ดูทัวร์นิวซีแลนด์ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QF-แควนตัสแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ Romantic South Island Tour : ขึ้นเรือกลไฟโบราณ - ชมฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ - พาชมไร่ไวน์ - ทะเลสาบปูคากิ - แซลม่อนฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก - พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า
พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน - เทาโป 1 คืน - ไครสต์เชิร์ช 2 คืน - พักเม้าท์คุ๊ก 1 คืน / ลิ้มรสเมนูสุดพิเศษ!!! กุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว - ทานอาหารในไร่ไวน์ - เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ - ลิ้มรสอาหารไทย 1 มื้อ - เมนูเป็ดปักกิ่ง - บุฟเฟต์นานาชาติ ที่บ๊อบพีค พร้อมชมวิว - บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์, ออสเตรเลีย - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ นิวซีแลนด์ - แอร์โร่ทาวน์
ขึ้นเรือกลไฟโบราณ - ชมฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์ -เมืองควีนทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ
OPTIONAL TOUR : เจ็ทโบ๊ท, กระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว - พาชมไร่ไวน์ - ทะเลสาบปูคากิ - ฟาร์มแซลมอนทไวเซล แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบเทคาโป - อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ Sheepdog memorial - โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี Church of the good Shepherd - เมืองแอชเบอร์ตัน - เมืองไครสต์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์
ไครสต์เชิร์ช - ไคคูร่า - ล่องเรือชมวาฬ - ไครสต์เชิร์ช
สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์, ออสเตรเลีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (หากต้องการยื่นแบบวีซ่าเดี่ยว) - ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) - ค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม - ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อผู้เดินทาง - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
02-มิ.ย.-2566
08-มิ.ย.-2566
฿145,900
11-ส.ค.-2566
17-ส.ค.-2566
฿154,900
12-ส.ค.-2566
18-ส.ค.-2566
฿154,900
08-ก.ย.-2566
14-ก.ย.-2566
฿154,900
20-ต.ค.-2566
26-ต.ค.-2566
฿161,500
11-พ.ย.-2566
17-พ.ย.-2566
฿155,500
Download PDF

ROMANTIC SOUTH ISLAND 7 วัน 5 คืน

QUEENTOWN / KAIKOURA by QF

พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน - เทาโป 1 คืน - ไครสต์เชิร์ช 2 คืน - พักเม้าท์คุ๊ก 1 คืน

เยือนควีนส์ทาวน์เมืองที่สวยติดอันดับโลก ล่องเรือกลไฟโบราณอายุร่วมร้อยปี

พร้อมชมโชว์ตัดขนแกะสุดน่ารัก , ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า

*** พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน *** ลิ้มรสเมนูสุดพิเศษ !!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว

พิเศษ...รับประทานอาหารในไร่ไวน์ เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

ลิ้มรสอาหารไทย 1 มื้อ / เมนูเป็ดปักกิ่ง

บุฟเฟต์นานาชาติ ที่บ๊อบพีค พร้อมชมวิว - บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

วัน

รายการ

อาหาร

โรงแรม

B

L

D

1

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

2

ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์

พิเศษ..เมนู เป็ดปักกิ่ง

Novotel Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

3

ล่องเรือกลไฟ – โชว์ตัดขนแกะ – สกายไลน์+ลูจ

เที่ยง : บาร์บีคิว ณ ที่วอร์เตอร์พีคฟาร์ม

พิเศษ..มื้อเย็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค

Novotel Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

4

Optional program – ไร่ไวน์ – แซลมอนฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป – เม้าคุ๊ก

พิเศษ..เที่ยงภัตตาคารในไร่ไวน์

HERMITAGE Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

5

เม้าคุ๊ก - เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – อิสระช๊อปปิ้ง

เที่ยง : รับประทานอาหารจีน

พิเศษ.. ค่ำอาหารไทย ณ ภัตตาคาร

Crowne Plaza Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

6

ไครสต์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า – ไครสต์เชิร์ช

พิเศษ..มื้อเที่ยงมังกรท่านละ 1 ตัว

ค่ำ : อาหารจีน และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

Crowne Plaza Hotel

หรือเทียบเท่า

4««««

7

ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

เริ่มต้น

145,900 บาท/ท่าน

(รวมค่าวีซ่า)

2-8 มิถุนายน 2566 (วิสาขบูชา)

11-17 สิงหาคม 2566 (วันแม่)

12-18 สิงหาคม 2566 (วันแม่)

8-14 กันยายน 2566

20-26 ตุลาคม 2566 (วันปิยะ)

11-17 พฤศจิกายน 2566

วันแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง ซิดนีย์ – แอร์โรทาวน์ - ควีนส์ทาวน์

07.30น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เผื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์

09.30น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF121

14.30 น. เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็กๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อน

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ หากมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง เมืองควีนทาวน์เป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งแบบกลางแจ้งของควีนส์ทาวน์ รู้จักกันในชื่อ “The Mall” มีร้านรวงหลากหลายตั้งแต่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแกะ เสื้อผ้าแฟชั่น งานศิลปะ ของฝากที่ระลึก ไปจนถึงร้านอาหารและค่าเฟ่มากมาย หรือท่านใดที่สนใจเดินเล่นที่ริมทะเลสาบวาคาติปู ที่นี้ถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์ เป็นเหมือนลานกิจกรรมยามว่างของผู้คน สามารถพบเห็นนักดนตรี วณิพก นักแสดงความสามารถวิเศษนักท่องเที่ยว ฯลฯนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือโดยสารและร้านอาหารอร่อยหลายร้านอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนู เป็ดปักกิ่ง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม ล่องเรือกลไฟ – โชว์ตัดขนแกะ – ควีนทาวน์ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ พร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเรือกลไฟโบราณ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Lady Of The LAKE เป็นเรือกลไฟโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1912 เรือแห่งนี้เป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์และยังคงใช้งานอยู่จนถึงปีปัจจุบัน สมัยก่อนเรือลำดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อขนส่งถ่านหิน แต่มาในสมัยปัจจุบันได้ปลดละวาง และ นำมาใช้เพื่อเป็นเสมือนไกด์ผู้ทรงเกียรติพานักท่องเที่ยวล่องชมธรรมชาติในทะเลสาบวาคาทีปูตลอดระยะเวลาประมาณ40นาทีในการล่องเรือท่านจะสัมผัสบรรยายอันสวยงามและธรรมชาติที่สวยงามจนแทบหยุดหายใจ หากท่านอยากจะหลบเข้ามาด้านในของเรือก็มีมุมให้ท่านนั่งเสียงเปียโนบนเรือที่จะมีผู้บรรเลงขับกล่อมตลอดการเดินทาง อีกทั้งภายในเรือยังมีมุมนิทรรศการขนาดย่อมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสร้างเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคารที่วอร์เตอร์พีคฟาร์ม

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทาง

แล้วนำท่านจะสัมผัสได้ถึงความสวยงามและตกอยู่ในมนต์สะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้ เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ ริมทะเลสาบวาคาตีปู (ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย) วิวที่สุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้คือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมือง เนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา

730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายด้านล่างชมยอดเขาที่บ้านเมืองที่สวยงาม และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมวิวอันสวยงาม

ของเมืองควีนส์ทาวน์บนยอดเขาบ๊อบส์พีค

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่ OPTIONAL TOUR - ไร่ไวน์ – แซลมอนฟาร์ม – ปูคากิ – เทคาโป - เม้าส์คุ๊ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

  • เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
  • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ชื่อดังที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ท่านจะได้ลองชิมไวน์ที่ผลิตกันในปีที่ต่างกัน นำทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไวน์ ประวัติความเป็นมาที่น่าประทับใจ ไวน์ของที่นี่จัดว่าเป็นไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยม ซึ่งใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธ์ดี และกักเก็บด้วยภูมิอากาศที่คงที่พร้อมกับกิจกรรมwinetastingให้ท่านได้ขิมเปรียบเทียบรถชาดของไวน์แต่ชนิด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นของฝาก ไวน์ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดในการซื้อมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นSAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ ตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ให้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน้ำในทะเลสาบปูคากิที่ละลายมาจากน้ำแข็งบนภูเขากลายเป็นน้ำที่สะท้อนแสงแดดจนเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยจนอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเต็มที่

ระหว่างทางแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด

จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์

จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HERMITAGE MT.COOK HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ณ ภัตตาคารในโรงแรม

วันที่ห้า เม้าส์คุ๊ก - เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ช้อปปิ้ง - ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog memorial” โดยการลงขันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ มีภรรยาชาวไร่ผู้หนึ่งออกแบบปั้นแล้วส่งไปหล่อขึ้นรูปด้วยทองเหลืองที่อังกฤษ ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 1968 เพราะทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกินมาเกือบ 50 ปีแล้ว บริเวณเดียวกันนั้น ท่านจะได้ชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ตัวโบสถ์สร้างด้วยก้อนอิฐที่นำมาก่อรวมกันจนกลายเป็นตัวอาคารโบสถ์หลังย่อม และยังคงเปิดใช้เพื่อทำพิธีทางศาสนาเหมือนเช่นที่ผ่านมาหลายปี จากภายในโบสถ์เมื่อมองผ่านหน้าออกมาภายนอกจะเห็นวิวสวย ๆ ของทะเลสาบที่น่าประทับใจมาก

มุ่งหน้าสู่เมืองแอชเบอร์ตัน เพื่อไปชม ทุ่งหญ้าแคนเทอร์เบอร์รี่ สุดยอดแห่งพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ และยังเป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของฝั่งเกาะใต้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าชาวเมืองนี้ก็ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงแกะทีนี่ก็มีไม่น้อยไปกว่าเมืองไหน ๆ ของนิวซีแลนด์เลย นอกจากจะเพาะเลี้ยงแกะเป็นหลักแล้ว สิ่งที่คนไทยชื่นชอบและนิยมมากก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลผิวหน้าและผิวกาย มีแหล่งช้อปปิ้งให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเพื่อความงามมากมาย งานนี้ทั้งซื้อใช้เองและซื้อฝากก็ได้ ของที่นี่น่าใช้และได้มาตรฐาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบจีน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก

ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ที่ พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ พบกับการจำลองวิถีชีวิตมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์และชาวเมารีก่อนที่การเข้ามาของยุโรป การสร้างบ้านแปงเมือง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ จากนั้นนำทุกท่านไปเดินเล่นชมสวนสวยงามที่ สวนพฤกษศาสตร์ ของเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1863 เพลิดเพลินกับสวนกุหลาบที่สวยงามและดอกไม้นานาชนิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่หก ไครสต์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมวาฬ – ไครสต์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะเมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว

บ่าย นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

04.00 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช

06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์มองโกเลียทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ซาอุดิอาระเบียทัวร์ซาอุดิอาระเบีย
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP