OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-CI-TPE37
Z3149
Z3931
Z5018

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : ROC / Taiwan Tour
Z0663
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0663 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿50,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - มิชลินสตาร์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง ** พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5ดาว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน
 ไทเป - พิพิธภัณท์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน
 ไทเป - ร้านค้าปลอดภาษี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0664
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0664 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - วัดหลงซันซื่อ - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - วัดสิงเทียนกง - วัดกวนตู้ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซันซื่อ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 ศูนย์ Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - วัดสิงเทียนกง - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
 วัดกวนตู้ - ร้านค้าปลอดภาษี - Mitsui Outle - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0671
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0671 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿17,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0674
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0674 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซา - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 กรุงไทเป - สร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตลาดปลา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0681
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0681 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿20,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป - ฮัวเหลียน : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้ - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ย่านซีเหมินติง
 เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ร้านหยก - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0698
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0698 
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿12,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - เหย่หลิ่ว : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋วสำหรับขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0714
ไทเกอร์แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0714 
Travel by (Air Ticket) : IT-ไทเกอร์แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿16,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดบุ๋นบู้ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 วัดจงไถฉาน - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0719
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0719 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿27,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สวนพฤกษศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
 ไทเป - พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน - สวนพฤกษศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
 ไทเป - ชมทำเนียบประธานาธิบดี - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
 ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0720
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0720 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 3 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - น้ำตกสือเฟิน - เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - ร้าน Oh Café แชมป์คั่วกาแฟของโลก - สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซันซื่อ ** พิเศษ !!! มิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน - เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
 ไทเป - ร้าน Oh Café แชมป์คั่วกาแฟของโลก - สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน - D.I.Y. เค้กพายสับปะรด - แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ Street Food ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z0721
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0721 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินอู่ - เมืองไทจง
 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - นั่งรถไฟ Tra สู่เมืองฮัวเหลียน
 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - Duty Fee - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0723
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0723 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿25,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - เกาะจินเหมิน - วัดโฝวกวงซัน - อุโมงค์ไจ่ซาน - พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 - ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเกาสง - โรงแรม
 ร้านพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซัน - สนามบินเกาสง - บินภายในสู่เกาะจินเหมิน - ตึกจวี่กวง - ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง - ห้องน้ำชา 831
 อุโมงค์ไจ่ซาน - พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 - ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง - ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในสู่เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
 เจดีย์มังกรเสือ - สนามบินเกาสง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0971
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : Z0971 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - เย่หลิว - จิ่วเฟิน : น้ำพุกลางเมือง - อุทยานอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ** พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์ ,อาหารซีฟู้ด ,ปลาประธานาธิปดี ,ลิ้มรสไอศครีม Miyahara / แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - Wenhua Night Market
 อุทยานอาลีซาน - ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - Miyahara Ice Cream - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
 ผลิตภัณฑ์สร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2219
ไทเกอร์แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2219 
Travel by (Air Ticket) : IT-ไทเกอร์แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿15,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไทเป - ไทจง - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน
 เมืองหนานโถว - ผูหลี่ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z2410
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2410 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿13,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - อาหลีซาน - ไทเป - ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจัง - วัดเหวินวู่ - เมืองเจี๊ยอี้
 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - สวนสนพันปี - เมืองไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 กรุงไทเป - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z2603
นกสกู๊ต

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2603 
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿13,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ตึกไทเป101

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ร้านกาแฟ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - วัดเสียไห่เฉิงหวง - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ร้านคอสเมติก - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z2650
Self Travel-เดินทางเอง

ROC / Taiwan Tour Package

Code : Z2650 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Japan Tour / Travel Japan
Price start from :
 ฿12,900
Travel Date :
Available Everyday From 16/4/2563 to 19/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Ocean View Classic
Japan Tour Program :
Japan Tour - Package ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง คีลุง (ไต้หวัน) - นาฮา - มิยาโกจิมะ - คีลุง (ไต้หวัน) วันที่ 16-19 เม.ย. 63 และ เส้นทาง คีลุง (ไต้หวัน) - นาฮา - เกาะอิชิกากิ - คีลุง (ไต้หวัน) วันที่ 19-22 เม.ย. 63 ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อวัน ต่อท่าน (ผู้เดินทางโปรดชำระเองบนเรือ) - ไม่รวมภาษีท่าเรือ และประกันการเดินทางบนเรือ 4,200 บาท ต่อท่าน --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินเถาหยวน - ท่าเรือ จีหลง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 AM เรือเทียบท่า นาฮา ญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 10.00 AM เรือเทียบท่า มิยาโกจิมะ (18เม.ย.62) - Departure 18.00 PM หรือ Arrival 14.00 AM เรือเทียบท่า เกาะอิชิกากิ (21เม.ย.62) - Departure 21.00 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่าจีหลง (19เม.ย.62) หรือ Arrival 08.00 AM เรือเทียบท่าจีหลง (22เม.ย.62) - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Z2854
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2854 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ปล่อยโคมลอยกระดาษ - ตลาดปลาไทเป

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมือง ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจงไนท์มาเก็ต
 เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2884
ไทเกอร์แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2884 
Travel by (Air Ticket) : IT-ไทเกอร์แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาเก็ต - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ** พิเศษ!! แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป - แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาเก็ต
 Cosmetic Shop - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z2885
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2885 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿12,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - หมู่บ้านสายรุ้ง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านสือเฟิน - วัดเซี๋ยไห่ - หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป101

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านสือเฟิน - ปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) - Taipei Fish Market
 วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว) - ศูนย์ Germanium - หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z2928
อีวีเอ แอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2928 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿21,555
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ตึกไทเป101 - ผิงซีปล่อยโคมลอย - อุทยานทาโรโกะ - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 แวะชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) - เมืองยีหลานเจียวซี
 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน - ศูนย์ Germanium - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2964
การบินไทย

ROC / Taiwan Tour

Code : Z2964 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿22,990
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - กิน ชิม ช้อป : หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดซื่อหลิน - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ตลาดปลาไทเป - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ศูนย์คอสเมติค - ตลาดซื่อหลิน
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
 ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม - ตลาดปลาไทเป - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง
 ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3149
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z3149 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿13,878
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - หนานโถว - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ร้านชา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมขงหมิง - ร้านคอสเมติก - ตลาดปลาไทเป
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
Z3253
ไทยไลอ้อนแอร์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z3253 
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - 3 อุทยาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียงกวง - หมู่บ้านฮิโนกิ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - อุทยานทาโรโกะ - ซีเหมินติง

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียงกวง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านฮิโนกิ
 ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - อี้จงไนท์มาร์เก็ต
 Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน - ศูนย์ Germanium - ซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3293
ไชน่าแอร์ไลน์

ROC / Taiwan Tour

Code : Z3293 
Travel by (Air Ticket) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Taiwan Tour / Travel Taiwan
Price start from :
 ฿23,900
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - : Wenhua Road Night Market - อุทยานอารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Cingjing Skywalk - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - หมู่บ้านสายรุ้ง - อุทยานเหย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - Wenhua Road Night Market
 เมืองเจี้ยอี้ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - วัดเหวินอู่
 ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Cingjing Skywalk - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
 ศูนย์เครื่องประดับ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of ROC / Taiwan tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP