ดูทัวร์สิงคโปร์ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
สิงคโปร์ : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57) - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดม และ SUPER TREE) - ถ่ายรูปสะพานเกลียว HELIX - อิสระเที่ยวเอง (เต็ม 1 วัน) อุโมงค์ต้นไม้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ทัวร์ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57) - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดม และ SUPER TREE) - ถ่ายรูปสะพานเกลียว HELIX
FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ด้วยตัวเอง (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง-เย็น บริการ)
อุโมงค์ต้นไม้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD - THE JEWEL CHANGI - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำการเดินทางไปสิงคโปร์ : ฉีดวัคซีนครบ เดินทางไปสิงคโปร์ได้ไม่กักตัว และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทั้งขาไป และขากลับ / เมื่อกลับถึงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 ยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass (สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
เดินทาง :
Download PDF

สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

บินด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

SQ705

BKK(สุวรรณภูมิ) - SIN(ชางกี)

09.40 - 13.05

SQ714

SIN(ชางกี) - BKK(สุวรรณภูมิ)

17.30 - 19.00

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 25 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน  7 ก.ก.**

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน

พัก 3 ดาว - อิสระเที่ยวเอง 1 วัน

มาตรการเดินทางประเทศสิงคโปร์

** รับเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 17 - 24 วันก่อนการเดินทาง(ตามเงื่อนไขของประเทศสิงคโปร์)

** เอกสารสำหรับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์

1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็ได้(สามารถทำการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด) ลูกค้าจัดเตรียมเอง

2.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ SG Arrival Card บริษัททัวร์จัดเตรียมให้

ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 SGD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ทัวร์ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเดินทาง

ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลอ้อน - MARINA BAY SAND - GARDEN BY THE BAY - สะพานเกลียว HELIX (–/–/D)

06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

09.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) เที่ยวบินที่ SQ705 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 25 ก.ก.ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

13.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านไปยัง น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของ กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (SUNTEC CITY) ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งตำแหน่งของน้ำพุก็เชื่อว่าเป็นศูนย์รวมพลังงานด้านบวกในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ "FOUNTAIN OF WEALTH" นั่นเองค่ะ และเนื่องจากมีดีไซน์เท่ๆ ประดับด้วยแสงสีในยามค่ำคืน จึงมีผู้คนมากมายอยากไปรับพลังบวก และชมแสงสีของน้ำพุด้วยเช่นกัน

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท

จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่จุดชมวิว SAND SKYPARK จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57)


** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง **

นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม

(ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE)


** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง **

อัตราค่าบริการเข้าชมโดมภายใน

คลาวด์ฟอเรสต์(CLOUD FOREST)

**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD**

ภายในประกอบไปด้วยน้ําตก ทางเดินลอยฟ้า ธารน้ำและต้นไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นป่าหมอกสวยงามมาก

ฟลาวเวอร์ โดม (FLOWER DOME)

**ค่าเข้าสองโดม 20 SGD**

เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ ข้างในจะเปิดแอร์ เย็นสบาย

SUPER TREE (SUPER TREE)

**ค่าขึ้น SKY WALK 8 SGD**

ทางเดิน SKY WALK ที่เดินเชื่อมละหว่างต้น Super Tree เป็นท่านได้สัมผัสวิวมุมสูงของสวนโซน Outdoor


นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนที่เป็นอาหารตำรับของประเทศ สิงคโปร์ อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (B/–/–)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร และไกด์ให้บริการ (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยว)

** หากท่านต้องการจอง OPTION ต่างๆ ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง **

แนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่างๆที่มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า MADAGASCAR, เซซามี่ สตรีท SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึ่งทำให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆที่มีธีมของหนังแอนิเมชั่นจนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD, NEW YORK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WORLD, FAR FAR AWAY และ MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นที่ธีมที่แตกต่างกันไป (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 80 SGD ต่อ 1 ท่าน)


**สวนสนุก Universal ประกาศว่าในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จะเปิดแค่ วันพฤหัส - อาทิตย์เท่านัน** (หลังจากเดือนมิถุนายน 2565 ต้องเช็คอีกครั้ง)

ชิงช้าสวรรค์ SINGAPORE FLYER (สิงคโปร์ ฟลายเออร์) ชิงช้าสวรรค์ชมวิวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์สุดตระการตาของสิงคโปร์ สูงจากพื้นดิน 165 เมตร เท่าๆ กับตึก 42 ชั้น และตรงตำแหน่งนี้เองคุณจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างที่สวยงามน่าทึ่ง (ไม่รวมค่าขึ้น 33 SGD)

สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ GUAM IM TEMPLE วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ที่วัดนี้ทุกท่านสามารถเสี่ยงเซียมซี เพื่อพยากรณ์ดวงชะตา

ล่องเรือไปบนแม่น้ำสิงคโปร์ที่ ย่าน CLARKE QUAY ชมวิวสวยๆ ของบ้านเมืองบนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ ผ่าน MERLION PARK และ ตึกเรือ มาริน่า เบย์ แซนด์ พอตกเย็นที่นี่จะกลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านนั่งชิล และมีเครื่องเล่นสนุกๆ ท้าทายความกล้าอย่าง G-MAX REVERSE BUNGY กับ GX-5 EXTREAM SWING ให้เล่นอีกด้วย

สวน NATIONAL ORCHID GARDEN เป็นส่วนหนึ่งของ SINGAPORE BOTANIC GARDEN สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองนัก ภายในสวนเป็นที่จัดแสดงกล้วยไม้ถึง 60,000 ต้น 1,000 สายพันธุ์ นำมาตกแต่งเป็นซุ้มทางเดิน ประตู และน้ำตก นอกจากนี้ก็ยังมีโซนที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น GINGER GARDEN, SWAN LAKE และสวนสนุกที่สอดแทรกความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติเอาไว้ด้วย

KEPPEL BAY ที่ตั้งของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึกสูงระฟ้าสุดล้ำอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆ อีกด้วย ใครที่กำลังมองหาสถานที่เดินเล่น พักผ่อน ออกกำลังกายกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY3 อุโมงค์ต้นไม้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD - THE JEWEL CHANGI –

ท่าอากาศยานชางกี - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/–/–)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL AT FORT CANNING PARK) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมืองมีความร่มรื่นมากๆจากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมายๆจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน


นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

ให้ทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจพร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ้ง ORCHARD ROADถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆทั้งสองฝั่งถนน ในห้างชื่อดังต่างๆมากมาย


ก่อนกลับนำท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณส่วนติดกับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย น้ำตกยักษ์ ( RAIN VORTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำนขนาดใหญ่ด้านล่าง

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์

17.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) เที่ยวบินที่ SQ714 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 25 ก.ก.ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

19.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP