ดูทัวร์อิหร่านทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : &  |  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย : เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน - นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส - พาร์ซากาด - ยาซ์ด - เมย์บอด - ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ - อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดอิหม่าม - คาซาน
ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง ผ่านบริการขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน (Tehran) ประเทศอิหร่าน - สะพานทาเบียต
เตหะราน - เข้าชมพระราชวัง Saad Abad Palace - พระราชวังโกเลสตาน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน - เข้าชมพระราชวังโกเลสตาน - แวะถ่ายรูปกับ หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ - เตหะรานแกรนด์บาซาร์
สนามบินเตหะราน - บินภายในสู่สนามบินชิราซ - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - สุสานฮาเฟซ - ป้อมคาริม ข่าน - ตลาดวากิลบาซาร์ - ตลาดวากิลบาซาร์
ชิราซ - เมืองโบราณเปอร์เซโพลิส (มรดกโลก) - เมืองพาร์ซากาด - สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช (มรดกโลก) - เมืองอะบาร์คูซ - แวะชมต้นไม้ไซเพรส - เมืองยาซ์ด - ถ่ายรูปมัสยิดจาเม Jame’s Mosque
หอคอยแห่งความเงียบ - เข้าชมวิหารของลัทธิบูชาไฟ - อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก - สวนดาวลัทอาบัด - เมือง Maybod - เข้าชมปราสาทนารินจ์ - ผ่านทะเลทรายวาร์ซาเนห์ สู่เมืองอิสฟาฮาน - แวะถ่ายรูปกับสะพานคาจู
เข้าชมวิหารแวงค์ - เข้าชมพระราชวังเชเฮล โชตุน - แวะถ่ายรูปกับสะพานซีโอ เซโปล - จัตุรัสอิหม่าม (มรดกโลก) - เข้าชม พระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - มัสยิดอิหม่าม
หมู่บ้านแอบยาเนห์ - เมืองคาชาน - ชมสวนฟิน - เข้าชมโบรูเจอร์ดี เฮาส์ (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฉีดวัคซีน Covid 19 ครบโดส (2 เข็ม) เที่ยวอิหร่านได้
เดินทาง :
14-ก.ย.-2565
21-ก.ย.-2565
: ฿59,900
12-ต.ค.-2565
19-ต.ค.-2565
: 59,900
19-ต.ค.-2565
26-ต.ค.-2565
: 62,900
16-พ.ย.-2565
23-พ.ย.-2565
: ฿62,900
30-พ.ย.-2565
07-ธ.ค.-2565
: 62,900
28-ธ.ค.-2565
04-ม.ค-2566
: 65,900
Download PDF

อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน

บิน ตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์

เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน - นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส - พาร์ซากาด - ยาซ์ด - เมย์บอด - ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ - อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดอิหม่าม - คาซาน

(รวมวีซ่า และ ทิปทุกอย่างแล้ว)

** ฉีดวัคซีน Covid 19 ครบโดส (2 เข็ม) เที่ยวอิหร่านได้”

ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง ผ่านบริการขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

วันแรก กรุงเทพ - เตหะราน

06.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน J โดย สายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Air 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีน Covid 19 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างเช็คอิน)

09.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาร์น แอร์ Mahan Airเที่ยวบินที่ W5 050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.20 ชม.)

14.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน(Tehran)ประเทศอิหร่าน

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร เมืองนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืบสานจนเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเปอร์เซียอันเลื่องชื่อ

นำท่านชม สะพานทาเบียต (Tablet Bridge) หรือ สะพานแห่งธรรมชาติ เป็นสะพานลอยข้ามถนนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน สะพานสูง 270 เมตร (890 ฟุต) เชื่อมต่อสวนสาธารณะ 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะตาเลกานีและสวนอาโบ-อาทาช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่สอง เตหะราน - พระราชวัง Saad Abad - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - แกรนด์บาซาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน เข้าชมพระราชวังSa’ad Abad Palace เป็นพระราชวังฤดูร้อนเก่าแก่ของพระราชวงศ์กาจาร์ (Qajar Dynasty) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขา Sa’ad Abad Palace ทางด้านเหนือของเมืองเตหะราน ทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบฉบับศิลปะเปอร์เซีย ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ภายนอกแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ และหลังจากที่มีการปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน พระราชวังแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ของพระราชวังสีขาว White and Green Palace ซึ่งด้านหน้าจะ มีรูปปั้นของกษัตริย์เรชาห์ ที่เหลืออยู่ครึ่งตัวท่อนล่างกับรองเท้าบูท ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของโมหัมมัด ชาห์ ปาเลวี จากนั้นนำท่านชม พระราชวังสีเขียว ถูกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโดยใช้หินอ่อนสีเขียว ภายในจะถูกตกแต่งไว้อย่างประณีตสวยงามด้วยของมีค่าจากสถานที่ต่างๆ

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน (National Museum of Iran)ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2480 และพิพิธภัณฑ์ยุคอิสลาม ซึ่งเปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปถึงโบราณวัตถุของอิหร่านที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ภายในจัดแสดงภาชนะเครื่องปั้นดินเผา วัตถุโลหะ สิ่งทอต่างๆ และมีหนังสือหายาก, เหรียญเก่า

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่าน เข้าชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังแห่งดอกไม้ (Palace of Flowers) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงยุคราชวงศ์กาจาร์ สวยงามด้วยรูปทรงของอาคารที่เป็นแบบศิลปะตะวันออกกลาง และการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ภายในห้องโถงกลางมีโคมไฟห้อยระย้าสวยงามสะดุดตา ในบางจุดตกแต่งด้วยกระจกหลากสีสัน ด้านนอกอาคารยังตกแต่งผนังอย่างงดงามด้วยกระเบื้องสีสันต่าง ๆ สร้างความน่าหลงใหลได้ในทุกมุมมอง พระราชวังโกเลสตานได้ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ปี 2013

สมควรแก่เวลานำท่าน แวะถ่ายรูปกับ หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ (Milad Tower) ซึ่งเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั้งมวล เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทั้งหมด เป็นหอคอยที่สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยระดับความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร จากนั้นนำท่านสู่เตหะรานแกรนด์บาซาร์ (Tehran Grand Bazaar) ตลาดท้องถิ่นที่ใหญ่และมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศอิหร่านอยู่ใกล้กับ Arg Square ทางตอนใต้ของเมืองเตหะราน มีสินค้าพื้นเมืองของอิหร่านทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะพรมสวยๆ เครื่องเทศ เสื้อผ้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม ถั่วนานาชนิด ชาแสนอร่อยและอื่นๆ อีกมากมายในราคาไม่แพง รวมทั้งอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงก็สามารถหาซื้อและลองชิมกันได้ที่นี่ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น Gaz หรือขนมตังเมเปอร์เซีย ไอศกรีมกุหลาบ ชาต่างๆ น้ำผลไม้ หญ้าฝรั่น และไก่ย่างอาหารยอดฮิต อิสระให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Parsian Azadi Hotel / Espinas Palace Hotel***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สาม เตหะราน - บินภายในสู่ชิราซ - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - สุสานฮาเฟซ - ป้อมคาริม ข่าน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเตหะราน สู่สนามบินชิราซ โดยเที่ยวบิน W5 1089

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินชิราซ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมความสวยงามของ สุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al-Mulk Mosque (สุภาพสตรี กรุณาเตรียมผ้าคลุมผม และแต่งกายสุภาพ ด้วยทุกครั้งที่เข้ามัสยิด) เป็นมัสยิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่าน ตั้งอยู่ที่เมืองชิราซสร้างขึ้นมาในช่วงยุคของราชวงศ์กาจาร์ ความโดดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่สถาปัตยกรรมอันสวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตกแต่งอย่างสวยงามหรูหราทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย ซึ่งผู้ออกแบบอย่าง Muhammad Hasan-e-Memar และ Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi ก็ได้เลือกใช้กระจกสีสันสดใสมาตกแต่งบานหน้าต่าง ซึ่งแตกต่างจากมัสยิดของชาวมุสลิมทั่วไป ยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องมายังบานกระจก กระจกเหล่านี้ก็จะส่องสะท้อนสีต่าง ๆ ออกมาอย่างงดงามมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามภายในสุเหร่าแห่งนี้

ได้เวลานำท่านชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนที่สวยอีกแห่งของชิราซ เคยเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองในอดีต ส่วนอีกด้านหนึ่งมีการตกแต่งภายใน และมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่สำคัญในอดีตของเปอร์เซีย จากนั้นนำท่านชม สุสานฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมัด ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชิราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะ เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน และแต่งกวีที่ใช้คำง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938

ได้เวลานำท่านถ่ายรูปกับป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้น ณ ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพป้อมคาริม ข่าน

ได้เวลานำท่านชม ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับมัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพยามค่ำที่ สุเหร่า Emamzadeh Ali Ebne Hamze Shrine สุเหร่าและสถานที่ฝังศพของสองพี่น้องอาหมัดและมูฮัมหมัด ลูกชายของอิหม่ามคนที่ 7 ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ภายในโดมสุเหร่ามีการตกแต่งด้วยกระจกทั้งหลังอย่างสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรม Elysee Hotel Shiraz**** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ชิราซ - เปอร์เซโพลิส - พาร์ซากาด - สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช - ยาซ์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์พดาสท์ (Marvdasht) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชิราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ เมืองโบราณเปอร์เซโพลิส (Persepolis)

นำท่าน เข้าชมเปอร์เซโพลิส เป็นเมืองโบราณของชาวเปอร์เซีย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Kuh-e Rahmat สร้างขึ้นโดย King Darius the Great (ช่วงก่อนคริสต์ศักราช 522-486 ปี) ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นมาจากหินและดิน ในแบบเมโสโปเตเมีย ปัจจุบันยังคงเหลือซากปรักหักพังแนวที่ตั้งของเมืองเก่า มีเสาอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตั้งตระหง่านท้าลมท้าฝนมาหลายพันปีแล้ว พร้อมทั้งยังมีภาพแกะสลักหินอันงดงามอยู่รอบๆ อีกหลายจุดอีกด้วย ที่นี่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1979 เมืองนี้อดีตเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเปอร์เซีย นำท่านชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพ ของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม

นำท่านชม เนโครโพลิส (Necropolis)ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองเปอร์เซโพลิส

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์ซากาด (Pasargadae) (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง สร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราชของอาณาจักรเปอร์เซีย

นำท่านชม สุสานของกษัตริย์ไซรัสมหาราช ผู้ก่อตั้งราชวงศ์อาคาเมเนียน บริเวณนี้ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage ในปี 2004

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาร์คูซ(Abarkuh) (ระยะทาง 163 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่าน แวะชมต้นไม้ไซเพรส (Cypress Tree) ที่มีอายุมากที่สุดประมาณ 4,000 ปี และตามสถานที่ต่างๆก็ได้ทำเป็นรูปสัญลักษณ์ของต้นไม้นี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองยาซ์ด (Yazd) (ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดยาซ์ด ที่ตั้งอยู่ทางใต้ในเขตทะเลทรายคาวีร์และได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert) เหมือนว่าเวลาย้อนกลับไปกว่า 3,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่งในสมัยของอะคาเมนิดส์ มีการส่งกองกำลังเข้ายึดและทำลายบ้านเมืองให้เสียหาย แต่เนื่องจากเมืองยาซ์ดได้ตั้งอยู่ไกลและมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ จึงทำให้รอดพ้นจากความเสียหาย และไม่มีอันตรายจากการโจมตีของข้าศึก ทำให้เมืองยาซ์ดยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้

นำท่าน ถ่ายรูปมัสยิดจาเม (Jame’s Mosque) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดย กษัตริย์ของราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ ได้ถูกขยายได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ.1324-1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของเปอร์เซีย และสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรม DAD Hotel Yazd **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ยาซ์ด - เมย์บอด - อิสฟาฮาน (พักค้าง 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลทราย และภูเขาทางด้านใต้ของเมืองยาซ์ด เป็นสถานที่ที่พวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระเจ้าอะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน

นำท่าน เข้าชมวิหารของลัทธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกันที่ในวิหารแห่งนี้

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Monument) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นจัตุรัสอยู่กลางเมือง สถานที่แห่งนี้มีรูปแบบและการออกแบบที่เข้ากับความสวยงามซึ่งมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดที่มีชื่อเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีที่พักของคนเดินทางคาราวานซาราย

ได้เวลานำท่านชม สวนดาวลัทอาบัด (Dowlat Abad Garden)สวนโบราณอายุกว่า 260 ปี อยู่ในรายชื่อรอประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของอิหร่าน

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมือง (Maybod) (ระยะทาง 52 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณที่นับย้อนหลังไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นตั้งของสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง ที่กำลังถูกยื่นเพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลก จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ซึ่งถูกสร้างด้วยก้อนหินที่ทำจากดินเหนียวให้เป็นปราสาท ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นคาดว่าประมาณ 2,000 ปี ตัวปราสาทสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร ด้านบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่ด้าน ตามริมกำแพงถูกสร้างให้เป็นทางเดินโดยมีขั้นบันไดสำหรับขึ้นลง ไปยังด้านล่างที่ทำเป็นห้องมีลักษณะคล้ายกับที่คุมขังนักโทษ

ได้เวลานำท่านเดินทางผ่านทะเลทรายวาร์ซาเนห์ (Varzaneh Desert) มุ่งหน้าสู่เมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) (ระยะทาง 326 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมาสองครั้ง คือ เมืองหลวงของอาณาจักรอับบาสิด และเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียในอีกสมัย จึงเจริญเฟื่องฟูและรุ่งเรืองสุดๆ ถึงกับมีคำกล่าวเปรียบเปรยว่า ถ้าได้มาเยือน อิสฟาฮาน ก็เท่ากับได้เดินทางมาครึ่งโลกแล้ว

นำท่าน แวะถ่ายรูปกับสะพานคาจู (Khaju Bridge) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร สำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Piroozy Hotel / Abbasi Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่หก อิสฟาฮาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน เข้าชมวิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือฯ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่สำคัญที่สุดคือ การแกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ พื้นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ำ และตัวพระราชวัง 2 ชั้น มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647

ได้เวลานำท่าน แวะถ่ายรูปกับสะพานซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชม จัตุรัสอิหม่าม (Imam square) มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.197

นำท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังฯแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี

สมควรแก่เวลานำท่านชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศจากนั้นนำท่านชม มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Piroozy Hotel / Abbasi Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่เจ็ด อิสฟาฮาน - แอบยาเนห์ - คาชาน - เตหะราน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) (ระยะทาง 177 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ถูกสร้างอยู่บนเนินเขาคาร์คาส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 สมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาชาน (Kashan) (ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่าน ชมสวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิด โดย ชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน และยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับ พร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่าน เข้าชมโบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือคฤหาสน์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองคาชาน ชื่อว่า ฮัจ เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าได้ทำการส่งสินค้าออกไปยังเมืองบรูเจอร์ดี บ้านหลังนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1875 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปด้วยสนามหญ้า และตัวบ้านมีลักษณะเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเท อีกทั้งยังทำการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการแกะสลักปูนปั้นและทาสีให้มีความสวยงามตามแบบลักษณะของอิหร่านอีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเตหะราน (ระยะทาง 208 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพื่อเช็คอิน

ค่ำ อิสระอาหารค่ำภายในสนามบินตามอัธยาศัย

22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน W5 051 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชม.)

วันที่แปด กรุงเทพ

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP