ดูทัวร์ยุโรปทั้งหมด
โปรแกรมนี้ปิดรับจองแล้ว หากท่านสนใจ โปรแกรมนี้สามารถ รับจัดกรุ๊ปแบบส่วนตัว (Private) ทุกเส้นทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำกรุ๊ปส่วนตัว
โทร: 0 2116 6395
LINE ID: @etravelway
Facebook: etravelway
ทัวร์รหัส : Z8199
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
สเปน : พระราชวังหลวง - พลาซ่า เดอเอสปาญน่า - มหาวิหารแห่งโทเลโด - ถ่ายรูปมหาวิหารวาเลนเซีย - โชว์ระบำฟลาเมงโก้ - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - ปาร์ค กูเอล - ช้อปปิ้ง La Roca Village Outlet - สนามฟุตบอลแคมป์นู / คณะออกเดินทาง 15ท่านขึ้นไป (คณะละไม่เกิน 20 ท่าน)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EURO ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียม และค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการประมาณ 5,000 บาท) - ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO - ค่าโรงแรมกักตัว 1 วัน ขากล้บถึงประเทศไทย (ถ้ามี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินออกออกประเทศ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินมาดริด - อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - ประตูชัยอาคาล่า - พลาซ่า มายอร์
มาดริด - เซอโกเบีย - รางส่งน้ำโรมัน - มาดริด - พระราชวังหลวง - พลาซ่า เดอเอสปาญน่า
มาดริด - โทเลโด - มหาวิหารแห่งโทเลโด - วาเลนเซีย
วาเลนเซีย - ถ่ายรูปมหาวิหารวาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - โชว์ระบำฟลาเมงโก้
บาร์เซโ ลน่า - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - ปาร์ค กูเอล - ลา รัมบลาส - อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - ช้อปปิ้ง La Roca Village Outlet (อิสระอาหารค่ำ)
สนามฟุตบอลแคมป์นู (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินบาร์เซโลน่า - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินเข้าสเปน : รับได้ทุกวัคซีน ฉีดครบโดสแล้ว
Download PDF

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2 ดูไบ (UAE) – สนามบินมาดริด – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า – พลาซ่า มายอร์

01.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385

  • มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

04.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

07.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK087

  • มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ

13.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำท่านชม กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัย ในปีค.ศ.1561 กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่

นำชม อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ซึ่งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  ภายในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารสวยงามและสำคัญประจำอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทำการใหญ่ไปรษณีย์, ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา

ชมประตูชัยอาคาล่า (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (THE BEAR AND THE CHERRY TREE IN MADRID) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด

จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (PLAZA MAYOR OF MADRID) จัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่คราคร่ำไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย

ค่ำ  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักที่  HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

DAY 3 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า เดอเอสปาญน่า

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของสเปน ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985

นำท่านชม รางส่งน้ำโรมัน (ACUEDUCTO DE SEGOVIA) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่แต่อย่างใด และได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปนที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของราง เริ่มจากนอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์สำคัญของเมือง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ,พรม, นาฬิกา, เครื่องลายคราม, หนังสือ, เครื่องประดับ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า (PLAZA DE ESPANA) แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงสองอัศวิน ดอนกีโฆเต้ (DONQUIXOTE) และซานโจ (SANSHO)

ค่ำ  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

พักที่  HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

DAY 4 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) เมืองหลวงเก่าของสเปน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันยึดครองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนมือปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ จนถึงปี ค.ศ.1085 จึงได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฟองโซที่6 จึงได้สถาปนาเมืองโทเลโด ขึ้นเป็นเมืองหลวงของสเปน จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงแมดริด จนถึงปัจจุบัน   เมืองโทเลโดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีทัศนีภาพที่สวยงามโดยมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุด

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซวิลญ่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ด้านข้างเป็นป้อมปราการอัลตาซาร์ขนาดใญ่ ผ่านชมโบสถ์ซานโตเมเม่ ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และย่านชุมชนชาวยิว อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกย่านใจกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด คือดามัสเซเน (DAMASCENE) เป็นภาชนะโลหะลงดำ ขึ้นลายด้วยใยเงินและทองแดง

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นำท่านเดินสู่ เมืองวาเลนเซีย (VALENCIA) หรือบาเลนเซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตูเรีย (TURIA RIVER) มีชื่อเสียงในการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (VALENCIA CLUB DE FOOTBALL) สโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ

ค่ำ  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารข้าวผัดสเปน

พักที่  SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า

DAY 5 วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย –บาร์เซโลน่า

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง,ที่ทำการไปรษณีย์,ร้านค้า,สนามสู้วัวกระทิง นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VALENCIA) มหาวิหารใจกลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรม แบบผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ด้านข้างจะเป็น เอล มิกูเลต (EL MIGUELETE) หอระฆังที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 จากนั้นชมหอคอยเซราโนส กำแพงเมืองเก่า พลาซ่ามาร์ยอร์ อาคารบ้านเรือน และแหล่งพักผ่อนของชาวสเปน

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (COSTA DEL AZAHAR) หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน

ค่ำ  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง พิเศษโชว์ระบำฟลาเมงโก้

พักที่  FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

DAY 6 บาร์เซโ ลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – LA ROCA VILLAGE OUTLET

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศ   ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO)

นำท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (LA SAGRADA FAMILIA) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันโตนีโอ เกาดิ สถาปนิกชาวสเปนิช เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่ เสร็จสมบูรณ์

นำท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (PARQUE GUELL) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันโตนีโอ เกาดิ สิ่ง ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติที่มีสีสันตัดกัน ดูโดดเด่น และแปลกตา

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นำท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ เกาดิ (ANTONIO GAUDI) ผ่านชมสถานที่สำคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า, อาคาร CASA MILÀ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ อันโตนิโอ เกาดิ จุดเด่นอยู่ที่ตัวอาคาร มีลักษณะคล้ายกับถ้ำที่ถูกเจาะให้เป็นห้องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟที่เล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยังทำให้อาคารหลังนี้ดูงดงามและคลาสสิค

นำท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (LA RAMBLAS) เป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นถนนสายที่คึกคักที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของหรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง โดยปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (CHRISTOPHER COLUMBUS) ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

นำท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำอย่างจุใจ    อาทิ เช่น Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike, Escada, Ray-Ban, Gucci,   Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry, Swarovski เป็นต้น

ค่ำ  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่  FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

DAY 7 สนามฟุตบอลแคมป์นู – สนามบินบาร์เซโลน่า  

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามแคมป์นู (CAMP NOU) ที่มีขนาดใหญ่มากโดยสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 99,000 คน อิสระให้ท่านได้ถ่ายด้านหน้าสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า

เที่ยง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า  ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

15.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES เที่ยวบินที่ EK256

  • มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ

DAY 8  ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

00.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

02.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES เที่ยวบินที่ EK384  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

12.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เดินทางโดย Emirates Airlines (EK)
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP