OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Uzbekistan Tour
1
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAZE-HY-KYRGYZSTAN7D 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Travel Date :
19-25 JUN
10-16 JUL
7-13 AUG
25SEP-1OCT
9-15 OCT
Price/pax :
44,900 THB(Adult)
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - สำรวจคีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน - ตลาดออสห์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วัน รวม 40 USD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เมืองบิชห์เคก - เมืองโท๊กม๊อค - หอคอยบูราน่า - เมืองบาลิคชี - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เมืองคาราโคล - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก
 หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน
 เมืองบิสห์เค๊ก - ตลาดออสห์
 เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค - กรุงบิสห์เค๊ก - บินภายในสู่ กรุงทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D(1) 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Travel Date :
9-15 / 16-22 OCT
Price/pax :
39,900 THB(Adult)
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
 ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
 ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D(2) 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Travel Date :
19-25 JUN
Price/pax :
35,900 THB(Adult)
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน ** โปรโมชั่น จอง+มัดจำ ตั้งแต่ 25 มี.ค. 62 ลดเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
 ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
 ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
แอร์แอสตาน่า

Uzbekistan Tour

Code : THAAJ6-KC-CENTRAL-ASIA14D 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard : &  Days : 14 days 12 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Travel Date :
21SEP-4OCT / 12-25 OCT 19
Price/pax :
175,000 THB(Adult)
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท - หมู่บ้านเดอเวเซ - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - หอคอยบูรานา - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - กรุงอัลมาตี คาซัคสถาน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูป Zenkov Cathedral
 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - อัลมาตี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขา Kok Tobe - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท
 สนามบินอัลมาตี - บินภายในสู่ สนามบินอาชกาบัต - หมู่บ้านเดอเวเซ - เมืองอาชกาบัต
 เมืองนิสา - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - กรุงอาชกาบัต - จัตุรัสอิสรภาพ - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ National Museum of History and Ethnography - ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี - ผ่านชมอาคารรัฐสภา
 สนามบินอาชกาบัต - บินภายในสู่เมืองดาโชกุซ อุซเบกิสถาน - เมืองคีวา - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ถ่ายรูปมัสยิดเอ๊ค
 สนามบินเมืองอูร์เกนซ์ - บินภายในสู่สนามบินทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน - จัตุรัสเสรีภาพ - จัตุรัสคาสต์อิหม่าม - ถ่ายรูป สุเหร่าจูมา - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงทาชเคนต์
 เมืองคูจานด์ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ Arbob Cultural Palace - ปราสาททาเมมาริค
 เมืองอิสตาราฟชาน - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - เมืองเพนจิเค้นท์ - ผ่านเมืองไอนี - เมืองเพนจิเค้นท์
 เมืองเพนจิเค้นท์ - เมืองซารามซ์ - เมืองดูชานเบ - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส
 เมืองดูชานเบ ทาจิกิสถาน - อนุสาวรีย์อิสมาอิล ซาโมนิ - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ผ่านชม พระราชวังรวมชาติ - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เมืองดูชานเบ
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - สนามบินดูชานเบ - บินภายในสู่สนามบินบิชเคก คีร์กิซสถาน
 เมืองโทกโม๊ค - หอคอยบูรานา - เมืองโทกโม๊ค - เมืองบิชเคก - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ - สนามบินบิชเคก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัลมาตี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAZR-HY-UZ7D 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Travel Date :
19-25 JUN
3-9 / 17-23 JUL
Price/pax :
29,900 THB(Adult)
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ทาชเคนต์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - ป้อมดิอาร์ค - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - ที่ฝังพระศพของอีสมาอีสซามานิดส์ - ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้านที่สวยงาม - พระราชวังซิโนราน โมคี โคซา - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ชาห์ อิ ซินดา - หอดูดาวอูลุก เบค - สถานีรถไฟใต้ดิน ** โปรโมชั่น จอง+มัดจำ ตั้งแต่ 4 มิ.ย. 62 ลดเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินทาชเคนต์ - เมืองทาชเคนต์ - จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่บูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - ป้อมดิอาร์ค - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - ที่ฝังพระศพของอีสมาอีสซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - โดมทากิ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้านที่สวยงาม
 พระราชวังซิโนราน โมคี โคซา - เมืองกิซห์ดูวาน - เมืองซามาร์คานด์ - แวะชม Imam Al Bukhariy Memorial Complex - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์
 จตุรัสเรจีสถาน - สุเหร่าบิบิ คะนุม - โบราณสถานอัฟราซิยาบ - ตลาดกลาง - ชาห์ อิ ซินดา - สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค
 เมืองทาซเคนต์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดคอร์ซู - ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า - สนามบินทาชเคนต์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Uzbekistan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP