ดูทัวร์ยุโรปทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป

 รหัส : Z11035
เดินทางโดย : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Azamara Pursuit
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
Special ล่องเรือสำราญสุดเอ็กซ์ครูซีฟ Azamara Pursuit : เส้นทางพิเศษ อิตาลี - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย 5 พอร์ต ชิดเมืองท่าในฝัน แห่งทะเลอเดรียติก ขึ้น-ลง ท่าเรือเกียวจา, อิตาลี - พาเที่ยวเวนิส - เวโรน่า - โคโม่ - มิลาน
รวม อาหาร, เครื่องดื่ม บนเรือสำราญ - ทิปพนักงานบนเรือสำราญ - ทัวร์พาเที่ยวหลังล่องเรือสำราญ - พิเศษ พักบนเวนิส 1 คืน & ทะเลโคโม่ 1 คืน - ดินเนอร์ ล็อบสเตอร์ เกาะเวนิส - อาหารเที่ยง เมืองเบลลาจิโอ - มีหัวหน้าไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง / โปรโมชั่น Early Bird ฟรี Post Charge 200 USD ต่อท่าน (เพียง 100 ท่านแรก)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน - เดินทางสู่ ท่าเรือเกียวจา เมืองเวนิส - ลงเรือสำราญ Azamara Pursuit - อิสระพักผ่อน - Depart 17.00 PM - เมนูพิเศษ Seafood ขาปูยักษ์อลาสก้า
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - Arrival 13:00 PM ท่าเรือ สปลิท, โครเอเชีย - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 20:00 PM
Arrival 08:00 AM ดูบรอฟนิก, โครเอเชีย - นั่งเรือเล็กสู่ฝั่งท่าเรือดูบรอฟนิก - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 17.00 PM - ดินเนอร์ในธีม White Night Party บริเวณ Pool Deck ชั้น 9 ของเรือ - Depart 22.00 PM
Arrival 09.00 AM โคตอร์, มอนเตเนโกร - นั่งเรือเล็กสู่ฝั่งท่าเรือฯ - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 17.00 PM
Arrival 08.00 AM ท่าเรือซาดาร์, โครเอเชีย - อิสระท่องเที่ยวเองบนฝั่งเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมตามอัธยาศัย (ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 1 ชม.) - Depart 16.00 PM
Arrival 06.00 AM ท่าเรือเกียวจา เวนิส, อิตาลี Disembark - พาเที่ยว Outlet Noventa di Piave - จัตุรัสเซ็นต์มาร์ค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจส์ - หอระฆัง ซานมาร์โก - ล่องเรือกอนโดล่า - Special Dinner เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ - เข้าที่พักโรงแรมในเวนิส
เวนิส - เมืองเวโรน่า - บ้านของจูเลียต - ปราสาท Castelvecchio - โคโม่ - Porta Torre - มหาวิหารโคโม่ - เข้าที่พักริมทะเลสาบโคโม่
โคโม่ - เมืองเทรเมซโซ่ - เมืองเบลลาจิโอ - ถนน Salita Serbelloni - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินมัลเพนซ่า เมืองมิลาน
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ภาษีท่าเรือ Azamara 200 USD ชำระพร้อมค่าเรือส่วนเหลือ - ค่าวีซ่าเชงเก้น Multiple ประเทศอิตาลี ชำระพร้อมมัดจำทัวร์ - แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต บนเรือ Azamara - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง
เดินทาง :
06 พ.ค. 2567
-
15 พ.ค. 2567
฿
137,999
Interior - ห้องไม่มีหน้าต่าง
พักเดี่ยว โปรสอบถามเพิ่มเติม
06 พ.ค. 2567
-
15 พ.ค. 2567
฿
147,999
Ocean View - ห้องมีหน้าต่าง
พักเดี่ยว โปรสอบถามเพิ่มเติม
06 พ.ค. 2567
-
15 พ.ค. 2567
฿
163,999
Veranda Plus - ห้องมีระเบียงพลัส
พักเดี่ยว โปรสอบถามเพิ่มเติม
06 พ.ค. 2567
-
15 พ.ค. 2567
฿
171,999
Club Continent Suite - ห้องคลับคอนติเนนท์สวีท
06 พ.ค. 2567
-
15 พ.ค. 2567
฿
191,999
Club Oceanview - ห้องคลับ โอเชียนสวีท
06 พ.ค. 2567
-
15 พ.ค. 2567
฿
209,999
Club World Owner's Suite - ห้องชุดสวีท
Download PDF

Special Trip ล่องเรือสำราญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Azamara Pursuit 10 วัน 7 คืน

เส้นทางพิเศษ อิตาลี มอนเตเนโกร โครเอเชีย 5 พอร์ต ชิดเมืองท่าในฝัน แห่งทะเลเอเดรียติก

 โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

เดินทาง 6-15 พฤษภาคม 2567

พิเศษ พักบนเวนิส & ทะเลสาปโคโม - ดินเนอร์ ล็อบสเตอร์ เกาะเวนิส + อาหารเที่ยง วิวหลักล้าน เมืองเบลลาจิโอ

 (1) วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. 67 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่อง สัมภาระ และเอกสารการเดินทาง

20.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835

23.00 น. คณะเดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

 (2) วันอังคารที่ 7 พ.ค. 67 : กรุงโดฮา - สนามบินเมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือเวนิส –

ลงเรือ Azamara

01.35 น. คณะออกเดินทางต่อสู่เมืองมิลาน โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 123

06.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซาเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระของการเดินทางเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยให้การต้อนรับ

12.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือทรอนเชตโต (Tronchetto) รถทรานเฟอร์ นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ

ท่าเรือเกียวจา (Chioggia Italy) เมืองเวนิส นำท่านเช็คอินน์เพื่อลงเรือ AZAMARA PURSUIT ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน และ ได้ใช้แฟคซิลิตี้บนเรือได้ ตามอัธยาศัย (เจ้าหน้าที่เรือจะขนสัมภาระใบใหญ่นำส่งที่ห้องพักบนเรือ)

 

**เรือสำราญไม่อนุญาตให้นำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลั๊กพ่วงแบบราง เตารีด และไดร์เป่าผม ขึ้นเรือสำราญ

( ทางเรือมีไดร์เป่าผมบริการในห้องพัก)

ไฮไลท์บนเรือสำราญ Azamara Pursuit ฟรี !

สำหรับแขกทุกท่าน

· สามารถเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไป เบียร์และไวน์นานาชาติที่เสิร์ฟในพื้นที่สาธารณะ

· น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, กาแฟและชา

· บริการซักผ้าแบบบริการตนเอง Self-service laundry

· บริการคอนเซียร์ซ คอยให้บริการแนะนำสิ่งต่างๆบนเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

บนเรือ AZAMARA PURSUIT ท่านสามารถดื่มเครื่องดื่มได้ไม่อั้น อาทิ เช่น ไวน์ เบียร์ ค็อกเทล ซอฟต์ดริ๊งก์ ยกเว้นเครื่องดื่ม Brand Premium ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือสู่ทะเลอเดรียดิก เพื่อล่องสู่ เมืองสปลิท ประเทโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (เมนูพิเศษ Seafood ขาปูยักษ์อลาสก้า)

พักค้างคืน บนเรือสำราญ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

(3) วันพุธที่ 8 พ.ค. 67 : สปลิท (โครเอเชีย) - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

อิสระพักผ่อน เดินเล่น และ ทำกิจกรรม บนเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย ท่าเรือสปลิทเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองสปลิท เมืองสปลิทเป็นเมืองที่ใหญ่ ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวกรีกในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้า และวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคโรมันและมีชื่อเสียงจากพระราชวังดิโอคลีเชียนซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

Option Tour 01 Spilt (4 ชั่วโมงครึ่ง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า 13.00-20.00น. ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 17.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions สปลิท ราคา 4,000 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง ค่าเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเชียน

นำท่านชม เมืองเก่าโทรเกียร์ เขตเมืองเก่าโทรเกียร์บนเกาะเล็กๆ ปีอายุประมาณ 2,300 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมืองเก่าแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมันและเวนิสผสมผสาน

กัน ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังดิโอคลีเชียนยุคโรมัน (Diocletian Palace) ของจักรพรรดิโอคลีเชียน แห่ง

จักรวรรดิ์โรมัน ซึ่งยังมีความสมบูรณ์มาก แม้นว่าจะมีอายุเกือบ2 พันปีแล้ว พระราชวังแห่งนี้ ได้รับการยกย่อง

เป็น “มรดกโลก” ของ UNESCO ในปี 1979

นำท่านถ่ายรูป ณ มหาวิหารเซนต์ดอมเนียส (Cathedral of Saint Domnius) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7

และ ถือว่าเป็นโปสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ เดิมที่โบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นสุสานของ

จักรพรรดิ ดิโอคลีชี่ยน แต่ต่อมาเมื่อศาสนาคริสต์เฟื่องฟู ก็มาสร้างโบสถ์ครอบไว้อีกชั้น โดยตั้ฃชื่อตามเซนต์ดอม

เนียส หรือ Dujam ซึ่งเป็นบิชอปที่อยู่ร่วมสมัยกับดิโอคลีเชียน

จากนั้นให้ท่านอิสระชมถ่ายรูป ณ ประตูเมืองสปลิท (The Golden Gate) เป็นหนึ่งในสี่ประตูประวัติศาสตร์ไป

ยังเมืองเก่าของสปลิทประตูนี้มีชื่อมันว่าPortaSeptemtrionalis เป็นประตูทางเข้า พระราชวังดืโอคลีเชียน ที่

ใหญ่ที่สุด

17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
(กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

20.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองสปลิทประเทศโครเอเชีย ล่องเรือสู่ เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้างคืน บนเรือ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

 (4) วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 67 : ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น. เรือจอดบริเวณเขตกั้นคลื่น นำท่านขึ้นเรือสปีทโบ๊ตไปจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือเมืองเก่าดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวกรีกในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง เมืองดูบรอฟนิกเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น กำแพงเมืองดูบรอฟนิก , ประตูเมืองเก่า , จัตุรัสหลัก , มหาวิหารเซนต์บาซิล ,โบสถ์เซนต์ซาเวียร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เป็นต้น เมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์อันงดงามเมืองเก่าของดูบรอฟนิกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

Option Tour 02 Dubrovnik (8 ชั่วโมงครึ่ง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า เวลา 08.00 - 22.00 น. ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 18.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions ดูบรอฟนิก ราคา 8,800 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ค่าเข้าชมพระราชวัง Rector palace

ค่าเข้าชมกำแพงเมืองโคตอร์ และค่ารับประทานอาหารกลางวัน

นำท่าน ขึ้น Cable Car ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant

นำท่านชม เมืองเก่า Dubrovnik Old Town สัมผัสกับสถาปัตยกรรมอันงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนาน

นำท่านชม กำแพงเมือง Pile Gate เป็นหนึ่งในสี่ประตูเมืองเก่า ประตู Pile Gate ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยประติมากรรมและหินแกะสลัก ประตูแห่งนี้มีหอคอยสองหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้ หอคอยด้านหนึ่งมีรูปปั้นของเซนต์เบลส นักบุญผู้พิทักษ์ของเมืองดูบรอฟนิก หอคอยอีกด้านหนึ่งมีรูปปั้นของสิงโตโครเอเชีย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติโครเอเชีย

จากนั้นนำท่านชม พระราชวัง Rector’s Palace สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1435 เพื่อเป็นที่พำนักของผู้ว่าการเมืองดูบรอฟนิกในสมัยสาธารณรัฐอิสระ อาคารแห่งนี้มีหอคอยสูงสองหลัง หลังคาทรงกรวย และการตกแต่งภายในที่หรูหราปัจจุบัน พระราชวังเร็กซ์เตอร์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดูบรอฟนิก

จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดูบรอฟนิก (Dubrovnik\'s Clock Tower) เป็นหอระฆังสูง 31 เมตรมีสี่หน้าปัดนาฬิกา หน้าปัดแต่ละหน้าปัดแสดงเวลาในสี่ทิศทางหลัก หอนาฬิกาแห่งนี้ยังติดตั้งนาฬิกาตีบอกเวลาทุกชั่วโมง

 

จากนั้นนำท่านชม อารามโดมินิกัน Dominican monastery เป็นอารามรูปแบบโกธิกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยคณะโดมินิกัน และการก่อสร้างอารามและโบสถ์เสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 14 อารามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลานภายในและโบสถ์ โบสถ์มีทางเดินเดียวที่มีแอปซิสเชิงเหลี่ยม ประตูทางเข้าด้านทิศใต้ของโบสถ์เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโกธิกที่งดงาม

นำท่านชม โบสถ์โรมันคาทอลิก Dubrovnik cathedral เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาลี Tommasino Napoli โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมบาโรก โดยมีโดมสูง 32 เมตร โบสถ์แห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่หรูหราด้วยภาพเขียนและประติมากรรม

17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ White Night Party บริเวณ Pool Deck ชั้น 9 ของเรือ ริมสระน้ำ มีดนตรีสด กิจกรรมพิเศษและโชว์ต่าง ๆ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดงาน
(การแต่งกาย : สำหรับผู้หญิง แนะนำชุดเดรส หรือ Casual สีขาว สำหรับผู้ชาย แนะนำเสื้อเชิ้ตสวมใส่สบายๆ สีขาว) หรือ สามารถเลือกรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือได้ตามอัธยาศัย

22.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองเก่าดูบรอฟนิคประเทศโครเอเชีย ล่องเรือสู่ กอเตอร์ประเทศ มอนเตเนโกร

พักค้างคืน บน เรือ Azamara ในห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

(5) วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 67 กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ซาดาร์ (โครเอเชีย)

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวกรีกในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้า และวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง เมืองโคเตอร์เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น กำแพงเมืองโคเตอร์, ประตูเมืองเก่า, จัตุรัสเซนต์นิโคลัส, มหาวิหารเซนต์ทิโต, โบสถ์เซนต์ลูเซีย, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และเมืองโคตอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

Option Tour 03 Kotor (5 ชั่วโมง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า เวลา 09.00 - 17.00 น. ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 15.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions โคตอร์ ราคา 7,200 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง

ค่าเข้าชมกำแพงเมืองโคตอร์ และค่ารับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปเรส (Perast) เที่ยวชมเมืองเก่าเปเรส St Nikola ChurchPlace Zmajevic และ

ถ่ายรูป กับโบสถ์เก่าแก่กลางน้ำ Our Lady of the Rocks และ Island of St.George

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Verige 65 Restaurant & Bar

นำท่านเดินขึ้นชม กำแพงเมือง (ป้อมปราการเมือง) สร้างในศตวรรษที่ 16-17 สูง 260 เมตร ระยะทางเดินขึ้นกำแพง 1 กิโลกว่าๆ (1,350 ขั้น) 

จากนั้นนำท่านชม เมืองเก่าโคตอร์ที่รู้จักกันในนาม \"เมืองแห่งแมว\" เพราะมีแมวอาศัยอยู่มากมายในเมือง แมวเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวเมืองและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แมวสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง เดินเล่นไปตามถนน พักผ่อนบนระเบียง หรือนอนหลับในจัตุรัส แมวเหล่านี้เป็นมิตรและชอบที่จะทักทายนักท่องเที่ยว

15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

17.00 น. เรือออกจาก ท่าเรือเมืองโคตอร์ประเทศมอนเตเนโกรสู่ ซาดร้าประเทศโครเอเชีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้างคืน บนเรือ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

(6) วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 67 ซาดาร์ (โครเอเชีย) - เวนิส (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ห้าของประเทศโครเอเชีย มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลเอเดรียติกและเป็นที่ช่วงชิงของหลายอาณาจักรเพื่อครองความได้เปรียบของการค้าทางทะเลในบริเวณนี้ ในช่วงสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ซาดาร์ ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของฝั่งทะเลเอเดรียติก เมืองซาดาร์เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง ซาดาร์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ (กรณีไม่ได้ซื้อ Shore Excursions)

Option Tour 04 Zadar (4 ชั่วโมง)

เวลาที่เรือจอดเทียบท่า เทียบท่า 08.00 - 16.00 น.ควรกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 14.00น.

โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติมShore Excursions ซาดาร์ ราคา 3,200 บาท ต่อท่าน

*หมายเหตุ Shore Excursions รวมค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ และค่ารับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ ลานประชุมกลางเมือง (Roman Forum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยว

สามารถเดินชมซากปรักหักพังของอาคารโรมันและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมือง

ในบริเวณใกล้กันนำท่านชม โบสถ์เซนต์โดแนท (St. Donat\'s Church) เป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในศตวรรษ

ที่ 9 ที่เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโรมันอันทรงพลัง มีโดมทรงกลมสูง 22 เมตร โบสถ์แห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่ 

หรูหราด้วยภาพเขียนและประติมากรรม

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia\'s Cathedral) เป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 มหาวิหารเซนต์อนาตาเซียเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโกธิกที่มีหอคอยสูง 69 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม Duke Palace หรือ ปราสาทเจ้าชายซาดาร์ (Knezeva palača) ปราสาทเจ้าชายซาดาร์เป็นอาคารสไตล์โกธิกที่โดดเด่น อาคารมีลานภายในขนาดใหญ่ที่มีเสาหินอ่อน อาคารยังมีห้องโถงขนาดใหญ่หลายห้อง รวมถึงห้องโถงสภาเมืองที่ตกแต่งอย่างหรูหรา

จากนั้นนำท่านชม ออร์แกนทะเล (Morske Orgulje) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมออกแบบโดย Nikola Bašić สถาปนิกชาวซาดาร์ ออร์แกนทะเลสร้างขึ้นในปี 2005 และได้รับรางวัล European Prize สาขาพื้นที่สาธารณะในชุมชนเมืองยอดเยี่ยมในปี 2006 ออร์แกนทะเลเป็นโครงสร้างคอนกรีตยาว 70 เมตรที่เลียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติค โครงสร้างประกอบด้วยท่อระบายน้ำ 35 ท่อที่วางอยู่บนบันไดหินอ่อน เมื่อคลื่นซัดเข้าฝั่ง น้ำจะไหลผ่านท่อระบายน้ำและสร้างเสียงดนตรี เสียงดนตรีที่เกิดจากออร์แกนทะเลเป็นเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะ ขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่น

นำท่านชม อนุสาวรีย์แด่พระอาทิตย์ซาดาร์ (Pozdrav Suncu) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย Nikola Bašić สถาปนิกชาวซาดาร์ อนุสาวรีย์แด่พระอาทิตย์ซาดาร์สร้างขึ้นในปี 2008 และได้รับรางวัล European Prize สาขาสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ในปี 2009 อนุสาวรีย์แด่พระอาทิตย์ซาดรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เมตร โครงสร้างประกอบด้วยวงกลมหินอ่อน 30 วงที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีต วงกลมหินอ่อนแต่ละวงจะบรรจุแผ่นแก้วที่สะท้อนแสงแดด เมื่อแสงแดดส่องกระทบแผ่นแก้ว แผ่นแก้วจะเปล่งประกายหลากสีสัน

14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือ Azamara Pursuit

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย ล่องเรือกลับสู่ เมืองเวนิส ประเทศ อิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ

พักค้างคืน ณ เรือ AzamarPursuit

พักค้างคืน บนเรือ Azamara ห้องพักแบบ Veranda (มีระเบียง)

(7) วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 67 เวนิส (อิตาลี) - Outlet Noventa di Piave - จัตุรัสเซ็นต์มาร์ค
- มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจส์ - หอระฆัง ซานมาร์โก - ล่องเรือกอนโดล่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเกียวจา (Chioggia)เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

นำคณะเดินทางสู่ Outlet Noventa di Piave เป็นศูนย์การค้าเอาต์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้านจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำคณะนั่งเรือสู่ เกาะเวนิสชมจัตุรัสเซ็นต์มาร์ค (St.Mark’s Square) มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมืองของเมืองเวนิส ในช่วงยุคกลาง จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น การประกาศสงคราม การเฉลิมฉลอง และพิธีกรรมทางศาสนา และจักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป

(เพื่อความสะดวกในการเข้าพักบนเกาะเวนิส กรุณาจัดเตรียมสัมภาระและของใช้ที่จำเป็นแยกใส่ในกระเป๋าใบเล็กสำหรับการค้างคืนบนเกาะ จำนวน 1 คืน)

 

นำท่าชม มหาวิหารซานมาร์โค (San Marco Basillica) มหาวิหารประจำเขตอัคร
บิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ เนื่องจากถูกทำลายไปอย่างหมดสิ้นในครั้งที่ จักรวรรดิออตโตมันเข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอกเรื่องราวในครั้งนั้นอยู่ โดยเซนต์มาร์โกถือเป็นนักบวชที่สำคัญ ในการเผยแผ่ศาสนา

นำท่าชม พระราชวังดอจส์ (Doge’s Palace) เป็นวังในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิก สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1309 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 100 ปี ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของ ดยุคแห่งเวนิส ครั้งที่เมืองนี้ ยังเป็นสาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้รับการปรับปรุง เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในพระราชวังดอจส์มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยงานประติมากรรมและภาพวาดมากมาย

จากนั้นนำท่าชม หอระฆัง ซานมาร์โก (San Marco Campanile) เป็นหอระฆังของมหาวิหารซานมาร์โก หอระฆังแห่งนี้มีความสูง 99 เมตร สร้างด้วยอิฐแดง จากด้านบนของหอระฆังสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเวนิสได้แบบ 360 องศา

จากนั้นไม่ไกลกันนำท่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานหินปูน สีขาวที่มีหน้าต่างสี่เหลี่ยม หน้าต่างเหล่านี้ถูกปิดด้วยลวดตาข่ายเพื่อไม่ให้นักโทษ
มองเห็นวิวเมือง โดยสะพานถอนหายใจได้รับชื่อมาจากตำนานที่ว่านักโทษที่เดินข้ามสะพานนี้มักจะถอนหายใจด้วยความเสียใจในสิ่งที่พวกเขากำลังจะเผชิญในเรือนจำ

** พิเศษ นำคณะล่องเรือกอนโดล่า ชมทัศนียภาพภายในเกาะเวนิส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นSpecial Dinner เมนูกุ้งล็อบสเตอร์

นำท่านพักค้างคืน ณ โรงแรม NH Venezia Santa Lucia ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

(8) วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 67 เวนิส - เมืองเวโรน่า - บ้านของจูเลียต - ปราสาท Castelvecchio -

โคโม่ - Porta Torre - มหาวิหารโคโม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี เมืองเวโรนาเป็น

สถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและ วัฒนธรรมรวมถึงเป็นจุดกำเนิดของ

วรรณกรรมชื่อดัง โรมิโอ แอนด์ จูเลียต

คณะเดินทางถึงเมืองเวโรน่า เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มีเค้าเรื่องจริงของการ ขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพล

ของเมืองนี้ โรมิโอ และจูเลียต บทประพันธ์ของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมย่าน

เมืองเก่าเวโรน่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ

นำคณะแวะชม และถ่ายรูปภายนอก “บ้านของจูเลียต”ปัจจุบันคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่

จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง

นำท่านผ่านชม และถ่ายรูปภายนอก ปราสาท Castelvecchio ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการป้องกันเมืองป้อมปราการ ที่ยอดเยี่ยม ความมหัศจรรย์ ขอสถาปัตยกรรม ทางทหารในเวลานั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองโคโม่ ติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลางมีทัศนียภาพที่สวยงามตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกัน คือทะเลสาบโคโม่ซึ่ง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของอิตาลีและมีความลึกมากกว่า 400 เมตร โดยมีความลึกเป็นอันดับที่ 5 ของทวีปยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชม Porta Torre หรือเรียกอีกอย่างว่า Torre di Porta Vittoria เดิมที่ใช้เป็นประตูเมืองเพื่อปกป้องเมืองจากศัตรูป้อม Porta Torre ป้อมแห่งนี้มีประตูทางเข้าหลักเพียงประตูเดียว และประตูทางเข้านี้ถูกป้องกันด้วยหอคอยสองแห่ง โดยท่านสามารถเดินชมภายในป้อมเพื่อชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของป้อมแห่งนี้

นำท่านเที่ยวชม มหาวิหารโคโม่ (Cattedrale di St. Maria Assunta di Como) เป็นวิหารโรมันคาทอลิค ใช้เวลาสร้างยาวนานเกือบ 400 ปี สร้างเพื่ออุทิศให้กับพระแม่มารี (Santa Maria Assunta) ทางเดินขั้นด้วยเสายุคเรเนซองส์อันสง่างาม ด้านบนโดมมีไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของศาสนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ริมทะเลสาบโคโม่
พักค้างคืน ณ โรงแรม Palace Hotel Lake Como ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 (9) วันอังคารที่ 14 พ.ค. 67 โคโม่ - เมืองเทรเมซโซ่ - เมืองเบลลาจิโอ - ถนน Salita Serbelloni -

มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล –

สนามบินมัลเพนซ่า เมืองมิลาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทรเมซโซ่ (Tremezzo) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นลอมบาร์เดีย
ประเทศอิตาลี เทรเมซโซ่เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ
ทะเลสาบโคโม่โดยท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบโคโม่และภูเขาแอลป์ได้
อย่างชัดเจน

นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยัง เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio)  ชมความสวยงามของทะเลสาปโคโม่ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลี ที่มีลักษณะเหมือนตัว Y กลับหัว เพราะทะเลสาบโคโม่ตั้งอยู่ที่เชิงเขาแอลป์ ทำให้น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ สวยงาม จึงทำให้เมืองแห่งนี้ถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม่

นำท่านเดินเที่ยวชม ถนน Salita Serbelloni เป็นถนนคนเดินสายหลักที่ทอดยาวจาก ท่าเรือไปยังจัตุรัสหลักของเมืองเบลลาจิโอ ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นSpecial Lunchริมทะเลสาบ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เป็นเมืองเอกของแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ถือเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงโรม มิลานเป็นเมืองที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคกลาง เมืองมิลาน มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโป เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี

นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่สวยงามเป็นอันดับ 3 ของโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ 1386 และระหว่างการก่อสร้างก็พบปัญหา และ อุปสรรคต่างๆมากมาย ทั้งปัญหาการเมือง และการเงิน กว่าจะเสร็จ ใช้เวลาถึง 579 ปี แต่หนึ่งในสถาปนิกที่คุมการก่อสร้าง ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือ ลีโอนาโด ดาวินชี ศิลปิน ชื่อก้องโลก วิหารดูโอโม่ ประดับประดาด้วยรูปปั้นกว่า 3,200 รูป ที่สวยงาม และมียอดรวม 135 ยอด จนได้รับฉายาว่าวิหารเม่น

 

นำท่านชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ใน บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน มัลเฟนซ่า

23.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมัลเฟนซ่า เมืองมิลาน ประเทศ อิตาลี โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์

เที่ยวบินที่ QR 118

(10) วันพุธที่ 15 พ.ค. 67 สนามบินเมืองมิลาน - สนามบินเมืองโดฮา การ์ต้า - สนามบินสุวรรณภูมิ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ อิตาลี โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

19.05 น. คณะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม ณ หน้างานอาจเนื่องด้วยสภาพอากาศ*

กฎในการขึ้นเรือสำราญ Azamara Pursuit สำหรับเด็ก และผู้ปกครอง

- เด็กจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนจึงจะสามารถใช้บริการเรือสำราญได้

- เอกสารที่จำเป็น:

- หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของเด็ก

- หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

- การดูแลเด็ก:

- เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ตลอดเวลา

- ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กจะต้องมีอายุมากกว่า 21 ปี

- ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กจะต้องลงชื่อในใบรับรองการกำกับดูแลเด็ก

หมายเหตุ ทางเรือไม่อนุญาตให้สตรีที่มีอายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือน ลงเรือสำราญ

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP