ดูทัวร์รัสเซียทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
มอสโคว์ - ซากอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show - พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์เบซิล - ล่องเรือ Radisson Cruise - นั่งรถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล
พักระดับ 4 ดาว - ชมละครสัตว์ Circus Show - ล่องเรือ Radisson Cruise

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอาราบัท
เมืองซากอร์ส - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show
พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์เบซิล - ตลาดอิสไมโลโว - ล่องเรือ Radisson Cruise
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว
มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - จัตุรัสเธียเตอร์ - สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 USD) ตลอดการเดินทาง - ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Download PDF

มอสโคว์ - ซากอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

พักระดับ 4 ดาว - ชมละครสัตว์ Circus Show - ล่องเรือ Radisson Cruise

1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK373 (21.00-00.50(+1)) / EK129 (02.20-06.35) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.35 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

2 กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล์ -

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค -

ถนนอาราบัท

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) มอสโคว์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มอสโกก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ของอาณาจักรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจนั้น จึงทำให้อาณาจักรนี้มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกเช่นกัน

นำท่านเดินทางสู่ โปเกรอนนายาฮิลล์ (Poklonnaya Hill) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดธรรมชาติที่สูงที่สุดในมอสโก ยอดเขาทั้งสองแห่งถูกแยกออกจากกันโดยแม่น้ำเซตุนจนกระทั่งยอดเขาแห่งหนึ่งถูกพังทลายในปี 1987 ตั้งแต่ปี 1936 พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมอสโก และปัจจุบันมีสวน Victory Park ซึ่งมีรถถังและยานพาหนะอื่นๆ มากมายที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอก ให้ท่านชมความสวยงาม ซึ่งจดเป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ในสแปร์โรว์ฮิลส์มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย และที่นี่คู่รักนิยมมา ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว์

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่ จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่านเดินทางต่อไปยัง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro Stations) สถานีรถไฟใต้ดินที่นี่ นอกจากเป็นการขนส่งเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารแล้วนั้น ยังมีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งของภายในให้มีความโดดเด่น แต่ละสถานีมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป จึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวและพากันเดินทางมาเพื่อชมความงามของสถานีรถไฟแห่งนี้

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนอาราบัท (Arbat Street) เป็นถนนเส้นเก่าแก่นับว่าเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงมอสโกนับว่าเป็นถนนการค้าที่สำคัญ มีความยาวประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร มีวิวทัศนียภาพที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ภาพวาด จากศิลปินและช่างฝีมือที่มีความสามารถอย่างหลากหลาย มีร้านนั่งชิวสุดชิค มีคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านขนม รวมไปถึงมีของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาพื้นเมือง รูปล้อเลียน หมวก กระเป๋า และสินค้าอีกหลากหลาย ถึงเวลาอันพอสมควร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน)

3 เมืองซากอร์ส - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -

Circus Show

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) หรือ เซอร์กิเยฟ พาสาด (Sergiev Posad) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโคว์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบชานกรุงมอสโคว์ เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นจากการเป็นโบสถ์และสำนักสงฆ์โบราณอายุ 700 ปีและได้รับความนับถือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะทรุดโทรมลงในยุคโซเวียต และยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เมืองนี้เป็นที่แสวงบุญของนักบุญทั่วประเทศ และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี้ เซอร์กิอุส ลาวรา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส (The Holy Trinity-St. Sergius Lavra) เป็นอาสนวิหารระดับสูงของคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ ตั้งตามชื่อของนักบุญ St.Sergius ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผู้วิเศษ สามารถรักษาโรคร้ายให้หายเป็นปกติได้จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว แม้กระทั่งพระมหากษัตริย์และพระราชินียังเสด็จมาประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองนี้เป็นประจำ นอกจากที่นี่มีความสำคัญทางศาสนายังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย เพราะเคยใช้เป็นป้อมปราการที่พักสำหรับเหล่าทหารในช่วงปี ค.ศ.1608-1610 ที่ใช้ป้องกันการรุกรานจากทหาร และเคยเป็นสถานที่หลบภัยอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (Cathedral of Christ the Saviour) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา กลางกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชัยชนะในสงครามนโปเลียน ในสมัยของพระเจ้าซาร์ที่ 1 ซึ่งวิหารนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของประเทศรัสเซีย ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน (** ภายในมีภาพโมเสก มีภาพวาดฝาผนังวิจิตรงดงาม และมีชั้นใต้ดินให้ท่านได้เข้าชม ** ภายในห้ามถ่ายภาพ **)

ด้านนอกมีสะพานขนาดยาวที่เชื่อมอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมอสโคว์สามารถชมบรรยากาศได้โดยรอบ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ สุดพิเศษ!! ชมโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ Circus Show โชว์ละครสัตว์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

พักที่ Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน)

4 พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน - จัตุรัสแดง -

มหาวิหารเซนต์เบซิล - ตลาดอิสไมโลโว - ล่องเรือ Radisson Cruise

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Marlet) เป็นตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกที่สุดในประเทศรัสเซีย ตลาดที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร มีทั้งตุ๊กตาขนดก ตุ๊กตามาทรอสกา เสื้อผ้าพื้นเมือง รองเท้า หมวก ขนสุนัขจิ้งจอก ผ้าพันคอ ปลอกหมอน นาฬิกา ภายในแบ่งออกเป็นสองโซน

หลัก คือ โซนขายของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเลือกซื้อของที่ระลึก อีกโซนเป็นพื้นที่ขายของเก่าหรือของมือสอง เช่นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุโบราณ ของใช้ในบ้านต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) “เครมลิน” ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ พระราชวังเครมลินยังตั้งบนริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ ในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ของรัสเซีย แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชวังแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นรัฐสภาของเครมลิน และปรับปรุงใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของรัสเซีย รวมถึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน (The Armoury Chamber) หรือที่เรียกกันว่า “อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์” ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมากมายที่เป็นมรดกโลก ที่แห่งนี้ยังมีสมบัติล้ำค่ามากกว่า 4,000 ชิ้น เรียกง่ายๆว่าเป็นคลังแสงสมบัติเลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเครมลิน ภายด้านในเป็นที่เก็บรักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์อันเก่าแก่, คอลเลกชั่นทองคำและเงินในแต่ละยุคของรัสเซีย มีทั้งเสื้อผ้า ชุดในพิธีต่างรวมไปถึงเครื่องประดับของพระเจ้าซาร์และซารีน่าที่หาชมได้ยาก และประเมินค่าไม่ได้อีกมากมาย ทั้งมีรถทรงม้า ที่นี่ยังมีเก็บไว้ทุกคันทุกรุ่น ทุกสมัย ซึ่งท่านจะได้พบเห็นความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของรัฐรัสเซียที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ ปืนใหญ่ซาร์ (The Tsar Cannon) เป็นปืนใหญ่ยุคแรกที่มีการจัดแสดงในพื้นที่ของมอสโกเครมลิน เป็นอนุสาวรีย์ศิลปะการหล่อปืนใหญ่ของรัสเซียหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในปี 2129 และ แวะชม หอระฆังอีวาน (van the Great Bell-Tower) เป็นหอระฆังแห่งแรกของมอสโคว์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหิน และเป็นหอคอยที่มีโครงสร้างของเครมลินที่สูงที่สุด การออกแบบมีความสวยสะดุดตา และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ส่วนด้านล่างของระฆังนั้นเป็นโบสถ์ Church of Ioann Lestvichnik ที่อยู่ใต้ระฆัง ในอดีตกลุ่มนโปเลียนพยายามที่จะระเบิดหอระฆังนี้แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถ์อัสสัมชัญ (Dormition Cathedral) ที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในพระราชวังเครมลิน การสร้างโบสถ์นี้ได้สร้างทับโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาแต่เดิม ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงศ์ ด้วยความสวยงามทางสถาปัตยกรรม การตกแต่ง และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงทำให้วิหารอัสสัมชัญแห่งนี้ ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสแดงมาจากภาษารัสเซียที่แปลว่าสวยงาม การสร้างจัตุรัสแดงนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน โดยการสร้างพื้นที่นอกกำแพงวังสำหรับใช้ยิงเพราะตำแหน่งที่จัตุรัสแดงตั้งอยู่นั้นขาดแนวป้องกันทางธรรมชาติ โดยพื้นที่ของจัตุรัสแดงในสมัยนั้นถือเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย

นำทางเดินมาฝั่งตรงข้ามเพื่อถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (St.Basil's Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น เดิมทีมหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นเพียงโบสถ์ขนาดเล็กที่บรรจุศพของนักบุญเท่านั้น มหาวิหารเซนต์บาซิลนี้มีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดม ล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นโดมทรงคล้ายหัวหอม และคล้ายรูปแท่งเทียนกำลังลุกไหม้บนปลายลำเทียน ทำให้ประชาชนนับถือและเชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าบนสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงท่านจะได้พบกับ หอคอยนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) เป็นศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม สร้างขึ้นเพื่อตั้งเป็นแนวการป้องกันทำหน้าที่ป้องกันประตูทางเดิน และเป็นอีกหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของอำนาจเก่าแก่หลายศตวรรษและชัยชนะของรัฐรัสเซียคือหอคอยแห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ สุดพิเศษ!!! ล่องเรือ Radisson Cruise ณ แม่น้ำมอสควา สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญและสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์

พักที่ Hotel Mercure Moscow Paveletskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 3 คืน)

5 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ

หรือ พระราชวังฤดูหนาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางจาก กรุงมอสโคว์ (Moscow) ไปยัง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Sain Petersburg) โดย รถไฟด่วน High-Speed Train Sapsan (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วมง 40 นาที ถึง 4 ชั่วโมง)

***(ตารางเวลาการเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)*** ระหว่างการเดินทางท่านจะได้พบกับวิวที่สวยงามตลอดสองข้างทาง (ระยะทางประมาณ 650 กม.) จาก Moscow Leningradsky Station ไปยัง ST. Petersburg Moskovsky Station

นำท่านเดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.Petersburg) เมืองนี้มีชื่อเดิมถึงสองชื่อคือ เปโตรกราด และ เลนินกราด เป็นนครที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของประเทศรัสเซียรองจากมอสโคว์ มีประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองและงดงาม อีกทั้งเป็นที่จัดงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยได้รับการเสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านสถาปัตยกรรมขององค์การ UNESCO อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว (HERMITAGE STATE MUSEUM & WINTER PALACE) ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียวขาวด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก ตัวอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ชั้น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีงานศิลปะในความครอบครองเป็นจำนวนราวสามล้านชิ้น และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าที่สุดในโลก งานศิลปะจำนวนมหาศาลตั้งแสดงอยู่ในอาคารหกหลัง อาคารเอกคือพระราชวังฤดูหนาวที่เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกว่าเป็นหอ ศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิ้นที่สุดในโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

6 มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช -

จัตุรัสเธียเตอร์ - สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี -

พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารนักบุญไอแซต (St.Isaac's Cathedral) เป็นมหาวิหารในนิกายรัสเซียออร์โธดอกซ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 4 ของโลก สร้างในสมัยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ภายในประดับประดาด้วยปฏิมากรรมบอร์นและภาพวาดกว่า 400 ชิ้น เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย ด้านนอกหุ้มด้วยแผ่นทองคำแท้ มีลักษณะเป็นโดมทองอันสง่างาม ฐานโดยรอบมีรูปปั้นนางฟ้า 12 องค์อยู่รอบฐานมหาวิหาร

นำท่านชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 แต่เดิมนั้น ที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ ให้เป็นวิหารที่ใหญ่และสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ต่อมาได้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสขึ้น จึงได้นำรูปปั้นของผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือ มาจัดแสดงเป็นอนุสรณ์ไว้ด้านหน้า ส่วนด้านใน ยังมีผู้คนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสักการะขอพรอยู่เสมอ ปัจจุบันได้จัดเป็นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีความสวยงาม และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

นำท่านเดินทางถ่ายภาพ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์ชิ้นแรกของรัสเซีย ถูกสร้างโดย พระนางแคทเธอรีน 2 เป็นงานออกเเบบที่มีการคำนวนทางวิศวกรรมมาเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้น้ำหนักของรูปปั้นลงที่ขาหลังของม้า 2 ข้างเพียงอย่างเดียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้สร้างนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเธียเตอร์ (Theater Square) เป็นศิลปะบาโรก ชมนิทรรศการศิลปะ และชมการแสดงที่น่าตื่นเต้นในโรงละครโอเปร่าที่งดงามที่สุด บนจัตุรัสของเมืองเก่าแห่งนี้ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สะพานม้าอะนีชคอฟ (Anichkov Bridge) เป็นสะพานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นจุดที่เชื่อมเกาะต่างๆ ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้าไว้ด้วยกัน ตรงนี้อาจเป็นหัวใจแห่งความเป็นดินแดนสันดอนริมแม่น้ำ นำท่านถ่ายภาพ โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อว่า โบสถ์แห่งการคืนชีพ ตั้งอยู่ริมคลอง Griboedov เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดา หรือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตรกรกว่า 30 คน ตัวโบสถ์เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสจพร้อมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญ่ยักษ์

จากนั้นนำท่านชม วิหารสโมลนี (Smolny Cathedral) ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี Bartolomeo Rastrelli ซึ่งเดินทางมายังรัสเซียตั้งแต่ยังเด็กพร้อมกับพ่อของเขา ผู้ซึ่งได้รับเชิญให้มายังประเทศนี้โดย Peter the Great และผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวและพระราชวังที่ Tsarskoe Selo Smolny Cathedral เป็นหนึ่งในโครงการสุดท้ายของ Rastrelli Jr. และเป็นโครงการที่สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ยังสร้างไม่เสร็จ อาสนวิหารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จักรพรรดินีเอลิซาเบธวางแผนไว้เพื่อรวมสำนักแม่ชีและโรงเรียนใหม่สำหรับเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดในจักรวรรดิรัสเซีย การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2291 และในปี พ.ศ. 2304 การก่อสร้างมหาวิหารก็เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมของปีนั้น เอลิซาเบธเสียชีวิต และงานในอารามก็หยุดลง Rastrelli ถูกปลดออกจากหน้าที่ที่ Smolny โดย Catherine the Great

และออกจากรัสเซียในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2306 ในช่วงต้นทศวรรษ 1830 อาสนวิหารส่วนใหญ่ทรุดโทรมและเริ่มรก ในปี 1832 Nicholas I ได้มอบหมายให้ Vasily Stasov สร้างอาคารให้เสร็จ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1835 และอาสนวิหารเสร็จในวันที่ 22 กรกฎาคมของปีนั้นเดิมที Rastrelli ต้องการสร้างหอระฆังซึ่งออกแบบให้สูงกว่า Peter and Paul Cathedral ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมือง ณ จุดนั้นถัดจากมหาวิหาร แต่แผนการของเขาไม่เป็นจริง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเยกาเจรีนา หรือ พระราชวังแคเธอริน (Catherine Palace in Pushkin) เป็นพระราชวังศิลปะโรโกโก ตั้งอยู่ในเทศบาลพุชกิน ราว 30 กิโลเมตรไปทางใต้ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในประเทศรัสเซีย เป็นพระราชวังฤดูร้อนของซาร์แห่งรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในปี ค.ศ. 1717 ในรัชสมัยของจักรพรรดินีเยกาเจรีนาที่ 1 และพระนางก็โปรดฯให้มีการขยายพระราชวังอีกในปี ค.ศ. 1733 อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของจักรพรรดินีเอลิซาเบธ กลับไม่โปรดพระราชวังแห่งนี้ ด้วยดำริว่าพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยพระราชมารดาของพระนางนั้น โบราณคร่ำครึและน่าอึดอัด พระนางจึงโปรดให้สถาปนิกหลวงชาวอิตาลี บาร์โธโลมีโอ ราสเตลรี รื้อพระที่นั่งหลังเก่าและแทนด้วยหลังใหม่ที่ใหญ่โตกว่าเดิมและมีศิลปะแบบโรโกโก พระที่นั่งหลังใหม่ใช้เวลาก่อสร้างราว 4 ปีจึงแล้วเสร็จ และเมื่อราสเตลรีได้ทูลเชิญพระนางมาทอดพระเนตรในวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1756 นั้น พระที่นั่งขนาดมโหฬารความยาวกว่า 325 เมตรก็สร้างความตื่นตะลึงไป ทั้งราชสำนักและเหล่าทูตานุทูต

เย็น พิเศษสุด!!! กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า’

พักที่ Hotel Novotel St Petersburg Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

7 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ -

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวังที่เอาไว้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนของกษัตริย์รัสเซีย ถูกสร้างขึ้นตามบัญชาของ ซาร์ปีเตอร์มหาราช โดยตกแต่งด้วยศิลปะแบบผสมผสานทั้งเรอเนอซองส์ คลาสิค และบาโรก ด้านหน้าของพระราชวังมีสวนและน้ำพุขนาดใหญ่ที่จะเปิดน้ำพุในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น บริเวณกลางน้ำพุมีประติมากรรมสีทอง ภายในพระราชวัง มีห้องรับรองที่ตกแต่งไว้อย่างดี ตกแต่งด้วยสีขาวสลับทองอร่ามตา ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์และอุทยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบาโรก ด้วยความงดงามของมันทำให้มีสมญาว่าเป็น "พระราชวังแวร์ซายแห่งรัสเซีย" พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชม ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล หรือ วิหารปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ในบริเวณ ป้อมมีหอระฆังซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และมีวิหารศักดิ์สิทธิ์และมหาวิหารปีเตอร์และพอลที่ใช้เวลาสร้าง 21 ปี ภายในมีพระศพของกษัติรย์แห่งรัสเซียพระองค์แรกที่ฝังอยู่ที่นี่คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชรวมทั้งมีหลุมฝังพระศพของราชวงศ์โรมานอฟหลายพระองค์ โดยเฉพาะกษัตริย์โรมานอฟยุคสุดท้ายคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2 ที่ถูกสังหารทั้งครอบครัว ก็ยังมีพระศพอยู่ที่แห่งนี้

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Street) เป็นถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลางแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีความยาว 4.5 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ริมสองข้างทาง เป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า ที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย จนถึงเวลาอันสมควร

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปูลโกโว นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

23.15 น. ออกเดินทางจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates (EK) เที่ยวบินที่ EK176 (23.25-06.15(+1)) / EK372 (09.40-18.55) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์มองโกเลียทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ซาอุดิอาระเบียทัวร์ซาอุดิอาระเบีย
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP