ดูทัวร์ไอซ์แลนด์ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ไอซ์แลนด์ - เยอรมนี Aurora Borealis : ถ่ายรูปโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - ชมรอยแตกเปลือกโลก - น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกกาฟอสส์ - เมียร์ดาลส์โจกูล - หมู่บ้านวิก - เรย์นิสฟายาร่า - ชายหาดสีดำ - บลูลากูน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก - บินภายในสู่สนามบินเมืองเรคยาวิก ไอซ์แลนด์ - เข้าที่พัก
เรคยาวิก - ถ่ายรูปโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ - อีริกสัน - บ้านฮอฟดิ - บอร์การ์เนส - คีร์กจูเฟล
บอร์การ์เนส - เมืองเรย์คอล์ท - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - ชมรอยแตกเปลือกโลก - น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - ไกเซอร์ - เมืองเซลฟอส
เซลฟอส - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกกาฟอสส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสโกการ์ - เมียร์ดาลส์โจกูล - เมืองสกาฟตาเฟล
สกาฟตาเฟล - โจกุลซาลอน - เมืองวิก - หมู่บ้านวิก - เรย์นิสฟายาร่า - ชายหาดสีดำ
เมืองวิก - บลูลากูน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - เคฟลาวิก
เคฟลาวิก - บินภายในสู่ แฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ย่านถนน Zeil Street
แฟรงก์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สะพานชาร์ล - ทีโอดอร์
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำ การเดินทาง ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าภาษีน้ำมันสายการบินที่ประกาศปรับขึ้น - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - เจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว / นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ไอซ์แลนด์ - เยอรมนี Aurora Borealis 11 วัน 8 คืน

โดยสายการบินไทย

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าภาษีน้ำมันสายการบินที่ประกาศปรับขึ้น

ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐกำหนด)

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

เจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว / นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

2 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน - เรคยาวิก

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG950 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์)

13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์(Iceland) เป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์เรื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน้ำแข็ง”

(จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านได้เก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Grand, Reykjavik หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3 เรคยาวิก - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ - อีริกสัน - บ้านฮอฟดิ

บอร์การ์เนส - คีร์กจูเฟล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านถ่ายภาพกับโบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์แห่งนี้ได้จากเกือบทุกที่ในเมือง โบสถ์มีความสูง 74.5 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซ์แลนด์ เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายกุดโยน ซึ่งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน(Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi House) บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่านชมด้านนอกรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมืองได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์การ์เนส(Borgarnes)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมคีร์กจูเฟล(Kirkjufell) หรือ “ภูเขาโบสถ์” เป็นภูเขาที่คล้ายกับโบสถ์ หรือหมวกของแม่มด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ตัวภูเขามีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน เชื่อกันว่าฟอสซิลชั้นล่างสุดเกิดตั้งแต่ยุคน้ำแข็งนับล้านปี ส่วนชั้นบนซึ่งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงที่ยุคน้ำแข็งเริ่มอุ่นขึ้น คีร์กจูเฟลเป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่เพื่อถ่ายภาพ สวยๆ

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบอร์การ์เนส(Borgarnes)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel B.59, Borgarnes หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4 บอร์การ์เนส - เมืองเรย์คอล์ท - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล

อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - ชมรอยแตกเปลือกโลก - น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - ไกเซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์คอล์ท (Reykholt) นำท่านชม น้ำตกเฮินฟอซซ่า (Deildartunguhver Hot Spring) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากเหล่าลำธารและแม่น้ำสายเล็กสายน้อยเป็นระยะทางกว่า 900 เมตรของทุ่งลาวาที่เกิดจากหนึ่งในภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ ธารน้ำแข็งแลงค์โจคูล (Langjokull) จากนั้นนำท่านชมน้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำไหลเร็วที่สุดในยุโรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก(The Mid - Atlantic Rift) แล้วยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม

จากนั้นนำท่านชมความงามของน้ำตกกุลล์ฟอสส์(Gullfoss) หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง จุดเด่นของกุลล์ฟอสส์คือการไหลของน้ำตกเป็นรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธารน้ำแข็งลึกเบื้องล่าง จนเกิดกลุ่มละอองน้ำสีขาวคล้ายกลุ่มควันพุ่งขึ้นมาจากหุบเขาลึกซึ่งเกิดจาก glacial floods ครั้งรุนแรงในช่วงปลายยุคน้ำแข็ง นับเป็นอีกหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงาม

นำท่านชมไกเซอร์(Geysir) เป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์ เวลาพุออกมาบางครั้งสูงถึง 80 เมตร เมื่อน้ำพุหยุดการพุบริเวณนั้นจะอบอวลไปด้วยไอน้ำดูแล้วเหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู่ ไกเซอร์ที่นี่ยังเป็นต้นตำรับของคำว่าไกเซอร์ที่ใช้เรียกน้ำพุลักษณะนี้ทั่วโลก น้ำพุร้อนไกเซอร์เป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นชั่วคราว โดยอายุของไกเซอร์จะมีอายุเพียงไม่กี่พันปีเท่านั้น และสามารถพบไกเซอร์ได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่ประเทศไอซ์แลนด์ นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากชนิดหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการค้า และอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5 เซลฟอส - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกกาฟอสส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสโกการ์

เมียร์ดาลส์โจกูล - เมืองสกาฟตาเฟล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์(Seljalandfoss) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่าซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความสูง และนักท่องเที่ยวสามารถเดินลอดไปหลังม่านน้ำตกได้ เป็นการเที่ยวชมน้ำตกที่ให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหาต่างจากที่อื่นๆ

จากนั้นชม น้ำตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss) คือแลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดทางตอนใต้ของประเทศแล้ว ยังเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย สโกกาฟอสส์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำแรงและไอน้ำฟุ้งกระจายตลอดเวลา หากนักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาที่มีแดดส่องมาทางน้ำตกจะสามารถเห็นรุ้งกินน้ำอยู่ด้านหน้าน้ำตกได้อย่างชัดเจน บางครั้งหากโชคดีอาจได้เห็นรุ้งกินน้ำสองชั้น ซึ่งสวยงามและน่าประทับใจมาก

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Skogar Folk Museum พิพิธภัณฑ์สโกการ์เปิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เดิมทีตั้งอยู่ในโรงเรียนภูมิภาคสโกการ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของโทร์ดูร์ โทมัสซง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2556 เมื่ออายุได้ 92 ปี ประกอบไปด้วย 5 ส่วน การประมง, การเกษตรกรรม, ของตกแต่งและงานฝีมือ, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และ หอจดหมายเหตุ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล(Myrdalsjokull) เพื่อนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตรตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อค, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์การนั่งรถซุปเปอร์จิ๊ป ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาฟตาเฟล (Skaftafell)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Foss, Skaftafell หรือเทียบเท่า

6 สกาฟตาเฟล - โจกุลซาลอน - เมืองวิก - หมู่บ้านวิก - เรย์นิสฟายาร่า - ชายหาดสีดำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งอายุกว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน ที่นี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อันโด่งดังมาแล้วหลายเรื่อง นอกจากที่นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาจำนวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน้ำแข็งขนาดแปดพันกว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านชมเรย์นิสฟายาร่า(Reynisfjara) เป็นหาดทรายดำที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสมรวมตัวกันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีดำ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Icelandair, Vik หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

7 เมืองวิก - บลูลากูน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - เคฟลาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดจากใต้ดิน แร่ธาตุบางชนิดนอกจากจะมีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณแล้ว ยังรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ด้วย สามารถลงไปแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนเพื่อความผ่อนคลายได้ ซึ่งอุณหภูมิของน้ำในบ่อเป็นอุณหภูมิที่กำลังพอเหมาะสำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น น้ำในบลูลากูนจะเปลี่ยนใหม่อัตโนมัติทุกๆ 48 ชั่วโมง (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายน้ำให้เช่า สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ Straem & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทางไปยัง เคฟลาวิก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Park Inn by Radisson หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

8 เคฟลาวิก - แฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควรแล้วเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางไปยังเมืองแฟรงก์เฟิร์ต

07.25 น. ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ เที่ยวบินที่ FI520

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt) มหานครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งธุรกิจอันเฟื่องฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึกสูงเสียดฟ้า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการเงิน พาท่านช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้า หรือ สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา, กระเป๋าแบรนด์ดัง

นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว (St. Bartholomew’s Cathedral) ชมมหาวิหารจากด้านนอก ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก มีความสูง 95 เมตร เดิมทีเมื่อแรกสร้างเสร็จจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในเมือง แต่เมื่อมหานครแฟรงค์เฟิร์ตกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี จึงมีตึกสูงเสียดฟ้าเกิดขึ้นมากมาย ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันมหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิวจึงไม่ได้ติดอันดับอาคารที่สูงที่สุดอีกต่อไป แต่ยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมใจของคริสตศาสนิกชน และยังเป็นแลนด์มาร์กสะท้อนประวัติศาสตร์อันสำคัญและยิ่งใหญ่ของเมือง

ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณถนน Zeil Street สินค้าแบรนด์เนม จัดแน่น จัดเต็มที่ถนนแห่งนี้เลยทีเดียว ใครที่ชื่นชอบซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมรับรองว่าเจอเกือบทุกแบรนด์ที่ต้องการซื้อ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีแบรนด์สตรีทรวมไปถึงสินค้าของที่ระลึกของแต่ละร้านที่ถูกนำออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ พักที่ Hotel Maritim Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

9 แฟรงก์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สะพานชาร์ล - ทีโอดอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเก็บสัมภาระ หรือ เลือกซื้อของเพิ่มเติม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) หรือที่คนเยอรมันจะออกเสียงว่าไฮเดลแบร์ก ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำเนคคาร์(Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเชิงเขาเหนือตัวเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเที่ยวอันดับต้นๆ และยังมีเขตเมืองเก่าที่กว้างใหญ่สวยงามกว่าเมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถูกโดนถล่มในช่วงสงคารมโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าตัวปราสาทไฮเดลเบิร์ก จะมีร่องรอยของความเสียหายอยู่บ้างก็เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นในยุคสงคราม 30 ปี และช่วงสงครามชองบัลลังก์กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 1693 สถานที่ท่องเที่ยวมีตั้งแต่จัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและมหาวิทยาลัยชื่อดัง สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ไฮเดลเบิร์ก เป็นเมืองสวยงามที่ต้องมาสัมผัส นำท่านชมวิว สวยงามของเมืองและสะพานชาร์ล - ทีโอดอร์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

10 แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.45 น. ออกเดินทางจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG921

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP