เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์จีน

 รหัส : Z11235
เดินทางโดย : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
โรงแรม : 4 ดาว |  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ไหหลำ ถูกมากเวอร์ : เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองซานย่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (รวมรถกอล์ฟ) - เกาะไห่หัว (เกาะดอกไม้ Ocean Flower Island) - หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-หลี (รวมรถกอล์ฟ) - ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รวมรถกอล์ฟ)
รวมค่านั่งนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์
วัดหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (รวมรถกอล์ฟ) - เกาะไห่หัว (เกาะดอกไม้ Ocean Flower Island) - ถนนคนเดินเหมิงชิง
หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-หลี (รวมรถกอล์ฟ) - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) - ร้านยางพารา เทคโนโลยีประจุลบ
เปิดประสบการณ์ นั่งเฮลิคอปเตอร์ - ร้านน้ำมันปลาฉลาม - ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รวมรถกอล์ฟ) - ดาเรนถัง - ตลาดกลางคืน YI HENG - สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
30 พ.ค. 2567
-
03 มิ.ย. 2567
฿
9,999
06 มิ.ย. 2567
-
10 มิ.ย. 2567
฿
9,999
13 มิ.ย. 2567
-
17 มิ.ย. 2567
฿
9,999
20 มิ.ย. 2567
-
24 มิ.ย. 2567
฿
9,999
27 มิ.ย. 2567
-
01 ก.ค. 2567
฿
9,999
Download PDF

จีน!! ไหหลำไฉไลถูกมากเวอร์ 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองซานย่า โรแมนติกแดนสวรรค์ ฟรี!! ฟรี!! ฟรี!!

DAY 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ (-/-/-)

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน

ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

19.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL8812(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 2.20 ชั่วโมง)

22.50 น. ถึง สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ãที่พัก Wenhao Seaview Hotel Sanya หรือเทียบเท่า

DAY 2 วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล(รวมรถกอล์ฟ) – เกาะไห่หัว(เกาะดอกไม้ Ocean Flower Island) ถนนคนเดินเหมิงชิง (B/L/-)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน ซึ่งเป็นเกาะในเขตร้อนแห่งเดียวของประเทศจีน ทางตะวันออกผ่านฟิลิปปินส์ถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ทางใต้ผ่านออสเตรเลียถึงมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านคาบสมุทรอินโดจีนถึงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก โดยได้รับยกย่องเป็น \"ประตูทางใต้ของจีน\"

นำท่านชม วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (รวมรถกอล์ฟ) เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้า เสียงกลองยามเย็น และเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ และตลอดระยะเวลา 19 ปีนับตั้งแต่ก่อสร้าง วัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า 50 ล้านคนจากทั้งจีนและต่างประเทศ ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก และยังมีความสูง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไห่หัว หรือเกาะดอกไม้ ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวหยางผู่ ระหว่างท่าเรือไป่ผู่และท่าเรือหยางผู่ทางตะวันตกของเกาะไหหลำ โดยเริ่มจากเมืองไป่ผู่ทางตอนใต้ ไปถึงเมืองไป่หม่าจิ้งทางเหนือ ห่างจากชายฝั่งประมาณ 600 เมตร รวมระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร ติดกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหยางผู่ ใกล้กับ Dongpo Academy, ทุ่งเกลืออายุพันปี, สวรรค์ของนกกระยาง, ถ้ำน้ำ Shihua และจุดชมวิวอื่น ๆ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะกลายเป็นไข่มุกแห่งแนวตะวันตกของไห่หนาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเหมิงชิง ซึ่งมีร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง การก่อสร้างตัวอาคารเป็รศิลปะแบบผสมผสานให้ท่านได้ถ่ายรูป เก็บึวามประทับใจ ที่ถนนคนเดินเหมิงชิงแห่งนี้

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ãที่พัก Fu’an Tailong Sea-view Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 3 หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-หลี (รวมรถกอล์ฟ)- ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) - ร้านยางพารา เทคโนโลยีประจุลบ (B/L/-)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมประเพณีของชาวอะบอริจินอันเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-หลี(รวมรถกอล์ฟ) ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ ของชนเผ่าที่มีประชากรเยอะที่สุดในเกาะไหหลำ ชมทิวทัศน์ป่าฝนดึกดำบรรพ์ที่ลึกลับ ชมศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ ของชนเผ่า

นำท่านเยี่ยมชมร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตมาจากถ่านชาโคล มีสรรพคุณในการดูดซับสารพิษออกจากร่างกาย ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก ที่มีเรื่องเล่าขานกันระหว่างความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี และที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่าอีกด้วย

นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีน้ำยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้อีกด้วย

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ãที่พัก Wenhao Seaview Hotel Sanya หรือเทียบเท่า

DAY 4 เปิดประสบการณ์ นั่งเฮลิคอปเตอร์ - ร้านน้ำมันปลาฉลาม ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รวมรถกอล์ฟ) - ดาเรนถัง ถนนคนเดิน YI HENG - สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ (B/L/-)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทะยานไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และโรแมนติก มองเห็นทะเลสีฟ้าและชวนฝัน เล่นกับเกาะโรแมนติกจากมุมมองใหม่ ชมวิวเมืองซานย่าแสนสวย โรแมนติกแดนสวรรค์ (เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ นั่งได้ไม่เกิน 3 คน **น้ำหนักผู้โดยสารแต่ละท่านจะต้องไม่เกิน 100 กก. และไม่เป็นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคกลัวความสูง โรคกลัวที่แคบ หรือโรคประจำตัวอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพตนเองในการขึ้น**)

**หากท่านต้องการวิดีโอพร้อมตัดต่อในขณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์หน้างาน พร้อมชำระเงิน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวิดิโอ โปรดสอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)**

ให้ท่านเลือกซื้อน้ำมันปลาฉลาม ที่มีสรรพคุณมากมาย เช่น ล้างไขมัน บำรุงกระดูก ช่วยลดอาการปวดเข่า

ฯลฯ

จากนั้นนำท่านชม ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รวมรถกอล์ฟ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! ข้าวมันไก่ไหหลำ)

นำท่านเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์แผนจีนและการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพ ดาเรน ถัง

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินอี้เหิง มีร้านอาหาร และร้านค้า มากมายหลากหลายให้เลือกช้อปปิ้ง แต่ก็ยังความดั้งเดิม ที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ต้องมาลอง

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์

23.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เที่ยวบินที่ SL8813

วันที่ห้า สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ - สนามบินดอนเมือง

00.50 . เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP