ดูทัวร์อินเดียทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
เลห์ - ลาดักห์ : พระราชวังเลห์ - จุดชมวิวซางกัม - เส้นทาง Changla Pass - ทะเลสาบแปงกอง - เส้นทาง Khardungla Pass - กิจกรรมขี่อูฐในทะเลทรายหุบเขานูบรา - หอคอยกุตุบมีนาร์ - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย และค่าบริการ (ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ อาจเปลี่ยนแปลงได้) - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ RT-PCR 1 คืน (ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ อาจเปลี่ยนแปลงได้)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิรา คานธี
บินภายในสู่ เมืองเลห์ - พระราชวังเลห์ - เจดีย์แห่งสันติภาพ
เลห์ - วัดอัลชิ - จุดชมวิวซางกัม - Magnetic Hill - วัดบาสโก - วัดลิคีร์
เลห์ - เส้นทาง Changla Pass - ทะเลสาบแปงกอง - วัดธิคเซย์ - เลห์
เลห์ - เส้นทาง Khardungla Pass - หุบเขา Nubra - Hundur Sand Dunes - กิจกรรมขี่อูฐในทะเลทรายหุบเขานูบรา
หุบเขา Nubra - วัดดิสกิต - เลห์ - ตลาดนัดเมืองเลห์
สนามบินเมืองเลห์ - บินภายในสู่ สนามบินอินทิรา คานธี, เดลี - ประตูชัยแห่งอินเดีย - หอคอยกุตุบมีนาร์ - ช้อปปิ้งตลาดจันปาท - อินธิรา คานธี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ - ต้องทำการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลที่สามารถเช็คผลได้จาก QR Code) ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง - ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
tp.consular.go.th/
เดินทาง :
Download PDF

เที่ยวอินเดีย เลห์ - ลาดักห์ 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน Thai Airways (TG) และ Air India (AI)

เดินทางสู่ เมืองเลห์ แคว้นลาดักห์ ประเทศอินเดีย ดินแดนแห่งทิเบตน้อย ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสวยสดงดงามของเทือกเขาหิมาลัย

ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย และค่าบริการ (ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ อาจเปลี่ยนแปลงได้)

ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ RT-PCR 1 คืน (ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ อาจเปลี่ยนแปลงได้)

** ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า

สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ และลงทะเบียน Thailand Pass **

แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ

ต้องทำการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลที่สามารถเช็คผลได้จาก QR Code) ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https://tp.consular.go.th/

15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบิน Thai Airways เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

17.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG315

20.55 น. เดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport) เมืองเดลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเลห์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI445

08.20 น. เดินทางถึงเมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นทิเบตน้อยแห่งอินเดีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 • หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนและปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเสียก่อน เพราะเมืองเลห์มีอากาศค่อนข้างเบาบางมาก ทำให้หายใจลำบาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางชมพระราชวังเลห์ (Leh Palace) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1630 โดยกษัตริย์เซงเจ นัมเยล เพื่อเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์ลาดักห์ ตัวอาคารเป็นพระราชวังสูง 9 ชั้นที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต จากพระราชวังแห่งนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเลห์ได้อย่างงดงาม 
 • นำท่านเดินทางชมเจดีย์แห่งสันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1985 เพื่อประกาศศาสนาและแสดงถึงสันติภาพของโลก เจดีย์แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางชมวัดอัลชิ (Alchi Monastery) วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเลห์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1020-1035 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเมืองเลห์ โดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณและภาพแกะสลักไม้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารอันประเมินหามูลค่าไม่ได้
 • นำท่านชม จุดชมวิวซางกัม (Sangam) เป็นจุดที่แม่น้ำสองสายคือแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์มาบรรจบกัน (Indus-Zanskar Confluences) ทำให้สามารถเห็นสีของแม่น้ำที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน โดยแม่น้ำที่เป็นสีเขียวใส คือ แม่น้ำซันสการ์ (Zanskar) ส่วนแม่น้ำที่มีสีขุ่นคือ แม่น้ำสินธุ (Indus) นั่นเอง
 • นำท่านเดินทางสู่ Magnetic Hillที่มีความเชื่อกันว่าบริเวณนี้มีแรงจากสนามแม่เหล็กโลกอย่างแรงกล้าจนสามารถดึงรถที่จอดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือแล่นขึ้นเขาไปได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาสโก (Basgo) ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์ (Moon Land) ด้วยทัศนียภาพของเทือกเขาหินที่มีรูปร่างและพื้นผิวแปลกตา ไร้ซึ่งความสดชื่นมีชีวิตชีวา มีชุมชนขนาดเล็กที่บ้านเรือนสร้างด้วยอิฐ หิน และฉาบโคลนอย่างหยาบๆ แต่กลับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีศิลปะอ่อนช้อยสุดประณีต และกลมกลืนลงตัวกับภูมิประเทศรอบด้าน
 • นำท่านชม วัดบาสโก (Basgo Monastery) เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1680 โดยผู้ปกครองในราชวงศ์นัมเกียล วัดแห่งนี้ถูกรวมมาจาก 3 วัด อันได้แก่ วัดซัมบาเมตไตรย (CHAMBA MAITREYA) ที่มีพระศรีอริยเมตไตรยที่สร้างจากดิน, วัดเซอจาง(SERZANG TEMPLE) ที่มีพระศรีอริยเมตไตรยที่สร้างจากทองแดง,และ วัดชามชุงเมตไตรย (CHAM CHUNG MAITREYA) ตัวอาคารของวัดมีลักษณะคล้ายคลึงกับมัสยิด ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองในนิกายคาดัมพา
 • นำท่านชม วัดลิคีร์ (Likir Monastery) ที่พำนักของลามะงารี รินปอเช (NGARI RINPOCHE) ผู้เป็นพระอนุชาขององค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. ที่ 17 นอกจากตัวพระอารามที่โดดเด่นเป็นสง่าแล้ว วิวทิวทัศน์ที่มองมาจากตัววัดบนเนินเขาก็สวยสดงดงามไม่แพ้กัน ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคป้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก ที่ระดับความสูง 14,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ตัวทะเลสาบมีขนาด 700 ตรกม. โดยพื้นที่ 1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู่ในเขตลาดักห์ของอินเดีย ส่วนที่เหลืออีก 3 ส่วนอยู่ในเขตของทิเบต น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยในช่วงเช้าน้ำจะมีสีน้ำเงินอ่อน และในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม
 • ระหว่างทางผ่าน เส้นทาง Changla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของโลก ที่ระดับความสูง 17,350 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหน้าผาอันสูงชัน หุบเขาและแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบแปงกองและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางชมวัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) เป็นวัดที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของแคว้นลาดัคห์ เป็นวัดทางพุทธศาสนาในนิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคปา ซึ่งเป็นสายเดียวกับองค์ดาไลลามะแห่งทิเบต ภายในวัดมีการประดิษฐานรูปของพระศรีอริยเมตไตรยและพระลามะองค์ต่างๆมากมาย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่หุบเขานูบรา(Nubra Valley) ใช้เวลาเดินทาง 4 – 5 ชั่วโมง เป็นหุบเขาที่ได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้ ” เพราะในช่วงต้นฤดูร้อน พื้นที่แห่งนี้จะได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยทุ่งดอกกุหลาบป่าสีเหลืองและสีชมพู และพอเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม ที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งหุบเขา สวยงามราวกับสวรรค์บนดิน บริเวณแห่งนี้อยู่ใกล้กับชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน ที่นี่จึงเป็นเขตควบคุมพิเศษ (restricted area) ต้องมีการทำใบอนุญาติก่อนเข้ามา และระหว่างทางจะมีจุดตรวจเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่ (Inner Line Permit) อยู่หลายจุด
 • ระหว่างทาง นำท่านเดินทางผ่าน เส้นทาง Khardungla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก ที่ระดับความสูง 18,380 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัม และเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามดั่งสรวงสวรรค์ตลอดเส้นทาง
 • ณ จุดชมวิว ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับกิจกรรมการผจญภัยต่างๆของหุบเขา Nubra ได้ เช่น ขับรถ ATV, ขับรถโกคาร์ท, ล่องแพในแม่น้ำนูบรา (ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮุนเดอร์ หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่ได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านแห่งเนินทราย ที่นี่ท่านจะได้พบกับเนินทราย (Sand Dunes) สีเทาขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐ Bactrian หรืออูฐสองโหนกในทะเลทราย Hundur Sand Dune ไฮไลท์ของหุบเขานูบรา เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้และเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม KARMA INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางชมวัดดิสกิต (Diskit Monastery) วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก วัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคป้า ภายในประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยขนาดใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์
 • นำท่านชม ตลาดนัดเมืองเลห์ (Leh Market) ให้ท่านได้ชมความงามและวิถีชีวิตของชาวเมืองเลห์ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น วัตถุโบราณ, ผ้าทังก้า, ผักผลไม้ท้องถิ่น ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเลห์เพื่อทำการเช็คอิน

11.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI446

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport) เมืองเดลี ประเทศอินเดีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงนิวเดลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ ในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศอินเดีย หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างเมืองใหม่ที่มีชื่อว่า

นิวเดลี ขึ้นมา นำท่านผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาลซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่สุดของอินเดีย และชม ประตูชัยแห่งอินเดีย หรือ INDIA GATE อนุสรณ์สถานของเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

 • นำท่านชม หอคอยกุตุบมีนาร์ (Qutub Minar)หอคอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงนิวเดลี ตัวหอคอยสร้างด้วยหินทรายแดง มีความสูง 73 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ 1993
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท (Janpath Local Market) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ ผ้าสาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธีเพื่อทำการเช็คอิน

23.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP