ดูทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

 รหัส : Z9357
เดินทางโดย : TG-การบินไทย
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Onsen Route : พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - สะพานแขวนริวจิน - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาบันได - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - ปราสาทไอสุวากามัตสึ - พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ - นิกโก - ศาลเจ้านิกโกโทโชกู - ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ - Mizunone cafe - ชินจุกุ - ชิบูยาสแครมเบิ้ลสแควร์
แช่ออนเซ็น 3 คืน (พัก Listel Inawashiro Fukushima หรือเทียบเท่า 2 คืน - พัก Takaragawa Onsen 1 คืน) - อาหารสุดพิเศษ Rokkasen ปิ้งย่าง หมู เนื้อ ทะเล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนาริตะ - อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - โออาไร - สะพานแขวนริวจิน - แช่ออนเซ็น
ภูเขาบันได - นั่งกระเช้าชมวิว - โกะชิคินุมะ - ศาลเจ้าฮานิสึ - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - แช่ออนเซ็น
ปราสาทไอสุวากามัตสึ - พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ - นิกโก - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้านิกโกโทโชกู - แช่ออนเซ็น Takaragawa Onsen Ousenkaku
โตเกียว - ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ - Mizunone cafe - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
โตเกียว - ชินจุกุ - ชิบูยาสแครมเบิ้ลสแควร์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ทิปคนขับรถในญี่ปุ่นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ทัวร์ญี่ปุ่น Onsen Route 6 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทย

ร้านอาหารสุดพิเศษ Rokkasen ปิ้งย่าง หมู เนื้อ ทะเล

พัก 4 ดาวทุกคืน - พัก Takaragawa Onsen 1 คืน

ไม่รวม ทิปคนขับรถในญี่ปุ่นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG642 (23:55-07:40(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

2 โตเกียว-อิบารากิ-พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ-โออาไร-สะพานแขวนริวจิน

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น และมีระบบการคมนาคมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสีสันความเจริญ นวัตกรรมความล้ำสมัยที่โดนเด่น นำท่านเดินทางสู่เมืองอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ ชมพระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก โดยถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of word records) เมื่อปี ค.ศ. 1995

นำท่านสู่เมืองโออาไร (Oarai-machi) เมืองท่าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ผู้คนรู้จักเมืองนี้ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อด้วยเรือข้ามฟากเพื่อไปยังเมืองโทมาโกะไม (Tomakomai) เกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชายหาดพระอาทิตย์ (Sun Beach) ซึ่งเป็นหาดที่ลงเล่นน้ำทะเลได้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ในปี ค.ศ. 2012 การ์ตูนอนิเมชั่นเรื่อง Girls und Panzer นำเมืองโออาไรมาใช้เป็นฉากในเรื่อง ทำให้ที่นี่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการ์ตูน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ต์

นำท่านชมวิวสวยในมุมสูง สะพานแขวนริวจิน (Ryujin Suspension Bridge) หนึ่งในสะพานแขวนเดินเท้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สะพานแห่งนี้มีรูปร่างเป็นตัววี (V) มีความยาว 375 เมตร ทอดตัวข้ามทะเลสาบริวจินอันสวยงามในอุทยานแห่งชาติโอคุคุจิแห่งจังหวัดอิบาระกิ ทิวทัศน์จากสะพานน่าตื่นตาตื่นใจสามารถมองเห็นเทือกเขายามิโซะและอาบุคุมะอันไกลโพ้น และหมู่บ้านซุยฟูเบื้องล่าง มองลงมายังทะเลสาบที่เขื่อนริวจินผ่านช่องที่อยู่ตรงกลางสะพาน การเดินข้ามสะพานที่รายล้อมด้วยความงดงามทางธรรมชาติตามฤดูกาลนั้นเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งพบได้บนสะพานแขวนแบบนี้เท่านั้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม อินเตอร์บุฟเฟ่ต์

พักที่ Hotel Listel Inawashiro, Fukushima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน)

https://www.listel-inawashiro.jp/english/

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำออนเซ็นแบบญี่ปุ่นในที่พัก

3 ภูเขาบันได-นั่งกระเช้าชมวิว-โกะชิคินุมะ-ศาลเจ้าฮานิสึ-หมู่บ้านโออุจิจูคุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ภูเขาบันได (Mount Bandai) หรือบันไดซัง นำท่านนั่งกระเช้าชมวิวภูเขาบันได ซึ่งมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ไอสุฟูจิ เนื่องจากการมีสภาพพื้นที่ที่ความคล้ายคลึงกับภูเขาฟูจิ ภูเขาบันไดเป็นภูเขาไฟที่มีความสูง 1,816 เมตร โดยภูเขาไฟแห่งนี้ได้เกิดการระเบิดครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปแล้วในปี 1888 ทำให้รูปร่างของภูเขาเปลี่ยนไป จนเกิดเป็นที่ราบสูงอุระบันได (Urabandai) ที่อยู่ด้านหลังของภูเขา ปัจจุบันจัดเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว และภูเขาบันไดยังติดอันดับ 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านชมโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Ponds) หรือบึงน้ำห้าสีมาจากน้ำในแต่ละบึงซึ่งมีสีที่แตกต่างผสมกันอยู่อย่างสวยงาม มีทั้งสีเขียวมรกต สีน้ำเงินโคบอลต์ สีน้ำเงินสีเขียวขุ่น สีฟ้ามรกตและสีฟ้าพาสเทล ที่ถูกเรียกว่าบึงลึกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงอาโอนุมะ ที่มีสีสวยงามจนหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าสีเหล่านั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปัจจัยที่ทำให้สีของน้ำแตกต่างกันนั้นเกิดจากสภาพอากาศตามฤดูกาล มุมมอง และสารภูเขาไฟที่อยู่ในน้ำ โดยสีอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพอากาศของเวลาในวันนั้นๆ ดังนั้นการมาเยี่ยมชมที่นี่ในแต่ละครั้งเราจะได้รับชมบรรยากาศและความสวยงามที่แตกต่างกันไป ไปครั้งเดียวคงไม่พอแน่นอน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set เทมปุระ)

นำชมศาลเจ้าฮานิสึ (Hanitsu Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมาซายุกิ โฮชินะ ไดเมียว หรือผู้ครองแคว้นไอสึในช่วงแรก ราวต้นสมัยเอโดะหลังจากที่มาซายุกิเสียชีวิตในเดือนธันวาคม ปี 1672 ศาลเจ้าแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นตามความประสงค์ของเขาก่อนเสียชีวิต เคยถูกเผาในช่วงสงครามโบชิน และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี 1880 หลักศิลาจารึกที่อยู่บนหินหลังเต่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สูง 7.3 เมตร หนัก 30 ตัน เมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้สีส้มแดงแต่งแต้มเพิ่มสีสันทั่วทั้งวัด ใบไม้ที่ร่วงตามพื้นราวกับพรมผืนใหญ่สีแดง สามารถเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ามกลางความเงียบสงบ ในฤดูร้อนแมกไม้เขียวชอุ่มเพิ่มความสดชื่น และในฤดูใบไม้ผลิซากุระพันธุ์ต่าง ๆ ออกดอกบานสะพรั่งทั้งทาคาโตะโอะไคฮิกัง คาสุมิซากุระ และโซเมโยชิซากุระ เป็นต้น ดื่มด่ำกับธรรมชาติท่ามกลางกลิ่นอายประวัติศาสตร์ของแคว้นไอสึได้ตลอด 4 ฤดู

นำท่านชมหมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchijuku) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้ที่เดินทางจากเมืองไอสึไปยังนิกโก บ้านเรือนของที่นี่เป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันสำคัญของประเทศในปี 1981 ปัจจุบันบ้านเรือนหลายๆ หลังได้รับการปรับปรุงดูแลใหม่ และได้มีการเปิดเป็นร้านอาหารและร้านขายของฝากต่างๆ รวมถึงมีบ้านพักให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักและสัมผัสกับความเป็นอยู่ในแบบชาวบ้านสมัยก่อน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตหมูย่างโทบัง

พักที่ Hotel Listel Inawashiro, Fukushima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน)

https://www.listel-inawashiro.jp/english/

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำออนเซ็นแบบญี่ปุ่นในที่พัก

4 ปราสาทไอสุ-พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ-นิกโก-สะพานชินเคียว-ศาลเจ้านิกโกโทโชกู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านถ่ายภาพหน้าปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปราสาทไอสุวากามัตสึ (Aizu Wakamatsu Castle) เป็นปราสาทที่สร้างจำลองของเดิมอายุ 700 ปีในใจกลางดินแดนไอสุ หลังจากถูกทำลายในปีค.ศ. 1874 ปราสาทสึรุกะก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต มันได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนับแต่นั้นมา

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ (Aizu Bukeyashiki) แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไอสุวะกะมัทสึ (Aizu-wakamatsu) เป็นบ้านของอดีตซามูไร ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) ในสมัยเอโดะ ทั้ง Kyu nakahata jinya และโรงสีข้าว Han Mai Seimaijo เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่คุณจะได้สัมผัสความรู้สึกของการย้อนยุคกลับไปในโลกของซามูไรแห่งเมืองไอซุ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตนาเบะญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่เมืองนิกโก (Nikko) เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านชมสะพานชินเคียว (Shinkyo) สะพานศักดิ์สิทธิ์ในเขตของศาลเจ้าฟุตะระซังที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1636 มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ระหว่างช่วงปี 1990-2000 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เชื่อมต่อสองฝั่งของแม่น้ำไดยะกะวะ ที่เชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ตัวสะพานทาด้วยสีแดง โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขา และแม่น้ำที่ไหลผ่าน เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก

นำท่านชมศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko Toshogu Shrine) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี 1999 เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1617 โดยช่างฝีมือกว่า 127,000 คน ทั้งลวดลายและรายละเอียดที่แสนวิจิตรงดงาม ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปศาลเจ้านิกโกโทโชงุคือ ซุ้มประตูโยเมมง (Yomei-mon) รูปปั้นแมวหลับ (Nemurineko) และ เจดีย์ 5 ชั้น (Five Story Pagoda)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เช็ตไคเซกิ

พักที่ Hotel Takaragawa Onsen Ousenkaku หรือเทียบเท่า

https://www.takaragawa.com/english.html

พิเศษ!!! ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมด้วยการอาบน้ำออนเซ็นแบบญี่ปุ่นในที่พัก

5 โตเกียว-ตลาดปลาซึกิจิ-วัดอาซากุสะ-Mizunone cafe

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงประเทศญี่ปุ่น

นำท่านชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ในเขตซึกิจิ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งการเปิดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่แบบจำกัดผู้เข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

นำท่านไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสัญลักษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่เขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วัดนี้เป็นวัดพุทธที่นับถือ เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลยทีเดียว มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี่น้องชาวประมง พบองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กที่ แม่น้ำซูมิดะ (Sumida) และได้นำกลับเข้าหมู่บ้าน และหัวหน้าหมู่บ้านจึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไว้ที่บ้านเพื่อเก็บรักษา และเปิดให้ชาวบ้านมากราบไหว้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ROKKASEN สุดยอดเมนู ปิ้งย่าง หมู เนื้อ ทะเล

นำทุกท่านไปจิบชากาแฟยามบ่ายที่ Mizunone cafe เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในร้าน Kurochaya ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอาคิ (Aki River) ท่ามกลางหุบเขาอากิงาวะ ของเมืองอะคิรุโนะ (Akiruno) ซึ่งที่นี่เป็นบ้านโบราณที่สร้างมานานกว่า 300 ปีได้ เป็นสถานที่เงียบสงบมาก เหมาะจริงๆที่จะพาครอบครัวหรือคนที่เรารักไปดื่มด่ำและสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามพร้อมกับพักผ่อนชิลๆ ว่ากันว่าแม่น้ำอาคิ (Aki River) เป็นแม่น้ำสายที่สวยที่สุดในโตเกียว เป็นสายแม่น้ำที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำทามะข้างหน้า สำหรับเมนูของหวานแนะนำที่ไปแล้วต้องไม่พลาดเลยคือ โมจิหยดน้ำ เป็นขนมหวานชื่อดังที่ Kurochaya ทำร่วมกับร้านขนมเจ้าดัง Ginza Kazuya ไม่เพียงแต่ของหวานและเครื่องดื่ม ที่นี่เรายังสามารถไปเพลิดเพลินกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยได้อีกด้วย พิเศษบริการเครื่องดื่มและขนมท่านละหนึ่งชุด (ใช้เวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติ 1 ชั่วโมง )

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เซ็ตสุกี้ยากี้ญี่ปุ่น

พักที่ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

http://sunshinecityprince.hotelsoftokyo.com/en/

6 โตเกียว-ชินจุกุ-ชิบูยา-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึ่งโดดเด่นด้วยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว (The Tokyo Metropolitan Government) ตั้งตระหง่านอยู่นั้น คือย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียว (Tokyo) นอกจากจะเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมายแล้ว บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์รวมถึงร้านร้อยเยนอยู่ภายใน

กลางวัน อิสระ รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านช้อปปิ้งย่านชิบูยาสแครมเบิ้ลสแควร์ (Shibuya Scramble Square) อาคารห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน 47 ชั้นแห่งใหม่ล่าสุดในย่านชิบูย่าเปิดตัวแล้วอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ตั้งตระหง่านพร้อมความสูง 230 เมตรอยู่ข้างห้าแยกชิบูย่า ไม่ว่าจะช้อปปิ้งเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้อินเทรนด์ อาหารและขนมยอดฮิต ไปจนถึงชมวิวห้าแยกชิบูย่า โตเกียวสกายทรี และภูเขาไฟฟูจิก็มี

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ(โตเกียว) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.30 น. ออกเดินทางจากเมืองโตเกียว กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG677 (17:30-22:30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP