ดูทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

 รหัส : Z9397
เดินทางโดย : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
Fukuoka Huis Ten Bosch : ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ - สวนดอกไม้โกเวอร์ - ภูเขาอินาซะ (โดยรถราง) - โทสุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งเท็นจิน
แช่ออนเซ็นชื่อดัง 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ - เมืองนางาซากิ - สวนดอกไม้โกเวอร์ - สะพานแว่นตาเมงาเนะ - ภูเขาอินาซะ (โดยรถราง) - เมืองซาเซโบะ
HUIS TEN BOSCH - โทสุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เมืองอะโสะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งค์กับเบียร์ไม่อั้น
บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งเท็นจิน (อิสระอาหารค่ำ)
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าไกด์ ตามธรรมเนียม 1,200.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

Fukuoka Huis Ten Bosch 5 วัน 3 คืน

โดยสายาการบินเวียดเจ็ท

แช่ออนเซ็นชื่อดัง 1 คืน สวนสนุกแห่งความฝัน Huis Ten Bosch หมู่บ้านยุฟุอิน

ไม่รวม ค่าไกด์ ตามธรรมเนียม 1,200.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี)

ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

วันที่

รายการทัวร์

มื้ออาหาร

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1

วันที่สอง

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ – เมืองนางาซากิ
สวนโกเวอร์
– สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ – ภูเขาอินาซะ
(โดยรถราง) – เมืองซาเซโบะ

ã NIKKO HUIS TENBOSCH หรือเทียบเท่า

-

วันที่สาม

HUIS TEN BOSCH – โทสุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – เมืองอะโสะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งค์กับเบียร์ไม่อั้น

-

ã ASO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

บ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้ง
เท็นจิน

ã QUINTESSA TENJIN MINAMI HOTEL หรือเทียบเท่า

-

วันที่ห้า

สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
VZ811 08.55-12.35

21.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ท พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***


00:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ810
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08:10 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ายศาลเจ้าฟุชิมะ อินะริในเกียวโต ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสําเร็จด้านธุรกิจการค้า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุทั้งปวง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย สวนดอกไม้โกเวอร์ หรือ สวนโกเวอร์ สวนนี้มวิวที่สวยงาม เพราะมีสไตล์ผสมผสานระหว่างสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่แบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ซึ่งตัวสวนนี้ได้ถูกดัดแปลงจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวอังกฤษนามว่า Thomas Glover อันเป็นที่มาของชื่อของที่นี่นั่นองล่ะค่ะ สวนโกเวอร์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆอย่าง สวนแบบตะวันตก และอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุค 1900 อีกประมาณ 2-3 หลัง โดยสวนนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิในแบบพาโนราม่า

สะพานเมงาเนะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของเมืองนางาซากิ หรืออีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักเรียกกันคือสะพานแว่นตา อันเนื่องมาจากสะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปของแว่นตานั่นเอง โดยสะพานเมงาเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำนากาจิมะ อันเป็นแม่น้ำสายหลักของนางาซากินั่นเอง ถูกสร้างขึ้นโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิในปี พ.ศ. 2177 ด้วยหินในสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่นนั่นเอง

ภูเขาอินาซะ (นั่งรถราง) ภูเขาแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่ 333 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นชมวิวที่สูงสุดของเมือง จึงทำให้เป็นจุดที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนางาซากิได้อย่างสวยงาม และถ้ายิ่งเป็นวิวกลางคืนยิ่งสวยงามมากเพราะเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ã ที่พัก NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Huis Ten Bosch คือธีมปาร์คที่แม้จะอยู่ในญี่ปุ่น แต่ก็ทำให้คุณรู้สึกราวกับกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรือประเทศยุโรปอื่นๆในยุคกลาง ทั่วทั้งบริเวณถูกออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่งมีพร้อมทั้งร้านอาหารและโรงแรม อีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี รวมถึง “Waterfall of Light” ที่มีการประดับไฟถึง 1,300 ดวง (ธีมงานจะเปลี่ยนไปในแต่ละปี)

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย โทซุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งค์กับเบียร์ไม่อั้น

ã ที่พัก ASO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จิโกกุ ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแร่ธาติโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อทะเล) เป็นบ่อนำร้อนที่มีสีฟ้า ,ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อนำร้อนที่น้ำเป็นสีแดง และ ทะสึมากิ จิโกกุ บ่อน้ำร้อนที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุขึ้นมาของน้ำร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาที

หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตำแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจ้าแห่งนี้

ย่านเทนจิน ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ã ที่พัก CROSS LIFE HAKATA YANAGIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า


เช้า รับประทานอาหารเช้า เซ็ทเบนโตะ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ

08:55 ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ต เที่ยวบิน VZ811

12:35 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ประกาศศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับบริษัท เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และบริษัทได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ การบริการของรถนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้วันละ 10 ชั่วโมง ไม่สามารถขับเกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP