OPEN Mon - Fri : 08.30 - 22.00 P.M. Sat - Sun : 09.00 - 22.00 P.M.
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAH9-TG-TW-FJL-SK05

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Taiwan Tour
1
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-XW-TPE002(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-4 / 4-7 / 6-9 / 8-11 / 11-14 / 13-16 / 15-18 / 18-21 / 20-23 / 22-25 / 25-28 / 27-30 AUG / 29AUG-1SEP
1-4 / 3-6 / 5-8 / 8-11 / 10-13 / 12-15 / 15-18 / 17-20 / 19-22 / 22-25 / 24-27 / 26-29 SEP / 29SEP-2OCT
Price/pax :
9,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Duty Free - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ไถจง - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Duty Free - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
2
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-XW-TPE002(2) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
1-4 / 3-6 / 6-9 / 8-11 / 10-13 / 13-16 / 15-18 / 17-20 / 20-23 / 22-25 / 24-27 OCT
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Duty Free - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ไถจง - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Duty Free - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
3
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-XW-TPE001(2) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
23-27 JUN
Price/pax :
12,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - วัดเทียนหยวน - สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย - ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ** พิเศษ!!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ชิมชาอู่หลงต้นตำหรับ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านพายสับปะรด - แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 Cosmetic Shop - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - เมืองตั้นสุ่ย - วัดเทียนหยวน - สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย - ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
4
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-XW-TPE001(3) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
19-23 / 20-24 / 22-26 / 26-30 JUN / 27JUN-1JUL / 29JUN-3JUL
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - วัดเทียนหยวน - สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย - ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ** พิเศษ!!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ชิมชาอู่หลงต้นตำหรับ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านพายสับปะรด - แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 Cosmetic Shop - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - เมืองตั้นสุ่ย - วัดเทียนหยวน - สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย - ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
5
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB25-BR-TPE001 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
18-22 JUN
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 ** อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง - แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - เดินชมป่าสนพันปี - เมืองไถจง - ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - Duty Free - ตึกไทเป 101 - ร้านคอสเมติค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST6-TAIWAN(2) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
26-30 JUN
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น : เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - พระถังซัมจั๋ง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ** เมนูพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , สลัดกุ้งมังกร , บุฟเฟ่ต์เทปันยากิ , เป็ดปักกิ่ง , ปลาประธานาธิบดี , สเต็กและบุฟเฟ่สลัดบาร์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - พระถังซัมจั๋ง - วัดเสวียนกวง - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 เมืองเหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง
 นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - น้ำตกฉางชุน - นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป
 พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST9-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
21-23 / 28-30 JUN
12-14 / 19-21 / 26-28 JUL
2-4 / 10-12 / 16-18 / 23-25 AUG
13-15 / 20-22 / 27-29 SEP
4-6 / 18-20 / 25-27 OCT
Price/pax :
50,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - มิชลินสตาร์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง ** พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5ดาว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน
 ไทเป - พิพิธภัณท์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน
 ไทเป - ร้านค้าปลอดภาษี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-CI-ST88-TAIWAN 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
20-23 / 27-30 JUN
11-14 / 18-21 / 25-28 JUL
1-4 / 9-12 / 15-18 / 22-25 AUG
12-15 / 19-22 / 26-29 SEP
3-6 / 17-20 / 24-27 OCT
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - วัดหลงซันซื่อ - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - วัดสิงเทียนกง - วัดกวนตู้ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซันซื่อ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 ศูนย์ Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - วัดสิงเทียนกง - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
 วัดกวนตู้ - ร้านค้าปลอดภาษี - Mitsui Outle - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB22-TG-DAO-MING-TW(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
25-29 JUN
Price/pax :
33,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - Liuchuan Riverside Walk - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน - ตึก101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ ท่านละ 1,500 NTD (1,800 บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ ขออนุญาติเก็บทิปที่ สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - Liuchuan Riverside Walk
 ร้านเค้กพื้นเมือง - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะร้านชา
 ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม - Cosmetic Center - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน - ตึก101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAB22-TG-DAO-MING-TW(3) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
20-24 JUN
Price/pax :
34,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - Liuchuan Riverside Walk - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน - ตึก101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ ท่านละ 1,500 NTD (1,800 บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ ขออนุญาติเก็บทิปที่ สนามบินสุวรรณภูมิ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - Liuchuan Riverside Walk
 ร้านเค้กพื้นเมือง - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะร้านชา
 ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม - Cosmetic Center - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน - ตึก101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAD9-BR-ST7-TAIWAN(2) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
26-30 JUN
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป ไทจง หนานโถว เจียอี้ : - เมืองเถาหยวน - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ศาลเจ้ากวนอู - อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ** พิเศษ แจกชานมไข่มุกไต้หวันต้นตำรับท่านละ 1 แก้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เข้าที่พัก
 เมืองเถาหยวน - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียอี้ - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน - สวนสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ร้านชา
 ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW11(1) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
21-24 JUN
3-6 / 16-19 / 24-27 AUG / 30AUG-2SEP
7-10 / 20-23 SEP
28SEP-1OCT
5-8 / 18-21 OCT
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - พระราชวังโบราณไดโนย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW11(2) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
17-20 JUL
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - พระราชวังโบราณไดโนย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW11(3) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
13-16 JUL
10-13 AUG
23-26 OCT
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - พระราชวังโบราณไดโนย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW11(4) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
11-14 OCT
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - พระราชวังโบราณไดโนย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-TG-TW22(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
26-30 JUL
Price/pax :
26,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - อาลีซาน - เย่หลิว : ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Xitou Nature Education Area - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตลาดซีเหมินติง ** พิเศษ!! เมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ซีโถว
 Xitou Nature Education Area - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเจียอี้
 ร้านใบชาไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - Gloria Outlets - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-TG-TW22(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
13-17 JUL
Price/pax :
28,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - อาลีซาน - เย่หลิว : ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Xitou Nature Education Area - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตลาดซีเหมินติง ** พิเศษ!! เมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ซีโถว
 Xitou Nature Education Area - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเจียอี้
 ร้านใบชาไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - Gloria Outlets - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW12(1) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
4-7 / 19-22 OCT 19
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - อุทยานอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านสายรุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองเจียอี๋
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW12(2) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
12-15 OCT 19
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - อุทยานอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านสายรุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองเจียอี๋
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAV9-VZ-TW12(3) 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
25-28 OCT 19
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - อุทยานอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านสายรุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองเจียอี๋
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชม สวนสนพันปี - ร้านชา - จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - เย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - Commetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - ร้านสร้อย - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAQ8-TG-TAIWAN3D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
9-11 AUG
11-13 OCT
Price/pax :
18,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) - ตลาดซีเหมินติง - Duty Free ** พักไทเป 2 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาร้านดัง DIN TAI FUNG - ชาบูหม่าล่า / น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,200 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 D.I.Y พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ฉือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน
 ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) - ตลาดซีเหมินติง - Duty Free - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-XW-TPE01(1) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
11-16 SEP
Price/pax :
16,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
23
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-XW-TPE01(2) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
19-24 JUL
21-26 AUG
25-30 SEP
2-7 OCT
Price/pax :
15,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
24
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : THAAI7-XW-TPE01(3) 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Travel Date :
9-14 OCT
Price/pax :
19,999 THB(Adult)
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of ROC / Taiwan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP