ดูทัวร์เวียดนามทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : &  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
เวียดนามเหนือ HANOI - MOC - CHAU : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - นั่งรถรางเมืองซาปา - กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน (รวมค่าขึ้นรถราง และกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) - สวนชาขั้นบันได - น้ำตก DAI TEM - สะพานกระจก BACH LONG - สวนดอกไม้ HAPPY LAND
ฟรี! เสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS - พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว - ฮานาม 1 คืน 4 ดาว - ม๊กโจว 1 คืน 4 ดาว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ถนนคนเดินซาปา
รถรางเมืองซาปา - กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน (รวมค่าขึ้นรถราง และกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) - เมืองฮานอย - ตลาดก๊กเลี๊ยว - ร้าน OTOP
เมืองม๊กโจว - สวนชาขั้นบันได - ตลาดม๊กโจว
น้ำตก DAI TEM - สะพานกระจก BACH LONG - สวนดอกไม้ HAPPY LAND - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
ระหว่างวันที่ 7พ.ย.-5ธ.ค. 65 ฟานสิปัน ปิดปรับปรุง : คณะเดินทาง 6-9 / 20-23 พ.ย. 65 ปรับรายการ : เพิ่ม Moana Cafe สวนอินฟินิตี้ - อัพเกรดอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN มากกว่า 200 ชนิด
เดินทาง :
11-ธ.ค.-2565
14-ธ.ค.-2565
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
18-ธ.ค.-2565
21-ธ.ค.-2565
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
25-ธ.ค.-2565
28-ธ.ค.-2565
: ฿17,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
31-ธ.ค.-2565
03-ม.ค-2566
: ฿21,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
05-ม.ค-2566
08-ม.ค-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
11-ม.ค-2566
14-ม.ค-2566
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
17-ม.ค-2566
20-ม.ค-2566
: ฿17,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
02-ก.พ-2566
05-ก.พ-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
09-ก.พ-2566
12-ก.พ-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
11-ก.พ-2566
14-ก.พ-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
18-ก.พ-2566
21-ก.พ-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
25-ก.พ-2566
28-ก.พ-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
02-มี.ค-2566
05-มี.ค-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
11-มี.ค-2566
14-มี.ค-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
18-มี.ค-2566
21-มี.ค-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
24-มี.ค-2566
27-มี.ค-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
30-มี.ค-2566
02-เม.ย.-2566
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
Download PDF

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI MOC CHAU 4 วัน 3 คืน

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD642

DMK(ดอนเมือง) - HAN(ฮานอย)

06.40 - 08.30

FD645

HAN(ฮานอย) - DMK(ดอนเมือง)

20.50 - 22.40

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

ฟรีเสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS

พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว - ฮานาม 1 คืน 4 ดาว - ม๊กโจว 1 คืน 4 ดาว

วัคซีนครบโดส และวัคซีนไขว้ เดินทางได้ รวมประกันโควิด วงเงินรักษา 10,000 US

ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง

ค่าตรวจ RT PCR ที่ไทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK (มีใบรับรอง) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ

DAY1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต -

ถนนคนเดินซาปา (–/L/D)

04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

06.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD642 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร


นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว

พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 รถรางเมืองซาปา - กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน - เมืองฮานอย - ตลาดก๊กเลี๊ยว –ร้าน OTOP (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไป นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้วนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย


(รวมค่าบริการขึ้นรถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

 ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH LUXURY HANAM HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY3 เมืองม๊กโจว - สวนชาขั้นบันได - ตลาดม๊กโจว (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองม๊กโจว อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบายตลอดปีและมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


นำท่านเดินทางสู่ สวนชาขั้นบันได ไร่ชาที่พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการตัดแต่งรูปทรงของไร่ชาให้มีความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดม๊กโจว พาท่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสัมผัสเสน่ห์แห่งท้องถิ่น

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH HOLIDAY MOC CHAU HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY4 น้ำตก DAI TEM - สะพานกระจก BACH LONG - สวนดอกไม้ HAPPY LAND - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย (B/L/–)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก DAI TEM น้ำตกกิมิความสวยงาม และมีชื่อเสิยงอีกที่หนึ่งของเวิยดนามให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจก BACH LONG ที่ยาวที่สุดในถึง 632 เมตร โดยมีความสูงจากพื้น 150 เมตร สร้างโดยลัดเลาะผ่านป่าทึบเบื้องล่างทางเดินจะจำกัดให้ขึ้นได้ครั้งละ 450 คน เพื่อความปลอดภัย

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ HAPPY LAND สวนดอกไม้ใจกลางหุบเขาที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองม๊กโจว ที่มีดอกไม้นานาพรรณที่สลับสับเปลี่ยนมาให้ท่านได้ชื่นชมตลอดทั้งป ไม่ว่าจะเป็นดอกพรุนและดอกท้อสีขาวจะบานสะพรั่งอวดสีสันบริสุทธ์ดอกกาหลงอวดสีขาวบานสะพรั่งทั่วบริเวณ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ำ บริการขนมปังเวียดนาม

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

20.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD645 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

22.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP