Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Taiwan
Queen's head (New Taipei )
National Palace Museum (Taipei)
Taipei 101 (Taipei )
Temple of the Tang Dynasty (Nantou)
Sun Moon Lake (Nantou)

Click Show Result
Search Tour Packages :
International Tour Package : Taiwan Tour
1
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST5.5-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
21-24 / 28-31 MAR
Price/pax :
25,500 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ** อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - เป็ดปักกิ่ง - ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เสี่ยวหลงเปา - สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง - ไทเป - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
 พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST6-TAIWAN(1) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-5 / 5-9 MAR
9-13 APR
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น : เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - พระถังซัมจั๋ง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ** เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , สลัดกุ้งมังกร , บุฟเฟ่ต์เทปันยากิ , เป็ดปักกิ่ง , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - พระถังซัมจั๋ง - วัดเสวียนกวง - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 เมืองเหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
 นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - น้ำตกฉางชุน - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป
 พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST6-TAIWAN(2) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
13-17 MAR
10-14 MAY
5-9 / 26-30 JUN
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น : เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - พระถังซัมจั๋ง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ** เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , สลัดกุ้งมังกร , บุฟเฟ่ต์เทปันยากิ , เป็ดปักกิ่ง , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - พระถังซัมจั๋ง - วัดเสวียนกวง - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 เมืองเหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
 นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - น้ำตกฉางชุน - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป
 พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST9-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
8-10 / 15-17 / 22-24 MAR
19-21 APR
11-13 / 24-26 MAY
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 JUN
12-14 / 19-21 / 26-28 JUL
2-4 / 10-12 / 16-18 / 23-25 AUG
13-15 / 20-22 / 27-29 SEP
4-6 / 18-20 / 25-27 OCT
Price/pax :
50,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - มิชลินสตาร์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง ** พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5ดาว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน
 ไทเป - พิพิธภัณท์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน
 ไทเป - ร้านค้าปลอดภาษี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST88-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
7-10 / 14-17 / 21-24 MAR
18-21 APR
10-13 / 23-26 MAY
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 JUN
11-14 / 18-21 / 25-28 JUL
1-4 / 9-12 / 15-18 / 22-25 AUG
12-15 / 19-22 / 26-29 SEP
3-6 / 17-20 / 24-27 OCT
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - วัดหลงซันซื่อ - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - วัดสิงเทียนกง - วัดกวนตู้ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซันซื่อ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 ศูนย์ Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - วัดสิงเทียนกง - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
 วัดกวนตู้ - ร้านค้าปลอดภาษี - Mitsui Outle - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST7-TAIWAN(1) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-5 MAR
5-9 / 9-13 APR
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป ไทจง หนานโถว เจียอี้ : - เมืองเถาหยวน - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ศาลเจ้ากวนอู - อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ** พิเศษ แจกชานมไข่มุกไต้หวันต้นตำรับท่านละ 1 แก้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เข้าที่พัก
 เมืองเถาหยวน - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียอี้ - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ร้านชา
 ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST7-TAIWAN(2) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
13-17 MAR
10-14 MAY
5-9 / 26-30 JUN
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป ไทจง หนานโถว เจียอี้ : - เมืองเถาหยวน - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ศาลเจ้ากวนอู - อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ** พิเศษ แจกชานมไข่มุกไต้หวันต้นตำรับท่านละ 1 แก้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เข้าที่พัก
 เมืองเถาหยวน - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียอี้ - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ร้านชา
 ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-XW-TW21(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
27FEB-3MAR / 28FEB-4MAR
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 MAR 19
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ปล่อยโคมผิงซี - วัดจงไถฉานซื่อ - ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต - น้ำตกสือเฟิน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

 กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - วัดจงไถฉานซื่อ - ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 น้ำตกสือเฟิน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - Duty Free - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - อิสระช้อปปิ้งไนท์ มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
9
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAQ8-TG-ALISHAN-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
27FEB-3MAR
6-10 MAR 19
Price/pax :
25,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เมืองเจียอี้ - Wenhua Night Market - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - D.I.Y พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ฉื่อเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - Wenhua Night Market
 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - ชมสวนสนพันปี - เมืองไทจง - ชิมชาอู่หลง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - D.I.Y พายสัปปะรด
 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ฉื่อเฟิ่น - Duty Free - ศูนย์ Germanium - อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAQ8-TG-HASHTAG-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
27FEB-2MAR 19
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ฉือเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชาอู่หลง - โรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ Diy ซึ่งพายสับปะรด
 ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ฉือเฟิ่น - ดิวตี้ฟรี - ศูนย์ Germanium - ตลาดซีเหมินติง
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAQ8-TG-FLOWER-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
27FEB-2MAR
22-25 MAR 19
Price/pax :
23,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน งาน 2018 Taichung World Flora Exposition - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - งาน 2018 Taichung World Flora Exposition - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ชาอู่หลง - ร้านพายสัปปะรด
 วัดเทียนหยวน - ศูนย์ Germanium - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-CI-A-TPE23(1) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
14-17 / 21-24 MAR 19
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชา - นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-CI-A-TPE23(2) 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
11-14 / 12-15 APR 19
Price/pax :
26,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชา - นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE34-TD(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
6-10 / 20-24 JUN 19
Price/pax :
13,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไถจง - Coffee Shop - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
15
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE34-TD(3) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
7-11 / 15-19 MAY 19
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไถจง - Coffee Shop - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
16
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE34-TD(4) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
30APR-4MAY
8-12 / 16-20 MAY
12-16 / 13-17 / 25-29 JUL 19
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไถจง - Coffee Shop - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
17
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE34-TD(5) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
5-9 APR / 27APR-1MAY 19
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไถจง - Coffee Shop - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
18
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE34-TD(6) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
10-14 APR 19
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไถจง - Coffee Shop - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
19
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE34-TD(7) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
11-15 / 13-17 APR 19
Price/pax :
24,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เมืองไถจง - Coffee Shop - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
20
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE35-TD(1) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
24-28 FEB
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 MAR 19
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองไถจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - ตั้นซุย - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Cosmetic Shop Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
21
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-SL-A-TPE35-TD(2) 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
25FEB-1MAR / 26FEB-2MAR / 27FEB-3MAR / 28FEB-4MAR
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 MAR 19
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองไถจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - ตั้นซุย - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - Cosmetic Shop Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
22
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-TG-A-TPE46-TD(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-4 / 15-18 / 25-25 JUN 19
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Par - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-TG-A-TPE46-TD(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 MAR
4-7 / 25-28 MAY 19
Price/pax :
20,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Par - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-TG-A-TPE46-TD(3) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
28FEB-3MAR
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 MAR / 29MAR-1APR
19-22 / 26-29 APR 19
Price/pax :
21,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง
 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Par - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of ROC / Taiwan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP