ดูทัวร์อินเดียทั้งหมด

ทัวร์อินเดีย

 รหัส : Z9381
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ถ้ำมรดกโลก - อะชันต้า - แอลโลร่า : ถ้ำเอลโลร่า (มรดกโลก) - บีบี กา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย) - เข้าชมหมู่ถ้ำอชันตา มรดกโลก - เจดีย์วิปัสสนาสากล - แนวถนนมารีนไดรฟ์ - พานทรา วารลี ซีลิงก์ - สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ช้อปปิ้งโคลาบาคอส เวย์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ - เข้าที่พัก
มุมไบ - บินภายในสู่เมืองออรังกาบัด - ถ้ำเอลโลร่า (มรดกโลก) - บีบี กา มักบารา (ทัชมาฮาลน้อย)
ถ้ำอชันตา มรดกโลก - เข้าชมหมู่ถ้ำอชันตา - เมืองออรังกาบาด
สนามบินออรังกาบัด - บินภายในสู่มุมไบ - เจดีย์วิปัสสนาสากล - แนวถนนมารีนไดรฟ์ - พานทรา วารลี ซีลิงก์
วัดสิทธิวินัยยัค - โดบิกาต - ประตูสู่อินเดีย - แวะถ่ายรูปสถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส - ช้อปปิ้งโคลาบาคอส เวย์ - สนามบินมุมไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ 50 USD ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

มรดกโลก - อะชันต้า - แอลโลร่า 6 วัน 5 คืน

2 ถ้ำไฮไลท์ มุมไบ ออรังกาบัด - อลังการมหาบูชาสถาน 3 ศาสนา

บินตรงสู่มุมไบ โดยสายการบิน Air India บริการแบบ Full Service บินภายในประเทศ 2 ขา

สักการะเจดีย์ แบบชเวดากองในมุมไบ - พักโรงแรม 4 ดาว

HighLight …หลงรัก“บอมเบย์”เสน่ห์เมืองใหญ่หลายมุมมอง

  • มุมไบ”เมืองเดียว จุดขับรถชมวิวสวยในเมืองมุบไบ ตึกบริษัทเทศบาลมุมไบ อาคารที่ทำการรัฐบาล มหาวิทยาลัยมุมไบ อาคารร้านค้าต่างๆ และโบสถ์ในศาสนาคริสต์
  • ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือน “ประตูสู่อินเดีย” สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ
  • Taj Mahal Palace Hotel” โดยทายาทตระกูลทาทา สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฮินดูกับมุสลิม
  • Dhobi Ghat ตากผ้าด้วยเทคนิคพิเศษ ...ซักผ้าด้วยวิธีเฉพาะ
  • เจดีย์วิปัสสนาสากล เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะโดมใช้เป็นหอสำหรับการวิปัสสนา
  • ถ้ำอชันตา (Ajanta Caves) ปฏิมากรรมพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลกได้ชื่อว่าเป็น วัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อ พ.ศ.๓๕๐
  • ถ้ำเอลโลรา (Ellora Caves) ถ้ำเอลโลราหมู่ถ้ำสามศาสนาคือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
  • บีบี กา มาคบารา สุสานท่านหญิง ทัชมาฮาลแห่งภาคใต้ อินเดีย (Tomb of the Lady) สุสานแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแบบชายหนุ่มอย่างทัชมาฮาล แต่สร้างขึ้นจากความรักเหมือนกัน โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ.1651 ถึง 1661

ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ 50 USD ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ต่อทริป

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

รายการทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - Q มุมไบ

-

-

-

17.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู .... เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์อินเดีย (AI) สายการบินแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน

20.30 น. Qเหินฟ้าสู่ มุมไบ ประเทศ อินเดีย โดยสายการบิน สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI331

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ (Chhatrapati Shivaji) ท่าอากาศยานมุมไบ ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

þเวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมงþ

ã เข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น

ที่พัก T24 Residency Mumbai หรือเทียบเท่า/คืนที่ 1

สายการบินแห่งชาติของประเทศอินเดีย บริการแบบ FULL SERVICE

 มีบริการอาหาร เครื่องดื่มพร้อมหน้าจอส่วนตัวทุกที่นั่ง

วันที่ 2 มุมไบ - ถ้ำแอลโลร่า-ออรังกาบัด

B

L

D

ปลุกตื่น บริการอาหารแบบกล่อง โรงแรม

จากนั้น ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองออรังกาบัด

07.00 น. Qเหินฟ้าสู่ ออรังกาบัด โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI499

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินออรังกาบัด

เมืองออรังคาบัด (Aurangabad) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองมุมไบ เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง ได้แก่ถ้ำอจันตาและ ถ้ำเอลโลราซึ่งเป็นศาสนสถานที่ขุดเขาไปในหินบาซอลต์ (แกรนิตแข็ง) โดยขุดจากหินก้อนเดียวจนเป็นวิหาร ขนาดใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2153 โดยสุลต่าน Murtaza Nizam Shah II บนหมู่บ้านชื่อ Khirki และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Fatehpur ต่อมาเป็นศูนย์บัญชาการของกษัตริย์ Aurangazeb แห่งราชวงศ์โมกุล (Moghul) ซึ่งใช้เมืองนี้เป็น ฐานในการปกครองอินเดียตอนใต้จากนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ออรังคาบัด” ตามชื่อของกษัตริย์ดังกล่าว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า ระยะทาง 30 กิโลเมตร ประมาณ1ชม.ถ้ำ เป็นถ้ำหินที่ถูกเจาะแกะสลักภูเขาหินทั้งลูก เพื่อที่จะสร้างเป็นวัดทางพุทธศาสนา เทวสถานของศาสนาฮินดู และวัดในศาสนาเชน โดยเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 12 ถ้ำ เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู 17 ถ้ำและวัดของศาสนาเชน 5 ถ้ำ รวมแล้วทั้งหมด 34 ถ้ำ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มถ้ำที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2526

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เยี่ยมชมมรดกโลก ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES) ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของหมู่ถ้ำที่เกิดจากการเจาะแกะสลักภูเขาหินทั้งลูกด้วยฝีมือสาวก 3 ศาสนาที่แข่งขันกันคือ ศาสนาฮินดู พุทธ และเชนถ้ำเอลโลร่ามีทั้งหมด 34 ถ้ำ โดยมีการแบ่งออกเป็น ถ้ำทางพุทธศาสนา 12 ถ้ำ ถัดมา 17 ถ้ำคือ เทวาลัยของชาวฮินดู และ วิหารถ้ำลัทธิ เชน 5 ถ้ำ สถานที่ แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี 1983 ถือเป็นถ้ำที่เกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกออกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา นำท่านกราบนมัสการ พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ภายในถ้ำยังมีภาพแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงอีกมากมาย อาทิ องค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณ อีกทั้งภาพของนางอัปสร เป็นต้น ถ้ำที่ 16 ถือเป็นถ้ำที่อลังการที่สุด เป็นที่ที่มีศิวลึงค์เป็นจุดศูนย์

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ออรังกาบัด นำท่านชม บีบี กา มักบารา (BiBiKa Maqbara)

 “ทัชมาฮาลน้อย” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก สร้างโดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี สถาปัตยกรรมลักษณะคล้ายทัชมาฮาล (Tomb of the Lady) สุสานแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแบบชายหนุ่มอย่างทัชมาฮาล แต่สร้างขึ้นจากความรักเหมือนกัน โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ.1651 ถึง 1661...

แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ เช่น เครื่องทองเหลือง ผ้าปักลายโบราณที่จำลองมาจากผนังถ้ำ และเครื่องประดับลวดลายแปลกตา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม พักผ่อนตามอธัยาศัย

ã เข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น

ที่พัก FERN RESIDENCY Hotel, Aurangabad หรือเทียบเท่า/คืนที่ 2

วันที่ 3 ออรังกาบัด - ถ้ำอชันตา -ออรังกาบัด

B

L

D

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม...เดินทางสู่สนามบินมุมไบ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำอชันตา มรดกโลก (AJANTA CAVE) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งใน 38 แหล่งมรดกโลกของอินเดีย ถือเป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อ พ.ศ. 350โดยพระภิกษุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิ โบสถ์ วิหาร ฯลฯ เพื่ออาศัยอยู่อย่างสันโดษ เนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลผู้คน ทำให้ประวัติศาสตร์หน้าต่อมาของ ศาสนาพุทธในอินเดีย ได้ปรากฏขึ้นในหมู่ถ้ำบริเวณฝั่งตะวันตกของที่ราบสูง เมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร์ แห่งนี้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ร้านอาหารใกล้บริเวณถ้ำ)

บ่าย นำท่านเข้าชม หมู่ถ้ำอชันตา ชมสถาปัตยกรรมของถ้ำ ในครั้งนั้นทำให้โลกต้องตื่นตะลึงกับความมหัศจรรย์ของศิลปะภายในวัดถ้ำ ทำให้นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวของ ศาสนาพุทธ ในอินเดียได้อย่างชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น จากภาพแกะสลักหินภายในถ้ำ ที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อนพังทลายไปเหมือนพุทธสถานอื่นๆ เพราะทุกอย่างที่นี่ สลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก นับเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เข้าชมถ้ำ 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 ที่มีความงดงามลือเลื่อง และพลาดไม่ได้กับถ้ำ 26 ถ้ำเบอร์1เป็นวัดถ้ำสร้างถวายพระโพธิสัตว์ ถือเป็นถ้ำที่สมบูรณ์ที่สุดถ้ำหนึ่งของกลุ่มวัดถ้ำอชันตา แกะสลักภายในถ้ำจะมีเรื่องราวพุทธประวัติ เทพเจ้า สถูป สัตว์ พระโพธิสัตว์วัชรปาณี รูปแกะสลักตอนพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ ใกล้เมืองพาราณสี ภาพจิตกรรมมีภาพพระโพธิสัตว์ ภาพพิชิตมารก่อนตรัสรู้ ภาพมเหสีของนันดะกำลังเศร้าโศกที่ท่านกำลังจะออกบวชพระนันทเถรศากยะ เป็นพระภิกษุสาวก

จากนั้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองออรังกาบาดเส้นทางเดิม...

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ã เข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น

ที่พัก FERN RESIDENCY Hotel, Aurangabad หรือเทียบเท่า/คืนที่ 3

วันที่ 4 ออรังกาบัด - เมืองมุมไบ

B

L

D

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ มุมไบ เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย สหประชาชาติระบุไว้ในปี 2018 ว่ามุมไบเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศอินเดียเป็นอันดับสองรองจากเดลี และเป็นอันดับที่เจ็ดของโลก

08.50 น. Qเหินฟ้าสู่ มุมไบ โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI441

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินมุมไบ...นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเพื่อรับประทานอาหาร

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เจดีย์วิปัสสนาสากล (Global Vipassana Pagoda) เจดีย์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพและความกลมเกลียว เจดีย์สร้างขึ้นด้วยความระลึกถึงสะยักยี อู้ บา ขิ่น (Sayagyi U Ba Khin; 1899 - 1971) ผู้เป็นครูวิปัสสนา และ Accountant-General คนแรกของ Independent Burma และยังเผยแพร่การ วิปัสสนากลับมายังอินเดียด้วยการออกแบบแสดงออกถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมของพม่า ซึ่งเก็บรักษาการปฏิบัติวิปัสสนาไว้ ทรงของเจดีย์สร้างเลียนแบบเจดีย์ชเวดากอง ในย่างกุ้ง ประเทศพม่า และประยุกต์ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบอินเดียโบราณเข้าเพื่อให้โครงสร้างอันใหญ่โตนี้คงอยู่ไปหลายพันปีสามารถจุผู้คนได้ถึง 8,000 คนเจดีย์นี้เปิดอย่างเป็นทางการโดยประติภาปาฏีล ประธานาธิบดีแห่งประเทศอินเดียในขณะนั้น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมาจากเงินบริจาคทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ของการวิปัสสนาเผยแผ่คำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า

จากนั้น นำท่านชม แนวถนนมารีนไดรฟ์ (Marine Drive) ซึ่งเป็นทางเดินโค้งสำหรับคนเดินถนนเพื่อชมวิวอ่าวแบคเบย์และทะเลอาหรับ พร้อมรับลมเย็นๆ มีร้านค้าแผงลอยขายอาหารแสนอร่อยและเครื่องดื่มเย็นชื่นใจเกือบตลอดทาง และในยามค่ำคืน ไฟจากถนนตลอดแนวมารีนไดรฟ์ก็ส่องประกายเหมือนไข่มุก แลดูเป็นเส้นโค้งวิบวับๆ จนนำมาสู่ฉายาที่ชาวอินเดียเรียกกันว่า สร้อยคอของราชินี(Queen’s Necklace) นั่นเอง

นำท่านชม พานทรา วารลี ซีลิงก์ (Bandra-Worli Sea Link; BWSL) หรือ บานดรา วารลี สะพานข้ามแม่น้ำแสนโรแมนติก ในมุมไบ เป็นสะพานขึงที่ทำมาจากสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อทางตะวันตกของบานดรา ในเมืองมุมไบกับย่านวารลี ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองมุมไบ สะพานแห่งนี้ได้ช่วยนักเดินทางทั้งหลายประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นเพื่อเดินทางทั้งไปและกลับจากบานดราไปสู่วารลี สะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นเหล็กทั้งสองด้านซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดฐานด้านล่าง สะพานบานดรา-วารลี ซีลิงก์ถือเป็นสะพานต้นแบบที่มีความสมบูรณ์แบบโดยการใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมสร้างโดยหน่วยงานของรัฐ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ã เข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น

ที่พัก T24 Residency Mumbai หรือเทียบเท่า/คืนที่ 4

วันที่ 5 ออรังกาบัด - มุมไบ - กรุงเทพฯ

B

L

D

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดสิทธิวินัยยัค (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ ในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ภายในวัด ที่คลาคล่ำไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้สักการะองค์ท่านแล้ว จะมีพิธีกรรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำคือ ให้ท่านได้กระซิบคำอธิษฐานต่อรูปปั้นหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย จากนั้นให้ท่านได้บูชาเครื่องราง,รูปบูชาขององค์ท่านตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านชม โดบิกาต Dhobi Ghat ลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุด ในโลก แหล่งซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลางนครมุมไบ ใช้ลูกจ้างซักผ้ามากกว่าห้าพันคนต่อวัน ไม่ใช่แค่ Slum Dog Millionaire เท่านั้นที่ใช้ฉากหลังจากชุมชนแห่งนี้ ภาพยนตร์เรื่อง Dhobi Ghat เองก็บอกเล่าเรื่องราวความแออัดจากฉากในสลัมเช่นกัน โดยโดบิกาต (Dhobi Ghat) มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นลานซักผ้าเปิดโล่งที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบและใหญ่ที่สุดในโลก กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ที่ชาวตะวันตกไม่เคยเห็นมาก่อน มีจุดให้ผู้มาเยือนเดินเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกลับไป จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียที่เต็มไปด้วยความอึกทึก วุ่นวาย แต่ยังคงเสน่ห์ในแบบนั้นไว้เป็นอย่างดี ดังเช่นที่พบในซีรีส์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ก็มีเสน่ห์ต่างไปอีกแบบเช่นกัน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำชม ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) ริมฝั่งทะเลอาระเบีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบสร้างขึ้นเพื่อเป็น “อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่” ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงร่วมงานเดลีดารบัร ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะของท้องถิ่นกับแบบมุสลิมของรัฐคุชราต ความสูงกว่า 80 ฟุต ของประตูสู่อินเดีย ทำให้ที่นี่เป็นที่หมายสำคัญแห่งแรกๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาสู่มุมไบ ถ่ายรูปคู่กับ “ประตูชัย” ตั้งตระหง่านอยู่ริมอ่าวมุมไบ ใกล้ๆ กันนั้นมีโรงแรมที่ชื่อว่า Taj Mahal Palace Hotel สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 โดยทายาทตระกูลทาทา เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฮินดูกับมุสลิม ใน พ.ศ. 2551

แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส Chhatrapati Shivaji Terminus หรือในชื่ออินเดียใหม่ว่า “ฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส” ที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามพระราชินีวิคตอเรีย ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดียอันทรงคุณค่าเป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองมุมไบ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อ พ.ศ. 2547

หามุมถ่ายรูป กับตึกสวยๆ ในเมืองมุมไบไม่ว่าจะเป็น ตึกบริษัทเทศบาลมุมไบ อาคารที่ทำการรัฐบาล มหาวิทยาลัยมุมไบ อาคารร้านค้าต่างๆ และโบสถ์ในศาสนาคริสต์ในด้านหนึ่ง มุมไบเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการลงทุนธุรกิจการค้าต่างๆ มากมาย มีตึกรามวบ้านช่องสวยงาม

อิสระให้ช้อปปิ้ง โคลาบาคอสเวย์ (causeway market Mumbai) หนึ่งในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายที่สุดในมุมไบในฐานะสวรรค์ของนักช้อป สัญลักษณ์ที่ดีที่สุด Colaba Causeway เป็นหัวใจของมุมไบและเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา!

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 6 มุมไบ - กรุงเทพฯ

-

-

-

01.30 น. Qเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI332

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

หมายเหตุ :

  1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
  2. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ

ราคาทัวร์สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”***พาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อเรา**

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP