีสไตล์ 100 หลาระหว่างการแข่งขันครั้งแรก ดยุคผู้ยิ่งใหญ่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในการแข่งขันฟรีสไตล์ 100 เมตร และเหรียญเงินในการวิ่งผลัดในปี 1912 นอกจากนี้ เขายังคว้าสองเหรียญทองในปี 1920 และเหรียญเงินเมื่ออายุ 34 ปีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1924 Duke ยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกลุ่ม Waikiki Beach Boys ซึ่งเป็นนักเดินน้ำที่หาเลี้ยงชีพโดยสอนนักท่องเที่ยวให้เล่นเซิร์ฟ และพายเรือแคนูที่หาดWaikiki เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการเล่นเซิร์ฟสมัยใหม่ โดยได้นำมันมาสู่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ International Market Place มีร้านค้าและบริการมากกว่า 90 แห่งบนพื้นที่กว่า 345,000 ตารางฟุต สำหรับการช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิง ห่างจากใจกลางเมืองโฮโนลูลูไปทางใต้เพียง 15 นาที ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เปิดในปี 1956 โดยนำเสนอทุกอย่างตั้งแต่ร้านบูติกไปจนถึงบริการสุดหรู มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม ศูนย์การค้าแบบเปิดโล่งนี้มี 3 ชั้น ให้ความรู้สึกของห้างสรรพสินค้าในร่มแต่กลับให้ความรู้สึกสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์รอบตัว ห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรมความบันเทิงเป็นประจำและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของหมู่เกาะฮาวาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Waikiki Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่สี่ แทนทาลัสพาร์ค – อุทยานแห่งรัฐปู้อูลากะ – สวนพฤกษศาสตร์ฟอสเตอร์ - ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชาเคียว

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทาง ชมแทนทาลัสพาร์ค (Tantalus Park) เป็นโอเอซิสเขียวชอุ่มที่ตั้งอยู่นอกโฮโนลูลู ด้วยเส้นทางเดินป่ายาวกว่า 16 กม. ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องการออกกำลังกายและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองและพื้นที่โดยรอบ สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวแทนทาลัสยอดนิยม ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของเมืองและไดมอนด์เฮด เพียงเดินไปตามถนนจาก Tantalus Park ก็จะได้พบกับ อุทยานแห่งรัฐ Puu Ualakaa อุทยานแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องเส้นทางขับรถชมวิวและเส้นทางเดินป่า ซึ่งคดเคี้ยวผ่านป่าเขียวชอุ่ม และมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองและมหาสมุทรแปซิฟิก อุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ธรรมชาติฮาวาย ซึ่งมีโปรแกรมการศึกษาและการเดินป่าแบบมีไกด์สำหรับผู้มาเยือนทุกวัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางชมสวนพฤกษศาสตร์ฟอสเตอร์ (Foster Botanical Garden) มีพื้นที่ 13.5 เอเคอร์ เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์สาธารณะ 5 แห่งบนเกาะโออาฮู ตั้งอยู่ใกล้ไชน่าทาวน์ตรงสี่แยกของ Nu\'uanu Avenue และ Vineyard Boulevard Foster อยู่ในเขตเมืองที่มีห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และสถานที่ทางศาสนาสำหรับศาสนาพุทธ ชินโต และเมธอดิสต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮาวาย และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ผู้มาเยือนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงอันสดชื่นจากความวุ่นวายในเมือง จัดแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อนที่โตเต็มที่และน่าประทับใจ ต้นไม้อันงดงามบางต้นในสวนขนาด 14 เอเคอร์นี้ ปลูกในช่วงทศวรรษ 1850 โดย Dr. William Hillebrand พวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นของมรดกที่กลายมาเป็นสวนพฤกษศาสตร์โฮโนลูลู นำท่านชมศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชาเคียว (Izumo Taishakyo Mission of Hawaii) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชะ แกรนด์ชินโตแห่งเมืองอิซุโมะ ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามมากว่า 100 ปีหลังจากก่อตั้งในปี 1906 โดยบาทหลวงคัตสึโยชิ มิยาโอะ สถาปัตยกรรมอันงดงามของศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาลเจ้าอิซุมะไทชะของญี่ปุ่นสุดคลาสสิก ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์การสักการะของลัทธิชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโฮโนลูลู เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี โดยงานหลักคือฮัตสึโมเดะวันปีใหม่ประจำปี นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานรำลึกและสันติภาพฮิโรชิมะประจำปีเพื่อรำลึกถึงเหตุระเบิดที่ฮิโรชิมะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Waikiki Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่ห้า โฮโนลูลู – โคนา – ฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ – เขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย - ฮิโล

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.30 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโคนา (KOA) โดยสายการบินฮาวายเอียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HA198

(ใช้เวลาบินประมาณ 47 นาที)

10:22 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโคนา (KOA) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทาง เข้าชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ (Big Island Abalone) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยง \"เอโซะ\" หอยเป๋าฮื้อพรีเมี่ยมของญี่ปุ่น เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยคุณภาพเยี่ยมอย่างยั่งยืน ท่านสามารถเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของหอยเป๋าฮื้อ วิธีการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อ และยังสามารถสัมผัสได้ถึงหอยเป๋าฮื้อหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าชมเขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย (Hawaii Tropical Bioreserve and Garden) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) เป็นสวนพฤกษศาสตร์และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติขนาด 17 เอเคอร์ ตั้งอยู่บนเส้นทางชมทิวทัศน์ยาว 6.4 กม. สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สวยงามซึ่งเปิดออกสู่อ่าว Onomea และมีลำธาร น้ำตก และทางเดินริมทะเลเลียบมหาสมุทรสร้างขึ้นโดย Dan J. Lutkenhouse ปัจจุบัน สวนแห่งนี้ประกอบด้วยพันธุ์พืชมากกว่า 2,000 สายพันธุ์ จาก 125 วงศ์และ 750 สกุล พร้อมด้วยต้นปาล์ม (เกือบ 200 สายพันธุ์) เฮลิโคเนีย (มากกว่า 80 สายพันธุ์) และโบรมีเลียด (มากกว่า 80 สายพันธุ์) ต้นมะม่วงและต้นมะพร้าวบางต้นในสวนมีอายุมากกว่า 100 ปี สวนแห่งนี้ผสมผสานน้ำและพืชพรรณเข้าด้วยกัน: น้ำตกสามชั้น (น้ำตกโอโนเมีย) ให้ทัศนียภาพผืนน้ำหนึ่งในหลายจุด ซึ่งรวมถึงโบลเดอร์ครีกและท่อลาวาบนอ่าวโอโนเมีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Naniloa Hotel Hilo - a DoubleTree by Hilton **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่หก ฮิโล – ตลาดฮิโล – น้ำตกสายรุ้ง – หาดทรายสีดำพูนาลู – อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมตลาดเกษตรกรฮิโล (Hilo Farmer’s Market) (ระยะทาง 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) เป็นตลาดเกษตรกรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในฮาวาย หากท่านโชคดีพอที่จะอยู่ในเมืองวันพุธหรือวันเสาร์ ซึ่งเป็น\"วันตลาด\" ที่ผู้ขายมากกว่า 200 รายมารวมตัวกันเพื่อขายผลิตภัณฑ์สดใหม่ในท้องถิ่น ผักและผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้และดอกไม้และพืชเมืองร้อนอื่นๆ อาหารงานฝีมือ งานฝีมือและเครื่องประดับทำมือ งานศิลปะ และสินค้าของขวัญ คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนต่างก็ชื่นชอบสินค้านานาชนิดที่มีจำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึงได้ในตลาดกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งนี้ มีผักและผลไม้ที่ปลูกในฮาวายอยู่เสมอ และผู้ขายหลายรายเสนอผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง อาหารเขตร้อนที่คัดสรรในท้องถิ่น ได้แก่ ลิลิคอย (เสาวรส) มะละกอ มะม่วง สับปะรดขาว เงาะ กล้วยแอปเปิ้ล ถั่วแมคคาเดเมีย กาแฟที่ปลูกในท้องถิ่น เผือก และอะโวคาโด คุณยังสามารถดื่มน้ำจากมะพร้าวสดได้อีกด้วย

นำท่านเดินทาง ชมน้ำตกสายรุ้ง (Rainbow Falls) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเมืองฮิโล รัฐฮาวาย มีความสูง 80 ฟุต และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 100 ฟุต น้ำตกนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งรัฐฮาวาย ที่น้ำตก Rainbow แห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Waiānuenue หรือ \"น้ำสายรุ้ง\" มีแม่น้ำ Wailuku ไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่าง ช่องเขาถูกปกคลุมไปด้วยป่าฝนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มและหนาแน่น และสระน้ำสีฟ้าครามล้อมรอบด้วยขิงป่าที่สวยงามแม้จะไม่ใช่พื้นเมืองก็ตาม Monstera ราชินีไม้ใบ ก็มีอยู่มากมายเช่นกัน เข้าถึงน้ำตกได้โดยผ่านทางอุทยานแห่งรัฐแม่น้ำ Wailuku และมองเห็นได้ดีที่สุดจากจุดชมวิวของอุทยาน น้ำตกไหลผ่านถ้ำลาวาธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นฐานในตำนานของ Hina ซึ่งเป็นเทพธิดาชาวฮาวายโบราณ น้ำตกสายรุ้งได้ชื่อมาจากการที่ในช่วงเช้าที่มีแดดสดใสประมาณ 10.00 น. จะเห็นสายรุ้งท่ามกลางหมอกที่ถูกพัดขึ้นมาจากน้ำตก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทาง ชมหาดทรายสีดำพูนาลู (Punalu’u Black Sand Beach) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) หาดพูนาลู หรือ หาดแบล็กแซนด์ เป็นชายหาดระหว่างปาฮาลาและนาอาเลฮูบนเกาะใหญ่ของรัฐฮาวาย ชายหาดมีทรายสีดำที่ทำจากหินบะซอลต์และเกิดจากลาวาที่ไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่งจะระเบิดเมื่อถึงมหาสมุทรและเย็นตัวลง การระเบิดของภูเขาไฟนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย Punalu\'u มักพบเห็นนกเหยี่ยวและเต่าตนุที่ใกล้สูญพันธุ์ นอนอาบแดดอยู่บนทรายสีดำ

นำท่านเดินทาง เข้าชมอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย (Hawaii Volcanoes National Park) (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็นอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาบนเกาะฮาวาย อุทยานแห่งนี้ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ 2 ลูก ได้แก่ Kīlauea หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมากที่สุดในโลก และ Mauna Loa ภูเขาไฟรูปโล่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุทยานแห่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่เกาะฮาวาย และการเข้าถึงการศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ สำหรับผู้มาเยือน อุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ภูเขาไฟอันน่าทึ่ง พืชและสัตว์หายาก และทิวทัศน์วัฒนธรรมฮาวายดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับภูมิประเทศเหล่านี้ เดิมอุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2459 ในชื่ออุทยานแห่งชาติฮาวาย ซึ่งต่อมาถูกแบ่งออกเป็นอุทยานแห่งนี้และอุทยานแห่งชาติฮาเลอากาลา เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าทางธรรมชาติที่โดดเด่น อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงถูกกำหนดให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2523 และเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2530

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Naniloa Hotel Hilo - a DoubleTree by Hilton **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่เจ็ด ฮิโล – ฟาร์มโกโก้เมานาเคีย – หุบเขาไวปิโอ – อุทยานสกัดหินปัวโก - ฟาร์มกาแฟ Kona - อนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทาง เข้าชมฟาร์มโกโก้เมานาเคีย (Mauna Kea Cacao) เป็นฟาร์มโกโก้ที่สวยงามถึง 1,800 ต้นของเรา และดูว่าฮาวายปลูกโกโก้อย่างไร เก็บเกี่ยวฝักโกโก้ของคุณเอง แกะเปลือกออก และลิ้มรสเมล็ดโกโก้สด เรียนรู้เกี่ยวกับการหมักโกโก้และการเอาเมล็ดโกโก้ไปตากแดด คุณจะเห็นอุปกรณ์ทำช็อกโกแลตแบบ DIY และชิมช็อกโกแลตฮาวายที่ได้รับรางวัลจากผู้ผลิตถั่วถึงบาร์สี่ราย คุณอาจเห็น \'Io (เหยี่ยวฮาวาย) บินอยู่เหนือฟาร์ม หรือกิ้งก่าของ Jackson ในสวนผลไม้ นำท่านเดินทางชมหุบเขาไวปิโอ (Waipio Valley) (ระยะทาง 69 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หุบเขาไวปีโอเป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตฮามากัวของเกาะใหญ่แห่งฮาวาย \"ไวปีโอ\" แปลว่า \"น้ำโค้ง\" ในภาษาฮาวาย หุบเขาไวปีโออันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับในวัยเด็กของกษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 1 และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับชีวิตทางการเมืองและศาสนาในฮาวาย \"หุบเขากษัตริย์\" ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฮาวายเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความงามแบบเขตร้อนอันน่าทึ่งอีกด้วย หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์นี้มีความกว้างประมาณ 1 ไมล์และลึกกว่า 5 ไมล์ และล้อมรอบด้วยหน้าผาที่มีความสูงถึง 2,000 ฟุต Waipi`o Valley เคยเป็นบ้านของชาวฮาวายพื้นเมืองหลายพันคน ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ตามน้ำตก ทุ่งเผือก และแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาไม่ถึง 100 คน ท่านสามารถชมหุบเขาได้จากจุดชมวิวชายฝั่ง Waipiʻo Valley ที่ส่วนท้ายของทางเดินมรดกฮามากัว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่าน เข้าชมอุทยานสกัดหินปัวโก (Puako Petroglyph Park) (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ท่านสามารถพบภาพสกัดหินจำนวนมากประมาณ 1,200 ภาพในส่วนสาธารณะของเขตอนุรักษ์ Puako Petroglyph พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดจัดแสดงผลงานออกแบบมากกว่า 3,000 ชิ้น รวมถึงฝีพาย ใบเรือ นักเดินขบวน นักเต้น และกลุ่มครอบครัว ตลอดจนสัญลักษณ์สุนัข ไก่ เต่า และเทพ เขตอนุรักษ์ศิลปะสกัดหิน Puako เป็นหนึ่งในสองทุ่งสกัดหินทางตอนเหนือของ Kailua-Kona ในเขต South Kohala ท่านจะพบกับทุ่ง Waikoloa Petroglyph ได้ในบริเวณใกล้เคียง และทุ่ง Petroglyph Pu’u Loa ภายในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย

นำท่าน เข้าชมฟาร์มกาแฟ Kona สวรรค์แห่งฮาวาย (Heavenly Hawaiian Kona Coffee Farm) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาประมาณ 55 นาที) เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกาแฟที่ได้รับคะแนนสูงสุดในภูมิภาคปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โคนา ฮาวาย กาแฟโคน่า 100% ที่ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์สดใหม่จากฟาร์ม และบริการนักท่องเที่ยว ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากฟาร์มถึงถ้วย Heavenly Hawaiian Kona Coffee ดึงดูดแขกหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าร่วมทัวร์ เวิร์คช็อป และการชิมอาหารที่ได้รับคะแนนสูงสุด

นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก (Captain James Cook Monument) อนุสาวรีย์กัปตันคุกในอ่าว Kealakekua รัฐฮาวาย สร้างขึ้นในปี 1874 โดยเพื่อนร่วมชาติของ Cook เป็นเสาโอเบลิสก์สูง 27 ฟุตที่ตั้งตระหง่านในบริเวณที่คุกถูกสังหารในปี พ.ศ. 2322 คำจารึกบนอนุสาวรีย์ว่า กัปตันเจมส์ คุก ร.น. F.R.S. เสียชีวิต ณ จุดนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2322 อายุ 50 ปี อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยเพื่อนร่วมชาติของเขาเมื่อ พ.ศ. 2417 อนุสาวรีย์กัปตันคุกเป็นทั้งเครื่องเตือนใจถึงชีวิตและมรดกของนักสำรวจผู้โด่งดังคนนี้ คุกเป็นนักเดินเรือรุ่นบุกเบิกที่เปิดเส้นทางการค้าใหม่และสำรวจดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จัก นอกจากนี้เขายังมีผลกระทบสำคัญต่อหมู่เกาะฮาวายทั้งเชิงบวกและเชิงลบ อนุสาวรีย์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบรรณาการให้กับความสำเร็จของคุก เช่นเดียวกับเครื่องเตือนใจถึงประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของการติดต่อระหว่างนักสำรวจชาวตะวันตกและชนเผ่าพื้นเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Hilton Waikoloa Village **** หรือเทียบเท่า

วันที่แปด เดอะวานิลลาฟาร์ม - โฮโนลูลู

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทาง เข้าชมเดอะวานิลลา (The Vanillerie) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ฟาร์มวานิลลาขนาดเล็กแห่งนี้ห่างจากสนามบินนานาชาติ Kona บนเกาะใหญ่เพียงห้านาที ฟาร์มที่ครอบครัวเป็นเจ้าของ มีทัวร์ที่ให้ความรู้และสนุกสนาน ชมกระบวนการอันเข้มข้นที่จำเป็น เพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมที่เข้มข้นของเครื่องเทศที่มีราคาแพงเป็นอันดับสองของโลก โดยเริ่มจากกล้วยไม้วานิลลาที่ต้องผสมเกสรด้วยมือ จากนั้นจึงกลายเป็นถั่วสีเขียวที่เติบโตเป็นเวลา 9 เดือนจึงพร้อมเก็บเกี่ยว เยี่ยมชมฟาร์มวานิลลาเล็กๆ แห่งนี้ และเรียนรู้ว่าถั่วเขียวเหล่านี้กลายเป็นถั่วสีน้ำตาลคลาสสิกที่เราทุกคนรู้จักและชื่นชอบได้อย่างไร ชม ดม และสัมผัสกล้วยไม้วานิลลาในระยะต่างๆ ของดอกตูม ดอกไม้ และถั่วในห้องใต้ร่มเงา สูดกลิ่นอันน่าหลงใหล ในขณะที่คุณเที่ยวชม humidor ซึ่งเมล็ดวานิลลาจะค่อยๆ แห้ง และสุดท้ายท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับไอศกรีม

วานิลลาโฮมเมดรสเลิศ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกในสถานที่ให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งเต็มไปด้วยขนม

วานิลลาและของที่ระลึกนานาชนิด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

12.00 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโคนา

14.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู (HNL) โดยสายการบินฮาวายเอียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HA307

(ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Waikiki Beach **** หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า โฮโนลูลู - อินชอน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู

11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน เที่ยวบิน KE54 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.05 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารเย็น บนเครื่องบิน

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล*****

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

17.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน แวะเปลี่ยนเครื่อง

19.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน KE653 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.05 ชม.) สายการบินมีบริการ อาหารเย็น บนเครื่องบิน

23.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP