ดูทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : &  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พม่า : พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ / พิศษ กุ้งมังกร - เป้ดปักกิ่ง
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500.- ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน (โปรดชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง) - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST หรือ ATK ก่อนเดินทาง - ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงที่ประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต - ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียน แบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) - ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE ชำระเพิ่ม 2,000-3,700 บาท ต่อท่าน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง (ไม่รวมค่าตรวจ ATK) - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอร์ (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) - เจดีย์ฮินตะกอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน (พระธาตุประจำปีจอ) - พักบนพระธาตุฯ
ทำบุญใส่บาตร - กรุงหงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) - วัดหงาทัตจี (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
แนะนำการเดินทางเข้าพม่า : ต้องทำ Visa Myanma แบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวมในค่าทัวร์) - ซื้อประกันการเดินทาง ราคาเริ่มต้น 2,000.- (ไม่รวมในค่าทัวร์) - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส - กรอกฟอร์ม Health Declaration บนเครื่องบิน - ต้องตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา (ไม่รวมค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือ 300 บาท)
เดินทาง :
10-ก.พ.-2566
12-ก.พ.-2566
฿9,999
17-ก.พ.-2566
19-ก.พ.-2566
฿9,999
24-ก.พ.-2566
26-ก.พ.-2566
฿9,999
03-มี.ค.-2566
05-มี.ค.-2566
฿11,555
10-มี.ค.-2566
12-มี.ค.-2566
฿9,999
17-มี.ค.-2566
19-มี.ค.-2566
฿9,999
Download PDF

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า 3 วัน 2 คืน

(พระธาตุอินทร์แขวน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวมอว์ดอว์)

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD) รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กก.

เที่ยวบิน

เส้นทาง

เวลาออก

เวลาถึง

DD900

ดอนเมือง - ย่างกุ้ง

06.30

07.30

DD909

ย่างกุ้ง - ดอนเมือง

21.15

23.10

***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***

พิศษ กุ้งมังกร - เป้ดปักกิ่ง

วันที่

โปรแกรมท่องเที่ยว

อาหาร

ที่พัก

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) - เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์) - พระธาตุอินทร์แขวน

-

KYAIKHTO HOTEL /
YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า

2

พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ) -
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

GRAND UNITED HOTEL /

HOTEL STADIUM
หรือเทียบเท่า

3

เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี

-

ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500.- ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน (โปรดชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง)

ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน

กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ค่าตรวจ RT-PCR TEST หรือ ATK ก่อนเดินทาง

ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงที่ประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต

ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียน แบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง ไม่นับรวม

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE ชำระเพิ่ม 2,000-3,700 บาท ต่อท่าน

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ

พระธาตุมุเตา -เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์ หรือ นางพญาควายมอญ ) - พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)

03.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน NOK AIR (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

**หมายเหตุ : เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทตั๋วกรุ๊ป ระบบจะไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด**

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน NOK AIR (DD) เที่ยวบินที่ DD900

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง) จากนั้นนำทุกท่านตรวจ ATK ภายในสนามบิน เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือประมาณ 300 บาท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ ATK) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) กรุณาปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพะโค หรือ เมืองหงสาวดี เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

จากนั้นนำชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

จากนั้นนำชม เจดีย์ชเวมอดอร์ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน” เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน

นำท่านชม เจดีย์ฮินตะกอง (HINTHA GON PAGODA) หรือวัดหงส์คู่ เอกลักษณ์ของวัดคือรูปหงส์ตัวเมีย (HANSA ) เกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้ (HINTHA) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวพระธาตุมุเตาได้จากระยะไกล สักการะขอพร นางพญาควายมอญ หรือ ชาวพม่าเรียกว่า “พะโคแหม่ด่อนัต” ชาวมอญเรียกว่า “มิอะแหน่งโกล่ง” แห่งเมืองหงสาวดี ชาวพม่านับถือในฐานะนัตที่สำคัญมากที่สุดตนหนึ่ง ปัจจุบันนิยบูชาด้วย ได้แก่ มะพร้าว กล้วย หมาก เมี่ยง บุหรี่ ธูป เทียน ดอกไม้ ใบหว้า และฉัตรธง

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่ สูง 5.5 เมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) (ใช้เวลาเดินทางจากคิ้มปูนแคมป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง) ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดให้สำหรับสุภาพบุรุษ เข้าไปปิดทององค์เจดีย์ เปิดถึงเวลา 21.00 น.

**เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน แนะนำให้ท่านแยกกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสำหรับ 1 คืน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระขึ้นไปด้านบน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊าต (ทั้งนี้การใช้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เดินทาง)**

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น

ã ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า

** โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุ ซึ่งจะไม่ได้มีความหรูหรา เท่าโรงแรมในตัวเมืองย่างกุ้ง เนื่องด้วยมีโรงแรมจำกัด บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม (บนเขามีอากาศเย็นสบาย) แต่การได้พักโรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวนจะมีความสะดวกในการเดินทางในไปนมัสการองค์พระธาตุ **

วันที่สอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)

05.00 น. ช่วงเช้า สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตร สามารถซื้อได้โดยมีร้านค้าจำหน่าย อยู่ที่ชุดละประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต และดอกไม้ธูปเทียนชุดละ 2,000 จ๊าต ท่านสามารถเลือกทำบุญได้ตามอัธยาศัย

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา นั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิ้มปูนแค้มป์ และเปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี

จากนั้นนำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHEWTHALYANG BUDDHA) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต สมควรแก่เวลานำเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง

จากนั้นนำชม  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยคำว่า "ชเว" หมายถึง ทอง, "ดากอง" ภาษามอญเรียกชื่อว่า ตะเกิง คือชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้างประดับด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ และเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6–10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ จากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา 8 เส้น พ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระ

***สำหรับวิธีการขอพรนั้น ให้ยกมือขอพรตามที่เราต้องการก่อน แล้วค่อยตักน้ำรดที่พระพุทธรูปประจำวันเกิด จากนั้นก็รดที่เทวดาที่ยืนอยู่ด้านหลังองค์พระพุทธรูป แล้วต่อด้วยรดที่สัตว์ประจำวันเกิด โดยให้รดน้ำจำนวนขันตามอายุของเราเอง แล้วบวกเพิ่มไปอีก 1 ขันเพื่อการถือเคล็ดให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต***

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทฺติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***

วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ (กลางวัน)

พุธ (กลางคืน)

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

พญานาค

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น **เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

ã ที่พัก GRAND UNITED HOTEL หรือ HOTEL STADIUM หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เจดีย์โบตาทาวน์ + เทพทันใจ + เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) -
วัดหงาทัตจี (
B/L/-)

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

จากนั้นพาท่านขอพร พระเทพทันใจ เป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ซึ่งตามตำนานพระไตรปิฎกเล่าว่า ก่อนที่ชาวรามันทั้ง 8 จะเข้าไปนมัสการพระพุทธเจ้า ได้มีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเกิดเป็นญาติของชาวรามัญกลุ่มนี้ ได้ชี้นิ้วไปยังทิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งจุดนี้จึงเป็นตำนานในการสร้างเทวรูปเป็น “เทพทันใจ” ยื่นชี้นิ้ว ไปทางพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ชเวดากองนั่นเอง และ “เทพทันใจ” ยังคง จัดได้ว่าที่พึ่งทางใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ นักการเมือง ดารา ศิลปิน นักร้องหรือคนทั่วไปนับถือกันเป็นจำนวนมาก หรือ แม้กระทั้งพ่อค้าแม่ขายจะนิยมกันมาก เพราะเชื่อกันว่าเมื่อได้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้สมหวังรวดเร็วทันใจทุกที ชื่อว่า เทพทันใจ จึงเป็นคำที่ติดปาก และคนไทยเป็นคนตั้ง ซึ่งตามชื่อจริงๆ แล้วก็คือชื่อ “นัตโบโบยี” ที่ชาวพม่ารู้จัก เป็นที่เคารพมาตั้งแต่ สมัยโบราณ

จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านาน กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ ศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน แล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้และ ผลไม้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยกอองซาน สร้างโดย นายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี, เครื่องแกะสลัก, ผ้าไหมลายต่างๆ, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพิเศษ!! HOT POT & BBQ BUFFET

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้มดวงตาทำจากลูกแก้ว ที่สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนาม อีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูป มงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริง และตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

จากนั้นนำชม วัดหงาทัตจี มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า ประชาชนมานิยมกราบไหว้ โดยผู้ชายพระพม่าจะกราบไหว้พระแบบนั่งยองๆ ส่วนผู้หญิงจะนั่งขัดสมาธิลงกับพื้น ที่นี่จะมีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิ แบบศิปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD909

23.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........

หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้กำหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์มองโกเลียทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ซาอุดิอาระเบียทัวร์ซาอุดิอาระเบีย
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP