OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : ROC / Taiwan Tour
1
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-TG-TPE002 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿22,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - วัดหลงซานซื่อ ** แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืน
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - วัดหลงซานซื่อ - Cosmetic Shop - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-TG-TPE004 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿24,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ชิมชาอู่หลง - Formosa Boulavard - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝวกวงซัน - Eda World (ไม่รวมบัตรค่าเข้า Theme Park) - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง - Formosa Boulavard - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - ตลาดลิ่วเหอ
 ร้านพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซัน - Eda World (ไม่รวมบัตรค่าเข้า Theme Park) - เมืองไถจง
 เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ราคา 600 Ntd ) - Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง
 วัดหลงซานซื่อ - Cosmetic Shop - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-BR-CNX-TPE002 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿21,888
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - เชียงใหม่ บินตรง : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต

  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น - Cosmetic Shop - ร้านพายสับปะรด - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง
 เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
 ไทเป - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Power - ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
4
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-BR-CNX-TPE009 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿22,888
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - เชียงใหม่ บินตรง : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นั่งกระเช้าชมวิวของทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - หมู่บ้านสายรุ้ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 Ntd) - อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น - Cosmetic Shop - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง
 เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นั่งกระเช้าชมวิวของทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
5
แอร์เอเชีย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-FD-CNX-TPE007 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - เชียงใหม่ บินตรง : ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเถาหยวน - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
6
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-BR-TPE004 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿23,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ** พิเศษ!! แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - เดินชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ร้านชา - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืน
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 Germanium Power - ร้านพายสัปปะรด - ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - Cosmetic Shop - Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-BR-TPE005 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿23,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - 3 อุทยาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - วัดหลงซานซื่อ - ย่านซีเหมินติง - อุทยานทาโรโกะ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่ชมวิวชั้น 89 ราคา 600 Ntd) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ** พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน ,อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน / แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟโบราณ - แวะ ชิมชาอูหลง - เมืองไถจง
 เมืองไทเป - แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองฮัวเหลียน
 อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่ไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่ชมวิวชั้น 89 ราคา 600 Ntd)
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - Duty Free - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAS4-SL-TPE03 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿14,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
9
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-TG-TPE003 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ไทเป : หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ตลาดปลาไทเป - วัดหลงซาน - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เดินทางเมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 Germanium Power - ตลาดปลาไทเป - Duty Fee - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-BR-TPE001 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿20,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 - ร้านพายสับปะรด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง - Germanium
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - เมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - Duty Free - ตึกไทเป 101 - ร้านพายสับปะรด - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST9-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿50,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - มิชลินสตาร์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง ** พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5ดาว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน
 ไทเป - พิพิธภัณท์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน
 ไทเป - ร้านค้าปลอดภาษี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST88-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - วัดหลงซันซื่อ - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - วัดสิงเทียนกง - วัดกวนตู้ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซันซื่อ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 ศูนย์ Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - วัดสิงเทียนกง - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
 วัดกวนตู้ - ร้านค้าปลอดภาษี - Mitsui Outle - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST89-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿24,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป - ซีเหมินติง - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเกาสง - เข้าสู่ที่พัก
 ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป - ซีเหมินติง
 วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 - (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST7-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿21,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - อาหลี่ซัน - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง - อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ร้านชา - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
 ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW11 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿16,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - พระราชวังโบราณไดโนย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW12 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿16,900
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - อุทยานอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านสายรุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองเจียอี๋
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-XW-TPE01 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿16,878
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
18
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-TG-TPE21 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿24,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ชิงจิ้งฟาร์ม - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านกาแฟ
 กรุงไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 - Ding Xian 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Cosmetic Shop - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-TG-TPE20 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซา - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 กรุงไทเป - สร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตลาดปลา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-XW-GQ-TPE006 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

  Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - ไถจง - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ไถจง - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Duty Fee - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
21
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-XW-TPE03 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿19,878
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป - ฮัวเหลียน : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้ - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ย่านซีเหมินติง
 เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ร้านหยก - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
22
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-XW-TPE02 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿15,999
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - หนานโถว - ไทจง - ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง **อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
23
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB11-TG-TPE01 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจง - ไทเป - ขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) - ไทเป - เถาหยวน
 ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - Mitsui Outlet Mall - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB11-VZ-TPE01 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
ROC / Taiwan Tour / Travel ROC / Taiwan
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
ROC / Taiwan Tour Program :
ROC / Taiwan Tour - เคาท์ดาวน์ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101 - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง - ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - หอรำลึกซุนยัดเซน หอรำลึกซุนยัดเซน - เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101
 Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets - สนามบินเมืองเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of ROC / Taiwan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP