OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6858
Z6879
Z7296

Search Tour :
Close & Show Result
Attraction in Nan
Display 1 to 24
from 36 Nan tour(s)

Thailand Tour Nan Tour

Z6216
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nan Tour

Code : Z6216 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดภูมินทร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - พระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือโบราณ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิว ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - นั่งรถชมเมืองน่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 วัดศรีมงคล - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอย ซิลเวอร์ - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - บ่อเกลือโบราณ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - แวะซื้อของที่ระลึก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6301
แอร์เอเชีย

Nan Tour

Code : Z6301 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿17,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงราย - พะเยา - น่าน - ดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุน - สิงห์ปาร์ค - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - ทานขันโตก (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว - เชียงราย - ทานขันโตก
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 พะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
 พะเยา - ภูลังกา - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z6303
แอร์เอเชีย

Nan Tour

Code : Z6303 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - แกรนด์แคนยอนแห่งปัว - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)
ไม่รวมค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินน่าน - เส้นทางถนนลอยฟ้า 1081 - ชมบ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว
 วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วังศิลาแลง - ถ่ายรูปกับแกรนด์แคนยอนแห่งปัว - วัดศรีมงคล - ถนนคนเดินน่าน - อิสระอาหารค่ำ
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - เช็คอินหน้า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z6593
นกแอร์

Nan Tour

Code : Z6593 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿17,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ลำปาง - แพร่ - น่าน - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - อุทยานห่งชาติศรีน่าน - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินลำปาง - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - น้ำตกแจ้ซ้อน - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - วัดพระธาตุสันดอน - เหมืองแม่เมาะ - วัดพระธาตุลำปางหลวง
 ลำปาง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - วัดนาคูหา - บ้านทุ่งโฮ้ง - คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ - ดอยเสมอดาว - สาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - ศูนย์โอทอปน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z6822
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z6822 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจ น่าน - ปัว / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับ สนามบินน่าน หรือบขส.น่าน - บ่อเกลือสินธุ์เทา - ร้านรฤกบ่อเกลือ - จุดชมวิว1715 - ศาลเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - หอศิลป์ริมน่าน - Erabica Coffee - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มต้นลีลาวดี - ร้านต้นน่าน - รถส่ง สนามบินเชียงใหม่ หรือบขส.เชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6857
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z6857 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿1,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจน่าน / เดินทางเอง 1-3 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - คนขับรถรอรับ จากขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
 วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - บริการรถส่ง ขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6858
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z6858 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿2,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจน่าน / เดินทางเอง 1-3 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - คนขับรถรอรับ จากขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง- วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา - จุดชมวิวบ้านสะปัน - น้ำตกสะปัน - วัดพระเจ้าทันใจ - ร้านกาแฟเดอะวิว กิ่วม่วง
 วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - บริการรถส่ง ขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6871
ไทยสมายล์

Nan Tour

Code : Z6871 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต
 ร้านกาแฟ บ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ - พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง - วัดศรีพันตัน - ซุ้มต้นลีลาวดี - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 วัดพระธาตุเขาน้อย - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6950
แอร์เอเชีย

Nan Tour

Code : Z6950 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ / พักเมืองน่าน 1 คืน - ปัว 1 คืน / มีไกด์รอรับที่สนามบินน่าน นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ- ค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท ต่อเที่ยว ต่อท่าน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินน่านนคร - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 -ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต
 ปัว - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - สนามบินน่านนคร - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6982
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nan Tour

Code : Z6982 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,500
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7013
ไทยสมายล์

Nan Tour

Code : Z7013 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿17,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Nan riverside Art Gallery - วัดศรีมงคล - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - อุ่นไอบาง - วัดภูมินทร์ - กิ่วม่วง - พักโรงแรม แสงทองรีสอร์ท 1 คืน - น่านนครา 1 คืน 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินจังหวัดน่าน - Nan Riverside Art Gallery - วัดศรีมงคล - วังศิลาแลง - น้ำตกตาดหลวง
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุ่นไอบาง - กิ่วม่วง - เมืองน่าน
 วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - สนามบินจังหวัดน่าน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7019
นกแอร์

Nan Tour

Code : Z7019 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ปัว - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยภูคา - พระบรมธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินน่านนคร - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - โคตรสูง ก.ม.48 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยภูคา - วัดภูเก็ต
 ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง- สนามบินน่านนคร - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7047
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Nan Tour

Code : Z7047 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - พะเยา - น่าน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ผาช้างน้อย - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - ถนนคนเดิน
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 ถนนสาย 1148 ภูลังกา - Magic Mountain Cafe - ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - เชียงใหม่ - กาดหน้า มช.
 สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - วัดศรีสุพรรณ - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7054
นกแอร์

Nan Tour

Code : Z7054 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือ - ดอยภูคา - พระธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินน่าน - ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อกาแฟน่าน (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง) - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง -ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน - วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินเมืองน่าน
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน ผ้าทอไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว -อ.เมืองน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - สนามบินน่าน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7065
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nan Tour

Code : Z7065 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,399
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บ่อเกลือ - สะปัน - ปัว - พระธาตุแช่แห้ง - กระซิบบอกรักที่ วัดภูมินทร์ - สูดโอโซน คาเฟ่หยุดเวลา (คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น - วัดภูมินทร์ จ.น่าน - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุเขาน้อย - ร้านผ้าไหม - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า
 ถนนหมายเลข 3 - ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - คาเฟ่หยุดเวลา (ไม่รวมค่าขนม และเครื่องดื่ม) - จุดชมวิว 1715 - ตำหนักเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า
 จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - จังหวัดอุตรดิตถ์ - บ้านเทียนหอม - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7088
Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย

Nan Tour

Code : Z7088 
Travel by (Air Ticket) : Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿12,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพร่ - น่าน - พระธาตุช่อแฮ - ชมวิวทะเลหมอกผาชู้ ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดภูมินทร์

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) - แพร่ - สักการะ พระธาตุช่อแฮ - น่าน
 ชมวิวทะเลหมอกผาชู้ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดบุญยืน - วราภรณ์ผ้าทอ - บ่อเกลือสินเธาว์
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดภูเก็ต - วัดหนองบัว - วัดศรีมงคล - พระธาตุแช่แห้ง
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น - โฮงเจ้าฟองคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7099
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nan Tour

Code : Z7099 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,777
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - แพร่ - กาแฟบ้านไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว - ถนนลอยฟ้า - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - กาแฟบ้านไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว - ถนนคนเดินปัว
 วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 ซุ้มลีลาวดี - วัดศรีพันต้น - จุดชมวิวพระธาตุเขาน้อย - แพร่ - ตลาดสด100ปี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7115
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z7115 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿3,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจ น่าน รวมรถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ - ที่พัก 2 คืน(Standard Room) - ประกันอุบัติเหตุ / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง - สนามบินน่าน - เฮือนฮังต่อ คาเฟ่ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟน่าน - แวะซื้อของฝากเมืองน่าน - จบทริป - อิสระเดินทางกลับด้วยตัวเอง
Z7119
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nan Tour

Code : Z7119 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿6,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - ปัว - สกาด - สะปัน - บ่อเกลือ - แคมป์หมาบ้าใจดี - ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - ชมวิวดอยสกาด - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - พิษณุโลก - ชมวิวภูเขาหินปูนและจุดชมวิวค้างคาว - แคมป์หมาบ้าใจดี - น่าน - กาดข่วงเมืองน่าน
 คาเฟ่เดอะวิว @ กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข3 - ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ สินเธาว์ โบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 - ปัว
 ชมวิวดอยสกาด - สกาด กม.8 - สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต - ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล - ปัว
 ปัว - วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7199
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z7199 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿1,290
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจน่าน Slow Life - One Day Trip

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถตู้รับ ณ โรงแรมที่พัก หรือ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดภูเก็ต - ฮักนาไทลื้อ
Z7200
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z7200 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿2,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจน่าน - วัดภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิว 1715 / พักภูเกลือ โฮม 1คืน

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถตู้รับ ณ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์
 จุดชมวิว 1715 - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วังศิลาแลง - วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - จบทริป - รถส่ง ณ สนามบินน่าน
Z7201
Self Travel-เดินทางเอง

Nan Tour

Code : Z7201 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿3,690
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็คเกจน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน / รวมที่พัก 2คืน

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถตู้รับ ณ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว
 วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - ศูนย์Otop - จบทริป - รถตู้ส่ง ณ สนามบินน่าน
Z7205
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Nan Tour

Code : Z7205 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ชมทะเลดาวที่ม่อนเคียงดาว - สัมผัสทะเลหมอกในยามเช้า - ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือสินเธาว์

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ชมทะเลดาวที่ม่อนเคียงดาว
 สัมผัสทะเลหมอกในยามเช้า ม่อนเคียงดาว - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เดอะวิว@กิวม่วง คาเฟ่ - ถนนโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน - แวะจุดชมวิว 1715 - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 วัดพระธาตุเขาน้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z7279
แอร์เอเชีย

Nan Tour

Code : Z7279 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - วัดภูมินทร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - ถนนคนเดินปัว
 ถนนลอยฟ้า 1256 - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข3 - สุดกองคาเฟ่ - ถนนคนเดินน่าน
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ศาลหลักเมือง - วัดศรีพันต้น - พระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Display 1 to 24
from 36 Nan tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Nan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP