เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
เดินทางโดย : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
โรงแรม : 4 ดาว |  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
BEAUTIFUL GEORGIA : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี - เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ
เดินทางได้เลย ไม่ต้องทำวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - ทบิลิซี่
ทบิลิซี่ - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - กูดาอูริ
กูดาอูริ - โกรี - อุพลิสซิเค - บอร์โจมี
บอร์โจมี - คูไทซี
ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือทะเลดำ
บาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

BEAUTIFUL GEORGIA

 

บิวตี้ฟูล จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

ทบิลิซี่ • มิทสเคต้า • คาสเบกิ • หุบเขาคอเคซัส • โกรี

เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค • บอร์โจมี • คูไทซี

ถ้ำโพรมิธีอุส • บาทูมิ • ล่องเรือชมทะเลดำ

เดินทาง : 5-12 เม.ย. / 22-29 เม.ย. / 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2566

เริ่มต้น 58,900.-

เดินทางได้เลย ไม่ต้องทำวีซ่า

รายละเอียดเที่ยวบิน

วันเดินทาง

สนามบินต้นทาง

สนามบินปลายทาง

เที่ยวบิน

เวลาต้นทาง

เวลาปลายทาง

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ (BKK)

อิสตันบูล (IST)

TK 69

23.05

05.20+1

วันที่สอง

อิสตันบูล (IST)

ทบิลิซี่ (TBS)

TK 378

06.40

09.55

วันที่เจ็ด

บาทูมิ (BUS)

อิสตันบูล (IST)

TK 393

20.55

22.00

วันที่แปด

อิสตันบูล (IST)

กรุงเทพฯ (BKK)

TK 68

01.45

15.25

-ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ ตามประกาศของสายการบิน-

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

19.00 น. พบเจ้าหน้าที่ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว N ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ

23.05 น. บินสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยเที่ยวบิน TK 69

วันที่ 2

อิสตันบูล – ทบิลิซี่ – มิทสเคต้า - ทบิลิซี่

05.20 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

06.40 น. บินสู่ สนามบินทบิลิซี่ โดยเที่ยวบิน TK 378

09.55 น. ถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย

= นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร =

ท่องเที่ยวใน เมืองทบิลิซี่

 • เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย
 • เข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี
 • ถ่ายรูป สะพานสันติภาพ (Peace Bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา
 • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (อาหารจีน)

บ่าย เดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994

 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศานาคริสต์ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสต์วรรษที่11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (อาหารไทย)

ที่พัก Best Western Art Tbilisi 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ทบิลิซี่ – คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - กูดาอูริ

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

 • ชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก

เดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค

(Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

 • นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 Wheels Drive) เดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti Sameba Church) สถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส (ขึ้นกับสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ)
 • ถ่ายรูป อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of Friendship) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกำแพงมากมายสีสันอันสวยงาม มีที่ตั้งเด่นท่ามกลางความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส อนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983

เดินทางกลับ เมืองกูดาอูริ (Gudauri)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (แบบบุฟเฟ่ต์)

ที่พัก Gudauri Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

กูดาอูริ - โกรี – อุพลิสซิเค - บอร์โจมี

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) จอมเผด็จการที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20

 • ชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ใน อตีตกาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เรื่องราวของสตาลินถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่มากมาย ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ของใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของกำนัล จากบรรดามิตรประเทศ ชม บ้านที่สตาลินเคยพักสมัยเด็ก และ ขบวนรถไฟโบราณ ซึ่งเดิมเป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ เป็นห้องทำงานของสตาลิน, ห้องพักผ่อน เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

เดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe)

 • ชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจียซึ่งตามประวัติศาตร์ได้บันทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มากว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือคริสต์วรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์วรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้ำที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย

เดินทางสู่เมือง บอร์โจมี (Borjomi)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (แบบบุฟเฟ่ต์)

ที่พัก Bakuriani Inn Hotel 5* หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

บอร์โจมี - คูไทซี

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

ท่องเที่ยวใน เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้

 • เข้าชม สวนบอร์โจมี (Borjomi City Park) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด
 • ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ

 • ชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (แบบบุฟเฟ่ต์)

ที่พัก Aria Resort 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือทะเลดำ

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

 • เข้าชม ถ้ำโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยสะท้อนแสงสีตระการตาในตัวถ้ำ

เดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่า อีกทั้งยังมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย ท่องเที่ยวในเมืองบาทูมิ

 • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่งดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ที่พัก World Palace Batumi 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

บาทูมิ - อิสตันบูล

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

ท่องเที่ยวในเมืองบาทูมิ

 • ชม ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง
 • ชม ตลาดผลไม้ ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสินค้าพื้นเมือง

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย ท่องเที่ยวในเมืองบาทูมิ (ต่อ)

 • ชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส
 • ถ่ายรูป อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษ ที่สูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 00 น.) สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนาและยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานอีกด้วย

เดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ เพื่อเตรียมเช็คอิน

20.55 น. บินสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 393

22.00 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

01.45 น. บินสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TK 68

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP