OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAN0-TG-TW-SDT11
THAAV0-TG-TW-NY03
THAAI7-CI-TPE37
Z4271

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : ROC / Taiwan Tour
Z0654
แอร์เอเชีย

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0654 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿14,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เชียงใหม่ บินตรง : ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเถาหยวน - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
Z0657
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0657 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0663
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0663 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿50,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - มิชลินสตาร์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง ** พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5ดาว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน
 ไทเป - พิพิธภัณท์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน
 ไทเป - ร้านค้าปลอดภาษี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0664
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0664 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - วัดหลงซันซื่อ - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - วัดสิงเทียนกง - วัดกวนตู้ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซันซื่อ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 ศูนย์ Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - วัดสิงเทียนกง - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
 วัดกวนตู้ - ร้านค้าปลอดภาษี - Mitsui Outle - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0666
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0666 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿21,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลี่ซัน - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง - อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ร้านชา - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
 ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0668
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0668 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿13,599
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง : หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ท - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - สวนสนพันปี - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง ** พิเศษ!! เมนูสุกี้ชาบูและเสี่ยวหลงเปา --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ท - เมืองเจียอี้
 แวะชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - สวนสนพันปี - เมืองไทจง - ร้านขนมพายสับปะรด - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
 เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง
 ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - สนามบินไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0671
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0671 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿16,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0673
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0673 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿24,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ชิงจิ้งฟาร์ม - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านกาแฟ
 กรุงไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 - Ding Xian 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Cosmetic Shop - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0674
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0674 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซา - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 กรุงไทเป - สร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตลาดปลา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0681
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0681 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿20,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป - ฮัวเหลียน : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้ - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ย่านซีเหมินติง
 เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ร้านหยก - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0697
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0697 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿25,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เคาท์ดาวน์ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101 - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง - ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - หอรำลึกซุนยัดเซน หอรำลึกซุนยัดเซน - เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101
 Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets - สนามบินเมืองเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0698
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0698 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿11,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - เหย่หลิ่ว : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋วสำหรับขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0705
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0705 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿18,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - แวะชิมชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 กรุง ไทเป - ร้านพายสับปะรด - Mitsui Outlet Park - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 นามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0707
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0707 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿13,555
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น (ไม่รวมค่าโคมลอย) - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักไทจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน - เถาหยวน 1 คืน / เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น (ไม่รวมค่าโคมลอย) - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0719
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0719 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿27,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สวนพฤกษศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
 ไทเป - พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน - สวนพฤกษศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
 ไทเป - ชมทำเนียบประธานาธิบดี - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
 ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0720
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0720 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - น้ำตกสือเฟิน - เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - ร้าน Oh Café แชมป์คั่วกาแฟของโลก - สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซันซื่อ ** พิเศษ !!! มิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน - เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
 ไทเป - ร้าน Oh Café แชมป์คั่วกาแฟของโลก - สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน - D.I.Y. เค้กพายสับปะรด - แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ Street Food ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0721
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0721 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินอู่ - เมืองไทจง
 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - นั่งรถไฟ Tra สู่เมืองฮัวเหลียน
 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - Duty Fee - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0723
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0723 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿25,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เกาะจินเหมิน - วัดโฝวกวงซัน - อุโมงค์ไจ่ซาน - พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 - ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเกาสง - โรงแรม
 ร้านพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซัน - สนามบินเกาสง - บินภายในสู่เกาะจินเหมิน - ตึกจวี่กวง - ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง - ห้องน้ำชา 831
 อุโมงค์ไจ่ซาน - พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 - ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง - ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในสู่เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
 เจดีย์มังกรเสือ - สนามบินเกาสง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0724
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0724 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ทาโรโกะ - จงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์
 ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองฮัวเหลียน
 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - Mitsui Outlet - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0727
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0727 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ๋ว - จิ่วเฟิ่น - ผิงซี : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตึกไทเป101

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0779
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0779 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿35,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลีซัน : หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี
 อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ(ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - ไทจง - นั่งรถไฟหัวจรวดกลับไทเป - นั่งรถไฟฟ้า MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0780
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0780 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿31,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลีซัน : หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - เดินชมป่าสน 2000 ปี - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขอพร) - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - นั่งกระเช้าเมาคง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - Mitsui Outlet Park ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมไท่หยางปิ่งดั้งเดิม - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - เจียอี้ - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - เดินชมป่าสน 2000 ปี - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - ไทเป - ช้อปปิ้ง Duty Free - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขอพร) - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - นั่งกระเช้าเมาคง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิว) - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0781
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0781 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿29,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อิ่มพุงกาง : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - ร้านขนมเค้กสับปะรด - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0782
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0782 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿29,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - Duty Free - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม - ผูหลี่ - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)
 ผูหลี่ - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ชิมชาอูหลง - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ไทเป - Duty Free - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of ROC / Taiwan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP