ดูทัวร์จีนทั้งหมด

ทัวร์จีน

 รหัส : Z11066
เดินทางโดย : FD-แอร์เอเชีย
โรงแรม :  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - อู่หลง - ล่องเรือชมมหานครฉงชิ่งยามค่ำคืน Full Option : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ (รวมนั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำฝูหยงต้ง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองโบราณฉือชี่โข่ว - ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย
Free Visa - รวมค่าล่องเรือแล้ว - ไม่ลงร้านรัฐบาล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ (รวมนั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำฝูหยงต้ง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เมืองอู่หลง - เมืองต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) - มหานครฉงชิ่ง - ล่องเรือชมแสงสี มหานครฉงชิ่งและหงหยาต้ง ยามค่ำคืน (รวมค่าล่องเรือ) - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
เมืองโบราณฉือชี่โข่ว - ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ รวมถึงอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
เดินทาง :
29 ก.พ. 2567
-
03 มี.ค. 2567
฿
24,999
Download PDF

ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - อู่หลง - ล่องเรือชมมหานครฉงชิ่งยามค่ำคืน 4 วัน 3 คืน

***รวมน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม***

***อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์หรือสายการบิน เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว***

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) สนามบินฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง

(บริการอาหารบนเครื่อง/L/D)

03.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมแนะนำข้อมูลใน การเดินทางให้แก่ท่าน

06.00 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน FD 556 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

10.10 เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหล ตัดผ่านกลางเมือง

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอู่หลง พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง

เย็น ä บริการอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก FANGCAODI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมนั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) ระเบียงแก้ว ถ้ำฝูหยงต้ง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) (B/L/D)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัว ของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร มีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับ

สะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายใน อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะ

พักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากใน หนังการถ่ายทำหนังเรื่อง \"ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ด ฟอร์มยักษ์ TRANFORMER 4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก

นำท่านสัมผัส สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว ออกแบบโดยผู้เชี่ยวจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้น อุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำฝูหยงต้ง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) มีความหมายว่าถ้ำดอกไม้ เป็นถ้ำหินปูนที่มีอายุกว่า 1.2 ล้านปี เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A ด้วยลักษณะถ้ำหินแร่แคลไซด์ที่มีหินงอกหินย้อยรูปทรงสวยงามจน ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน โดยเส้นทางภายในทำเป็นขั้นบันไดคอนกรีต รวมถึงมีการตกแต่งแสงไฟ จึงทำให้เป็นถ้ำที่เดินได้สะดวกและมีทัศนียภาพน่าชื่นชมตลอดระยะทาง 2.7 กิโลเมตร 

เย็น ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก FANGCAODI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองอู่หลง – เมืองต้าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) – มหานครฉงชิ่ง – รถไฟทะลุตึก

ไฮไลท์เด็ดล่องเรือ ชมแสงสี มหานครฉงชิ่ง และ หงหยาต้ง ยามค่ำคืน – ช้อปปิ้งหงหยาต้ง

(B/L/D)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) อยู่ห่างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตก เฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร อำเภอเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเป่ยซัน ภูเขาเป๋าติ่งซัน ภูเขา

เขาหนันซัน ภูเขาสือจ้วนซัน และภูเขาสือเหมินซัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวด้วยผืนป่า และอากาศเย็นสบาย

ตลอดปี

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชม ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋ รวมทั้งถ้ำแกะสลักสือเหมินต้าฝอ สือเหมินซานสือเคอสือจ้วน ซานสือเคอ เป่ยซาน ตวอเป่าถ่า และเป่าติ่งซาน เป็นการแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าปางต่าง ๆ โพธิสัตว์อรหันต์ พระและเทวดาใน ศาสนาเต๋า ลัทธิขงจื่อ โดยมี ถ้ำตวอเป่าซาน เป็นถ้ำที่ใหญ่ สวยงามและสำคัญ ที่สุด ทั่วทั้งภูเขาพบร่องรอยแกะสลัก 37 แห่ง รวมรูปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้าม ญาติ พระเจ้าอี้เซียน เป็นต้น เป็นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปีก่อน ซึ่งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์เท่านั้น

หากยังเป็นศูนย์รวมงาน ศิลปะของลัทธิเต๋า และแนวคิดของสำนักปรัชญา \"หรูเจีย\" ของขงจื๊อ หินแกะสลักที่ต้า จู๋ นับได้ว่า เป็นตัวแทนของศิลปะถ้ำที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะ การแกะสลักหิน ของจีนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครฉงชิ่ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปเช็คอินตามรีวิว กับ รถไฟทะลุตึก 19 ชั้น โดยสถานี หลีจื่อป้า ใช้พื้นที่เพียงชั้น 6-8 ของตัวอาคารเท่านั้น

เย็น ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร


ไฮไลท์เด็ด นำท่าน ล่องเรือสำราญ (รวมค่าล่องเรือ) ให้ท่านตื่นตาตื่นใจ กับแสง สี ตลอดสองฟากฝั่ง ทั้งมหานครฉงชิ่ง และ ตลาดหงหยาต้ง ยามค่ำคืน สมควรแก่เวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ตลาดหงหยาต้งช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ 4 ชั้น ที่เป็นทั้งตลาด ของกิน แหล่งช้อปปิ้ง และธุรกิจโรงแรมที่ยามค่ำคืนจะเปิดไฟส่องสว่างไสว

ที่พัก HOWARD JOHSON JINYI HOTEL CHONGQING ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย – สนามบินฉงชิ่ง – สนามบินดอนเมือง

(กรุงเทพ) (B/L/-)

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือน ภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มี สินค้าเบรนด์เนม ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก เป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ ใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้านอาหาร

เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง

18.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)เที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

21.05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
TOP