OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TK-TBS01
Z4265
Z4284
Z1621
Z4669

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 65 georgia tour(s)
International Tour Package : georgia Tour
Z1621
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z1621 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿55,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - แกรนด์ : ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และ ไกด์ไทย รวมท่านละ 55 USD หรือประมาณ 1,700 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ยอดเต็ม) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ทบิลิซี่มอลล์
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ
 ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1718
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z1718 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 66 USD = 2,200 บาท (เรียกเก็บจากยอดค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - บินภายในสู่ สนามบินบากู อาเซอร์ไบจาน - เมืองบากู - Icheri Shekher - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด้น
 เข้าชมวัดฮินดู Ateshgah of Baku - แหลมแอบเชรอน - ยูนาร์แดก - เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกิ - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า - โรงไวน์ - เมืองบิลิซี่
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองทบิลิซี่
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท (มรดกโลก) - เมืองเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูปอารามเซวาน - เมืองเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - เข้าชมวิหารการ์นี - กรุงเยเรวาน - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument - อาราม Saghmosavank - กอร์วิราบ - สนามบินสวาร์นอท
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1721
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z1721 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿49,888
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Best : เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - บ้านเรือนเก่า ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square - รูปปั้นความรักในบาทูมี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวมค่าทิป 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,520 บาทไทย - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล ตุรกี
 เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี
 ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - บ้านเรือนเก่า ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square
 รูปปั้นความรักในบาทูมี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องอิสตันบูล ตุรกี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2549
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z2549 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿95,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อิเชรี เชเคอร์ - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินเฮย์ดาร์ - เมืองบาคู - ยูนาร์แด๊ก - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอย
 โกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - อัพแลนด์ปาร์ค - ชมพาโนรามิควิวมุมสูงของเมืองบาคู
 ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - ช้อปปิ้ง กันจ์ลิค มอลล์ - บินภายในสู่เมืองทบิลิซี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
 ชมเมืองหลวง - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - ชมวิหารซีโอนี - ถนนรุสทาเวลี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองดีลิจาน
 เมืองเซวาน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - เมืองดีลิจาน - วิหารการ์นี - จอร์จการ์นี่ - วิหารเก๊กฮาร์ด - กรุงเยเรวาน
 Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เดอะคาสเคด - กรุงเยเรวาน - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์
 เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์ วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - เมืองโนราแว๊งค์ - บริเวณของวิหาร - โนราแว๊งค์ - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2653
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z2653 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - แกรนด์ : ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - โบสถ์เก่าแก่ - ถ่ายรูป Sea Side Park - ถ่ายรูปจตุรัส เพียซซ่า - ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ - ถ้ำโพรมีธีอุส - ชมเมืองคูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ถ่ายรูปป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีนา - ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมเมืองทบิลิซี่ - เดินเล่นย่านถนน Shardeni - แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา - โบสถ์ Anchiskhati ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถท่านละ 18 USD ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 18 USD ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินโนโว อเล็กเยฟกา - เมืองทบิลิซี่ - เมืองบอร์โจมิ - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ
 บอร์โจมิ - อัลคัลซิเคห์ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - วาดเซีย - โบสถ์เก่าแก่ - ถ่ายรูป Sea Side Park - ถ่ายรูปจตุรัส เพียซซ่า - บาทูมิ
 บาทูมิ - ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ - ถ้ำโพรมีธีอุส - ชมเมืองคูไทซี
 คูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - อัลลิซิเคห์ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ถ่ายรูปป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีนา - เมืองทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 ชมเมืองทบิลิซี่ - เดินเล่นย่านถนน Shardeni - แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา - โบสถ์ Anchiskhati - สนามบินโนโว อเล็กซิเยฟก้า ทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2685
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z2685 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿65,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - จอร์เจีย - อเมเนีย : เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ล่องเรือทะเลสาบซีแวน - ชมอารามซีแวน - ถ่ายรูปกับ สะพานแขวน - หมู่บ้านคันซอเรสค์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (กินเนสบุ๊ค) - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวง - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าจอร์เจีย แต่ต้องขอวีซ่าอาร์เมเนีย (รวมค่าวีซ่าแล้ว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซี่ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน
 มัทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - กูดาอูรี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ดิลิจัน
 ดิลิจัน - ซีแวน - ล่องเรือทะเลสาบซีแวน - ชมอารามซีแวน - เจอร์มุก
 เจอร์มุก - ถ่ายรูปกับ สะพานแขวน - หมู่บ้านคันซอเรสค์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (กินเนสบุ๊ค) - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวง - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - วิหารคอฟ วิราฟ - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบิน เยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2690
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z2690 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อเมเนีย : ถ่ายรูปศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปคริสตัลฮอล์ - ภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape - ภูเขาโคลน - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอยไมเดน - อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา - สุเหร่ายิดดิ กัมบัส - สุสานเชอร์วาน คาน - พระราชวังเชอคี - วิหารเซนต์นีน่า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวรี - สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - โชว์พื้นเมือง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - ป้อมนาริคารา - อารามมรดกโลกฮักพาท - ล่องเรือทะเลสาบเซแวน - ชมอารามซีแวน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวงค์ - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเกคฮาร์ด - อารามการ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์นอทต์ - ถ่ายรูปเดอะ คาสเคด - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าจอร์เจีย แต่ต้องขอวีซ่าอาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน (รวมค่าวีซ่าแล้ว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองบากู อาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปคริสตัลฮอล์
 โกบาสตัน - ภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape - ภูเขาโคลน - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอยไมเดน
 อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา - สุเหร่ายิดดิ กัมบัส - สุสานเชอร์วาน คาน - เชอคี
 พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี้ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีน่า - ทบิลิซี
 มัคเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวรี - สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - โชว์พื้นเมือง - กรุงทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - ป้อมนาริคารา
 ซาดาโคล - เมืองฮักพาท - อารามมรดกโลกฮักพาท - ล่องเรือทะเลสาบเซแวน - ชมอารามซีแวน
 ซีแวน - เจอร์มุก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ - วิหารทาเตฟ
 วิหารโนราแวงค์ - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเกคฮาร์ด - อารามการ์นี - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์นอทต์ - ถ่ายรูปเดอะ คาสเคด - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2720
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z2720 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบอร์โจมี / พักบนเทือกเขาคาซเบกี้
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองทบิลิซี - วิหารซีโอนี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมทเทคี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge Of Peace - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - Anchiskhati Church - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - ป้อมปราการกอรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมือง Akhaltsikhe - Rabati Fortress - เมืองทบิลิซี - Tbilisi Mall
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2846
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z2846 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ชมการแสดงพื้นเมือง - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมระบำพื้นเมือง - อิสระอาหาร 2 มื้อ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 24 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 600 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า เมืองทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวจอร์เจีย
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - Gallery Mall Shoppin
 ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - โบสถ์ตรีนิตี้ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2956
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z2956 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿47,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เที่ยว 2 ประเทศ อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - หุบเขาคอเคซัส - เมืองทบิลีซี - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ชิมไวน์รสเลิศ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 36 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 800 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองบากู - วิหารแห่งไฟ - ภูเขาแห่งไฟยูนาร์แด๊ก
 โกบุสตาน - เมืองเก่าบากู - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด็น - 28 Mall Shopping Center
 เมืองเชมาค่า - Juma Mosque - เมืองเชคี - พระราชวังเชคี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากิ - เขตควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ชั้นดี คูวาเรลีไวน์ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ทบิลิซี เคเบิ้ลคาร์ - สนามบินทบิลิซี
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3056
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3056 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿56,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - บากู - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ - สนามบินนานาชาติเมืองบากู - ภูเขาแห่งไฟ
 เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด - วิหารแห่งไฟ - เมืองเชคี
 เมืองทบิลิซี่ - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี
 วิหารซีโอนี - ซาดาโคล - เมืองบากราทาเชน - เมืองฮักห์พาท - ชมอารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์วิราพ
 เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3269
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3269 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 7 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - Emperor : ชมสะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน Rike ข้ามแม่น้ำ ชมวิวมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ผ่านชมโรงอาบน้ำ Sulfur Bath - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - วิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมมหาวิหารจวารี - ห้างคาร์ฟู - ชมถ้ำเก่าแก่ อุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวมค่าทิป 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,520 บาทไทย - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมสะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน Rike ข้ามแม่น้ำ ชมวิวมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ผ่านชมโรงอาบน้ำ Sulfur Bath
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - วิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมมหาวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - ห้างคาร์ฟู
 เมืองกอรี - ชมถ้ำเก่าแก่ อุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3581
กัลฟ์ แอร์

georgia Tour

Code : Z3581 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี่ - คาสเบกิ - คอเคซัส - บาตูมี : วิหารซีโอนี - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - Piazza Square - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - St.George'S Monument - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า - วิหารซีโอนี - Bridge Of Peace - Meidan Bazaar
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake - เมืองคาสเบกี้ - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
 Chateau Mukrani Winery - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ
 น้ำพุ Colchis Fountain - เมืองบาตูมี - Piazza Square - ยุโรปสแควร์ - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The Large Ferris Wheel - The Alphabet Tower
 เมืองทบิลิซี - โบสถ์ตรีนิตี้ - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - โรงละครโอเปร่า - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - พระราชวัง Vorontsov’S Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - St.George'S Monument - Galaria Mall
 โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - ป้อมปราการนาริกาลา - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - น้ำตกเลกทากิวี - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3596
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3596 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿34,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - คาสเบกี้ - นั่งรถ 4Wd ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี - ป้อมนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถ 4Wd ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี
 อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี
 เมืองทบิลิซี - เมืองไซห์นากี - กำแพงเมืองโบราณ - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลี
 ทบิลิซี - โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3657
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3657 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ตามรอย วีเจ จ๋า (บาตูมี - คูไทซี - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์ - คาซเบกี - กูดาอูรี - มิทสเคต้า - ทบิลิซี) : จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ - โบสถ์เบกราติ - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - ป้อมอนานูรี่ - วิหารจวารี - ถนนชาร์เดนี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี - จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ
 เมืองคูไทซี - โบสถ์เบกราติ - อารามเกลาติ - ชมสินค้าพื้นเมือง
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคาซเบกี
 ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี่ - ป้อมอนานูรี่ - อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - กรุงทบิลิซี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - ถนนชาร์เดนี - สะพานแห่งอิสรภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมเตห์คี - Tbilisi Mall - เดินทางกลับ - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3726
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3726 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - : ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - ขึ้นรถ 4WD ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ไกด์ท้องถิ่น - ร้านอาหาร - โรงแรม - ไกด์ไทย=80USD ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - เมืองควาเรสี - ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชมโบสถ์เมเตห์คี - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3727
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z3727 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿45,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อาเซอร์ไบจาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Rock Art - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร์ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - Galleria Mall

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองบากู - แหลทอับเชรอน - ยูนาร์แด๊ก - บากู
 เมืองโกบัสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Rock Art - เมืองบากู - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร์ - ชมคาราวานซาราย - 28 Mall Shopping Center
 เมืองเชมาค่า - Juma Mosque - เมืองเชคี - ชมพระราชวังเชคีคาน - ชมโบสถ์คิชอลับาเนียน
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากี - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - Galleria Mall - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4063
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4063 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿46,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - แวะชมmemorial Of Friendship - รถจี๊ป 4Wd ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - โบสถ์ทรินิตี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - สนามบินกรุงทบิลิซี่(จอร์เจีย) - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - East Point
 เมืองบอร์โจมิ - สวนบอร์โจมิ - เมืองกอรี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี
 ป้อมอนานูริ - เมืองกูดาอูรี - แวะชมmemorial Of Friendship - เมืองคาซเบกี - รถจี๊ป 4Wd ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - โบสถ์ทรินิตี้ - เล่นช้อปปิ้งที่ Galleria Mall
 สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4064
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4064 
Travel by (Air Ticket) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿34,500
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อุพลิชชิเค่ - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - วิหารจวารี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมปราการนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงทาชเคนต์ - สนามบินกรุงทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - กลับสู่กรุงทบิลิซี่ - Galleria Mall
 ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊บ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - East Point - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4103
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4103 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿34,333
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ช้อปปิ้งห้าง East Point - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี
 มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - โบสถ์เมเคตี - เมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
 โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4104
เตอร์กิช แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4104 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - วิหารสเวติสโคเวลี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เมืองทบิลิซิ - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4110
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

georgia Tour

Code : Z4110 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿48,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เทือกเขาคอเคซัส อาร์เมเนีย - จอร์เจีย : ทะเลสาบเซวาน - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงเยเรวาน - เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - ชมวิหารคอร์วิราพ
 เมืองเซวาน - ทะเลสาบเซวาน - บากราทาเชน - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 วิหารซีโอนี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - สนามบิน - แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4146
แอร์แอสตาน่า

georgia Tour

Code : Z4146 
Travel by (Air Ticket) : KC-แอร์แอสตาน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿44,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอัลมาตี - กรุงทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 Uplistsikhe - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - Akhaltsikhe
 Rabati Fortress - เมืองบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองทบิลิซี่ - โบสถ์เมเตห์คี - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - อะบานูออูบานิ
 East Point - สนามบินอัลมาตี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4258
กาตาร์แอร์เวย์

georgia Tour

Code : Z4258 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Georgia Tour / Travel Georgia
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ชมการแสดงพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน - วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน 30 ดอลลาร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 7 วัน 24 ดอลลาร์ หรือ 700 บาท) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - สนามบินบิลีซี - เมืองกูดาอูรี - ถ่ายอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้
 คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ทบิลีซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารสเวติสโคเวลี
 มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองซาดาโคล - เมืองดีลีจาน - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - กรุงเยเรวาน อาร์เมเนีย
 อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน
 วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ - สนามบินเยราวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 65 georgia tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of georgia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP