ดูทัวร์อินเดียทั้งหมด

ทัวร์อินเดีย

 รหัส : Z9955
เดินทางโดย : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
KASHMIR ทิวลิป : เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ทาจิวาส กราเซียร์ - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - ล่องเรือชิคาร่า - สวนโมกุล
พักโรงแรม 2 คืน - บ้านเรือ 1 คืน - เดลลี 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - แคชเมียร์ - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
โซนามาร์ค - ทาจิวาส กราเซียร์ - ศรีนาคา
ทุ่งดอกมัสตาร์ด - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
ล่องเรือชิคาร่า - ทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - มัสยิดขาว - สนามบินศรีนาคา - สนามบินเดลี - นอนโรงแรมเดลี
สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

KASHMIR ทิวลิป 6 วัน 4 คืน

บินด้วยสายการบิน INDIGO (6E) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

6E 1054

BKK(สุวรรณภูมิ) – DEL(เดลี)

17.10 – 19.55

6E 5201

DEL(เดลี) – SXR(ศรีนาคา)

07.30 – 09.00

6E 5031

SXR(ศรีนาคา) – DEL(เดลี)

19.05 – 20.55

6E 1053

DEL(เดลี) – BKK(สุวรรณภูมิ)

10.20 – 16.10

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี (–/–/–)

14.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน INDIGO โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

17.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 1054

19.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

ขาไปเนื่องจากกฎความปลอดภัยของสนามบินเดลี ไฟล์ทขาเข้า สมาชิกทุกท่านต้องรับกระเป๋าแล้วไป X-Ray เพื่อโหลดกระเป๋าใหม่อีกรอบเพื่อเดินทางต่อไปยังศรีนาคา โดยใช้เวลาในส่วนนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำท่านเข้าพักในส่วนของโรงแรมเนื่องจากเวลาที่อยู่ในโรงแรมจะเหลือน้อยมากๆ จึงให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและช้อปปิ้งในเกทของสนามบินเดลี แทน

DAY 2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค (–/L/D)

07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา เมืองแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 5201

09.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสู่ตัว เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม

โดย รัฐแคชเมียร์ (KASHMIR) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่ทั้งยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทำให้ที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน

ออกเดินทางโดยสู่ กุลมาร์ค (GULMARG) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 58 กิโลเมตร กุลมาร์ค เป็น ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (KASHMIR) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ใน ศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้ง ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว ด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะ สลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนที่นี่ จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

อิสระชมหุบเขากุลมาร์ค โดยการขึ้นกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงทีสุดในโลก อยู่ที่ 3,979 สูง

จากระดับน้ำทะเล (ค่าทัวร์รวมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร หากท่านใดต้องการชม

ยอดภูเขาหิมะในเฟส 2 ชำระเพิ่มประมาณ 1,600 รูปีเพื่อขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอด

เขานันกาพาร์บัต (NANGA PARBAT) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) หน้าร้อนอาจมีหิมะน้อยเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมักนิยมมาเที่ยวกันช่วงฤดูหนาวเพื่อเล่นสกี // ถ้าในช่วงฤดูร้อนที่กุลมาร์ค

ก็จะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุม

ตลอดปี (มากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน

DAY 3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา (B/L/D)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (SONAMARG) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของกราเซียร์ น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บภาพประทับใจได้

ตลอดทาง ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตา

จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ความสูงไล่ระดับขึ้นไปถึง 3,000 เมตร จาก

ระดับน้ำทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลังที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส (THAJIWAS)

ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธาร น้ำแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์ กราเซีย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ

สามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วย

เทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์ หรือ ขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำ

ธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในทัวร์ประมาณ 1,200 รูปี)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน

DAY 4 ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย (B/L/D)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (PAHALGAM) เดินทางสู่ พาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ หมู่บ้าน ที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย…ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่น หมู่บ้านที่ทำ ครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬา ประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง

ระหว่างทางนำท่าน แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่บานอร่ามไปเต็มทั่วท้องทุ่ง โดยปกติจะเริ่มบานชวงฤดูใบ ไม้ผลิของทุกปี หรือช่วงมีนาคม - เมษายน *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถแวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม สวนแอปเปิ้ล(The Apple Orchards) นำท่านเยี่ยมชมต้นแอปเปิ้ล และผลแอปเปิ้ลที่กำออกดอกออกผลมากมาย หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านอิสระ ชมเมืองพาฮาลแกม (PAHALGAM) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น…… .คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเพื่อไปชมความงามของทุ่งมินิสวิสเซอร์แลนด์ รายการนี้รถไม่สามารถขึ้นไปได้ เดินทางได้แต่ระยะทางไกลมาก หากต้องการไปต้องขี่ม้าไปกลับ ใช้เวลา อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง (ค่าขี่ม้าไม่รวมในทัวร์ประมาณ 1,600 รูปี)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน

HOUSE BOATS” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับ ฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขา

DAY 5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี (B/L/D)

OPTION TOUR พาท่าน ล่องเรือชมตลาดเช้า (MORNING MARKET) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำที่คนท้องถิ่นจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด เครื่องดื่ม อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ (ค่าล่องเรือไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าล่องลำละ 2,000 รูปี นั่งได้ลำละ 4 ท่าน)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล สำหรับการเที่ยวแคชเมียร์ หลายคนหลายท่านก็อยากไปชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งในตอนเช้ามืดของทุกวัน ชาวแคชเมียร์ก็จะเอาสินค้ามาขายซึ่งกลายเป็นตลาดน้ำย่อมๆ สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพืชผักที่ปลูกไว้ในทะเลสาบ บางทีก็มีเรือที่ขายดอกไม้มาขายด้วย แต่พ่อค้าจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะทำงานอยู่กับ ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ พื้นที่กว้างมากและยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ได้อีก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคชเมียร์

นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (MUGHAL GARDENS) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล

พิเศษ ช่วงปลายเดือนมีนาคม - เมษายน จะสามารถชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามและน่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านสู่ มัสยิดขาว (WHITE MOSQUE) มัสยิดที่ชาวแคชเมียร์ เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ภายในเก็บสิ่งของมีค่าสูงสุดคือ เคราของท่านศาสดาโมฮัมหมัด ที่นี่ชาวบ้านเชื่อว่าขออะไรก็จะสมหวัง อิสระให้เดินเล่นรอบมัสยิด ชมตลาดพื้นเมือง ร้านขนมพื้นเมือง ร้านโรตีแผ่นยักษ์

 ** มัสยิดแห่งนี้สุภาพสตรี ต้องใส่ผ้าคลุมผมตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมัสยิด**

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา ประเทศอินเดีย

19.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 5031

20.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ VERTU HOTEL , DELHI AIRPORT หรือเทียบเท่า 1 คืน

DAY 6 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย

10.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 1053

16.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ

1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการการเดินทางจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

2.ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์

3.ทัวร์บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม / ที่พัก / ภูมิอากาศภัยธรรมชาติ / การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง ภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทาง

ก่อนไปอินเดีย มารู้จักอินเดียกันสักนิด จะได้เที่ยวได้สนุก สบายใจ และ เข้าใจ

- เริ่มจากอาหารอินเดีย อาหารอินเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและผลไม้ มันอาจจะยากสัก

หน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มีกลิ่นเครื่องเทศ เพราะอาหารอินเดียขนานแท้นั้นจะมีกลิ่นเครื่องเทศชัดเจน สีอาหาร

ที่เข้มข้น จริงๆแล้วเครื่องเทศต่างๆ ที่ใช้ปรุงอาหารก็ไม่ต่างกับที่เราคุ้นเคยใช้ปรุงอาหารในบ้านเรา ซึ่งแต่ละตัวจะมี

สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายทั้งนั้น เช่น ขมิ้น (turmeric), ขิง(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกั้ก (star anise),พริก

(chillies) ,พริกไทยดำ (black pepper),ลูกผักชี (coriander seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ

ใครหลายคนอาจยังไม่เคยลองทาน อยากให้ลองทานดู ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เรื่องกลิ่นประจำตัว ก็มีให้

พบเจอได้ตลอด แต่ก็ไมใช่ทุกคนจะมีกลิ่นที่รัญจวนขนาดนั้น ก็เมื่อทานแต่อาหารที่มีกลิ่นเครื่องเทศแรงทุกมื้อ

ทุกวัน ก็เลยส่งผลออกมาบ้าง

- การเข้าห้องน้ำตามที่สาธารณะ ก็มีให้เข้าและอันนี้มันก็ไม่ได้แย่มาก ยิ่งถ้าได้เข้าตามร้าน Café ก็จะได้เข้าห้องน้ำที่

ดีหน่อย แนะนำให้พกทิชชู่ไว้ด้วย หรือ ถ้ากังวลมากหน่อยก็พกแอลกฮออล์เจล ไปด้วย คราวนี้สบายใจตลอดการ

เดินทาง

- ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มักมีคนเข้ามาขายของแบบระยะประชิด ก็แค่ Just Say No เสียงดังฟังชัด ไปเท่านั้น

ไม่ต้องกลัว เค้าไม่โกรธ คนอินเดียค่อนข้างใจดี แถมยิ้มง่าย และยังชอบขอถ่ายรูปด้วย

- ตามท้องถนน เค้าชอบบีบแตร ถนนโล่งๆยังบีบแตร และบนทางถนนไมใช่จะแน่นไปด้วยรถเพียงอย่างเดียว ช้าง ม้า วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถึง อูฐ ก็ยังมีให้ชมทั่วไป

** หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP