ดูทัวร์ยุโรปทั้งหมด
ทัวร์ยุโรปรหัส : Z9089
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : เมืองวูร์ซบวร์ก - ป้อมมาเรียนแบร์ก - เข้าชมปราสาทเนิร์นแบร์ค - ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เดินเล่นชมเมืองสตุ๊ทการ์ด - ช้อปปิ้ง Outlet Metzingen - เดินเล่นชมเมืองสตราสบูร์ก - มหาวิหารนอทเทรอดาม - ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น - นั่ง Cogwheel - ยอดเขามองบลังค์ - นั่งรถไฟ TGV ชั้นโดยสารที่ 1 สู่กรุงปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือบาโตมูซ
Countdown New Year @ Kong Restaurant / พัก 5 ดาวกลางเมือง Sheraton Cariton Nuremberg - Europaischer Hof Heidelberg - Sofltel Strasbourg Grande kke Strasbourg - Villa Honegg - Nercure Chamonix -Intercontinental Paris Le Grand (Opera View) / ลิ้มรส Dinner Kong Restaurant Paris with Countdown New Year 2023 - ฟองดูชีส สวิตเซอร์แลนด์ ขาหมู และเบียร์เยอรมัน - Seafood Platter และ หอยเอสคาโก ไวน์แดง กับร้านอาหารระดับ MICHELIN GUIDE - ร้านอาหาร และคาเฟ่สุดหรู Le Train Bleu

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - เมืองวูร์ซบวร์ก - ศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก - ถ่ายรูปกับ พระราชวังวูร์ซบวร์ก - ป้อมมาเรียนแบร์ก - ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค - เมืองนูเรมเบิร์ก - จัตุรัสกลางใจเมือง - โบสถ์พระแม่มาเรีย - เข้าชม ปราสาทเนิร์นแบร์ค
เมืองโรเธนบวร์ก - ถ่ายภาพศาลาว่าการเมือง - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
สตุ๊ทการ์ด - เดินเล่นชมเมือง - จัตุรัสกลางเมือง - Outlet Metzingen - สตราสบูร์ก - เดินเล่นชมเมือง - มหาวิหารนอทเทรอดาม
สตราสบูร์ก - อองกิเซ็ม - กอลมาร์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น - นั่ง Cogwheel
เบิรน์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่า - ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามองบลังค์
ชาโมนิกซ์ - เจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ดโด้ - นั่งรถไฟ TGV ชั้นโดยสารที่ 1 สู่กรุงปารีส - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือบาโตมูซ - Countdown New Year @ Kong Restaurant
Duty Free - La Sa Maritaine - Galleries Lafayette - สนามบินปารีส - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำ การเดินทางเข้า : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 270 วัน หรือ 9 เดือน หากเกินควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่ม
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่โปรดส่งเอกสารทางพัสดุตรงถึง แผนกวีซ่า
เดินทาง :
24-ธ.ค.-2565
02-ม.ค-2566
: ฿399,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
Download PDF

เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY) บินหรู ที่นั่งชั้นธุรกิจ Business Class

พร้อมเลาจน์บริการพิเศษตลอดการเดินทาง

ที่พัก 5 ดาวกลางเมือง Sheraton Cariton Nuremberg - Europaischer Hof Heidelberg - Sofltel Strasbourg Grande kke Strasbourg

Villa Honegg - Nercure Chamonix - Intercontinental Paris Le Grand (Opera View)

คัดเมนูพิเศษ ร้านอาหารที่ต้องลิ้มรส Dinner Kong Restaurant Paris with Countdown New Year 2023

ฟองดูชีส สวิตเซอร์แลนด์ ขาหมู และเบียร์เยอรมัน

Seafood Platter และ หอยเอสคาโก ไวน์แดง กับร้านอาหารระดับ MICHELIN GUIDE

ร้านอาหาร และคาเฟ่สุดหรู Le Train Bleu

รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่โปรดส่งเอกสารทางพัสดุตรงถึง แผนกวีซ่า

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์(WY) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) เที่ยวบินที่ WY816 (20.05–23.25) // WY115 (02.45–07.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

2 แฟรงค์เฟิร์ต-วูร์ซบวร์ก-ศาลาว่าการเมืองวูร์ซบวร์ก-มหาวิหารวูร์ซบวร์ก-นูเรมเบิร์ก

ปราสาทนูเรมเบิร์ก

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองวูร์ซบวร์ก(Wurzburg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม. เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมันและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

นำท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวูร์ซบวร์ก (Wurzburg Residence) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก

นำท่านชม ป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์ ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ามแม่น้ำไมน์ จุดเด่นที่สุดคือรูปปั้นของนักบุญทั้งหลายที่ตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี้ตามประวัติคือสร้างในปี 1473-1543 และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง ต้องที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก

จากนั้นนำท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

นำท่านเข้าชม ปราสาทเนิร์นแบร์ค (Nürnberger Burg) เป็นหมู่อาคารป้อมปราการในสมัยกลาง ตั้งบนสันเขาหินทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปราการที่ยากจะเอาชนะที่สุดของทวีปในโรปในสมัยกลาง สะท้อนความสำคัญของเมืองนี้ในฐานะเมืองที่ขึ้นต่อจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรงอาคารหลังแรกเริ่มก่อสร้างขึ้นราว ค.ศ. 1000ปราสาทนี้สามารถแบ่งออกได้สามยุคคือ :

- ยุคแรก คือการเริ่มลงหลักปักฐานภายใต้ราชวงศ์ซาลีเออร์ (ค.ศ. 1027–1125)

- ยุคที่สอง คือการสร้างอาคารหลังใหม่ภายใต้ราชวงศ์โฮเอินชเตาเฟิน (ค.ศ. 1138–1254)

- ยุคที่สาม คือการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยกลาง

ปราสาทหลังนี้เริ่มสูญเสียสถานะความสำคัญภายหลังสงครามสามสิบปีในช่วงปี 1618 ถึง 1648 ปราสาทหลังนี้ได้รับความเสียหายมากจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นซากปรักหักพัง เหลือแต่เพียงโบสถ์น้อยและหอคอยเท่านั้นที่อยู่รอด ต้องใช้เวลากว่าสามสิบปีในการบูรณะขึ้นใหม่จนมีสภาพเฉกเช่นในปัจจุบัน

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Sheraton Carlton, Nuremberg หรือระดับเทียบเท่าระดัย 5 ดาว

3 นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-เขตเมืองเก่า-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก (Rothenburg) เป็นเมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรียปัจจุบันเมืองโรเธนบวร์กได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนี มีกำแพงเมืองล้อมรอบอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 ภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรือนรูปแบบเยอรมันขนานแท้ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองและบรรยากาศราวกับว่าวันเวลาได้หยุดนิ่งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 นำท่านเดินเล่นชมเมือง ที่ประกอบไปด้วยถนนสายแคบๆที่สร้างขึ้นแบบสลับซับซ้อน งดงามด้วยบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดการเดินเล่นในเมืองนี้ จึงมีคนเปรียบเปรยว่าเสมือนการเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง”

นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง เป็นอาคาร 2 หลังสร้างติดกัน อาคารด้านหน้าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ ส่วนอาคารสีขาวด้านหลังเป็นสไตล์โกธิค เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของเมือง หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในปี 1446 ทุก ๆ ชั่วโมง หน้าต่างของหอนาฬิกาแห่งนี้จะเปิดออก โดยจะมีตุ๊กตารูปปั้นชายสองคนที่เรียกว่า Meistertrunk หรือ The Master Draught ทำท่ากำลังดื่มไวน์จากเหยือกขนาดใหญ่ โดยชายผู้ที่ดื่มไวน์นี้ถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษของเมืองเลยทีเดียว โดยมีเรื่องเล่าว่า ในช่วงระหว่างสงครามสามสิบปีนั้น เมืองนี้ได้ถูกรุกรานโดยท่านเคาน์ทิลลี่ (Count Tilly) ซึ่งประกาศว่า หากใครสามารถ

ดื่มไวน์จากเหยือกขนาดใหญ่นี้ได้โดยไม่มีการหยุดพัก จะยกเว้นไม่ยึดเมือง ปรากฏว่าท่านเจ้าเมืองคือ ท่านลอร์ด นุช (Mayor Nusch) รับคำท้า และดื่มรวดเดียวจนหมด เมืองโรเธนบวร์กจึงรอดพ้นจากการรุกรานนี้ นำท่านผ่านชมโบสถ์เซนต์ จอร์จ ซึ่งสร้างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมีอาคารสมัยยุคกลางสไตล์บาร๊อคหลายหลัง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงเป็นที่ตั้งของ อ่างน้ำพุเซนต์จอร์จ (St.George’s Fountain) ที่สร้างในสไตล์เรอเนสซองส์ที่สวยงามเป็นอ่างน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ลึก 8 เมตร แต่เดิมมีไว้ให้ประชาชนใช้น้ำ และกักตุนน้ำไว้ยามเกิดเพลิงไหม้ ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสัน และพลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพบริเวณจัตุรัส Plönlein ซึ่งมีความหมายในภาษาเยอรมันว่า “จัตุรัสเล็ก” เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของเมืองด้วยความลงตัวของทัศนียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื่อว่า Siebers Tower ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1385 และประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็นจุดสังเกตสำคัญ ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะชม และถ่ายภาพมากที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG)

นำท่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยุคเรอแนซ็องส์ที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่ปราสาทหลังนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้พระราชทานปราสาทหลังนี้ให้แก่ลุดวิจที่ 1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตั้งแต่นั้นมา ปราสาทหลังนี้ก็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิทเทลส์บัค จากการที่ปราสาทขนาดนี้มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น้ำเนคคาร์ไหลผ่าน ปราสาทหลังนี้จึงเป็นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกันข้าศึก

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Europaischer Hof, Heidelberg หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

4 สตุ๊ทการ์ด-เดินเล่นชมเมือง-จัตุรัสกลางเมือง-Outlet Metzingen-สตราสบูร์ก

เดินเล่นชมเมือง-มหาวิหารนอทเทรอดาม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองสตุ๊ทการ์ด (Stuttgart) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Neckar เมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศ เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเป็นที่ตั้งของโรงงานและสำนักงานใหญ่ของบริษัทหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Porsche, Bosch, Mercedes-Benz, Daimler AG และ Dinkelacker

นำท่านชม พระราชวังแห่งใหม่(Neues Schloss) ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 ในสถาปัตยกรรมบาโรคซึ่งนับเป็นพระราชวังขนาดใหญ่แห่งท้าย ๆ ที่สร้างขึ้นทางตอนใต้ของเยอรมนี นำท่านชม Collegiate Church สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10-11 ด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ นำท่านเที่ยวชม Schillerplatz ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิม ปราสาทแห่งนี้เดิมเป็นปราสาทกลางน้ำที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 10 เป็นที่อยู่อาศัยของเคานต์และต่อมา ดยุกแห่งเวือร์ทเทมแบร์กและปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Landesmuseum Württemberg โบสถ์ของปราสาทยังคงทำหน้าที่เป็นสถานที่สักการะบูชา เดินเที่ยวชม จัตุรัสกลางเมือง(Markplatz) ที่ถูกทำลายลงทั้งหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้อาคารรอบด้านที่เห็นในปัจจุบันเป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง Outlet Metzingen ที่ซึ่งมีร้านให้เลือกช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เดินทางถึง สตราสบูร์ก จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Sofitel Strasbourg Grande Ile, Strasbourg หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5 สตราสบูร์ก-อองกิเซ็ม-กอลมาร์-ลูเซิร์น-ล่องทะเลสาบลูเซิร์น-นั่ง Cogwheel

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองอองกิเซ็ม (Eguisheim) หมู่บ้านน่ารักในแคว้น Alsace ที่ชื่อว่า เอกีเชม (Eguisheim) ขนาดเล็กกะทัดรัด ผังเมืองเป็นตรอกซอกซอย คนไม่เยอะ มีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปตลอดทาง

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน

นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้กลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้เป็นอย่างดี อีก 1 จุดที่น่าสนใจของเส้นทางสายนี้ก็คือ ท่านสามารถต่อ Cogwheel railway เพื่อที่จะขึ้นไปสัมผัสหมอกหยอกล้อกับยอดเขา Pilatus ที่สูง 2,132 เมตรได้ โดย cogwheel railway นี้ ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสายรถ cogwheel ที่ชันที่สุดในโลก โดยมีความชันถึง 48 องศา

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Villa Honegg หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

6 เบิรน์-บ่อหมีสีน้ำตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ แม้กระทั่งธงยังเป็นรูปหมี ถังขยะรูปหมี ร้านค้า โรงแรมหลายแห่งก็เป็นรูปหมี ของฝากของที่ระลึกก็หมี

นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกันว่า "ชาโมนิกซ์" มีชื่อเล่นว่า "The White Lady" (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มีทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่เข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว

นำท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทั้ง "มองบลังค์" และ "มอนเตเบียนโก" ต่างมีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว"

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมในหมู่บ้านแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ)

7 ชาโมนิกซ์-เจนีวา-สวนอังกฤษ-นาฬิกาดอกไม้-น้ำพุเจ็ดโด้-นั่งรถไฟ TGV ชั้นโดยสารที่ 1 ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

นำท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม้ (L’ horloge Fleurie), อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ(Monument National), น้ำพุเจ็ดโด้ (The Jet d’ Eau)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ TGV Geneve เพื่อนั่งรถไฟ TGV ชั้นผู้โดยสารที่ 1 สู่กรุงปารีส ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เดินทางถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Le Train Bleu

ร้านอาหาร Paris ถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศราวกับนั่งกินอาหารในพระราชวัง รับรองจะปลื้มกับที่นี่แน่ๆ เพราะ Le Train Bleu ดีไซน์ได้เรียบหรู โดดเด่นไปด้วยสีทองเหลืองอร่าม มีเฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งที่ดูแพงสุดๆ อย่าง โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ Le Train Bleu มีเมนูให้เลือกหลากหลาย แต่ที่ห้ามพลาดเลยคือ เมนู Foie gras (ฟัวกราส์) ของขึ้นชื่อที่ฝรั่งเศส

พักที่ Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (2 คืน)

8 พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ล่องเรือบาโตมูซ-Countdown New Year @ Kong Restaurant

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง

นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Kong Restaurant พิเศษ Countdown New Year ตัวร้านอาหารจะอยู่ชั้นบนของตึกและหลังคาจะเป็นโดมใส ทำให้สามารถเห็นวิวเมืองปารีสได้ KONG มีทั้งเมนูแบบ Brunch, Lunch, จานเดียว และเมนูตามเทศกาลต่างๆ นอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วยังมี Cocktail Bar

พักที่ Hotel Intercontinental Paris Le Grand, Paris หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (2 คืน)

 9 Duty Free-La Sa Maritaine-Galleries Lafayette-สนามบินปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านช้อปปิ้ง Duty Free สินค้าปลอดภาษีแห่งกรุงปารีส ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Seafood Platter หอยนางรมสด

นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส

21.10 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์(WY) เที่ยวบินที่ WY132 (21.10-07.10(+1)) // WY815 (09.00-17.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.35 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
ล่องเรือดินเนอร์ล่องเรือดินเนอร์
ทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์บุรีรัมย์
ทัวร์เชียงใหม่ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงราย
ทัวร์กาญจนบุรีทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์กระบี่ทัวร์กระบี่
ทัวร์ลำปางทัวร์ลำปาง
ทัวร์นครปฐมทัวร์นครปฐม
ทัวร์น่านทัวร์น่าน
ทัวร์หนองคายทัวร์หนองคาย
ทัวร์อุดรธานีทัวร์อุดรธานี
ทัวร์พะเยาทัวร์พะเยา
ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์เพชรบูรณ์
ทัวร์พิษณุโลกทัวร์พิษณุโลก
ทัวร์นครสวรรค์ทัวร์นครสวรรค์
ทัวร์อยุธยาทัวร์อยุธยา
ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ระนองทัวร์ระนอง
ทัวร์สมุทรสงครามทัวร์สมุทรสงคราม
ทัวร์สระบุรีทัวร์สระบุรี
ทัวร์สุโขทัยทัวร์สุโขทัย
ทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์สุพรรณบุรี
ทัวร์ตากทัวร์ตาก
ทัวร์เลยทัวร์เลย
ทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สุราษฎร์ธานี
ทัวร์นครพนมทัวร์นครพนม
ทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์มุกดาหารทัวร์มุกดาหาร
ทัวร์สงขลาทัวร์สงขลา
ทัวร์พัทลุงทัวร์พัทลุง
ทัวร์ปัตตานีทัวร์ปัตตานี
ทัวร์สกลนครทัวร์สกลนคร
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ชุมพรทัวร์ชุมพร
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์
ทัวร์ตราดทัวร์ตราด
ทัวร์สตูลทัวร์สตูล
ทัวร์ตรังทัวร์ตรัง
ทัวร์พังงาทัวร์พังงา
ทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ฉะเชิงเทรา
ทัวร์นครนายกทัวร์นครนายก
ทัวร์เพชรบุรีทัวร์เพชรบุรี
ทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์ปราจีนบุรี
ทัวร์ราชบุรีทัวร์ราชบุรี
ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์อุตรดิตถ์
ทัวร์ชลบุรีทัวร์ชลบุรี
ทัวร์ลพบุรีทัวร์ลพบุรี
ทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรปราการ
ทัวร์อ่างทองทัวร์อ่างทอง
ทัวร์จันทบุรีทัวร์จันทบุรี
ทัวร์บึงกาฬทัวร์บึงกาฬ
ทัวร์ถ้ำนาคาถ้ำนาคา
ทัวร์ชัยภูมิทัวร์ชัยภูมิ
ทัวร์อุทัยธานีทัวร์อุทัยธานี
ทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์กาฬสินธุ์
ทัวร์กำแพงเพชรทัวร์กำแพงเพชร
ทัวร์ขอนแก่นทัวร์ขอนแก่น
ทัวร์ชัยนาททัวร์ชัยนาท
ทัวร์นครราชสีมาทัวร์นครราชสีมา
ทัวร์นนทบุรีทัวร์นนทบุรี
ทัวร์นราธิวาสทัวร์นราธิวาส
ทัวร์ปทุมธานีทัวร์ปทุมธานี
ทัวร์พิจิตรทัวร์พิจิตร
ทัวร์แพร่ทัวร์แพร่
ทัวร์มหาสารคามทัวร์มหาสารคาม
ทัวร์ยะลาทัวร์ยะลา
ทัวร์ยโสธรทัวร์ยโสธร
ทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ร้อยเอ็ด
ทัวร์ระยองทัวร์ระยอง
ทัวร์ลำพูนทัวร์ลำพูน
ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ศรีสะเกษ
ทัวร์สมุทรสาครทัวร์สมุทรสาคร
ทัวร์สระแก้วทัวร์สระแก้ว
ทัวร์สิงห์บุรีทัวร์สิงห์บุรี
ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์กรุงเทพฯ
ทัวร์สุรินทร์ทัวร์สุรินทร์
ทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์หนองบัวลำภู
ทัวร์อำนาจเจริญทัวร์อำนาจเจริญ
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP