ดูทัวร์รัสเซียทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย

 รหัส : Z4247
เดินทางโดย : S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ไบคาล : เกาะโอลค์ฮอร์น - แหลมเบอร์คาน - เกาะโอลค์ฮอร์นทางเหนือ - ตะลุยน้ำแข็ง Ice Safari - เกาะโอลค์ฮอร์นทางใต้ - ชมฟองอากาศใต้น้ำแข็ง - นั่งกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky - นั่งลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้ หรือสุนัขลากเลื่อน - นั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบก บนทะเลสาบน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล - ตลาดปลาลิสต์เวียนก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองอิรคูทสค์ - เข้าที่พัก
เมืองอิรคูทสค์ - เกาะโอลค์ฮอร์น - แหลมเบอร์คาน
แหลมเบอร์คาน - เกาะโอลค์ฮอร์นทางเหนือ - ตะลุยน้ำแข็ง Ice Safari
เกาะโอลค์ฮอร์นทางใต้ - ชมฟองอากาศใต้น้ำแข็ง - เมืองอิรคูทสค์
อิรคูทสค์ - เมืองลิสตเวียงก้า - พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ - นั่งกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky - นั่งลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้ หรือสุนัขลากเลื่อน - นั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบก บนทะเลสาบน้ำแข็ง - พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล - ตลาดปลาลิสต์เวียนก้า - อิรคูทสค์
สนามบินอิรคูทสค์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ยกเลิกหลังจากจองโรงแรมทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าจองมัดจำ - ยกเลิกหลังจากวันที่ทำการออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 3USD ต่อท่าน ต่อวัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD ต่อท่าน ต่อวัน คือ ทั้งทริป 5 USD X 5 วัน = 25 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพอใจ (วันละ 3USD ขึ้นต่ำ) X 6 วัน = 18 USD - ค่ากิจกรรมเมืองหนาวต่างๆที่ไม่มีระบุในโปรแกรม เช่น สกีบอร์ด, SNOWMOBILE ฯลฯ - ค่าทิปยกกระเป๋า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

น้ำแข็งใส ไบคาล 6 วัน 5 คืน

บินตรงโดยสายการบิน S7

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

 

รถตู้รัสเซีย UAS ขับเคลื่อนสี่ล้อบนน้ำแข็งทะเลสาบไบคาล

ชาวพื้นเมืองบูร์ยาต หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในแคว้นไซบีเรีย

นั่งกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky

นั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบก เกาะโอลค์ฮอร์น 2 คืน

นั่งลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้หรือสุนัขลากเลื่อน

วันแรก

สุวรรณภูมิ – เมืองอิรคูทสค์ – ไซบีเรีย

-/-/-

08.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบิน S7 AIR LINES อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดสัมภาระเดินทาง

(โหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลต่อท่าน)

11.25 เดินทางสู่เมืองอิรคูทสค์ Irkutsk โดยสายการบิน S7 AIR LINES เที่ยวบินที่ 6308

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม)

18.45 ถึงสนามบิน อิรคูทสค์ Irkutsk แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าที่พัก

พักที่ COURTYARD MARRIOTT HOTEL ในเมืองอิรคูทสค์ หรือเทียบเท่า

ท่านสามารถแพ็คเสื้อผ้าที่ใส่แล้วกับเสื้อผ้าที่ใส่สำหรับวันเดินทางที่2-3ใส่กระเป่าเล็กฝากไว้ที่โรงแรมนี้

วันที่ 2

เมืองอิรคูทสค์ – เกาะโอลค์ฮอร์น – แหลมเบอร์คาน

เช้า/กลางวัน/เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารในโรงแรม - เช็คอ้าท์ออกจากโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลค์ฮอร์น (เดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

ระหว่างทางแวะชมมหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ นำท่านชมเมือง เพื่อชมความงดงามของโครงสร้างสถาปัตยกรรม ร้านค้า ตึกสไตล์รัสเซีย นำท่านชมย่าน 130 Quarter สิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไซบีเรีย จากนั้นนำท่านสู่โอช-ออร์ด้า ของชาวพื้นเมืองบูร์ยาต Ust-Ordaburiat Village หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในแคว้นไซบีเรีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นแบบบูร์ยาด

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอร์น์ เมืองถึงเกาะนำท่านเปลี่ยนจากรถบัสเป็นรถตู้รัสเซียขับเคลื่อนสีล้อ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ร้านอาหารในโรงแรมที่พัก

พักที่ โรงแรม OLKHON STORY บนเกาะ โอลค์ฮอร์น

วันที่ 3

แหลมเบอร์คาน - เกาะโอลค์ฮอร์นทางเหนือ

เช้า/กลางวัน/เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ร้านอาหารในโรงแรม

นำท่านตะลุยน้ำแข็ง Ice Safari เกาะโอลค์ฮอร์น Olkhon Island เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะ ชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัส และในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้

นำท่านชม แหลมเบอร์คาน (Burkhan Cape) เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียที่เกาะ Olkhon บนทะเลสาบไบคาลในไซบีเรียรัสเซีย อันเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของทะเลสาบไบคาล Baikal Lake \"แหลมเบอร์คาน\" Burkhan Cape รู้จักกันในชื่อ Shaman Rock บนเกาะ Olkhon สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก และยังเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2539 Burkhan Cape เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดของเกาะ Olkhon เพราะสถานที่แห่งนี้เป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชียที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนิค

บ่าย นำท่านเดินทางสู่แหลมโคบอย Cape Khoboy ที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะชม หินสามพี่น้อง หรือ Three Brothers Rock ชมความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyry Bay นำท่านชม Finger Island เกาะที่เป็นแหล่งชื่นขอบของตากล้องที่ต้องเก็บภาพเข้าหินที่มีลักษณะเหมือนนิ้ว นำท่านชมเกาะหัวสิงโต โดยแต่ละเกาะจะมีน้ำแข็งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไป บางจุดมีเป็นถ้ำน้ำแข็ง หรือภูเขาน้ำแข็ง ให้ท่านอิสระถ่ายรูป เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ร้านอาหารในโรงแรมที่พัก

พักที่ โรงแรม OLKHON STORY บนเกาะ โอลค์ฮอร์นหรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เกาะโอลค์ฮอร์นทางใต้ – เมืองอิรคูทสค์

เช้า/กลางวัน/เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม - เช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้รัสเซียขับเคลื่อนสี่ล้อหรือรถตู้ที่เป็นยานพาหนะที่เหมาะกับสภาพพื้นที่บนเกาะ นำท่านข้าเกาะ สู่เกาะ Ogoy เพื่อไหว้สถูปพุทธ ศิลปะแบบทิเบตสีขาว ที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองไบคาลที่เต็มไปด้วยธงธงมนตราที่จะผูกต้นไม้ กิ่งไม้ ใกล้ๆ สถูป โดยเชื่อว่ามนต์ที่จารึกลงบนธงผูกไว้ ลมจะหอบมนตราศักดิ์สิทธิ์กระจายปกคลุมคุ้มครองทุกคน

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางใต้ของเกาะ ชมฟองอากาศใต้น้ำแข็ง ซึ่งน้ำในทะเลสาบตอนใต้เกาะนี้จะเรียกว่า “ทะเลใน” น้ำจะใสกว่า และไม่ลึกเท่าตอนเหนือ ฟองอากาศใต้น้ำแข็ง ที่เกิดจากการถูกฟรีซฉับพลัน บวกด้วยก๊าซออกซิเจนปริมาณมาก บับเบิ้ลบางที่ จะผสานก๊าซมีเทนที่โรงงานบางแห่งปล่อยออกมาด้วย ก็จะได้ลักษณะฟองแตกต่างกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนิค ใกล้จุดชมวิวบนเกาะ

เมื่อได้เวลาอันควร นำท่านเปลี่ยนจากรถตู้รัสเซียเป็นรถบัส เดินทางต่อเข้าสู่เมืองเมืองอิรคูทสค์ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ พักที่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL ในเมืองอิรคูทสค์หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

อิรคูทสค์ - เมืองลิสตเวียงก้า – อิรคูทสค์

เช้า/กลางวัน/เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสตเวียงก้า Listvianka เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบไบคาล ราวเสมือนเมืองที่ตั้งอยู่ชายฝังทะเล เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองอิรคูทสค์ราว 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ Taltsy Museum of Wooden Architecture ชมสิ่งปลูกสร้างไม้ที่หาชมได้ยากซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของชนกลุ่มที่พำนักอยู่ที่นี่มาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบ

นำท่านนั่งกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา Chersky ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ บริเวณเนินเขาแห่งนี้จะกลายเป็นลานสกีในฤดูหนาวด้วย ชมหินศักดิ์สิทธิ์ ซามานซ์สโตน Samanism Stone

จากนั้นนำท่านนั่งลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้ หรือสุนัขลากเลื่อน ที่มีเพียงช่วงฤดูหนาวใช้สำหรับการเดินทางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาโอมูล)

บ่าย จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์บนทะเลสาบน้ำแข็ง โดยการนั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบก เรือยางสามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็ง ที่จะพาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน้ำแข็งหนา ได้พาท่านนั่งเรือวนรอบชายทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝั่งทะเลสาบ และสัมผัสบรรยากาศการเดินทาง โดยใช้เรือยางที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด (ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการนั่งเรือยาง) ระหว่างทาง จอดให้ท่านได้ถ่ายรูปของผิวน้ำแข็งและและเส้นทางเดินรถไฟเซอร์คัมไบคาล

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Museum แสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธ์น้ำจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก (แมวน้ำสายพันธ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเค็ม)

นำท่านสู่ ตลาดปลาลิสต์เวียนก้า (Listvyanka Market) ซึ่งเป็นตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่มีแผงและร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะปลาน้ำจืดของทะเลสาบแห่งนี้ รวมถึง ของฝาก ของที่ระลึก

 เมื่อควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองอิรคูทสค์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL ในเมือง อิรคูทสค์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

อีร์คุตส (Irkutsk) ไซบีเรีย – กรุงเทพฯ

เช้า/-/-

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม

07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน อิรคูทสค์ Irkutsk

10.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เที่ยวบิน 6309

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...

**หมายเหตุ** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การปรับเปลี่ยนใช้รถบัสเป็นรถเล็กให้เหมาะกันสภาพอากาศจริง, รูปภาพใช้ในการอธิบายโปรแกรมเท่านั้น, สถานที่ต่างฟขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางจริง

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP