OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Chiang Rai

Thailand Tour Chiang Rai Tour

Z6908
Self Travel-เดินทางเอง

Chiang Rai Tour

Code : Z6908 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package แอ่วเหนือ จ.เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ไนท์บาร์ซา - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่บุญรอด (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. เชียงราย นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง (รวมค่าเข้าสวนดอกไม้ และพระตำหนัก) - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง (อิสระอาหารค่ำ)
 ไร่บุญรอด - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารเที่ยง - ค่ำ) - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6921
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z6921 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย / วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - บ้านผาฮี้ - ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน - วัดพระแก้ว - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (รวมนั่งรถรางแล้ว) - วัดร่องเสือเต้น
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - ไร่ชาวังพุดตาล - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ - หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย
 สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน
 วัดพระแก้ว - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - Ryokan Café - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (รวมนั่งรถรางแล้ว) - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7003
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z7003 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard : &  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่ชา 101 - ไร่บุญรอด - ชมหมู่บ้านสันติคีรี - วัดร่องขุ่น - Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.เชียงราย - ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) - ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชา 101 - ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP)
 ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่) - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัด)
Z7490
Self Travel-เดินทางเอง

Chiang Rai Tour

Code : Z7490 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard : &  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,000
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม และ 3 วัดดัง / รวมที่พัก 2 คืน / สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - บริการรถตู้รับที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือ บขส.เชียงราย - สักการะ พระธาตุจอมผ่อ - พระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมหมอกแก้ว - วัดร่องขุ่น - เข้าที่พัก
 พระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมจ้อ - พระธาตุดอยจอมทอง - วัดร่องเสือเต้น
 พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุจอมจันทร์ - พระธาตุจอมสัก - วัดห้วยปลากั้ง - แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ - รถส่ง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือบขส.เชียงราย - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
Z7661
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z7661 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿18,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - พะเยา - เชียงราย - ปัว / วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ภูลังกา - ล่องเรือกว๊านพะเยา - วัดติโลกอาราม - พระธาตุจอมทอง - สิงห์ปาร์ค - วัดพระแก้วมรกต - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
รวมทิปแล้ว - อาหาร 9 มื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินน่าน - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - สักการะพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์
 ภูลังกา - วัดศรีโคมคำ - ล่องเรือสู่ วัดติโลกอาราม
 สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - จังหวัดเชียงราย - สิงห์ปาร์ค เชียงราย - วัดพระแก้ว - เชียงรายไนท์บาซาร์
 ไร่ชาฉุยฟง - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ
 วัดร่องขุ่น - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องเสือเต้นเป็น - แวะซื้อของฝากเชียงราย - สนามบินเชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7719
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7719 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แอ่วเหนือ 2 จังหวัด เชียงราย & เชียงใหม่ / พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ไม่รวม ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง - ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - ถ่ายรูปกำแพงเมือง ท่าแพ - One Nimman (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - คาเฟ่ Versailles De Flore - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดศรีสุพรรณ - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7737
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ

Chiang Rai Tour

Code : Z7737 
Travel by (Air Ticket) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,699
Travel Date :
Chiang Rai Tour Program :
Chiang Rai Tour - เที่ยวอุทัยธานี / โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ - ชุมชนลาวบ้าน - ต้นเซียงยักษ์ - ตลาดซาวไฮ่ - หุบป่าตาด - วัดท่าซุง - วังมัจฉา - ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อ.บ้านไร่ - โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ - ชุมชนลาวบ้านสะนำ - ต้นเซียงยักษ์ - วัดถ้ำเขาวง - ตลาดซาวไฮ่
 หุบป่าตาด - ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา - ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ - มหาปราสาททองคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7740
นกแอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7740 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard : &  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿21,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ เชียงราย - พะเยา / พิชิต 3 ภู ภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน - ดอยผาตั้ง - น้ำตกภูซาง (น้ำตก น้ำอุ่นแห่งเดียวในไทย) - ภูลังกา - กว๊านพะเยา - ไร่สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยผาตั้ง - เขาช่องเขาขาด - ภูชี้เดือน - ภูชี้ดาว - ภูชี้ฟ้า - เข้าที่พัก (ห้องพัดลม)
 ภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง (น้ำตกน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวในไทย) - วัดนันตาราม - วัดพระเจ้านั่งดิน - ภูลังกา
 ภูลังกา - วัดพระธาตุจอมทอง - วัดศรีโคมคำ - หอวัฒนธรรมนิทัศน์ - พ่อขุนงำเมือง - วัดศรีอุโมงค์คำ - วัดติโลกอาราม - ชมพระอาทิตย์ตก กว๊านพะเยา
 พะเยา - เชียงราย - ไร่สิงห์ปาร์ค (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - เข้าที่พักในเชียงราย
 เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7771
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7771 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงดาว - ดอยตุง / พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร / พักเชียงราย 1 คืน - เชียงดาว 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - อำเภอเชียงดาว - เชียงใหม่
 วัดถ้ำเชียงดาว - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) - ถ่ายรูปประตูท่าแพ - ตลาดวโรรส - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (รวมค่ารถรางขึ้น-ลง) - ชมคาเฟ่ - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7772
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Chiang Rai Tour

Code : Z7772 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง / วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - พระตำหนักดอยตุง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น / ชิมอาหารเมืองเหนือ แบบขันโตก - จิบกาแฟห้อยขา ภูผาฮี้
พักบนดอนแม่สลอง 1 คืน / มีไกด์นำเที่ยว - บริการอาหาร 6 มื้อ / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ - ทานดินเนอร์ แบบขันโตก
 พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 ไร่ชาฉุยฟง - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - ศูนย์รวมของฝาก - สนามบินเชียงราย - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7814
ไทยสมายล์

Chiang Rai Tour

Code : Z7814 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿13,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ - เชียงราย / ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - ดอนอินทนนท์ - ผาช่อ - กิ่วแม่ปาน - แม่กำปอง - แม่ขะจาน - ดอยแม่สลอง - สามเหลี่ยมทองคำ - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - ผาช่อ นครเพตราเมืองไทย - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 บ้านแม่กำปอง - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยแม่สลอง - ไร่ชา - สามเหลี่ยมทองคำ - สักการะพระพุทธรูปนวล้านตื้อ (จำลอง) (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Chiang Rai tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP