ดูทัวร์ลาวทั้งหมด

ทัวร์ลาว

 รหัส : Z9425
เดินทางโดย : DD-นกแอร์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ลาว เมืองเฟือง - วังเวียง - หลวงพระบาง - นั่งรถไฟลาว : พระธาตุหลวง - ตักบาตร - อ่างน้ำตง - บูลลากูล - ถ้ำปูคำ - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - บ้านผานม - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เวียงจันทน์
พักเมืองเฟือง 1 คืน - วังเวียง 1 คืน - หลวงพระบาง 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - ข้ามด่านสะพานมิตรภาพ จ.หนองคาย - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - เมืองเฟือง - พักบ้านเรือนแพริมน้ำ เมืองเฟือง (ห้องพัก ไม่มีห้องน้ำในตัว)
ตักบาตร (อิสระอาหารเช้า) - วัดสินไชยะราม - อ่างน้ำตง - วังเวียง - บูลลากูล - ถ้ำปูคำ - ถนนโรตี (โรงแรมเมืองเฟืองไม่มีบริการอาหารเช้า ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต โดยชาวบ้านจะนำเรือมาขายอาหารตอนเช้า อิสระให้เลือกซื้ออาหารเช้าตามอัธยาศัย)
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ หลวงพระบาง (ขบวน C84 08.25 - 09.23) - น้ำตกตาดกวงซี - พระราชวัง - พระธาตุพูสี - อิสระเดินเล่น ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - บ้านผานม - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เวียงจันทน์ - ข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคาย - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
แนะนำการเดินทาง เที่ยวลาว : ผู้เดินทางที่ควรได้รับวัคซีนครบโดส รองรับทุกยี่ห้อ สามารถเดินทางได้ - ไม่ต้องแสดงผลตรว PCT ก่อนเดินทาง
ไม่รวม ค่าตักบาตรข้าวเหนียว แล้วแต่ศรัทธา - ทิปไกด์ และคนขับแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ทัวร์ลาว เมืองเฟือง - วังเวียง - หลวงพระบาง - รถไฟลาว 4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินนกแอร์ (โหลดน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.)

พักเมืองเฟือง 1 คืน - วังเวียง 1 คืน - หลวงพระบาง 1 คืน

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

ไม่รวม ค่าตักบาตรข้าวเหนียว แล้วแต่ศรัทธา

ทิปไกด์ และคนขับแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป / รับจัดคณะส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป

แนะนำการเดินทาง เที่ยวลาว : ผู้เดินทางที่ควรได้รับวัคซีนครบโดส รองรับทุกยี่ห้อ สามารถเดินทางได้

ไม่ต้องแสดงผลตรว PCT ก่อนเดินทาง

วันที่

รายการ

อาหาร

ที่พัก

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - อุดรธานี (DD300 06:00 - 07:05 )

ด่านสะพานมิตรภาพ จ.หนองคาย - เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง - ประตูชัย - เมืองเฟือง

-

ä

ä

บ้านแพ ริมน้ำ เมืองเฟือง

วันทีสอง

ตักบาตร - วัดสินไชยะราม - อ่างน้ำตง - วังเวียง - บูลลากูล - ถ้ำปูคำ - ถนนโรตี (โรงแรมเมืองเฟืองไม่มีอาหารเช้า ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชาวบ้าน ชาวบ้านจะนำเรือมาขายอาหารตอนเช้า ให้คณะเลือกซื้อตามอัธยาศัย)

-

ä

ä

Thavisouk Island

หรือเทียบเท่า «««

วันที่สาม

นั่งรถไฟสู่ หลวงพระบาง (ขบวน C84 08.25 - 09.23)

น้ำตกตาดกวงซี - พระราชวัง - พระธาตุพูสี

อิสระเดินเล่น ตลาดมืด

ä

ä

ä

ALANA Hotel

หรือเทียบเท่า «««

วันที่สี่

ตักบาตร - วัดเชียงทอง วัดวิชุน - บ้านผานม

นั่งรถไฟสู่ เวียงจันทน์ - อุดรธานี - สนามบินดอนเมือง

(DD311 20:35 - 21:35)

ä

ä

วันแรก ดอนเมือง - อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย เมืองเฟือง

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน NOK Air (DD)

เจ้าหน้าที่คอยบริการ ณ สนามบิน

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน เป็นสายการบินอื่น ๆ หมีการยกเลิกเที่ยวบิน)

06.00 น. นำท่านออกเดินสู่ จ.อุดรธานี โดย เที่ยวบินที่  DD300 DMK-UTH

07.05 น. เจ้าหน้าที่ ชูป้ายรับ คณะ ณ สนามบินจังหวัดอุดรธานี เดินทางโดยรถตู้ จ. หนองคาย (จะใช้เวลาการเดินทางประมาณ 50 นาที) เดินทางสู่ ด่านสะพาน มิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่าน ตม. ข้ามสู่ นครหลวง เวียงจันทน์

สิ่งที่ต้องเตรียมตอนเข้าประเทศลาว

  1. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดส ดาวน์โหลดใบรับรองได้จาก หมอพร้อม
  2. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

เดินทางถึง เวียงจันทน์ นำคณะสักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุกปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง

จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพญานาค หรือบ่อน้าทิพย์บริเวณข้างๆพระธาตุหลวง ซึ่งใต้ก้นบ่อจะเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาลของพญาศรีสัตนาคราช ซึ่งผู้คนชาวลาวต่างให้ความศรัทธาองค์ท่านทุกคน ที่สำคัญบ่อน้าทิพย์นี้น้าในบ่อเป็นน้าจากวังบาดาล เชื่อกันว่าผู้ใดได้นำน้าทิพย์นี้มาสักการบูชา หรือประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพิ่มพูนพลังกายทิพย์ให้สูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลทำสิ่งใดก็จะสำเร็จได้โดยง่าย ได้โดยง่าย

นำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

เที่ยง ä รับประทานกลางวัน ร้านเวียงจันทน์ ณ ร้านเฝอแซ่บ

(บริการเฝอถ้วยใหญ่ ให้ท่านได้ลิ้มลองเฝอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียงจันทน์ )

หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองเฟือง โดยขึ้นทางด่านสายเหลือเส้นใหม่ของลาว ถึงหินเหิบ ออกจากทางด่วน มุ่งหน้าสู่เมือง” ผาท่อ หน่อคำ ” เมืองเฟือง ใช้เวลาโดยประมา ณ 1.30-2.00 ชั่วโมง

เดินทางถึงเมืองเฟือง ให้ท่านพักผ่องดื่มด่ำกับธรรมชาติ

อันสวยงามของเมืองเฟือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านเรือนแพริมน้ำ เมืองเฟือง

(ห้องพัก ห้องน้ำจะไม่อยู่ในตัวแพ

จะอยู่ด้านบนบก แต่เป็นห้องน้ำส่วนตัว )

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

(อาหารเย็นจะเป็นเมนูปิ้งย่าง ทางไกด์ท้องถิ่นจะจัดเตรียมอาหารไปให้ อาหารของในที่พักเองไม่มี ท่านใดที่ทานยากควรเตรียมอาหารสำเร็จ หรือ บะหมี่สำเร็จรูปตืดไปด้วย)

วันที่สอง ตักบาตร - วัดสินไชยะราม - อ่างน้ำตง - วังเวียง - บูลลากูล - ถ้ำปูคำ - ถนนโรตี

06.00 น. ร่วม ตักบาตรยามเช้า ณ เมืองเฟือง โดยจุดเด่นของเมืองเฟืองคือพระจะนั่งเรือมา บินฑบาตร ซึ่งทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้า

อาหารเช้า ณ ที่พักให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย เนื่องจากทางที่พักไม่มีอาหารเช้า ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารจากชาวบ้านที่จะพายเรือมาขายอาหารทุกๆเช้า

ได้เวลาพอสมควรคณะอำลาเมืองเฟืองเดินทางเข้าสู่วังเวียง

ระหว่างทางนำท่านแวะ วัดสินไชยะราม วัดแห่งนี้ถูกโอบอ้อมด้วยขุนเขา ภูหินสูง ตระหง่าน สวยงาม แปลกตา..

อยู่ที่บ้านโนนหินแร่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์

นำท่านเที่ยมชม อ่างน้ำตง อ่างน้ำตงเป็นอ่างเก็บน้ำที่เมืองเฟือง และยังเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตแห่งใหม่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด บรรยากาศดี มีกระท่อมเล็ก ๆ

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่วังเวียง

เที่ยง ä รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำทุกท่านสู่ บลูลากูน ที่เที่ยวที่มาถึงวังเวียง แล้วพลาดไม่ได้ก็คือ (Blue Lagoon) สระน้ำสวยใสสีฟ้าราวกับคริสตัน เป็นสระน้ำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปดำผุดดำว่าย เล่นน้ำได้อย่างสบายใจ มุมไฮไลท์คือ ชิงช้าเชือกที่อยู่ด้านข้างของ บลูลากูน ที่เราสามารถปีนขึ้นไปนั่งสวยๆ เล่นน้ำได้อีกด้วย

ถ้ำปูคำ สักการะขอพรสิ่งศักสิทธิ์ใจกลางขุนเขาที่ "วังเวียง" ภายในจะพบกับหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีความเย็นและอากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งเมื่อลัดเลาะตามเส้นทางเข้าไปสักระยะจะได้พบกับโถ่งถ้ำกว้างใน มีแสงจากภายนอกลอดผ่านเข้ามาสวยงามมาก และใจกลางโถงใหญ่นี้เองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองวังเวียงเป็นอย่างมาก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองวังเวียง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Thavisouk Island หรือ เทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยออกมาเดินเล่น เช่าจักรยานถ่ายรูปสวยๆ หรือ จะนั่งเรือล่องแม่น้ำซอง

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน Walking Street หรือถนนโรตี ซึ่งมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ

วันที่สาม วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระราชวัง - หอพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

เช้า ä  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟวังเวียง

08.25 น. ออกจากวังเวียง มุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง

โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C82 VV-LPQ

09.23 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง 

นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ นํ้าตกตาดกวางสี ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในนํ้าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่นํ้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของนํ้าตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ นํ้าตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ

เที่ยง ä รับประทานกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และ

นำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรก สลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่

จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่

ที่พัก ALANA HOTEL หรือ เทียบเท่า «««

วันที่สี่ ตักบาตร - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - เวียงจันทน์ - หนองคาย - อุดร - กรุงเทพฯ

05.00 น ตื่นเช้าซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง นำท่านเดินเล่น ตลาดเช้า

เช้า ä  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดี

ท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

11.00 น. ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ก่อนถึงสถานีรถไฟ นำท่านเวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ ณ บ้านผานม

13.45 น. ออกจากหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์ โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81

15.45 น. เดินทางถึงเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง

นำท่านเดินทางสู่ ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคายก่อนข้ามกลับฝั่งไทยให้ท่าน เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ดิ้วตี้ฟรี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ DD311 (UTH - DMK)

21.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยและประเทศ ลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมตารการของภาครัฐทั้ง 2 ประเทศ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งของภาครัฐทั้งสองประเทศ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP