ดูทัวร์ออสเตรเลียทั้งหมด
เดินทางโดย : QF-แควนตัสแอร์เวย์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ : ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่น - สวนสัตว์โคอาล่า - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์พีค - เล่นลูจ 2 รอบ - ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ - ไร่ไวน์ - ทะเลสาบปูคากิ - ฟาร์มแซลมอน - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ๊ก - ทะเลสาบเทคาโป
พักซิดนีย์ 2 คืน - พักควีนทาวน์ 2 คืน - พักเมาท์คุ๊ก 1 คืน - พักไครสต์เชิร์ช 1 คืน / รวมวีซ่าแล้ว - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง - ทานอาหารในไร่ไวน์ - ลิ้มลองหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ - ทานเป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ที่บ๊อบพีค เฟิร์กเบอร์เกอร์ ร้านดัง - อาหารไทย 2 มื้อ - กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองซิดนีย์ - ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่น - เขาสามอนงค์ - สวนสัตว์โคอาล่า - ซิดนีย์
สนามบินเมืองซิดนีย์ - บินภายในสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์พีค - เล่นลูจ 2 รอบ
ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์
อิสระเลือกซื้อกิจรรมเสริม อาทิ นั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ - แอร์โร่ทาวน์ - ไร่ไวน์ - ทะเลสาบปูคากิ - ฟาร์มแซลมอน - ปูคากิ
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก - ทะเลสาบเทคาโป - ไครสต์เชิร์ช
สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองซิดนีย์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ห้องสามเตียงในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก กรณีเดินทาง 3 ท่าน ท่านที่สาม โปรดชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ ของออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน - ทิปพนักงานยกกระเป๋า - ไม่มีน้ำดื่มแจกบนรถ, ไม่แจกกระเป๋า - ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มภายหลัง
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ 8 วัน 6 คืน

โดยสายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF)

ออสเตรเลียซิดนีย์ ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์ ชมเขาสามอนงค์

นิวซีแลนด์ เยือนควีนส์ทาวน์หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมฟยอร์ดที่

มิลฟอร์ดซาวด์ พักที่อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก

ชมทะเลสาบเทคาโปหนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่ในนิวซีแลนด์

พักซิดนีย์ 2 คืน - พักควีนทาวน์ 2 คืน - พักเมาท์คุ๊ก 1 คืน - พักไครสต์เชิร์ช 1 คืน ระดับ 4 ดาวทุกคืน

รวมวีซ่าแล้ว คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ทานอาหารในไร่ไวน์ - ลิ้มลองหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

ทานเป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ที่บ๊อบพีค เฟิร์กเบอร์เกอร์ ร้านดัง

อาหารไทย 2 มื้อ - กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว

DAY

รายการ

อาหาร

โรงแรม

B

L

D

1

กรุงเทพฯ (สุวรรรภูมิ) - ซิดนีย์

2

ซิดนีย์ - ชมเมือง - ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์

Holiday inn Darling harbour Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

3

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่น - สวนสัตว์โคอาล่า - “ซิดนีย์

(พิเศษ..รับประทานเย็น เมนูอาหารไทย)

Holiday inn Darling harbour Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

4

ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - สกายไลน์กอนโดล่ายอดเขาบ๊อบส์พีค+ลูจ2รอบ

(พิเศษ..เบอร์เกอร์ชื่อดังนิวซีแลนด์ FERGBURGER

และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊อบส์พีค )

Novotel Queenstown Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

5

ควีนส์ทาวน์ - มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์

(พิเศษ..เมนูเป็ดปักกิ่ง)

Novotel Queenstown Hotel
หรือเทียบเท่า

4««««

6

อิสระกิจกรรม - แอร์โร่ทาวน์ - ไร่ไวน์ - แซลมอนฟาร์ม - ทะเลสาบปูคากิ - เม้าท์คุก

พิเศษ..อาหารกลางวัน ณ ไร่ไวน์

Hermitage Hotel

หรือเทียบเท่า

4««««

7

เม้าท์คุก - ทะเลสาบเทคาโป - ไครสต์เชิร์ช - ช๊อปปิ้ง

(พิเศษ..รับประทานเย็น เมนูอาหารไทย+กุ้งมังกร

ท่านละ 1 ตัว)

CROWN PLAZA Hotel

หรือเทียบเท่า

4«««««

8

ไครสต์เชิร์ช - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ - ซิดนีย์

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ QF024

วันสอง ซิดนีย์ - ชมเมือง - ล่องเรืออ่าวโอเปร่าเฮ้าส์

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์(OPERAHOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกัปตันเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดังQueen Victoria Building (Q.V.B)ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว)

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติบลูเม้าส์เท่น - สวนสัตว์โคอาล่า - ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาชื่อว่าKATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่SCENIC WORLDบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้า จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองKOALA PARK SANCTUARYเพลิดเพลินไปกับการชม

ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบทให้ท่านได้

สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของ

ท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดม

สมบูรณ์เขตร้อนชื้น เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว)

วันที่สี่ ซิดนีย์ (บิน)– ควีนส์ทาวน์ - สกายไลน์ยอดเขาบ๊อบส์พีค+ลูจ 2 รอบ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางไป สนามบินนานาชาติ

09.30น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF121

14.30 น. เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

บริการท่านด้วย Ferg burger เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังของเมืองควีนส์ทาวน์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักดี แม้จะมีเพียงแค่ที่นี่แห่งเดียวโดยไม่เคยเปิดสาขาที่อื่นเลย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2001 แต่ความอร่อยคุ้มค่านั้นเป็นที่เลื่องลือกันปากต่อปากกันเลยทีเดียว

ท่านจะสัมผัสได้ถึงความสวยงามและตกอยู่ในมนต์สะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้ เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ริมทะเลสาบวาคาตีปู( ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย )วิวที่สุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้คือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมืองเนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าเปิดบริการถึง3ทุ่มทุกวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค เพื่อพบกับการชมวิวควีนส์ทาวน์แบบพาโนราม่า มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พีค และ เดอะ รีมาร์คคะเบิล เรียงไล่ระดับกันเป็นแนว กระเช้ากอนโดล่าหนึ่งกระเช้านั่งกันได้ 4 คน และก็มีความปลอดภัยสูง เครื่องทุ่นแรงที่แสนจะมีเสน่ห์ชิ้นนี้เป็นแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสูงและความสวยงามที่มีรอให้ชมตลอดทั้งปี พิเศษให้ท่านสนุกสนามกับกิจกรรมรถล้อเลื่อนลูจท่านละ2รอบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาบ๊อบส์พีค

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

(ระดับ 4ดาว)

วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

เที่ยง นำท่านล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE พร้อมรับประทานอาหารบนเรือชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

(หมายเหตุ ในกรณีหิมะตกหนักหรือไม่สามารถไปมิลฟอร์ด ซาวน์ได้ จะเปลี่ยนทัวร์เป็นล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปูสู่วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์มแทนในราคาเดียวกัน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

(ระดับ 4ดาว)

วันที่หก อิสระกิจรรม– แอร์โร่ทาวน์ - ไร่ไวน์ - ฟาร์มแซลมอน - ปูคากิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็กๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อน

หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

  • เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
  • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ชื่อดังที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY ให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงบรรยากาศในไร่ไวน์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ให้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน้ำในทะเลสาบปูคากิที่ละลายมาจากน้ำแข็งบนภูเขากลายเป็นน้ำที่สะท้อนแสงแดดจนเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยจนอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเต็มที่

ระหว่างทางแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด

จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ๊ก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HERMITAGE MT.COOK HOTEL หรือเทียบเท่า

(ระดับ 4ดาว)

วันที่เจ็ด เม้าท์คุก - เทคาโป - ไครสต์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ (Aoraki National Park) และเป็นส่วนหนของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร เป็นยอดเขาที่มีความสูงอันดับที่ 37 ของโลก โดยตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักเดินเรือชาวอังกฤษผู้คนพ้นทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพลเรือเอก จอห์น สโตก ในปี1846 ชื่ออาโอรากิเป็นชื่อชาวเมารีตั้งชื่อขึ้น ตามเด็กหนุ่มชาวเมารี เป็นยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี หากท่านอยากเห็นถึงความอลังการของเทือกเขาเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง (การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการมีให้เลือกหลายโปรแกรม สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์

กลางวัน รับประทานอาหาร แบบญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลกอิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 คน เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว)

วันที่แปด ไครสต์เชิร์ช - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

เดินทางสู่ สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช

06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138

07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP