เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์ยุโรป

 รหัส : Z9913
เดินทางโดย : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
โรงแรม : 4 ดาว |  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - ออสเตรีย - ฝรั่งเศส : หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี - พระราชวังแฮเร็นเคียมซี - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - หลังคาทองคำ - ทิทิเซ่ - Black Forest - น้ำตกไรน์ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ - สะพานไม้ชาเปล - ยอดเขาจุงเฟรา - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซาย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
บริการอาหารครบทุกมื้อ - เมนูพิเศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว ขาหมูเยอรมัน และเบียร์เยอรมัน - พักระดับ 4 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี - หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี - พระราชวังแฮเร็นเคียมซี - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
ชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ - Gosauseen - เมืองเซลอัมซี - คาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองคิทซ์บูเฮล
อินส์บรูกค์ - หลังคาทองคำ - ทิทิเซ่ - Black Forest - โรงงานนาฬิกากุ๊กกู
น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล
ยอดเขาจุงเฟรา - เบิรน์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่า - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
นั่งรถไฟ Tgv - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - พิธภัณฑ์ออร์แซ - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ซาย - La Vallee Village
La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลส์เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
เดินทาง :
รายการนี้ยังไม่มีพีเรียดเดินทาง
Download PDF

เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

บริการอาหารครบทุกมื้อ - เมนูพิเศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว ขาหมูเยอรมัน และเบียร์เยอรมัน

พักระดับ 4 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

2 หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี-พระราชวังแฮเร็นเคียมซี-เมืองซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล

หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.05-05.00) // EK49 (08.40-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี(Prien am Chiemsee) (เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ เพื่อนำท่านล่องเรือสู่ พระราชวังแฮเร็นเคียมซี (Herrenchiemsee) เข้าชมด้านใน พระราชวังแฮเร็นเคียมซี ตั้งอยู่ที่เกาะแฮเร็นกลางทะเลสาบเคียมเซ เข้าชมพระราชวังแฮเร็นเคียมซี ที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ตามแบบส่วนกลางของพระราชวังแวร์ซายที่ฝรั่งเศส เป็นวังที่ใหญ่ที่สุดที่ทรงสร้าง วังแฮเร็นเคียมซีเป็นวังที่แสดงถึงความชื่นชมที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ทรงมีต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ในห้องกระจกบนเพดานเป็นภาพเขียนของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงประสงค์จะสร้างวังนี้ให้ทัดเทียมกับพระราชวังแวร์ซาย แต่ทรงสร้างเสร็จเพียงส่วนกลางก่อนที่จะสิ้นพระชนม์จึงเหลืออีก 50-70 ห้องที่ยังไม่ได้สร้าง แต่การสร้างไม่ได้ทรงตั้งใจจะให้เหมือนพระราชวังแวร์ซายไปเสียทุกตารางนิ้ว

นำเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชม.เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย

นำท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บารอค สถานที่แห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก The Sound of Music

จากนั้นนำชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut ริมทะเลสาบ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว

พักที่ Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมในหมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัทท์)

3 ชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – คาปรุน –

นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองคิทซ์บูเฮล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ ชมทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ทะเลสาบ เป็นหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิกัดที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้อมทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน้ำใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้อมสะท้อนภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลังการขึ้นอีกเป็นทวีคูณ ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่งเติมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวัติศาสตร์ แล้วนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโกเซา ชุมชนเล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และป่าไม่อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้ และลำธารอันแสนอุดมสมบูรณ์เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ ประกอบอาชีพทำเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเป็นรายได้หลักของที่นี่

ชมความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนอัลไพน์ของอัปเปอร์ออสเตรีย ตั้งอยู่ใกล้เมือง Gosau ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง Salzburg ภูเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบเรียกว่าเทือกเขาดัคชไตน์ ประกอบไปด้วย Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer Gosausee

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลอัมซี (Zell am See) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ซี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซี เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี เดินชมเมืองไปตามชายฝั่งทะเลสาบอันงดงาม ดื่มด่ำภาพบรรยากาศน้ำสีครามสดใสในทะเลสาบเซลล์ ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์

เดินทางต่อสู่ เมืองคาปรุน (Kaprun) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆในรัฐซาลซ์บูร์ก (Salzburg) และเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn)

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น(Kitzsteinhorn) ที่ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์ มีความความสูง 3,029 เมตรตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 

นำท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี สัมผัสกับกิจกรรมมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และตื่นตาตื่นใจไปกับ Panorama Platform

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองคิทซ์บูเฮล (Kitzbuhel) เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ในแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาแอลป์เพียง100 กม.เท่านั้น อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของสกี และเป็นสกีรีสอร์ทเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย เดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบ้านเรือนที่มีสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารักแห่งนี้ตาม อัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร อิสระกับการช้อปปิ้ง ถนน Vorderstadt ถนนการค้าสายหลักของเมืองซึ่งเรียงรายด้วยบ้านเรือนหลากหลายสี ซึ่งบางช่วงจะทาสีเป็นแนวพาสเทลทั้งหมด

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Tiefenbrunner หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4 อินส์บรูกค์-หลังคาทองคำ–ทิทิเซ่-Black Forest-โรงงานนาฬิกากุ๊กกู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรูกค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า

ที่ตั้งของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินส์บรูกค์ ที่นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนอยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมคำร่ำลือ หลังคาทอง ตึกนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนั้นพระองค์และราชินีจะไปประทับที่ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านล่างบริเวณจัตุรัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของเครื่องประดับคริสตัลชื่อดังอย่าง Swarovski

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (itisee) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่าดำมีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ผ่านบริเวณนี้ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าดำ นั่นคือ ยอดเขา Feldberg ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ไว้นำท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบทิทิเซ่ และความงดงามของป่าดำ (Black Forest) มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวันลืม นำท่าน แวะซื้อของที่ระลึกต้นตำรับของนาฬิกากุ๊กกู ได้เวลาอันสมควร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Hofgut Sternen หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5 น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ-

อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (Rhine Fall) เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นน้ำตกที่ทรงพลังที่สุดในยุโรป น้ำตกไรน์ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างมณฑลชาฟฟ์เฮาเซินและซูริก น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตร และสูง 23 เมตร ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Cruise lucerne lake) เป็นการล่องเรือชมทะเลสาบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้กลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้เป็นอย่างดี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) ตั้งอยู่ในเมืองลูเซิร์น ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยมีความสูงประมาณ 1,797 เมตร ยอดเขาแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงาม เนื่องจากไม่มีภูเขาอื่นๆมาบังทัศนียภาพ สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและทะเลสาบด้วยวิว 360 องศา คนไทยได้รู้จักยอดเขาแห่งนี้จากละครเรื่อง “อย่าลืมฉัน” ที่ได้มีการถ่ายทำฉากตอนจบบนยอดเขาริกิแห่งนี้ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Luzern)

นำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่

16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแลตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Astoria, Luzern หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)

6 ยอดเขาจุงเฟรา-เบิรน์-บ่อหมีสีน้ำตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทาง สู่สถานี กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเช้านี้ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์

สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ และเปลี่ยนขึ้นรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่ไคลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟจุงเฟราไปยังสถานีจุงเฟรายอค)

ชมยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย

ท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น(Bern)  เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า Bear หรือ หมี นั่นเอง นำท่านเยี่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี(Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ใน พิธภัณฑ์นี้ เป็นของ พอลคลี นำท่านเดินทางสู่บ่อหมีสีน้ำตาล(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์(Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟเป็นถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower) น้ำพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm OR Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn Bern – Westside หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)

7 นั่งรถไฟ TGV-ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิธภัณฑ์ออร์แซ-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-

ประตูชัยนโปเลียน-ล่องเรือบาโตมูซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี

ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลัง ไอเฟลเป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้ หอไอเฟลนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความสวยทาง ศิลปะสถาปัตยกรรม และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส

ผ่านถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการ ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

8 พระราชวังแวร์ซาย-La Vallee Village

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำทุกท่านเดินทางถึง La Vallee Village เอ้าเล็ทชอปปิ้งใกล้ปารีสที่สายช้อปต้องเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้ว เอ้าเล็ทแห่งนี้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เป็นแหล่งชอปปิ้งใกล้ปารีสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ La Vallée Village รวบรวมร้านค้าของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ต่างๆไว้มากว่า 110 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาย่อมเยาไล่เรียงไปจนถึงแบรนด์ไฮเอนราคาสูงขึ้นมาหน่อย โดยแต่ละร้านยังมีส่วนลดมากกว่า 50% พร้อมเสนอให้กับสายช้อป

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

9 La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-สนามบินชาร์ลส์เดอโกล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส

21.35 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK76 (21.35-07.20(+1)) // EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP