ดูทัวร์ไต้หวันทั้งหมด

ทัวร์ไต้หวัน

 รหัส : Z9282
เดินทางโดย : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ไทเป - ไถจง - จิ่วเฟิ่น - สุริยันจันทรา - เหย่หลิว : ป้อมปราการซาน โดมินโก - ถนนโบราณตั้นสุ่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ย่านซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - วัดหลงซาน - เก็บภาพหน้าตึกไทเป 101
พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน - ไถจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน / พิเศษ! อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ป้อมปราการซาน โดมินโก - ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - ถนนโบราณตั้นสุ่ย
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย (อิสระอาหารค่ำ)
เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ)
Germanium Shop - วัดหลงซาน - เก็บภาพหน้าตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบน ชั้นที่ 89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ไทเป - ไถจง - จิ่วเฟิ่น - สุริยันจันทรา - เหย่หลิว 4วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

n FLIGHT: DEPARTURE : VZ562 BKK-TPE 10.05-14.40

RETURN : VZ563 TPE-BKK 15.40-18.35

พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน - ไถจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน

พิเศษ! อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย
  • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน
  • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน ต่อท่าน

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน – เมืองไทเป –

ป้อมปราการซาน โดมินโก – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - ถนนโบราณตั้นสุ่ย ä อาหาร เย็น

07.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

10.05 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ562

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล แลยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย

พาท่านเดินทางชม ป้อมปราการซาน โดมินโก (Fort San Domingo) ป้อมปราการแห่งนี้ เป็นปราการเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของไต้หวัน ถูกสร้างในปี 1628 โดยกลุ่มชาวสเปนและถูกกลุ่มชาวดัตช์บุกยึดและขับไล่ชาวสเปนออกไป จึงถูกก่อสร้างขึ้นใหม่จากหิน เปลี่ยนชื่อเป็น “ป้อมปราการหงโหมว” แปลว่า ป้อมปราการเมืองของพวกหัวแดง และถูกการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นสถานกงสุล มีการออกแบบอย่างลงตัวผ่านโครงสร้างอิฐสีแดง ป้อมนี้สามารถมองเห็นแม่น้ำตั้นสุ่ยได้อย่างชัดเจน เหมาะแก่การชมวิวใกล้ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน วิวสวยงามเกินคำบรรยาย

จากนั้นพ่าทานเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย (Tamsui Fisherman’s Wharf) ท่าเทียบเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นปากแม่น้ำตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตำบลตั้นสุย เมืองนิวไทเป เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าและเขตการค้าสำคัญทางตอนเหนือของไต้หวันตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลเมืองนิวไทเปให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนช่วงเย็นของชาวไต้หวันซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2001 จนกลายเป็นแหล่งรวมตัวทั้งของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในที่สุด จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในการช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย (Tamsui Old Street) ถนนคนเดินยอดฮิตที่เดินทางง่ายและรวดเร็วที่สุดในบรรดาถนนในเมือง นิวไทเป ที่นี่มีสินค้ามากมายให้เลือก มีอาหารทะเล ขนมขึ้นชื่อ กระเป๋า เสื้อผ้า และสินค้าอีกมากมาย

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) พิเศษ! อาหารใต้หวันสูตรต้นตำรับ

ที่พัก : New Taipei Hot Spring Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 วันที่สอง เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา –

ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย ä อาหาร เช้า, เที่ยง

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลับกับป่าสีเขียวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งมณฑล มณฑลหนานโถวนั้นเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย

เที่ยง ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี

 วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปราถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

จากนั้นพาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะ

จากนั้นพาท่านไป ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่เมืองไทจง ความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน ให้ท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก : CU Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น –

ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง ä อาหาร เช้า, เที่ยง

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)

นำท่านเดินกลับสู่ เมืองไทเป TaiPei เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ พาท่านเดินทางไปช้อป ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นแหล่งผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมีการนำสับปะรดมาทำเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี

เที่ยง ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) พิเศษ! เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิว

พาทุกท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ อุทยานธรณีเหย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเหย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่ของอุทยานเหย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา Datun และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน้ำชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

 จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetic shop) มีสินค้ามากมายขึ้นของใต้หวันและแบรนด์ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันหรือจะนำเป็นของฝากก็ได้เช่นกัน จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค สำคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นตำรับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดชาของใต้หวัน เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน ให้ท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก : PaPa Whale Hotel Ximending 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ Germanium Shop – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ ä อาหาร เช้า, เที่ยง

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

นำท่านไปชมสินค้าส่งออกชื่อดังของ ใต้หวันที่ศูนย์ Germanium Shop เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดลุ ในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและยังลดอาการปวดอีกด้วย

จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชม วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้าย กับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน จากนั้นนพาท่านเดินทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์กที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน และเป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็นชั้นสำหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟชั่น ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป)

เที่ยง ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

15.40 เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน VIETJET(VZ) เที่ยวบินที่ VZ563

18.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP