ดูทัวร์อินเดียทั้งหมด
โปรแกรมนี้ปิดรับจองแล้ว หากท่านสนใจ โปรแกรมนี้สามารถ รับจัดกรุ๊ปแบบส่วนตัว (Private) ทุกเส้นทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำกรุ๊ปส่วนตัว
โทร: 0 2116 6395
LINE ID: @etravelway
Facebook: etravelway
ทัวร์รหัส : Z8468
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
เที่ยวสิกขิม - ดาร์จิลิ่ง - กังต๊อก : ทะเลสาบฉางโก - คเนศต๊อก - หนุมานต๊อก - ตาชิวิวพอยท์ - กระบี่ลงศก - หุบเขายุมถัง - บ่อน้ำร้อน - ไร่ชา - สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู - ไทเกอร์ฮิลล์ / คณะออกเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากไทย) - ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศอินเดีย (ถ้ามี) - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่าเข้าอินเดีย แบบ E-VISA SINGLE ENTRY เข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และค่าดำเนินการประมาณ 1,000 บาท (อาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม) - ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass - ทำวัคซีนพาสปอร์ต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองโกลกัลตา - บินภายในสู่ เมืองบักโดรกรา - ขึ้นรถ innova สู่เมืองกังต็อก - ช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ
กังต๊อก - ทะเลสาบฉางโก - คเนศต๊อก - หนุมานต๊อก - วัดลิงค์ดัม
กังต๊อก - ตาชิวิวพอยท์ - สถูปโดร์ - กระบี่ลงศก - หมู่บ้านลาชุง
หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง - บ่อน้ำร้อน - กังต๊อก
กังต๊อก - ดาร์จิลิ่ง - ไร่ชา - สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู - วัดธิเบตกุม กอมปา - บาตาเซีย - เดินช้อปปิ้ง Chowrasta
ไทเกอร์ฮิลล์ - บักโดกรา - สนามบินบักโดกรา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
Download PDF

เที่ยวสิกขิม - ดาร์จิลิ่ง 7 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน Spice Jet

ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน

ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากไทย)

ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศอินเดีย (ถ้ามี)

ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด (ตามที่รัฐกำหนด)

ค่าวีซ่าเข้าอินเดีย แบบ E-VISA SINGLE ENTRY เข้า-ออกได้ 1 ครั้ง

และอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และค่าดำเนินการประมาณ 1,000 บาท (อาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass - ทำวัคซีนพาสปอร์ต

แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ

ต้องทำการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลที่สามารถเช็คผลได้จาก QR Code) ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https://tp.consular.go.th/

Filght

Date

Origin

Destination

Departure

Arrival

ใช้เวลาบิน(ชม.)

SG84

วันที่สอง(เสาร์ 14/5/65)

สุวรรณภูมิ (BKK)

โกลกัลต้า(CCU)

05:10 Lt.

06:20 Lt.

2.40

SG6493

วันที่สอง(เสาร์ 14/5/65)

โกลกัลต้า(CCU)

บักโดกร้า(IXB)

11:40 Lt.

12.50 Lt.

1.10

SG650

วันที่เจ็ด(พฤหัส 19/5/65)

บักโดกร้า(IXB)

โกลกัลต้า(CCU)

13:25 Lt.

14:20 Lt.

0.50

SG83

วันที่เจ็ด(พฤหัส 19/5/65)

โกลกัลต้า(CCU)

สุวรรณภูมิ(BKK)

00:05 Lt.

04:10 Lt.

2.35

Date

Program

Hotel

B

L

D

วันที่หนึ่ง(เสาร์ 14/5/65)

สนามบินสุวรรณภูมิ - โกลกัลต้า - บักโดกร้า - กังต๊อก - เอ็มจีมาร์ท

ALPINE HILL

/

/

/

วันที่สอง(อาทิตย์ 15/5/65)

กังต๊อก - ทะเลสาบฉางโก - คเนศต็อก - หนุมานต็อก - วัดลิงค์ดัม

ALPINE HILL

/

/

/

วันที่สาม(จันทร์ 16/5/65)

กังต๊อก - ตาชิวิวพอยท์ - สถูปโดร์ - กระบี่ลงศก - หมู่บ้านลาซุง

HIMALAYAN RESIDENCY

/

/

/

วันที่สี่(อังคาร 17/5/65)

หมู่บ้านลาซุง - ซีโร่พอยท์ - ยุมถัง - ลาชุง - กังต๊อก

ALPINE HILL

/

/

/

วันที่ห้า(พุธ 18/5/65)

กังต็อง - ดาร์จิลิ่ง - ไร่ชา - สวนสัตว์ - วัดธิเบต - บาตาเซีย - ชอรัสต้า

RJ Resort

/

/

/

วันที่หก(พฤหัส 19/5/65)

ดาร์จิลิ่ง - ไทเกอร์ฮิลล์ - บักโดกร้า - สนามบินโกลกัลต้า

-

/

/

-

วันที่เจ็ด(ศุกร์ 20/5/65)

สนามบินโกลกัลต้า - สนามบินสุวรรณภูมิ

-

-

-

-

วันที่หนึ่ง(เสาร์ 14/5/65) สุวรรณภูมิ - โกลกัลต้า - บักโดกรา - กังต๊อก

02.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์ สายการบิน Spice Jet ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสัมภาระและบัตรเดินทาง

05.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโกลกัลตา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG84

06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกัลต้า เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าแล้วเดินทางสู่ อาคารภายในประเทศเพื่อเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบักโดกรา รับประทานอาหารเช้า(1) setbox

11.40 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG6493 เหินฟ้าสู่ บักโดกรา

12.50 น. ถึงสนามบิน เมืองบักโดรกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารกลางวัน (2)

ข้อแนะนำ กระเป๋าสัมภาระ เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง เครื่องบินได้ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ท่าน) และสามารถนําขึ้นเครื่องได้ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีนํ้ าหนักเกินกรณีนี้ สายการบินจําเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจําเป็นต้องชําระเองตามจริงทั้งหมด จึง ขอความร่วมมือในการคํานวณน้ำหนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลา สถานการณ์ และสภาพ อากาศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ

บ่าย นำท่านขึ้นรถ innova (คันละ 4 - 5 ท่าน) นำท่านเดินทางสู่ เมืองกังต็อก “GANGTOK” (ใช้เวลาในการเดินทาง 4 - 5 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงประจำแคว้นสิกขิม ความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร ถือกำเนิดเกิดขึ้นราว ปี ค.ศ. 1716 ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ เท่านั้น จนกระทั่งได้มีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่

นำท่าน ช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ ซึ่งตลอดแนวสองข้างทาง เรียงรายไปด้วยร้านขายของมากมาย

(เปิดบริการ 10.00 น. - 21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร) และยังมี อนุสาวรีย์มหาตะมะคานธี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (3)

เข้าสู่ที่พัก Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง(อาทิตย์ 15/5/65) กังต๊อก - ทะเลสาบฉางโก - คเนศต๊อก - หนุมานต๊อก - วัดลิงค์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฉางโก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขา

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย เดินทางกลับสู่ เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชม คเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นชม หนุมานต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮินดูอีกเช่นกัน ซึ่งเป็นเทพแห่งเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกคือเรื่องรามเกียรต์ ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวันสำคัญที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ เมืองกังต็อก (Gangtok) แวะชม วัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ หนึ่งใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใต้การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ โรงแรม

เข้าสู่ที่พัก Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า

***หมายเหตุ ให้ทุกท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างที่หมู่บ้านลาชุง1คืน ซึ่งเป็นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ 

อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก

วันที่สาม(จันทร์ 16/5/65) กังต๊อก - ตาชิวิวพอยท์ - สถูปโดร์ - กระบี่ลงศก - หมู่บ้านลาชุง

เช้า รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง ( ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่

สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน จุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม นำท่านชม สถูปโดดูร์ (Do - Drul Chorten) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Nyingma เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะของความดีที่มีต่อความชั่วร้ายทั้งปวง ถือเป็นพระสถูปเจดีย์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสิกขิม โดยด้านในบริเวณพระสถูปจะมีสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น พระโพธิสัตว์ที่ทำด้วยเงิน หนังสือศักดิ์สิทธิ์ บทสวดมนต์ ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาดทังก้า และเอกสารต้นฉบับลายมือสมัยโบราณที่เป็นภาษาสันสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา (ประกอบไปด้วย Prajna Paramita และ Astasahastra ที่เขียนลงในต้นฉบับที่เป็นทองคำ ส่วน Saratama Prajnaparamita เป็นต้นฉบับที่เขียนลงไปในปาลม เมื่อศตวรรษที่ 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana Paramita Sutra ที่เป็นต้นฉบับลายมือของจีนในศตวรรษที่ 12 ซึ่งนำมาจากเกาหลีใต้)

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่อยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคารพื้นเมือง หมู่บ้านนาม็อก (ระหว่างทาง)

13.30 น. นำท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิว กระบี่ ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะชมน้ำตกนากา, หุบเขาแม่น้ำลาชุง ชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิม นาลา ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายน้ำทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว ชม วัดโพดอง “PHODANG MONASTERY” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1740 เป็นพระอารามของพระธิเบต ที่ได้รับการบูรณะให้งดงามมาโดยตลอด (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด)

18.30 น. ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(9)ที่ โรงแรม

ที่พัก HIMALAYAN RESIDENCY Lachung หรือเทียบเท่า

วันที่สี่(อังคาร 17/5/65) หมู่บ้านลาชุง - ยุมถัง - บ่อน้ำร้อน - กังต๊อก

เช้า รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Zero Point ใช้เวลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองข้างทางจะผ่านหุบเขา ลำธาร เส้นทางขึ้นเขาที่ถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทั่งเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกับประเทศจีน บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหิมะและการ์เซียที่ให้ท่านได้สัมผัสความงาม

(การขึ้น Zero point ขึ้นอยู่กับ อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ห้องอาหารโรงแรม

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก (ใช้เดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา กังต็อกนั้นเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ทำให้กังต็อกกลายเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญ และเป็นที่พักระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษที่ 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมอยู่ภายใต้การปครองของอังกฤษอีกทีได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากนั้นกังต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียก็ตาม ระหว่างเส้นทางผ่านชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาซุงชู และน้ำตกทวิน น้ำตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสง พราวพรรณ ตกลงต้องหุบเขาและ แม่น้ำทิสต้า “TESTA” ที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง อิ่มเอมกับการเก็บภาพแห่งความประทับใจ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(12)ที่ ห้องอาหารโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า(พุธ 18/5/65) กังต๊อก - ดาร์จิลิ่ง - ไร่ชา - สวนสัตว์ - วัดธิเบตกุม - บาตาเซีย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ โรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่ ดาร์จิลิ่ง (เวลาในการเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดาร์จีลิงนั้นเป็นไร่ชาที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ชม ไร่ชา - โรงงานผลิตชา HAPPY VALLEY ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดีย ชมสถานบันสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีลิ่ง พิพิธภัณฑ์ปีนเขาหิมาลัย (Himalayan Mountaineering Institute)สถาบันนักปีนเขาเทือกเขาหิมาลัยนี้ ก่อตั้งโดย ท่านเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด์ และเทนซิงก์ นอร์เกย์(Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จีลิ่ง ได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จ หลังจากพิชิตเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงก์ก็ได้กลับมาก่อตั้งสถาบันนักปีนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1954 เพื่อฝึกฝนชาวอินเดียผู้จะเป็นคนนำทางการปีนเขา ซึ่งในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ของการปีนเขา (Mountaineering Museum) อันมีแบบจำลองเทือกเขาหิมาลัย ประวัติการปีนเขา รูปภาพและประวัติของผู้พิชิตยอดเขาต่างๆ โมเดลของยอดเขาสูงในแต่ละทวีป อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนที่สูง (Altitude Camp) ตัวอย่างพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ของเทือกเขาหิมาลัย

ชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู PADMAJA NAIDU HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้าแดง เสือไซบีเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย...

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร

บ่าย ชม วัดทิเบตกูม กอมปา “GHOOM GOMPA” เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม” ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน

นำท่านชม บาตาเซีย ( Batasia Loop) ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองวิวได้ 360 องศา ด้านหน้าคือเทือกเขาหิมาลัย ด้านหลังคือเมืองดาร์จิลิ่ง แล้วยังเป็นที่ชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต ได้ด้วย

นำท่านเดินช้อปปิ้ง chowrasta ตลาดพื้นเมืองย่านชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(15)ที่ โรงแรม

เข้าสู่ที่พัก R J Resort หรือเทียบเท่า

วันที่หก(พฤหัส 19/5/65) ไทเกอร์ฮิลล์ - บักโดกรา - โกลกัลต้า - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้ามืด ขึ้นไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ “ไทเกอร์ฮิล” ถ้าอากาศดีจะเห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า สูงอันดับ 3 ของโลก เดินทางลงมาจากยอดเขา

เช้า รับประทานอาหารเช้า(16) ที่ ห้องอาหารโรงแรม แล้วเดินทางทางสู่ สนามบินบักโดกรา

(ใช้เวลาในการเดินทาง 3.30 ชั่วโมง) รับประทานอาหารกลางวัน(17)

13.25 น. ออกเดินทางสู่ โกลกัลตา โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG650

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโกลกัลตา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายระหว่างประเทศ เพื่อเช็คอินเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารค่ำอิสระ

วันที่เจ็ด(ศุกร์ 20/5/65) สนามบินสุวรรณภูมิ

00.05 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG83

04.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง ซึ่งอาจล่าช้าจนทำให้บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ทัน โดยจะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข และความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ การปรับมาตรการของสถานที่เที่ยวแต่ละแห่งที่อาจปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP