ดูทัวร์สแกนดิเนเวียทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
สวีเดน - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์ - ใบไม้เปลี่ยนสี - ล่าแสงเหนือ : ล่องทะเลบอลติก - กรุงทาล์ลิน - ฮาปซาลู - ปราสาทฮาปซาลู - พระราชวังแคทเดอริก - เฮลซิงกิ - อูลู - เคมิ - ภัตตาคารน้ำแข็ง 365 - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - พักโรงแรมห้องกระจก (GLASS IGLOO) - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ - ขับสโนโมบิล (Snowmobile) - ล่าแสงเหนือ - ลูเลีย - เมืองเก่าสต๊อกโฮล์ม - ซิกทูน่า / พักบนเรือสำราญล่องทะเลบอลติก TALLINK - SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW วิวทะเล พักห้องละ 2 ท่าน) 1 คืน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (1,100 บาท กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน - จุดชมวิวเนินเขาถนน - ซิตี้ ฮอลล์ - แกมล่าสแตน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังสต็อคโฮล์ม - ขึ้นเรือ Tallink Silja Line ล่องผ่านทะเลบอลติก (พักบนเรือ 1 คืน ห้อง SEA VIEW วิวทะเล พักห้องละ 2 ท่าน)
กรุงทาล์ลิน, เอสโตเนีย - ฮัปซาลู - ปราสาทฮาปซาลู - ย่านเมืองเก่า
ฮาปซาลู - กรุงทาล์ลินน์ - ชมเมือง - พระราชวังแคทเดอริก - ถนนคนเดิน Walking street - ขึ้นเรือเฟอร์รี่ Tallink Silja Line หรือ Viking Line สู่กรุงเฮลซิงกิ
กรุงเฮลซิงกิ - ชมเมือง - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - วิหาร Uspensky - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล - บินภายในสู่เมืองอูลู - เข้าที่พัก
อูลู - เคมิ - ภัตตาคารน้ำแข็ง 365 - โรวาเนียมิ - พักห้องกระจก (GLASS IGLOO)
โรวาเนียมิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ - ขับสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) - ล่าแสงเหนือ (บริการชุดกันหนาว, ถุงมือ, หมวกนิรภัย, รองเท้าลุยหิมะ) - ตามล่าหาแสงเหนือ
โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ลูเลีย - ชมเมืองเก่า
ลูเลีย - สนามบินลูเลีย - บินภายในสู่ กรุงสต๊อกโฮล์ม - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน Drottningatan
สต๊อกโฮล์ม - ซิกทูน่า - สนามบินสต๊อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

สวีเดน - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์ 11 วัน 8 วัน

 ใบไม้เปลี่ยนสี - ล่าแสงเหนือ

โดยสายการบินไทย

สีสันแห่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - พักบนเรือสำราญล่องทะเลบอลติก

สต๊อกโฮม เรือเฟอร์รี่ TALLINK / SILJA LINE ล่องทะเลบอลติก * กรุงทาล์ลิน

ฮาปซาลู * ปราสาทฮาปซาลู * พระราชวังแคทเดอริก * เฮลซิงกิ * อูลู * เคมิ * ภัตตาคารน้ำแข็ง 365 โรวาเนียมิ * หมู่บ้านซานตาคลอส * พักโรงแรมห้องกระจก (GLASS IGLOO)

ฟาร์มกวางเรนเดียร์ * นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ * ขับสโนโมบิล(Snowmobile)

ล่าแสงเหนือ * ลูเลีย * เมืองเก่าสต๊อกโฮล์ม * ซิกทูน่า

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (1,100 บาท กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-12 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.65 (1) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - สต๊อกโฮม (สวีเดน)

22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.65 (2) สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - เรือเฟอร์รี่ TALLINK - SILJA LINE

ล่องทะเลบอลติก - กรุงทาล์ลิน (พักบนเรือ 1 คืน ห้อง SEAVIEW)

01.10 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG962

07.00 เดินทางถึง กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางใจกลางกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติค เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว เนินเขาถนน (Fjallgaten) ชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา

เข้าชม ซิตี้ ฮอลล์(City Hall) หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” ที่ซิตี้ฮอลล์นี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าสู่ แกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

จากนั้นแวะถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (Stockholm Royal Palace) เป็นที่อยู่อาศัยของ พระมหากษัตริย์สวีเดนในปัจจุบันเป็นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมด้วยทองแดงและยังเป็น 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา Tallink - Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงทาล์ลิน อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก: บนเรือสำราญ TALLINK - SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW วิวทะเล พักห้องละ 2 ท่าน หากต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค.65 (3) กรุงทาล์ลิน - ฮาปซาลู - ปราสาทฮาปซาลู - ชมเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือ

10.00 ถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าแล้ว เดินทางสู่เมือง ฮัปซาลู (Haapsalu) (89 กม.) ที่ได้รับขนานนามว่า "เวนิสแห่งทะเลบอลติก" เมืองตากอากาศชายทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเอสโตเนีย เมืองนี้มีมาตั้งแต่ปี 1200 ถึงแม้ว่าเมืองนี้จะมีชื่อเสียงมากในช่วงต้นทศวรรษ 1800 เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองสปาโคลนเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการบำบัดรักษาโรค ที่เสริมด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะเมืองตากอากาศที่ดึงดูดความสนใจจากขุนนางและราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียที่มาพักผ่อนที่ฮาปซาลูในฤดูร้อน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร

บ่าย หลังอาหารชม “ปราสาทฮาปซาลู (Haapsalu Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในเอสโตเนีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตัวปราสาทหลักกลายเป็นซากปรักหักพังตามกาลเวลาเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 ต่อมาได้รับการบูรณซ่อมแซม โดยยังคงความสวยงามของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ โดยยังคงมีกำแพงยุคกลางที่มีหอคอยเจ็ดแห่งและประตูสี่บานยังคงล้อมรอบบริเวณปราสาทใจกลางของปราสาทสมกับความยิ่งใหญ่ในอดีต

จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ที่ยอดเยี่ยมด้วยถนนแคบๆ ศาลากลางขนาดเล็ก และบ้านเรือนจากต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีเสน่ห์เรียงรายทอดยาวไปสู่ทะเล บนทางเดินเล่นริมทะเลแสนโรแมนติกมีคูร์ซาล (Kuursaal) ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอสโตเนีย และ ฮาปซาลูยังได้รับรางวัล “European Destinations of Excellence (EDEN) ในปี 2013

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: HESTIA HOTEL HAAPSALU SPA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.65 (4) ฮาปซาลู - ทาล์ลิน - ชมเมือง - พระราชวังแคทเดอริก

นั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่กรุงเฮลซิงกิ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม กรุงทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนียและเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและการเมืองระดับภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ติดกับอ่าวฟินแลนด์ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำที่สำคัญ ชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โดยมีตรอกซอกซอยที่ปูด้วยหินที่คดเคี้ยว ยอดแหลมของโบสถ์มากมาย รวมถึงป้อมปราการและป้อมปราการที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งนับแต่นั้นมา โบสถ์แห่งนี้จัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกัน ตัวอาคารหลักที่มีหลังคาโค้งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตล์บาโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วงปลายทศวรรษ 1770

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (Kadriorg Palace) เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ ถนนคนเดิน Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

........ เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Tallink Silja Line หรือ Viking Line กลับสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ

........ ถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ เดินทางเข้าที่พัก

ที่พัก: CLARION HOTEL HELSINKI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันอังคารที่ 6 ธ.ค.65 (5) เฮลซิงกิ - ชมเมือง - อูลู (บินภายใน)

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”

แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชม วิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารเดินเล่น ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ และย่าน ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ

......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ

17.45 เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินนอร์วีเจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D82521

18.45 ถึงเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก: SCANDIC HOTEL OULU / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันพุธที่ 7 ธ.ค.65 (6) อูลู - เคมิ - ภัตตาคารน้ำแข็ง 365 - โรวาเนียมิ

- พักห้องกระจก (GLASS IGLOO)

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางเข้าสู่เมือง เคมิ (105 กม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอทเนีย ในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์ ชมโบสถ์เคมิ “Kemi Church” โบสถ์นิกายลูเธอรันอีแวนเจลิค ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูกอธิคที่สวยงาม (Gothic Revival) ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็จในปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุงในปี 2003 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ภัตตาคารน้ำแข็ง SnowExperience365 แห่งนี้เปิดบริการตลอดทั้งปี ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารน้ำแข็ง Snow Experience 365 ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ทำจากน้ำแข็ง แก้วน้ำแข็งที่ทำด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โรวาเนียมิ (Rovaniemi) (141 กม.) นำท่านเข้าสู่ ย่านกลางเมือง อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพตัวเมืองที่มีม่น้ำเคมิไหลผ่าน หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ที่พัก: GLASS RESORT, SANTA GLASS IGLOO ROVANIEMI / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจำนวนจำกัด และต้องจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัท ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 - 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

วันที่พฤหัสฯที่ 8 ธ.ค.65 (7) โรวาเนียมิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้

สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) - ล่าแสงเหนือ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้นเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ Husky Farm ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ในสไตล์ซัมเมอร์ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารนำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุด “อาร์กติก สโนว์ซาฟารี” (Arctic Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” (Snow Mobile) หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน (*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,000 บาท /

*** หมายเหตุ...มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

ที่พัก: SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

21.00 นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.65(8) โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ลูเลีย - ชมเมืองเก่า

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก (พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล) อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเทอทิโน่ เมืองชายแดนฟินแลนด์ สวีเดน และเป็นประตูสู่แลปแลนด์ ตลอดหลายศตวรรษ ปัจจุบัน เทอร์ทิโน่ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเหล็กของฟินแลนด์ เทอร์ทิโน่ได้รับสิทธิของเมืองจากกษัตริย์กุสตาฟอด๊อฟที่ 2 (King Gustav II Adolf) ในปี 1621 และเพิ่งเฉลิมฉลอง 400 ปีในฐานะเมืองในปี 2021

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเลีย (Lulea) เดินทางถึงเมืองลูเลียเมืองชายฝั่งในแลปแลนด์ของสวีเดน เข้าชมเมืองเก่าที่สวยงาม ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและโบสถ์นีเดอลูเลีย (Nederluleå Church) จากทศวรรษ 14 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

ที่พัก: SCANDIC LULEA / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค.65 (9) ลูเลีย - สต๊อกโฮล์ม

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินลูเลีย

10.25 เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินนอร์วีจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D84036

11.45 ถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงแสนสวยของประเทศสวีเดน หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองสต๊อกโฮล์ม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารอิสระเลือกซื้อสินค้าย่านถนนคนเดิน Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Lobster

ที่พัก: SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM

หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.65 (10) สต๊อกโฮล์ม - ซิกทูน่า - เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารชมเมือง ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

........ เดินทางสู่ สนามบินสต๊อกโฮล์ม

14.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961

วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค.65 (11) สนามบินสุวรรณภูมิ

05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP