ดูทัวร์ไต้หวันทั้งหมด

ทัวร์ไต้หวัน

 รหัส : Z9267
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ไต้หวัน : อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิ่น - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน - พักใกล้ตลาดซีเหมินติง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย (อิสระอาหารค่ำ)
ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น, อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (อิสระอาหารค่ำ)
ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชั้น 89) - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบรณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิ่น (ไม่รวมโคมลอย ราคาประมาณ 150 NTD/โคม) - วัดหลงซันซื่อ - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ (ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

  • บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบินบูทีคไต้หวัน STARLUX Airlines น้ำหนักกระเป๋า 23 KG

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิ่น - วัดหลงซาน

ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดซีเหมินติง

เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน - พักใกล้ตลาดซีเหมินติง

ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500.- ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบินวันเดินทาง

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน *ไม่ได้บังคับ* ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100.- ต่อท่าน ต่อวัน

ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี) - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย (-/-/-)

11.30 น. 📢 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอิน Q14-20 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สายการบิน STARLUX Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

14.50 น.เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน STARLUX Airlines เที่ยวบินที่ JX742 (บริการอาหารบนเครื่อง)
(ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมงโดยประมาณ)

19.20 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ã ที่พัก CU Hotel หรือเทียบเท่า

อิสระตามอัธยาศัย ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย หนึ่งในไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงของเมืองไทเป มีร้านอาหารทั้งแบบแผงลอย รถเข็น สไตล์ Steet Food ไต้หวัน นอกจากอาหารอร่อย ๆ แล้ว ยังมี ของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้ต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดแห่งนี้

***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***

วันที่สอง ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน –

ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (B/L/-)

เช้า æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง) ในระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำชมความงามกับวิวความสวยงามของท้องทะเลให้ชมเป็นระยะๆ

เที่ยง 🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไต้หวัน ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาหินอ่อน ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านต้องมาเห็นด้วยตัวท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่ห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญ่ของอุทยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้ชมวิวที่นี่แบบมุม bird eye view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หินอ่อน โรงงานผลิตแกะสลักหินอ่อน และหยก ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย ทั้งของประดับตกแต่งบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก

อิสระตามอัธยาศัย ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน มีของอร่อยมากมากมายให้ท่าได้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น ร้านปิ้งย่างเสียบไม้สไตล์ไต้หวัน ของหวานของทานเล่นต่างๆ

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ã ที่พัก HOTEL W หรือเทียบเท่าระดับ

วันที่สาม ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง (B/L/D)

เช้า æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย ตั้งอยู่บริเวณซูฮวา-ฮวาเหลียนไฮเวย์( Suao-Hualien Highway) เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่สวยงามมากที่สุด ริมชายฝั่งแปซิฟิกของไต้หวัน มีหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตร ซึ่งตั้งฉากกับท้องทะเล รวมถึงถนนทางหลวงยาวกว่า 20 กิโลเมตร ความพิเศษอยู่ตรงที่หน้าผาจะสูงชันด้านหนึ่ง และหน้าผาอีกด้านตกลงสู่ทะเล เป็นจุดชมวิวที่สวยมาก ๆ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

เที่ยง 🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวันมีความสูงประมาณ 508 เมตร จำนวนชั้น 101 ชั้น เหนือพื้นดินตามชื่อ และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ทำให้ตึกไทเป 101 เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า ด้านข้างตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย

(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD ทั้งนี้การขึ้นตึกขึ้นอยู่กับเวลาหน้างาน โปรดเช็คกับไกด์ของท่าน)

จากนั้น นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของไต้หวัน เป็นอาคารสีขาวทั้งสี่ด้าน มีหออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรีภาพ มีบันได้ด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผู้เป็นที่รักของชาวไต้หวัน ผู้พัฒนาความเจริญให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปปั้นของท่านทำจากทองสัมฤทธิ์ในท่านั่ง ใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

เย็น 🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ ลิ้มลอง SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน)

จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ

ã ที่พัก Hotel PaPa Whale หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบรณจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสือเฟิ่น - ไทเป - วัดหลงซาน

(B/L/-)

เช้า æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้น เดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดยการเซาะของน้ำและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแล้วต้องถ่ายรูปคู่

เที่ยง 🍴 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำชาแบบโบราณ ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง ซอยทางเข้าเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองข้างทางให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกัน ขนมขึ้นชื่อของที่นี่มีมากมาย ได้แก่ บัวลอย ไอศครีมโบราณ เป็นต้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี (อยู่ระหว่างสถานีสือเฟิ่นและสถานีต้าหัว ชื่อ “สือเฟิ่น” ) ไฮไลท์ของการมา ณ ที่แห่งนี้ คือการปล่อยโคมลอยจากสถานีสือเฟิ่นและสามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่า ซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดสองฝั่ง มีเวลาให้ท่านปล่อยโคมลอยหรือเขียนคำอธิฐาน (ค่าทัวร์ไม่รวมโคมลอย ราคาประมาณ 150 NTD/โคม) และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ สะพานแขวน Jing-an เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถสองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น้ำจีหลงได้อย่างชัดเจน

นำท่านต่อไปยัง วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร  วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ย รูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน แต่ผสมผสานความเป็นไต้หวันเข้าไปอย่างลงตัว นอกจากสักการะเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีเทพเจ้าอื่น ๆ อีกมากว่า 100 องค์ โดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ อาทิเช่น เจ้าแม่ทับทิม มีความเชื่อในเรื่องการเดินทาง , เทพเจ้ากวนอู มีความเชื่อเรื่องหน้าที่การงาน , และเทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา ที่มีความเชื่อในเรื่องสมหวังในด้านความรัก อิสระให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเลือกซื้อเครื่องราง สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก

อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย

ã ที่พัก Hotel PaPa Whale หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า æ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

10.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน STARLUX Airlines เที่ยวบินที่ JX741 (บริการอาหารบนเครื่อง)

13.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ... กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้นทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่าย)

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP