ดูทัวร์ฮ่องกงทั้งหมด

ทัวร์ฮ่องกง

 รหัส : Z9375
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
เปิดดวงรวยรับปีใหม่ ฮ่องกง : อิสระช้อปปิ้งใกล้โรงแรมที่พัก 1 วัน - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา (แบบพื้นกระจกใสคริสตัล) - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - พระใหญ่เทียนถาน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ SYMPHONY OF LIGHT - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ทำพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา) - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน (เสริมดวงชะตา หรือ แก้ปีชง ที่ วิหารไท้ส่วยเอี๊ย Taisui Yuenchen Hall ห้องลับ วัดหวังต้าเซียน)
เมนูพิเศษ อาหารทะเล หมู่บ้านชาวประมงหลีหยูหมุ่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - ตรวจคัดกรองแบบ PCR ก่อนเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (รวมค่าตรวจแล้ว) - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งใกล้โรงแรมที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
ตรวจคัดกรอง PCR (รวมค่าตรวจแล้ว) - เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา (แบบพื้นกระจกใสคริสตัล) - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - พระใหญ่เทียนถาน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STAR - ชมไฟ SYMPHONY OF LIGHT (อิสระอาหารค่ำ)
นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ทำพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา) - ร้านกังหันจิวเวลรี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน (พิเศษ เสริมดวงชะตา หรือ แก้ปีชง ที่ วิหารไท้ส่วยเอี๊ย Taisui Yuenchen Hall ห้องลับ วัดหวังต้าเซียน) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เนื่องจากมาตรการของทางรัฐบาลฮ่องกง ยังไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ จนกว่าคิวอาร์โค้ดสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ ตลอดการเดินทาง บริการอาหารเป็น SET BOX อาหารกล่อง โดยยังคงเมนูขึ้นชื่อไว้ในแต่ละมื้ออาหาร
ไม่รวม ค่าหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ภายใน 24 ชม.
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

เที่ยวปีใหม่ ฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

เนื่องจากมาตรการของทางรัฐบาลฮ่องกง ยังไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ จนกว่าคิวอาร์โค้ดสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ ตลอดการเดินทาง บริการอาหารเป็น SET BOX อาหารกล่อง โดยยังคงเมนูขึ้นชื่อไว้ในแต่ละมื้ออาหาร

คำแนะนำ : ก่อนจอง และชำระค่าเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจอง และการยกเลิกทัวร์อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเดินทางของท่าน

ไม่รวม ค่าหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ภายใน 24 ชม.

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแล็บก็อก - โรงแรมที่พัก

อาหาร –/เที่ยง (บนเครื่องบิน) /–

10.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบน เครื่องบินได้ เพราะเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขของสายการบิน

13.45 น. เหินฟ้าสู่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384

บริการอาหารเที่ยง บนเครื่องบิน [มื้อที่ 1]

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นำท่าน ตรวจคัดกรองแบบ PCR ก่อนเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว

พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

วันที่สองของการเดินทาง ฟรีอิสระช้อปปิ้ง ย่านโรงแรมที่พัก อาหาร เช้า/เที่ยง/–

เช้า บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มื้อที่ 2]

จากนั้นให้ท่าน อิสระฟรีช้อปปิ้ง ย่านโรงแรม หรือ แหล่งช้อปปิ้งอื่นๆ โดยท่านสามารถเดินทางรถไฟฟ้าสาธารณะไปตามสถานที่ต่างๆได้ และเข้าชมบางสถานที่ได้ ที่อนุญาติให้เข้าโดยไม่ต้องโชว์คิวอาร์โค้ดสีเขียว

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มื้อที่ 3]

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว

พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

วันที่สามของการเดินทาง ตรวจคัดกรอง PCR - เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง -

พระใหญ่เทียนถาน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ชมไฟ SYMPHONY OF LIGHT อาหาร เช้า/เที่ยง/–

เช้า บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มื้อที่ 4]

จากนั้นนำท่าน ตรวจคัดกรอง PCR ก่อนเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา แบบพื้นกระจกใสคริสตัล

นำท่านนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตรบนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้นออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง

นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงานการเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

จากนั้นให้ท่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำเต้าฮวยหยินหยาง เต้าฮวยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับ เต้าหู้ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียวว่า “ต้องลอง”

หมายเหตุ : กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มื้อที่ 5]

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ

จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ

การช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

นำท่านเข้าชม AVENUE OF STAR ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้ ซึ่งจะเห็นทั้งรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน้ำไปเรื่อยๆ ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ

นำท่านชมไฟ SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น.ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว

พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

วันที่สี่ของการเดินทาง นั่งรถรางพีคแทรม - ชมวิววิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ร้านกังหันจิวเวลรี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สนามบินเช็กแล็บก็อก - สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร เช้า/เที่ยง/ค่ำ (บนเครื่องบิน)

เช้า บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางที่ใช้เดินทางขึ้นและลง ที่เปิดใช้บริการมามากกว่า 120 ปีแล้ว

หมายเหตุ : กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เพื่อนำท่านขึ้น สู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่าง ผู้ใหญ่ท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ 10 เหรียญฮ่องกง

นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง นำท่านทำพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 7]

เมนูพิเศษ อาหารทะเล หมู่บ้านชาวประมง

หลีหยูหมุ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา

ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดี เกิดขึ้น

นำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดที่เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่องกง และคนจีนแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านขอพรเรื่องสุขภาพกับ องค์หวังต้าเซียน / ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง ไหว้พระสละโสด ที่ เทพจันทรา / สุดพิเศษเสริมดวงชะตา หรือ แก้ปีชง ที่ วิหารไท้ส่วยเอี๊ย Taisui Yuenchen Hall ห้องลับ หวังต้าเซียน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK385

บริการอาหารค่ำ บนเครื่องบิน แบบเซ็ทอาหารร้อน [มื้อที่ 8]

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP