ดูทัวร์รัสเซียทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย

 รหัส : Z9396
เดินทางโดย : W5-มาฮานแอร์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ - มูรมันสก์ - กีรอฟส : Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม - ขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ - นั่งรถลากเลื่อน โดยสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ที่ Husky Farm และกวางเรนเดียที่ Sami Village - เที่ยวจุใจมอสโคว์ - มูร์มันสค์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน - ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว กรุงมอสโค - ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งที่ Gum Department Store - ย่านถนนอาราบัท
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - บินภายในสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ - เข้าที่พัก - ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนด หรือทราบล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าเป็นหลัก
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ชมบรรยากาศเมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค - Five Corners Square - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - เมืองกีรอฟสก์ - เมืองหิมะ - ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนด หรือทราบล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าเป็นหลัก
ขับรถสโนโมบิลบนลานน้ำแข็ง - หมู่บ้านซามิ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนด หรือทราบล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าเป็นหลัก
ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ - บินภายในสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น - เข้าที่พัก
ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ยูโร - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

‘รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ กีรอฟสค์’ 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)

  • ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม
  • สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
  • นั่งรถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ที่ Husky Farm และกวางเรนเดียที่ Sami Village
  • เที่ยวจุใจมอสโคว์ มูร์มันสค์

 

ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ยูโร

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ยูโร

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

นดการเดินทาง

ธันวาคม

21-28 ธันวาคม 2565


ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมือง

CODE

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่แรก

กรุงเทพฯ

เตหะราน

BKK-IKA

 W5 050

21.30-02.30 (+1)

วันที่สอง

เตหะราน

มอสโคว์

IKA-VKO

W5 084

05.30-08.15

วันที่สาม

มอสโคว์

มูร์มันสค์

DME - MMK

S7 1299

12.55-15.50

วันที่หก

มูร์มันสค์

มอสโคว์

MMK - DME

SU 6480

13.10-15.50

วันที่เจ็ด

มอสโคว์

เตหะราน

VKO - IKA

W5 085

10.45-16.15

วันที่เจ็ด

เตหะราน

กรุงเทพฯ

IKA - BKK

W5 051

22.10-07.25 (+1)


วันแรก

กรุงเทพฯ – เตหะราน

18.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่ชั้น4 แถว S เคาน์เตอร์สายการมาฮาน แอร์(W5) ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

21.30 น.

Q“ ออกเดินทางสู่ เตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5 050

วันที่สอง

เตหะราน - มอสโคว์

02.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน

(เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

05.30 น.

Q“ ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5 084

08.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อน เครื่องหัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย ฯ

นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาหารพื้นเมือง

จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ ณ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิม ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995

นำท่านช้อปปิ้งที่ Gum Department Store ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการช้อปปิ้ง

จากนั้น นำท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสำหรับนักท่อง เที่ยว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

ã

เข้าสู่ที่พัก ………………. หรือเทียบเท่า

MOSCOW

วันที่สาม

มอสโคว์ – มูร์มันสก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมอสโคว์ เป็นวิหารโดมทองคำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ด้วยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เพื่อออกเดินทางสู่

ท่าอากาศยานมูร์มันสค์

12.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 1299

15.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์

เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์ค

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

อาหารพื้นเมือง

ã

เข้าสู่ที่พัก ………………. หรือเทียบเท่า

MURMANSK

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***


วันที่สี่

มูร์มันสก์ - กีรอฟสก์

gเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัว เมื่อปีค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่า

จากนั้นนำท่านชม บรรยากาศเมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค ให้ท่านได้ชมวิวเมืองที่เกิดจากธรรมชาติของอ่าวริมฝั่งที่ทอดยาวประมาณ 20 กิโลเมตรเคียงข้างเนินเขา จากเหนือจรดใต้ และบริเวณนี้ยังมีท่าเรือประมงและยังเป็นท่าเรือที่ทหารใช้ขึ้นบก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย

จากนั้นนำชมศูนย์กลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองมูรมันสก์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะประทับใจ

(หมายเหตุ : นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก์ เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอันขาวโพลนในฤดูหนาว เนื่องจากเมืองกิรอฟสก์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมูร์มันสก์ กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดูหนาว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

อาหารพื้นเมือง

ã

เข้าสู่ที่พัก ………………. หรือเทียบเท่า

MURMANSK

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***


วันที่ห้า

กีรอฟสก์ - มูร์มันสก์

gเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ.เวลานั้น

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกาย ของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ แบบชาวพื้นเมืองซามิ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) 

ã

เข้าสู่ที่พัก ………………. หรือเทียบเท่า

MURMANSK

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่หก

มูร์มันสก์ - มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ เพื่อออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

13.10 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ SU 6480

15.50น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น (Bunker-42) สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ.1950 เพื่อป้องกันการโจมตีจากระเบิดนิวเคลียร์ เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเป็นอุโมงกว้าง ยาว 65 เมตร ใจกลางกรุงมอสโก เป็นที่เก็บเสบียงอาหาร เชื้อเพลิง การผลิตอากาศ และระบบการระบายอากาศภายในอุโมงใต้ดิน เคยเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศของสหภาพโซเวียต และศูนย์การติดต่อสื่อสารของกองทัพมากว่า 30 ปี ตอนนี้เปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หาชมได้ยาก ในนี้จะได้พบกับของหายาก เช่น สถานีวิทยุแห่งสหภาพโซเวียต ระบบการป้องกันสารเคมี รูปภาพหายากสมัยสหภาพโซเวียต และที่ทำการของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ โจเซฟ สตาลิน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

อาหารจีน

ã

เข้าสู่ที่พัก ………………. หรือเทียบเท่า

MOSCOW

วันที่เจ็ด

มอสโคว์ – เตหะราน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว เพื่อออกเดินทางสู่

ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน

10.45 น.

Q“ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5 085

16.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

22.10 น.

Q“ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5 051

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

07.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP