OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Uzbekistan Tour
1
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAZE-HY-KYRGYZSTAN7D 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿44,900
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - สำรวจคีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน - ตลาดออสห์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วัน รวม 40 USD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เมืองบิชห์เคก - เมืองโท๊กม๊อค - หอคอยบูราน่า - เมืองบาลิคชี - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เมืองคาราโคล - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก
 หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน
 เมืองบิสห์เค๊ก - ตลาดออสห์
 เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค - กรุงบิสห์เค๊ก - บินภายในสู่ กรุงทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
 ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
 ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAR7-HY-UZBEKISTAN5D 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿26,662
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - อุซเบกิสถาน - ทาชเคนต์ - ซามาร์คานด์ - เขาชิมกาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินทาชเคนต์ - นั่งรถไฟสู่ซามาร์คานด์ - เมืองซามาร์คานด์ - จัตุรัสรีกิสทัน - โรงเรียนสอนศาสนาอูลุค เบค,เชียร์ ดอร์,ทิลยา คารี - สุสานกูรี อามีร์
 ชาห์ อิ ซินดา - หอดูดาวอูลุค เบค - มัสยิดบีบี คานุม - ซิยอป บาซาร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ทาชเคนต์
 เมืองทาชเคนต์ - เขาชิมกาน - อิสระลานสกี - เมืองทาชเคนต์
 เมืองทาชเคนต์ - จัตุรัสแห่งอิสรภาพ - อนุสาวรีย์อามีร์ ตีมูร์ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ทาชเคนต์ - สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทาชเคนต์ - สนามบินทาชเคนต์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAU4-HY-UZ01 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ทาซเค้นท์ - บูคาร่า : โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - รถไฟใต้ดิน - ตลาดคอร์ซู - จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - อนุสาวรีย์ และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - ประตูทาลีพัชห์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - ที่ฝังพระศพของอีสมาอีส ซามานิดส์ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - โบราณสถานพระราชวังอัคซาราย - สุเหร่าค๊อกกุมบาซ - ที่ฝังศพของตีมูร์ - จตุรัสเรจีสถาน - สุเหร่าบิบิ คะ นุม - ตลาดกลาง - สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานอัฟราซิยาบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (USD3+2 ต่อท่าน ต่อวัน) / ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ของไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน หรือ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - รถไฟใต้ดิน - ตลาดคอร์ซู - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - อนุสาวรีย์ และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - บินภายในสู่ กรุงบูคาร่า - ประตูทาลีพัชห์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ
 ป้อมดิอาร์ค - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - ที่ฝังพระศพของอีสมาอีส ซามานิดส์ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ
 เมืองชาห์คริซาบซ์ - โบราณสถานพระราชวังอัคซาราย - สุเหร่าค๊อกกุมบาซ - ที่ฝังศพของตีมูร์ - เมืองซามาร์คานด์
 จตุรัสเรจีสถาน - สุเหร่าบิบิ คะ นุม - ตลาดกลาง - สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานอัฟราซิยาบ
 เมืองทาซเค้นท์ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

Uzbekistan Tour

Code : THAAU4-HY-UZ02 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿54,999
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - ตาตาร์สถาน - อุสเบกิสถาน : เทมเปิล ออฟ ออล รีลิเจี่ยน - เซ็นทรัล คาซาน - ป้อมปราการของตาตาร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สาธารณรัฐตาตาร์สถาน - สุเหร่าคุลชาริฟ - บลาโกเวสเฮนสกี้ - ซยูยุมบิเคอ ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ครบรอบพันปี - ถนนบาวมานา - รูปปั้นฟีโอดอร์ ชาเลียปิน - พิพิธภัณฑ์วิธีชีวิตของชาวโซเวียต - วิหารไรฟา - หมู่บ้านของชนเผ่าตาต้าร์ - มัสยิดสีขาว - โบสถ์เซ้นต็ปีเตอร์ - บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโวลก้า - ถนนคนเดิน เลนินกราดสกาย่า - จัตุรัสคุยบีเชฟ - วิหารอีฟเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ - โรงละครกอร์กี้ - ห้องใต้ดินของสตาลิน - จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ถ่ายรูปด้านนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน หรือ 30 USD ต่อทริป - ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ของไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน หรือ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เมืองคาซาน รัฐตาตาร์สถาน - เทมเปิล ออฟ ออล รีลิเจี่ยน - เข้าที่พัก
 เซ็นทรัล คาซาน - เครมลินแห่งคาซาน - ป้อมปราการของตาตาร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสาธารณรัฐตาตาร์สถาน - สุเหร่าคุลชาริฟ - บลาโกเวสเฮนสกี้ - ซยูยุมบิเคอ ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ครบรอบพันปี - ถนนบาวมานา - รูปปั้น ฟีโอดอร์ ชาเลียปิน
 พิพิธภัณฑ์วิธีชีวิตของชาวโซเวียต - เกาะสวียาซห์ส - วิหารไรฟา - เมืองโบลก้าร์
 หมู่บ้านของชนเผ่าตาต้าร์ - มัสยิดสีขาว - เมืองซามาร่า - โบสถ์เซ้นต็ปีเตอร์ - ชมแบบบ้านพักอาศัยของเหล่าพ่อค้า - บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโวลก้า - ถนนคนเดิน เลนินกราดสกาย่า
 จัตุรัสคุยบีเชฟ - โรงโอเปร่า และบัลเล่ท์แห่งซามาร่า อะคาเดมิค - วิหารอีฟเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ - โรงละครกอร์กี้ - ห้องใต้ดินของสตาลิน - สนามบินซามาร่า - บินภายในสู่กรุงทาซเค้นท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - ชมอนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ถ่ายรูปด้านนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - สนามบินเมืองทาซเค้นท์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
แอร์แอสตาน่า

Uzbekistan Tour

Code : THAAJ6-KC-CENTRAL-ASIA14D 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard : &  Days : 14 days 12 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿175,000
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท - หมู่บ้านเดอเวเซ - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - หอคอยบูรานา - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - กรุงอัลมาตี คาซัคสถาน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูป Zenkov Cathedral
 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - อัลมาตี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขา Kok Tobe - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท
 สนามบินอัลมาตี - บินภายในสู่ สนามบินอาชกาบัต - หมู่บ้านเดอเวเซ - เมืองอาชกาบัต
 เมืองนิสา - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - กรุงอาชกาบัต - จัตุรัสอิสรภาพ - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ National Museum of History and Ethnography - ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี - ผ่านชมอาคารรัฐสภา
 สนามบินอาชกาบัต - บินภายในสู่เมืองดาโชกุซ อุซเบกิสถาน - เมืองคีวา - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ถ่ายรูปมัสยิดเอ๊ค
 สนามบินเมืองอูร์เกนซ์ - บินภายในสู่สนามบินทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน - จัตุรัสเสรีภาพ - จัตุรัสคาสต์อิหม่าม - ถ่ายรูป สุเหร่าจูมา - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงทาชเคนต์
 เมืองคูจานด์ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ Arbob Cultural Palace - ปราสาททาเมมาริค
 เมืองอิสตาราฟชาน - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - เมืองเพนจิเค้นท์ - ผ่านเมืองไอนี - เมืองเพนจิเค้นท์
 เมืองเพนจิเค้นท์ - เมืองซารามซ์ - เมืองดูชานเบ - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส
 เมืองดูชานเบ ทาจิกิสถาน - อนุสาวรีย์อิสมาอิล ซาโมนิ - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ผ่านชม พระราชวังรวมชาติ - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เมืองดูชานเบ
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - สนามบินดูชานเบ - บินภายในสู่สนามบินบิชเคก คีร์กิซสถาน
 เมืองโทกโม๊ค - หอคอยบูรานา - เมืองโทกโม๊ค - เมืองบิชเคก - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ - สนามบินบิชเคก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัลมาตี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
แอร์แอสตาน่า

Uzbekistan Tour

Code : THAAD5-KC-KZ-AZ6D 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Uzbekistan Tour / Travel Uzbekistan
Price start from :
 ฿45,888
Travel Date :
Uzbekistan Tour Program :
Uzbekistan Tour - คาซัคสถาน - อาเซอร์ไบจาน - ภูเขาไฟลาวาโคลน - Panoramic Park - ถ่ายรูปวิวที่มีตึก Flame Tower - ถ่ายรูปคู่กับหอคอยพรมจันทร์ - Heydar Aliyev Center

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนานาชาติอัลมาตี้
 จตุรัสrepublic Square - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ช้อปปิ้งตลาดกรีนมาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ - สนามบินบากูประเทศอาเซอร์ไบจาน
 เมืองโกบุสตาน - ภูเขาไฟลาวาโคลน - Panoramic Park - ถ่ายรูปวิวที่มีตึก Flame Tower  - ช้อปปิ้งtorgovy Street
 อะเทห์กาห์ - แหลมอับเรรอน - ภูเขาแห่งไฟ - ชมเมืองเก่าบากู - พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - ถ่ายรูปคู่กับหอคอยพรมจันทร์
 Heydar Aliyev Center  - ถ่ายรูปเช็คอิน กับ I Love Baku Sign  - สนามบิน - แวะเปลี่ยนสนามบินนานาชาติอัลมาตี้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Uzbekistan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP