เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์ยุโรป

 รหัส : Z9946
เดินทางโดย : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
โรงแรม : 4 ดาว |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
Tulip เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี : เมืองมรดกโลกบรูจก์ - ซิตี้ทัวร์เมืองเกนท์ - แอนต์เวิร์ป ภูมิภาคซานสคันส์ - สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond - ปราสาทเอ็ลทซ์ - เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle - เที่ยวลักเซมเบิร์ก
รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม)
บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต
บรูจก์ - ซิตี้ทัวร์เมืองเกนท์ - แอนต์เวิร์ป ภูมิภาคซานสคันส์ - ไลเดน
สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองกีธูร์น - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond - โรมองต์
อันซีนเยอรมนี - ปราสาทเอ็ลทซ์ - ค็อกเคิม (Cochem) - เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle - ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
เที่ยวลักเซมเบิร์ก - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

ทัวร์ Tulip เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน Emirates Airline

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ดูไบ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม)

07.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airline เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

09.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 375 / EK 181 (09.30-13.00/14.20-19.20)

19.20 น.

ถึงท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถรอรับแล้วเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel Brussels Airport, an IHG Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 2

บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

นำท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ เข้าสู่ย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป รูปปั้นแมนเนเก้นพิส เด็กน้อยที่โด่งดัง เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยียมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี, เบียร์เบลเยียมมีมากกว่า 80 ชนิด, ผ้าปักลูกไม้, หรือลิ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เมืองบรูกจ์ เมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็ก ๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่วและสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง ป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ Church of Our Lady โบสถ์แม่พระที่มีหอสูงสร้างด้วยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยุคนั้น นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักมาดอนน่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดับโลก ศาลาว่าการเมืองแบบโกธิค อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) คนมากกว่า 50,000 คนจากทั่วโลกจะเดินทางมาแสวงบุญที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อเข้าร่วมการฉลอง Ascension Day ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Velotel Brugge **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3

บรูจก์ – ซิตี้ทัวร์เมืองเกนท์ – แอนต์เวิร์ป ภูมิภาคซานสคันส์ – ไลเดน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ เมืองเกนท์ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณในสมัยยุคกลาง ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1180 ชมหอระฆังประจำเมือง The Belfly เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้าความสูง 91 เมตร ด้านล่างนั้นเป็นหอประชุมสงฆ์ที่มีมาตั้งแต่ค.ศ. 15 เดินเล่นชมถนน The Graslei และ The Korenlei ถนนเก่าแก่ของเมือง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน

เดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตา จตุรัส Grote Markt ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่อลังการ อนุสาวรีย์ Brabo Fountain ที่แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอันแสนกล้าหาญของ Brabo กัปตันเรือชาวโรมันที่สามารถตัดแขนของยักษ์และขว้างลงแม่น้ำตามตำนานของชาวเมือง ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Rubens House และ Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจำเมือง Antwerp ที่ตกแต่งได้สวยงามอลังการมากจนกลายมาเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหัน แม้กังหันโบราณจะหายไปเป็นจำนวนมาก แต่กังหันลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ (Zaanse Schans) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ให้ท่านได้เข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่นี่ยังคงใช้กังหันลมในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill) ล้วนแต่ใช้พลังงานจากกังหันลมทั้งสิ้น ยามเย็นนำคณะสู่เมืองฮาร์เล็ม อีกหนึ่งเมืองโรแมนติกของฮอลแลนด์

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (นอกกรุงอัมสเตอร์ดัม)

วันที่ 4

สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่หมู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง สวนเคอเคนฮอฟ สถานที่จัดแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ระดับโลก ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลายสวยงาม ในแต่ละปีจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้น นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก

(ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 23 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2023)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม แม้ไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก บรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลอง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง อยู่ในเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดส่งท่านที่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบันสถาบันเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ที่มีใบรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส Red Light District และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (นอกกรุงอัมสเตอดัม)

วันที่ 5

กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองกีธูร์น - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond – โรมองต์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.

เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนนผู้คนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลังจะมีเรือเป็นพาหนะประจาครัวเรือนนั่นเอง นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ที่ผลิบานรอนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าท์เล็ทช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 186 ร้าน แบรนด์เนมชื่อดังอาทิ Michael Kors / Polo Ralph Lauren / Prada , Coach / Longchamp / Adidas / Armani / Burberry / Gucci / Dolce and Gabbana

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Valies Roermond **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6

อันซีนเยอรมนี – ปราสาทเอ็ลทซ์ - ค็อกเคิม (Cochem) – เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle – ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN GERMANY เดินทางสู่ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz (208 ก.ม.) ปราสาทยุคกลางถือได้ว่าเป็น Unseen ในโลกโซเชียลที่ร้อนแรงในขณะนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน รอบปราสาทมีแม่น้าเอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990 แล้วเดินทางต่อสู่เมืองค็อกเคิม (Cochem)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำเที่ยวชมเมืองค็อกเคิม เมืองอันซีนที่การท่องเที่ยวโปรโมทเป็นอย่างมากในตอนนี้ Markplatz จตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ Cochem City Townhall อาคารแบบเก่าและบ้านเรือนในสไตล์ half-timbered ล้อมรอบจตุรัส เข้าสู่ถนน Bernstrabe ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง สองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหาร โบสถ์ St. Martin แล้วนำท่านไปถ่ายรูปที่สะพาน Skagerak-Brucke เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง ที่มีปราสาทปราสาทไรชสบวร์ก Reichsburg ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังได้อย่างสวยงาม ปราสาทสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำมอแซล ล้อมรอบด้วยเมืองเก่าบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี มีประวัติที่ยาวนาน โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 ได้รับความเสียหายจากสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 และถูกบูรณะใหม่อีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1868-1877 แล้วเดินทางสู่ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรป มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก มีประชากรเพียง 635,000 คน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Luxembourg **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7

เที่ยวลักเซมเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำเที่ยวชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก , มหาวิหารโนตเตรอดาม , พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล, ป้อมปราการแห่งลักเซมเบิร์ก หรือที่เรียกกันว่ายิบรอลตาร์แห่งภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่าแห่งมรดกโลก, กำแพงคอร์ริช ได้รับสมญานามว่า ระเบียงที่สวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่บริเวณป้อมปราการ Chemin de la Corniche สร้างโดยฝีมือช่างชาวสเปน และฝรั่งเศสเป็นระเบียงทอดยาวไปตามแม่น้ำอัลแซตต์ ไหลผ่านหุบเขาเพทรัส ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของสะพานหินโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หรือ สะพานอะโดฟี หนึ่งในสัญลักษณ์ของลักเซมเบิร์ก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางการพาณิชย์ การเงิน การค้า ของเยอรมนี นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการหลังใหญ่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหกศตวรรษ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม โรเมอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางของย่านเมืองเก่า หมู่ตึกที่มีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียงตะวันตก ซึ่งก็คือบ้านกึ่งไม้ซุงแบบเยอรมันดั้งเดิมที่ปลูกเรียงกันเป็นแถว บ้านเหล่านี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 และสร้างขึ้นทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลังจากตัวบ้านได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถัดไปเป็นมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อันเป็นมหาวิหารของเมือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านแบรนด์เนมชื่อดัง

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

22.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 048 / EK 372

(22.20-06.40+1/09.40-18.55+1)

วันที่ 8

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

18.55 น.

นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP